Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Ochrona siedlisk w ekosystemach nieleśnych Magurskiego Par

Magurski Park Narodowy

Ochrona siedlisk w ekosystemach nieleśnych Magurskiego Parku Narodowego współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 "Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516675-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w oparciu o dotację projektu projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 "Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego" - ochrona siedlisk w ekosystemach nieleśnych MPN.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Magurski Park Narodowy

Regon 180789309

ulica Krempna

Numer domu 59

Numer mieszkania

Kod pocztowy 38-232

Miejscowość Krempna

Województwo podkarpackie

Państwo Polska

Numer telefonu 134 414 099

e-mail pangryk@magurskipn.pl

Fax 134 414 440

Adres strony internetowej (URL) http://www.magurskipn.pl/

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Adres

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Ochrona siedlisk w ekosystemach nieleśnych Magurskiego Parku Narodowego współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 "Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego"

Numer referencyjny

ZF-370-5/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Usługa polegająca na wypasie łąk i pastwisk zlokalizowanych w Magurskim Parku Narodowym, w okresie od 20.05.2018 do 01.10.2018 roku. Termin wypasu może okazać się krótszy - wynika on ze wzoru, gdzie podstawową zmienną jest ilość osobników zaproponowanych do wypasu. Stada mogą być mieszane - z owcami można wypasać również kozy, czy pojedyncze sztuki bydła (w ilości niezbędnej do zapewnienia surowca do produkcji sera). Nie można przekroczyć maksymalnego obciążenia pastwiska, (patrz tabela), obciążenie pastwiska liczone jest według wzoru: obciążenie pastwiska = (ilość osobników x DJP gatunku)/powierzchnia pastwiska gdzie: DJP (Duża Jednostka Przeliczeniowa) - dla krowy wynosi 1,0; DJP - dla owcy wynosi 0,1; DJP - dla kozy wynosi 0,15. 2. Wypas owiec odbywał się będzie pod stałym dozorem pasterza. Zamawiający wyraża zgodę na posadowienie na terenach objętych wypasem drewnianych ogrodzeń niezwiązanych na stałe z gruntem, które to ogrodzenia Wykonawca obowiązany jest zdemontować i usunąć z nieruchomości po wykonaniu usług. Do opieki nad stadem konieczne jest posiadanie psów stróżujących w liczbie adekwatnej do wielkości stada. Przebywanie psów na terenach innych niż przeznaczone do wypasu (w szczególności leśnych) jest zabronione. Zarówno bydło, owce i kozy nie mogą być wypasane na terenach leśnych. W porze nocnej wymagane jest koszarowanie owiec. Zabrania się również wszelkich innych sposobów ochrony stada, wpływających ujemnie na przyrodę ożywioną i nieożywioną (np. odstraszanie hukowe, palenie odpadów z tworzyw sztucznych, gum itp.). 3. Na czas wykonywania usługi Zamawiający zezwala Wykonawcy na nieodpłatne korzystanie z drewnianych bacówek zlokalizowanych w Żydowskim i Rostajnem. 4. Informuje się, że na terenach objętych wypasem bytują wilki, rysie i niedźwiedzie, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia stada. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić od Zamawiającego roszczeń z tytułu ewentualnych szkód w stadzie owiec lub bydła spowodowanych przez ww. drapieżniki - ryzyko takie należy wkalkulować w oferowaną cenę za usługę. 5. Z szałasami oraz terenem przeznaczonym pod wypas można zapoznać się w godz. 8.00 do 14.00, po wcześniejszym umówieniu się. 6. Wypas odbywa się w czterech lokalizacjach, traktowanych jako oddzielne, niezależne części, tj.: Rostajne - 79,67 ha, Nieznajowa - 49,39 ha, Żydowskie - 52,93 ha, Baranie - 11,53 ha. W ofercie zostały one rozpisane na działki, ze względu na różne poziomy trudności, jak i różne źródła finansowania. W razie zaoferowania większej ilości owiec, należy sprawdzić, czy nie zostanie przekroczone maksymalne obciążenie pastwiska, oraz obliczyć ilość dni wypasu (im więcej owiec, tym czas wypasu będzie krótszy). Część 1 - "Rostajne" Stado powinno liczyć nie mniej niż 300 owiec, nie wolno przekroczyć maksymalnego obciążenia pastwisk. Część 2 - "Nieznajowa" Stado powinno liczyć nie mniej niż 300 owiec, nie wolno przekroczyć maksymalnego obciążenia Część 3 - "Żydowskie" Stado powinno liczyć nie mniej niż 300 owiec, nie wolno przekroczyć maksymalnego obciążenia pastwisk. Źródło dofinansowania - POiŚ. Część 4 - "Baranie" Stado powinno liczyć nie mniej niż 100 owiec, nie wolno przekroczyć maksymalnego obciążenia pastwisk. Źródło dofinansowania - POiŚ.

II.5) Główny kod CPV

90720000-0

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena brutto oferty60,00Udział ras rodzimych owiec w stadzie40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

5

lub dniach

lub data rozpoczęcia

2018-05-20

lub zakończenia

2018-10-01

II.9) Informacje dodatkowe

Usługa polegająca na wypasie łąk i pastwisk zlokalizowanych w Magurskim Parku Narodowym, w okresie od 20.05.2018 do 01.10.2018 roku. Termin wypasu może okazać się krótszy - wynika on ze wzoru, gdzie podstawową zmienną jest ilość osobników zaproponowanych do wypasu. Stada mogą być mieszane - z owcami można wypasać również kozy, czy pojedyncze sztuki bydła (w ilości niezbędnej do zapewnienia surowca do produkcji sera). Nie można przekroczyć maksymalnego obciążenia pastwiska

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena brutto oferty60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie, adresów, numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę. Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy. 3. Na podstawie art 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT. 4. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-28

godzina

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. Cena podana w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku - złote i grosze. Wykonawca oblicza cenę oferty dodając do wartości netto wartość podatku VAT. Należy zastosować aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, a wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej. Uwzględni wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Na terenach objętych wypasem bytują wilki, rysie i niedźwiedzie, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia stada. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić od Zamawiającego roszczeń z tytułu ewentualnych szkód w stadzie owiec lub bydła spowodowanych przez ww. drapieżniki - ryzyko takie należy wkalkulować w oferowaną cenę za usługę wypasu. Z szałasami oraz terenem przeznaczonym pod wypas można zapoznać się w godz. 8.00 do 14.00, po wcześniejszym umówieniu się. Wypas odbywa się w czterech lokalizacjach, traktowanych jako oddzielne, niezależne części, tj.: Rostajne - 79,67 ha, Nieznajowa - 49,39 ha, Żydowskie - 52,93 ha, Baranie - 11,53 ha. W formularzu ofertowym zostały one rozpisane na poszczególne działki, ze względu na różne poziomy trudności, jak i różne źródła finansowania.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Ochrona siedlisk w ekosystemach nieleśnych Magurskiego Parku Narodowego - wypas owiec w Nieznajowej - 19.87 ha.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Krempna codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.