Dzisiaj jest: 4.12.2023, imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wieleń

Gmina Wieleń

Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wieleń

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515551-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu Nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Wieleń

Regon 57079115800000

ulica ul Kościuszki

Numer domu 34

Numer mieszkania

Kod pocztowy 64730

Miejscowość Wieleń

Województwo wielkopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu (067) 2561170 w. 47

e-mail Wielen_UM@wokiss.pl

Fax (067) 2561021

Adres strony internetowej (URL) www.bip.wielen.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.bip.wielen.pl zakładka Zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.wielen.pl zakładka Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Listownie

Adres

Gmina Wieleń, ul Kościuszki 34, 64-730 Wieleń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wieleń

Numer referencyjny

KTI.271.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Lp. Nazwa zadania Ilość 1. Równanie dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy, wyprofilowanie i ponowne jej zagęszczenie 100.000 m2 2. Profilowanie dróg gruntowych i żużlowych bez zagęszczenia 50.000 m2 3. Profilowanie dróg gruntowych i żużlowych z zagęszczeniem 491.000 m2 4. Dowóz pospółki zaglinionej (glinki do 20 %) o frakcji 0-8 mm na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem /materiał Wykonawcy/2000 t 5. Załadunek (składnica przy ul Przemysłowej w Wieleniu) oraz przewóz gruzu betonowego lub tłucznia granitowego na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem /materiał Zamawiającego/ 200 t 6. Przygotowanie oraz wbudowanie mieszanki żwirowo - kamiennej o frakcji 0/31,5 rozściełaczem w nawierzchnię drogi ( grubość warstwy 3 - 5 cm), nadając jej odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny oraz mechaniczne zagęszczenie wbudowanego materiału /materiał Wykonawcy/ 700 t 7. Zebranie nadmiaru materiału z poboczy dróg, ponowne wbudowanie w nawierzchnię drogi z nadaniem odpowiedniego profilu oraz spadków 2.000 m2 8. Wykonanie ścieków drogowych umożliwiających powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg oraz ich poboczy z włączeniem do rowów przydrożnych lub wykonanych odstojników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 1000 mb 4.4. Minimalny szacowany w pkt 4.3 zakres robót przewidziany do realizacji winien być wykonany w nieprzekraczalnym terminie określonym w umowie do dnia 30.04.2018r w rozbiciu na poszczególne sołectwa i osiedla. 4.5. W przypadku wystąpienia konieczności powtórzenia robót na wyznaczonych odcinkach dróg wymagających ponownego wykonania wyznacza się ich termin zakończenia do dnia 30.05.2018r. 4.6. Równanie dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy, wyprofilowanie i ponowne jej zagęszczenie polega na wykonaniu robót naprawczych sprzętem specjalistycznym w drodze o nawierzchni gruntowej ziemnej lub gruntowej powierzchniowo utwardzonej. Zadanie to polega na zerwaniu na grubości 10 cm a miejscowo na grubości do 20 cm (jeśli wymaga tego stan nawierzchni) wraz z mechanicznym profilowaniem polegającym na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych oraz mechaniczne zagęszczenie wyprofilowanej i zagęszczonej nawierzchni drogi. 4.7. Naprawa dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy, wyprofilowanie i ponowne jej zagęszczenie oraz rozplantowanie i zagęszczenie kruszywa polega na wykonaniu robót naprawczych sprzętem specjalistycznym w drodze o nawierzchni gruntowej ziemnej lub gruntowej powierzchniowo utwardzonej. Zadanie to polega na zerwaniu a następnie spulchnieniu na grubości 10 cm a miejscowo na grubości do 20 cm (jeśli wymaga tego stan nawierzchni) wraz z mechanicznym profilowaniem polegającym na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych oraz mechaniczne zagęszczenie wyprofilowanej i zagęszczonej nawierzchni drogi oraz dodatkowo przygotowanie podłoża rozplantowanie materiału wskazanego przez Zamawiającego. 4.8. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup materiału ( pospółka zagliniona ) oraz załadunek (gruzu betonowego, tłucznia granitowego), a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg gruntowych z wyładunkiem, plantowaniem i równaniem nawierzchni tych dróg, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy Wieleń. Wyładunek polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy materiału wbudowywanego, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem i wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg. W zakres prac wchodzi również nadanie odpowiedniego profilu drogom w sposób umożliwiający skuteczne odprowadzanie wód opadowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania ilości dostawy - usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie ścieków drogowych umożliwiających powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg oraz ich poboczy z włączeniem do rowów przydrożnych lub wykonanych odstojników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 4.9.Zamówienia obejmuje również wyprofilowanie odcinków dróg gminnych wskazanych przez Zamawiającego , przygotowanie mieszanki żwirowo - kamiennej w ilości 700 ton o frakcji 0/31,5, wbudowanie materiału rozściełaczem w nawierzchnię drogi ( grubość warstwy 3 - 5 cm), nadając jej odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny oraz mechaniczne zagęszczenie wbudowanego materiału. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania ilości dostawy. 4.10.Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz dróg, na których ma być wykonana usługa oraz sposób wykonania usługi. Bez dyspozycji zamawiającego wybrany w niniejszym przetargu Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnej usługi z wymienionych w tabeli powyżej. 4.11. Odbiór odbywać się będzie etapowo, po zrealizowaniu prac zleconych i zrealizowanych w obrębie jednego Osiedla - miasto Wieleń oraz poszczególnych Sołectw, w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę. 4.12. Odbiór końcowy zleconych prac nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę. 4.13. Określone ilości usług są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości usług zakupionych przez zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy usług będą wynikały z aktualnych potrzeb zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb (lub innych) nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. 4.14. W związku z ewentualną zmianą zakresu rzeczowego umowy przez zamawiającego wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego. 4.15. Wymagania stawiane wykonawcom: a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny: a) odpowiadać obowiązującym wymaganiom norm i przepisów b) wykonawca podczas fakturowania powinien udokumentować pochodzenie wbudowanego materiału (np. posiada koncesje na wydobywanie żwiru, lub pisemne oświadczenie innego podmiotu wraz z podpisaną umową na udostępnienie tego materiału).

II.5) Główny kod CPV

45233140-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

W przypadku wystąpienia konieczności powtórzenia robót na wyznaczonych odcinkach dróg wymagających ponownego wykonania wyznacza się ich termin zakończenia do dnia 30.05.2018r.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (pojedynczego zadania związanego z naprawą i remontem dróg gruntowych o wartości nie mniejszego niż 80 000 zł brutto) . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: . nie podlega wykluczeniu; . spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o jakich mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą (Załącznik 3.1. i 3.2. do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykazu dostaw lub usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 9.7.1 zostaną przekazane tylko Wykonawcy wzywanemu przez Zamawiającego do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówieni (Załącznik 3.4. do SIWZ). Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r poz. 1066, z późn. zm.) czynności związane z obsługą sprzętu używanego do równania dróg, tj operator równiarki. 4.17. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: a) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 2.1. do SIWZ. b) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj oświadczenia osób wykonujących ww. czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. c) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 4.18. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 4.17 SIWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 200 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 4.19. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-04-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Wg projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-23

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca - nie podlega wykluczeniu; - spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wieleń codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.