Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Nadzór inwestorski nad dobudową rozbudową przebudową bu

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Nadzór inwestorski nad dobudową, rozbudową, przebudową budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552338-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Wzrost dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych w Małopolsce poprzez wykonanie prac budowlanych oraz wyposażenia SPSSChP im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Regon: 29517100000

ulica: ul. Gładkie

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 34-500

Miejscowość: Zakopane

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 182 015 045,

e-mail: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl ,

Fax: 182 014 632

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalodrodzenie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.szpitalodrodzenie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.szpitalodrodzenie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1481 ) osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzór inwestorski nad dobudową, rozbudową, przebudową budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.

Numer referencyjny:

A.ZP-271-7/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn: "Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. Gładkie 1 na dz. nr ewid. 162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4" oraz przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Inwestycja zostanie wykonana na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz na podstawie Pozwolenia na budowę nr 101/14 z dnia 04.04.2014 i decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę nr 351/17 z dnia 18.09.2017r wydanych przez Starostę Tatrzańskiego w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, wod-kan, c.o. wentylacyjnej i gazowej, elektrycznej i elektroenergetycznej. 2. Szczegółowy opis robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim znajduje się w dokumentacji projektowej dostępnej, w ramach przetargu nieograniczonego na ww. roboty budowlane - znak postępowania: A.ZP-271-1a/18, na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem : http://www.szpitalodrodzenie.pl/2018/04/06/dobudowa-rozbudowa-przebudowa-budynku-szpitala-specjalistycznego-chorob-pluc-w-zakopanem/ jak również w siedzibie Zamawiającego (w wersji papierowej) Wartość szacowana przewidzianych do realizacji robót budowlanych kształtuje się na poziomie 18 382 782,44 zł netto. 3. Zakres usługi obejmuje: 3.1. Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski: pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego, a w szczególności: - w zakresie dokumentacji projektowej: przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy. Zbadanie projektu pod względem zupełności oraz wad, błędów i prawidłowości rozwiązań. Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dot. wprowadzenia zmian lub uzupełnień dokumentacji w trakcie trwania realizacji inwestycji. - w zakresie realizacji projektu: zarządzania, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego: 1) przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru nad budową niezwłocznie po podpisaniu umowy i sprawdzeniu /ew. korekta/ prawidłowości dotychczasowych działań w zakresie nadzoru; 2) przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy; 3) kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne; 4) pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych; 5) pobyt na budowie min 2 razy w tygodniu każdorazowo potwierdzony podpisem w księdze obecności, która znajdować się będzie na terenie szpitala (portiernia wejścia do budynku głównego) oraz stosowania na placu budowy odblaskowej kamizelki ochronnej z napisem "Inspektor Nadzoru Inwestorskiego"; 6) zatwierdzanie i wnoszenie uwag do harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę; 7) stawienie się w miejscu wskaanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby, z zastrzeżeniem, że czas reakcji nie może być dłuższy niż 6 godzin od odbioru przez Wykonawcę informacji przekazanej przez Zamawiającego; Przez nagłą potrzebę należy rozumieć: - zdarzenie wynikające z utrudnień, zmian warunków na terenie budowy; - konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w technologii, robót zamiennych oraz rozliczenia inwestycji realizowanej przez Wykonawce robót. 8) kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie; 9) kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy; 10) kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu; 11) nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji; 12) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 13) wykonanie badań tożsamości gazów medycznych zakończone protokołem oraz zakup i pobranie próbek z urządzeń gazów medycznych (kolumn i paneli) celem wykonania badań laboratoryjnych pod względem zanieczyszczeń instalacji. 14) kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie; 15) sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu; 16) stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu; 17) sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktur częściowych i końcowej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą; 18) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski; 19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego; 20) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę; 21) wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień; 22) w przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego; 23) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień; 24) opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień: a) na roboty nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego 25) informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących; 26) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową; 27) ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów; 28) organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad)) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą wykonawca robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie; 29) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów; 30) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 31) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy; 32) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego; 33) przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 34) przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji; 35) przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem; 36) wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego; 37) wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokości należnych kar i odszkodowań; 38) przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie; 39) bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone; 40) kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach. - w zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi: Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę inwestycji, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów. -w zakresie obsługi informacyjnej: Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania. Zakres usług pełnionych przez inspektora nadzoru powinien być realizowany wg wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z póżn. zm.) oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie. 3.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich koniecznych branżach i zgodnie z zakresem robót jakie będą wykonywane w ramach inwestycji. 4. Ze względu na charakter czynności objętych zamówieniem Zamawiający nie wymaga zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV:

71520000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71247000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Termin świadczenia usług przez cały czas realizacji nadzorowanej inwestycji tj. do dnia 15.11.2019 r.; 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wydanego przez PINB. 3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane. 4. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi. 5. Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane - w ramach ustalonego wynagrodzenia. Termin gwarancji zostanie określony przez Wykonawcę robót budowlanych od daty odbioru końcowego inwestycji, lecz nie dłużej niż 72 miesiące.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, świadczył usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad min. 1 robotą budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o kubaturze min. 7000m3; b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj. : - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji do kierowania budowy, która będzie pełnić jednocześnie funkcję Koordynatora czynności wykonywanych przez inspektorów pozostałych specjalności, - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji wod-kan, c.o, wentylacyjnych, gazowych bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji do kierowania budowy, - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania i nadzorowaniu robót budowlanych Zamawiajacy dopuszcza połączenie funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Inspektorzy nadzoru powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). W sytuacji gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie muszą wykazać, iż warunek określony pod lit. a) spełnia co najmniej jeden z nich, a w zakresie warunku określonego pod lit. b) spełnia co najmniej jeden z nich lub wszyscy wykonawcy łącznie.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4)Dokument, o którym mowa w pkt 3) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 4 stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (należy wypełnić załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( należy wypełnić załącznik nr 5 do siwz). Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w pkt. III.1.3 lit. b) ogłoszenia;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika; 2) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji); 3) formularz do oceny w kryterium "Doświadczenie Inspektora nadzoru-" sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1a do siwz; Uwagi: a. do oceny w kryterium "Doświadczenie Inspektora nadzoru" nie może zostać przedstawiona inna osoba niż osoba wskazana na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.1.3 lit. b) ogłoszenia, b. formularz do oceny w kryterium "Doświadczenie Inspektora nadzoru" nie należy do dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy PZP, i w wypadku niezłożenia go wraz z ofertą lub złożenia dokumentu wadliwego, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do jego uzupełnienia. Brak dokumentu spowoduje, że Wykonawca otrzyma 0 pkt w tym kryterium. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.7 lit a) lit. d) siwz - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, wzór zobowiązania stanowi zał. nr 8 do siwz 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP-wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do siwz .

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 3. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 4 -7. 4. W razie zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 3 pkt 1 umowy, wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek VAT w zmienionej wysokości. Kwota ta może zostać zmieniona wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy. 5. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. 6. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 7. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 8. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 4-7 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust.3, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 3. 9. Dopuszcza się również zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach określonych w art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 1) zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 2) zmian w zakresie osób zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 umowy; 3) sposobu dokonywania płatności i rozliczenia niniejszej umowy; 4) zmian podwykonawcy zgodnie z § 4 ust. 5- 9 umowy. 11. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrócenie się jednej ze stron o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia faktycznego oraz wyrażenie zgody przez drugą ze stron.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-08

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zakopane codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.