Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Obsługa Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kat

Miasto Katowice

Obsługa Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515266-N-2018 z dnia 2018-02-07 r

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Katowice

Regon:

ulica: ul Młyńska

Numer domu: 4

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 40098

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48 32 2593302

e-mail: bzp@um.katowice.pl

Fax: 48 327 054 949

Adres strony internetowej (URL): http://www.katowice.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.katowice.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.katowice.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres podany poniżej.

Adres:

Urząd Miasta Katowice - Wydział Promocji, Katowice (40-003), Rynek 13, pok. 116

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Obsługa Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018r.

Numer referencyjny:

BZP.271.1.36.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Opis przedmiotu zamówienia : Obsługa Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018r. 2) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: Obsługi Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach (zwanego dalej RCIT) w zakresie: a) udzielania informacji wszystkim odwiedzającym punkt w zakresie walorów turystycznych, bazy noclegowej, kulturalnej i sportowej dzielnic Miasta i regionu, b) sprzedaży materiałów promocyjno-informacyjnych (albumów, folderów, map itp.) dotyczących Katowic i regionu wszystkim zainteresowanym (sprzedaż winna być skoordynowana ze sprzedażą prowadzoną przez Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach, który mieści się w tym samym lokalu przy Rynku 13), c) sprzedaży gadżetów z Katowic, certyfikowanych/zatwierdzanych przez Wydział Promocji UM Katowice d) sprzedaży internetowej gadżetów z Katowic w ramach osobnej strony internetowej, która winna być prowadzona w 3 językach (polski, angielski, niemiecki), e) dystrybucji bezpłatnych miejskich materiałów promocyjnych (czasopism, folderów, mapek, broszur itp.) f) zbierania informacji dotyczących aktualnego stanu bazy turystycznej, usług, kultury, sportu itd. w Katowicach, g) nawiązania i utrzymywania współpracy i kontaktów ze szkołami wyższymi kształcącymi w dziedzinie turystyki h) dodatkowo w przypadku dużych wydarzeń miejskich o charakterze gospodarczo - kulturalno - sportowym (niezależnie od działania RCIT przy Rynku 13), należy zorganizować mobilne Regionalne Centrum Informacji Turystycznej (zwane dalej mobilnym RCIT), które każdorazowo znajdować się będzie bliżej tego wydarzenia, dla którego zostanie utworzone. Maksymalna ilość wydarzeń miejskich, dla których konieczne będzie zorganizowanie mobilnego Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej Zamawiający określa w ilości 10 wydarzeń, które odbywać się będą w Strefie Kultury i innych wskazanych tego typu miejscach. W 2017 roku stanowisko mobilne zostało zorganizowane m.in. na następujących imprezach: - Targi turystyczne GLOBalnie 21 godz. - Europejski Kongres Gospodarczy 13 godz. - Tour De Pologne 10 godz. - Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej 28 godz. - Womex 36 godz. - Impact Fintech 10 godz. 3) Wymogi organizacyjno-wykonawcze: a) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania obsługi CIT przez co najmniej: - Dwie osoby posługujące się dwoma językami obcymi w tym obowiązkowo biegle językiem angielskim oraz drugim językiem (niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim) co najmniej na poziomie komunikatywnym, które uczestniczyły w szkoleniach w zakresie turystyki organizowanych przez regionalne organizacje turystyczne oraz posiadające min. półroczne doświadczenie w obsłudze informacji turystycznej. - Dwie osoby o kwalifikacjach, doświadczeniu i znajomości języków j.w dla obsady stanowisk mobilnych oraz zastępstwa w przypadku nieobecności osób j.w. - Jedną osobę posiadającej certyfikat 3 stopnia kursu nauczycielskiego języka migowego W okresie odbywającej się w Katowicach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) tj 3 - 14 grudnia 2018r Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przynajmniej jedną osobę biegle posługującą się językiem francuskim. b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób j.w. pracujących w trybie zmianowym: - w miesiącach od podpisania umowy do końca marca: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00, w soboty w godz. od 9.00 do 17.00, w niedziele w godz. od 9.00 do 13.00. - w miesiącach od początku kwietnia do końca września: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 19.00, w soboty w godz. od 9.00 do 17.00, w niedziele w godz. od 9.00 do 17.00. - w miesiącach od początku października do końca grudnia: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00, w soboty w godz. od 9.00 do 17.00, w niedziele w godz. od 9.00 do 13.00 z tym, że: - W okresie odbywającej się w Katowicach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) tj 3 - 14 grudnia 2018r.: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00, w soboty w godz. od 8.00 do 20.00, w niedziele w godz. od 8.00 do 18.00 Wykonawca winien zapewnić obsługę RCIT jn: - od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 lub 9.00 do 17.00 lub 19.00 lub 20.00 (zgodnie z zapisem pkt.3b), w soboty w godz. od 8.00 lub 9.00 do 17.00 lub 20.00 (zgodnie z zapisem pkt.3b), w niedziele w godz. od 8.00 lub 9.00 do 13.00 lub 17.00 lub 18.00 (zgodnie z zapisem pkt.3b). - od poniedziałku do piątku jedna osoba w godz. od 8.00 lub 9.00 do 17.00, druga osoba w godz. od 11.00 do 19.00 lub 20.00 lub od 9.00 do 17.00 (zgodnie z zapisem pkt.3b), - od poniedziałku do piątku jedna osoba posiadająca certyfikat 3 stopnia języka migowego w godz. od 9.00 do 13.00 - w soboty jedna osoba w godz. od godz. 8.00 lub 9.00 do 17.00, druga osoba w godz. od 9.00 do 13.00 lub od 11.00 do 20.00 (zgodnie z zapisem pkt.3b) - w niedzielę jedna osoba w godz. od 8.00 do 13.00 lub od 9.00 do 17.00, druga osoba w godz. od 13.00 do 18.00 (zgodnie z zapisem pkt.3b) c) W trakcie trwania ważnych wydarzeń gospodarczo - kulturalno - sportowych odbywających się na terenie Katowic wykonawca winien zapewnić obsługę RCIT w uzgodnieniu z Wydziałem Promocji lecz nie dłużej niż do godziny 22:00. Ilość godzin pracy osób pracujących/zatrudnionych na stanowiskach mobilnych podczas jednego dnia każdego z odbywających się wydarzeń nie będzie przekraczała 10 godzin. 4) Wymogi techniczne wykonywania umowy: a) Osoby wykonujące zamówienie powinny znać Katowice i umieć biegle poruszać się po stronach internetowych w celu pomocy w zakresie obsługi turystycznej osób odwiedzających Katowice i województwo śląskie np.: przy wyszukiwaniu odpowiednich miejsc, lub atrakcji itp. b) Wszystkie osoby w trakcie wykonywania usługi powinny być ubrane w takie same stroje zgodne z wymaganiami standardu obsługi klienta (tzn. koszula lub koszulka z elementami graficznymi Miasta i Śląskiej Organizacji Turystycznej), c) Wykonawca zobowiązany będzie do należytego dbania o mienie znajdujące się w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej oraz wypełnienie standardów Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej (ŚSIT) dla obiektu oznaczonego 4 gwiazdkami i jego dalszego rozwoju zgodnie z wytycznymi Śląskiej Organizacji Turystycznej. d) Dodatkowo Wykonawca powinien zapewnić osobom wykonującym zamówienie odpowiednie narzędzia do pracy w tym co najmniej dwa komputery wraz z drukarkami, jeden laptop (do pracy na mobilnym stanowisku RCIT), jeden skaner oraz materiały piśmiennicze i przedmioty niezbędne przy wykonywaniu usługi e) Realizacja usługi winna odbywać się w koordynacji i uzgodnieniu z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta Katowice. f) Wykonawca nie może prowadzić swojej dotychczasowej działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, przy wykorzystaniu zatrudnionych pracowników, sprzętu oraz wyposażenia stanowiącego własność Miasta. 5) Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą pełniły funkcję koordynatorów działań związanych z obsługą Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym winien przedłożyć Zamawiającemu do wglądu umowy o pracę zawarte z koordynatorami działań związanych z obsługą Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego winien przedstawić aktualne umowy o pracę zawarte z koordynatorami działań związanych z obsługą Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach. W przypadku, gdy Wykonawca będzie uchylał się od okazania Zamawiającemu aktualnych umów o pracę zawartych z koordynatorami działań związanych z obsługą Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach Zamawiający potrąci Wykonawcy z wynagrodzenia należność za obsługę RCIT za dni, w których koordynatorzy nie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Uwaga! Ilość miesięcy wskazana w załączniku nr 1 (oferta) do specyfikacji jest wielkością orientacyjną, przyjętą dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usług w zakresie w jakim stosowane będzie prawo opcji. 6) Szczegółowy zakres prac określa projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV:

63513000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV79342320-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i/lub 7 ustawy w wysokości nie większej niż 20% , w przypadku gdy: 1. konieczna będzie dłuższa obsługa CIT (np. podczas ważnych wydarzeń gospodarczo-kulturalno-sportowych) i/lub 2. zaistnieje konieczność utworzenia i obsługi większej ilości stanowisk mobilnych. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt a i b wynagrodzenie będzie płatne wg. stawek godzinowych podanych w ofercie dla obsługi stanowiska mobilnego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na zmniejszeniu ilości dostaw/usług w zależności od potrzeb Zamawiającego. Prawo opcji zostanie zastosowane w przypadku gdy: 1. ilość miesięcy i/lub dni wykonywania usługi ulegnie zmniejszeniu z tym, że Zamawiający informuje, że usługa będzie wykonywana przez co najmniej 10 m-cy . ilość imprez dla których konieczne będzie utworzenie mobilnego stanowiska, o którym mowa w pkt 11.2h siwz, będzie mniejsza niż określona na druku oferty z tym, że Zamawiający informuje, że co najmniej 5 takich imprez się odbędzie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki jn: a) wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) /wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi w zakresie jn: świadczenia usługi prowadzenia informacji turystycznej przez okres co najmniej 10 m-cy b) dysponował osobami, które będą realizowały zamówienie, posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a. dwiema osobami posługującymi się dwoma językami obcymi w tym obowiązkowo biegle językiem angielskim oraz drugim językiem (niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim) co najmniej na poziomie komunikatywnym, które uczestniczyły w szkoleniach w zakresie turystyki organizowanych przez regionalne organizacje turystyczne oraz posiadające min. półroczne doświadczenie w obsłudze informacji turystycznej b. dwiema osobami o kwalifikacjach, doświadczeniu i znajomości języków j.w dla obsady stanowisk mobilnych oraz zastępstwa w przypadku nieobecności osób j.w. c. jedną osobą posiadającą certyfikat 3 stopnia kursu nauczycielskiego języka migowego

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 44 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 45. zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia - oświadczeń i lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w zakresie świadczenia usługi prowadzenia informacji turystycznej przez okres co najmniej 10 miesięcy 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia - oświadczeń i lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy Prawa zamówień publicznych albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp we wzorze umowy. 2) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Możliwe jest zastąpienie osób wskazanych w druku oferty i wykazie osób innymi osobami, jednak o kwalifikacjach nie gorszych niż osób pierwotnie wskazanych. 3) Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia przepisów ustawy Pzp. 4) Zmiana postanowień umowy może nastąpić, gdy wystąpi: - zmiana będąca następstwem siły wyższej - rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, - zmiana obowiązującej stawki podatku VAT - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy z dniem wejścia w życie nowych przepisów zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. - Inna przesłanka opisana we wzorze umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych określających zakres i warunki zmian, w szczególności możliwości zmiany wynagrodzenia i terminu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-15

godzina:

07:50

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Termin i miejsce realizacji zamówienia Zamówienie należy zrealizować w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 2018r. Miejsce realizacji zamówienia: województwo śląskie Powołanie się w ofercie na zasoby osób trzecich 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt.1. ustawy 4. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów a podmiot udostępniający swoje zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia która odpowiada udostępnianym zdolnościom. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt. 36 SIWZ: 1) Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji. 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: - nie podlega wykluczeniu z postępowania - spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie określonej w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szczegółowe zasady oceny ofert wg. ustalonych kryteriów znajdują się w SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Katowice codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.