Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH NA WYMIANĘ TECHNICZNIE

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy

OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH NA WYMIANĘ TECHNICZNIE WYEKSPLOATOWANYCH ROZDZIELNIC (NN I RG) Z KOMPENSACJĄ MOCY BIERNEJ PRZY UL. SAPERÓW ORAZ PRZY UL. CZWARTAKÓW 3 W GRUDZIĄDZU WRAZ Z ICH WYMIANĄ W TRYBIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" - sprawa 32/2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551466-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Regon: 34090727700000

ulica: ul. Czwartaków

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 261 48 32 90, 261 48 32 00

e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

Fax: 261 48 32 22

Adres strony internetowej (URL): www.13wog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: www.13wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.13wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.13wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

nie dotyczy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać tylko w formie pisemnej i identyfkacją sprawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Adres:

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, budynek nr 1, pomieszczenie nr 7, ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH NA WYMIANĘ TECHNICZNIE WYEKSPLOATOWANYCH ROZDZIELNIC (NN I RG) Z KOMPENSACJĄ MOCY BIERNEJ PRZY UL. SAPERÓW ORAZ PRZY UL. CZWARTAKÓW 3 W GRUDZIĄDZU WRAZ Z ICH WYMIANĄ W TRYBIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" - sprawa 32/2018

Numer referencyjny:

32/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów technicznych na wymianę technicznie wyeksploatowanych rozdzielnic (NN i RG) z kompensacją mocy biernej przy ul. Saperów oraz przy ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu wraz z ich wymianą w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i zakresem robót zawartym w Załączniku Nr 1, 2 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Załączniku Nr 5, 6 do SIWZ. ZADANIE NR 1: Opracowanie projektu technicznego na wymianę technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy NN z kompensacją mocy biernej w kompleksie wojskowym przy ul. Saperów w Grudziądzu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" wraz z jej wymianą ZADANIE NR 2: Opracowanie projektu technicznego na wymianę technicznie wyeksploatowanej rozdzielnicy RG w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" wraz z jej wymianą. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch etapach w szczególności składających się na: 1) w zadaniu nr 1: OPRACOWANIE PROJEKTU (1 etap), na który składa się opracowanie dokumentacji technicznej, pomiar energii biernej wraz z doborem urządzeń oraz budowa układu kompensacji polegającej na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robót elektroenergetycznych w oparciu o załączony program funkcjonalno-użytkowy, SIWZ, który obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej: a) koncepcji projektowej - 4-egzemplarze (zaproponowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i instalacyjne Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym na warunkach określonych umową); b) dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót, która składa się z następujących elementów: ? projekt elektroenergetyczny wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz., ? projekt wykonawczy wszystkich branż (oraz innych, których konieczność opracowania może wyniknąć w trakcie projektowania) - 4 egz. ? kosztorys - 2 egz, ? przedmiar robót - 4 egz., ? specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 4 egz., ? projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz. ? uzgodnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo Budowlane i przepisami branżowymi, Wszystkie ww. elementy oprócz formy pisemnej dostarczyć także na nośniku elektronicznym (CD), w programie Word, CAD, Norma lub w formacie PDF - w ilości 4 szt. Wymagania w zakresie opracowywanych dokumentów przez Wykonawcę: ? dokumentacja projektowa powinna zawierać wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie, że jest wykonana godnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót elektroenergetycznych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem; ? dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych , wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia oraz powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przez przepisy prawa; ? dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia elektroenergetyczne do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy; ? przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub nakładów rzeczowych. Pozostałe wymagania: ? Wykonawca wykona dokumentację projektową w języku polskim: w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, ? Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na potrzeby jej wykonania ustalenia. ? dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, ? w przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania, ROBOTY BUDOWLANE (2 etap): wymiana wyeksploatowanej rozdzielnicy NN, wywóz i utylizacja odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących w zakresie: a) wszelkie roboty budowlane oraz dostawy w zakresie podane w PFU, SIWZ, będą realizowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, b) wszelkie niezbędne prace z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem ponosi Wykonawca, c) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń, d) Wykonawca będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym, e) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie określonym w art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, przez cały okres realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem projektu, wykonywanego przez wybranego przez Zamawiającego Wykonawcę. f) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych jeśli są wymagane; Wykonawca jest ponadto zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt: ogrodzenia etapów robót; oświetlenia terenu robót; zabezpieczenia w poręcze, mostki, daszki terenu robót, znaki ostrzegawcze na terenie robót; wykonania i utrzymania zaplecza budowy; oznaczenia i zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie robót. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.07.2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125): Kod CPV: 71242000-6 - przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Kod CPV: 45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV: 90500000-2 - usługi związane z odpadami 2) w zadaniu nr 2: OPRACOWANIE PROJEKTU (1 etap), na który składa się opracowanie dokumentacji technicznej, pomiar energii biernej wraz z doborem urządzeń oraz budowa układu kompensacji polegającej na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robót elektroenergetycznych w oparciu o załączony program funkcjonalno-użytkowy, SIWZ, który obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej: a) koncepcji projektowej - 4-egzemplarze (zaproponowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i instalacyjne Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym na warunkach określonych umową); b) dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót, która składa się z następujących elementów: ? projekt elektroenergetyczny wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz., ? projekt wykonawczy wszystkich branż (oraz innych, których konieczność opracowania może wyniknąć w trakcie projektowania) - 4 egz. ? kosztorys - 2 egz, ? przedmiar robót - 4 egz., ? specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 4 egz., ? projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz. ? uzgodnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo Budowlane i przepisami branżowymi, Wszystkie ww. elementy oprócz formy pisemnej dostarczyć także na nośniku elektronicznym (CD), w programie Word, CAD, Norma lub w formacie PDF - w ilości 4 szt. Wymagania w zakresie opracowywanych dokumentów przez Wykonawcę: ? dokumentacja projektowa powinna zawierać wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie, że jest wykonana godnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót elektroenergetycznych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem; ? dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych , wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia oraz powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przez przepisy prawa; ? dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia elektroenergetyczne do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy; ? przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub nakładów rzeczowych. Pozostałe wymagania: ? Wykonawca wykona dokumentację projektową w języku polskim: w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, ? Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na potrzeby jej wykonania ustalenia. ? dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, ? w przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania, ROBOTY BUDOWLANE (2 etap): wymiana wyeksploatowanej rozdzielnicy NN, wywóz i utylizacja odpadów. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących w zakresie: a) wszelkie roboty budowlane oraz dostawy w zakresie podane w PFU, SIWZ, będą realizowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, b) wszelkie niezbędne prace z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem ponosi Wykonawca, c) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń, d) Wykonawca będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym, e) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie określonym w art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, przez cały okres realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem projektu, wykonywanego przez wybranego przez Zamawiającego Wykonawcę. f) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych jeśli są wymagane; Wykonawca jest ponadto zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt: ogrodzenia etapów robót; oświetlenia terenu robót; zabezpieczenia w poręcze, mostki, daszki terenu robót, znaki ostrzegawcze na terenie robót; wykonania i utrzymania zaplecza budowy; oznaczenia i zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie robót. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.07.2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125): Kod CPV: 71242000-6 - przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Kod CPV:45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV: 90500000-2 - usługi związane z odpadami 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 i nr 2 określa w szczególności: program funkcjonalno-użytkowy oraz ogólne warunki umowy. 4. Stacja transformatorowa w zadaniu nr 1 w zakresie, której będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie nieczynna (kompleks wojskowy na terenie którego znajduje się stacja transformatorowa będzie czynny). Budynek w zadaniu nr 2 w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie czynny. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających w budynku oraz wokół budynku, terenu wykonywania robót. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób ryczałtowy. 6. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1332 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 7. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. Osoby wykonujące pomiary w ramach badań instalacji elektrycznych, dokonujące oceny stanu technicznego instalacji winny posiadać świadectwa kwalifikacyjne "D" i/lub "E" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów. W przypadku gdy pomiary wykonuje osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji "E", protokół musi być sprawdzony i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjnym "D". 9. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia - należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ. 10. Przedmiot zamówienia w danym zadaniu winien być wykonany zgodnie z dokumentacją opracowaną odpowiednio jak w Załączniku Nr 1, 2 do SIWZ oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 11. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 21) oraz udokumentowania tych czynności. Wykonawca winien posiadać uprawnienia (lub jego podwykonawca) w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21). W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien wykazać wraz z ofertą podwykonawcę na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powierzenia wywozu i utylizacji podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiotowy zakres samodzielnie i posiada w tym zakresie wszelkie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 13. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2 do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych złomu. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z każdorazowego wywozu i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy). Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i tym samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu złomu. Wartość złomu zostanie ustalona następująco: - ilość kg złomu stalowego x 0,67 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim), 14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osoby przeznaczone do wymiany rozdzielnic objętych przedmiotem zamówienia co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym. 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa: Wykonawca w terminie nie później niż do protokolarnego przyjęcia terenu robót budowlanych jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu "Wykazu pracowników realizujących roboty budowlane" z oznaczeniem osób zatrudnionych na umowę o pracę i wskazaniem czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. Wykonawca przedkłada "Wykaz" w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli "Wykaz pracowników." stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadawać temu dokumentowi odpowiednie klauzule. Zmiana osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę jest możliwa na etapie realizacji umowy i wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego uaktualnionego wykazu pracowników w zakresie jak powyżej. 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże Zamawiającemu dokumenty oryginalne potwierdzające zatrudnienie wykazanych osób np. umowy o pracę. Niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego oznaczać będzie nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę co objęte jest karami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy § 12 ust. 1 pkt. 11). W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy. 14. Zamawiający umożliwia, dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty: 1) o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej należy poinformować Zamawiającego pisemnie lub/i faksem lub/i e-mail - sprawa numer 32/2018, Zamawiający w odpowiedzi na zgłoszenie wyznaczy termin dokonania wizji lokalnej; 2) osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione do udostępnienia terenu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego. 3) dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości; 4) z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół (Załącznik Nr 12 do SIWZ). Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej, wizja ma służyć okazaniu obiektu robót budowlanych. 15. Zakazuje się dokonywanie wizji lokalnej, zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu "Dron".

II.5) Główny kod CPV:

71242000-6

Dodatkowe kody CPV:

Podmiotnie dotyczy

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie dotyczy

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

40

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Zamówienie publiczne będzie realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku (od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 do 15.30 i w piątki od godz. 7.00 do 13.00): 1) w zadaniu nr 1: w terminie do 40 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót; 2) w zadaniu nr 2: w terminie do 40 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót. 2. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji krótszy niż wymagany będzie on obowiązywał zgodnie z treścią oferty (Rozdział XIII ust.1 SIWZ). 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy - art. 36a ust. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien w oświadczeniu składanym wraz z ofertą (art. 25a ust.1 p.z.p.) - Załącznik nr 13 do SIWZ -_wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.) oraz firmy tych podwykonawców. Zamawiający żąda przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (o ile są już znane) nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty budowlane. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca wskazuje dane w zakresie (w tym brak podstaw do wykluczenia), o którym mowa powyżej w treści oświadczenia - Załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy na etapie składania ofert do przedkładania umów lub ich projektów z podwykonawcami. W przypadku gdy mimo treści Rozdziału IV ust. 4 SIWZ Wykonawca przedłoży taką umowę lub projekt Zamawiający zastrzega, iż obowiązki w zakresie określonym art. 143b - 143d, w szczególności w zakresie terminów związanych z wniesieniem sprzeciwu lub zastrzeżeń, akceptacji tego rodzaju umów będą podjęte i liczone od dnia przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. 5. Obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszych podwykonawców Zamawiającemu, z zastrzeżeniem OWU, umów z podwykonawcami lub ich projektów dotyczyć będzie umów, projektów na dostawy i usługi wykonywanych w ramach robót budowlanych o wartości wyższej niż 0,5% wartości umowy zawartej z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega wobec art. 143b w zw. z art. 36 ust. 2 pkt. 11 b) Ustawy PZP, iż powyższe nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000 zł w przedmiocie związanym z podwykonawstwem na utylizację odpadów, transport i przechowywanie odpadów oraz umów o dzieło i zleceń osobom fizycznym nie będącymi przedsiębiorcami. W przypadku, gdy mimo tej informacji Wykonawca przedłoży taką umowę lub projekt Zamawiający zastrzega, iż w związku z niewymagalnością takich dokumentów, podwykonawca Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie będzie mógł domagać się zapłaty od Zamawiającego tytułem wykonania usług lub/i dostaw w ramach zamówienia. 6. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 11a) wskazuje, iż umowy na podwykonawstwo z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą (jeżeli Wykonawca takowe przewiduje) winny zawierać co najmniej następujące elementy: 1) zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (w powierzonej części nie wykraczający poza zakres przedmiotu umowy); 2) termin wykonania zakresu zamówienia przez podwykonawcę (jako gwarantujący realizację całości zamówienia przez Wykonawcę w terminie określonym umową Stron) 3) kwotę wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż kwota ta co do zasady nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 4) termin zapłaty - wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy, usługi (art. 143b ust. 2 Ustawy PZP). Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy PZP). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); 2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); 3) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); 4) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); 5) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); 6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); 7) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p. (art. 36 ust.2 pkt. 9 p.z.p.).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków przez Wykonawców

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego następująco: 1) Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy; 2) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej (art. 22 ust. 1 pkt. 2) p.z.p. W tym zakresie: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył ? w zadaniu nr 1: co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane, gdzie każda z robót musi dotyczyć jednocześnie opracowania projektu technicznego na wymianę rozdzielnicy wraz z jej wymianą lub dostawą - każda kompleksowa robota winna stanowić co najmniej kwotę 45.000,00 zł brutto; ? w zadaniu nr 2: co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane, gdzie każda z robót musi dotyczyć jednocześnie opracowania projektu technicznego na wymianę rozdzielnicy wraz z jej wymianą lub dostawą - każda kompleksowa robota winna stanowić co najmniej kwotę 45.000,00 zł brutto; b) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia publicznego w zadaniu nr 1, 2 co najmniej: . projektantem, pod warunkiem, że osoba ta jest uprawniona do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa; i . kierownikiem robót uprawnionym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, minimum w ograniczonym zakresie, należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa. Dopuszcza się aby w każdym z zadań kierownikiem robót / projektantem była ta sama osoba pod warunkiem spełnienia wymagań jak określono dla każdego z zadań. Uwaga: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie "w sposób czynny" należy rozumieć przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z praw mu przysługujących tj. osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn.zm.).

Nie

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawienia informacji: ? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą; 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 p.z.p. 3) Jeżeli zdolności zawodowe, innego podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: ? zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub ? zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności zawodowej i ten Wykonawca będzie faktycznie realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnienie warunku udziału, o którym mowa. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 4 SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania), dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1 Ustawy): odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy - z zastrzeżeniem Rozdziału VII ust 6 SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania wezwania), dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w zakresie zdolności zawodowej (art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy): 1) wykaz robót budowlanych (według treści Załącznika nr 10 do SIWZ) wykonanych w okresie pięciu lat przed upłynięciem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę realizacją robót budowlanych określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2a SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów jak powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) oświadczenie o dysponowaniu kierownikami robót celem wykazania spełnienia warunku w zakresie zdolności zawodowej (według treści Załącznika nr 11 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga wykazania osoby określonej przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 2b SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy - według wzoru określonego Załącznikiem Nr 3, 4 do SIWZ (w zależności od zadania, na które Wykonawca składa ofertę); 2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru określonego Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa, informacje o podwykonawcach. 3) Oświadczenie stanowiące treść oferty - potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób - według wzoru określonego Załącznikiem nr 9 do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa - o ile dotyczy. 5) Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli Wykonawca sam nie spełnia i nie jest w stanie spełnić warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i w tym zakresie polega na innym podmiocie - o ile dotyczy - Rozdział VI ust. 2 SIWZ. 2. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - 13wog.wp.mil.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Druk oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości ogółem: 1.600,00 zł. 2. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości sumy wadiów tych zadań. 3. Wysokość wadium na poszczególne zadania: ZADANIE NR 1: 800,00 zł ZADANIE NR 2: 800,00 zł 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w Rozdziale IX. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. Oferta Wykonawcy, który odmówi wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz.110). 7. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w Rozdziale VIII ust. 6 pkt. 2-5 SIWZ, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 8. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas Zamawiający zaleca złożenie go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 9. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 pkt 2-5 SIWZ, należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego - budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem "KASA" - numer sprawy), natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zaleca się załączyć do składanej oferty (Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -13.00). lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. 10. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, numer zadania oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP (art. 46 oraz art. 148 Ustawy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kry

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.