Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie nr 510274064-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Gmina Stubno: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stubno”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618689-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stubno, Krajowy numer identyfikacyjny 55043300000000, ul.   , 37-723  Stubno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 735 40 04, 16 735 40 03, e-mail ugstubno@pro.onet.pl, faks 16 733 60 66.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stubno”.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia stanowi 1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stubno w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 1.2 Dostarczenie do gospodarstw domowych worków do zbiórki odpadów; a) Zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach metalowych lub PCV o pojemności 120 l bądź w workach foliowych w kolorze czarnym o pojemności 120 l. Poszczególni właściciele są zobowiązani do wystawiania pojemników lub worków. Pojemniki lub worki należy ustawić w granicach nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych. Przedsiębiorcy należy zapewnić, w uzgodnionym z nim terminie, swobodny dostęp do pojemników umożliwiając ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi, budynków lub pojazdów. - w przypadku zabudowy jednorodzinnej przed posesją (liczba gospodarstw podana w punkcie 4), W przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie zainteresowany udostępnieniem pojemnika do gromadzenia odpadów przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia właścicielowi takiego pojemnika za odrębnym wynagrodzeniem. Worki zapewnia wykonawca. Częstotliwość wywozu przez wykonawcę odpadów zmieszanych ustala się 1 raz na dwa tygodnie. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywne zbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków o pojemności 120 l ( kody - 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40) 1 ) Worek niebieski papier 2 ) Worek biały szkło Bezbarwne 3 ) Worek zielony szkło kolorowe 4 ) Worek żółty metale i tworzywa sztuczne 5 ) Worek brązowy odpady ulegające biodegradacji 6 ) Worek czarny odpady zmieszane Worki zapewnia wykonawca. Częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie ustala się 1 raz na cztery tygodnie c) Odpady wielkogabarytowe ( kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny ( kod 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36) Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywał poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez wykonawcę - dwa razy w roku. d) Odpady budowlane Gromadzenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, może odbywać się wyłącznie w przygotowanych do tego celu, przez właściciela nieruchomości lub prowadzącego prace, odrębnych pojemnikach (kontenerach) na koszt właściciela nieruchomości. Przedsiębiorca ma obowiązek odebrać te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do organu budowlanego. 2. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego: a) Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów - materiał - folia polietylenowa - pojemność - 120 L - kolor - niebieski, biały, zielony, żółty, brązowy, czarny - grubość - co najmniej 60 mikronów Przed rozpoczęciem wykonawca usługi Wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Stubno, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zostanie doręczony w formie ulotki właścicielom nieruchomości. b) Sprzęt Techniczny Wykonawca ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia winien dysponować, co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi - bez pylnymi o minimalnej kubaturze 3m3 do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi - bezpylnymi o minimalnej kubaturze 3 m3 do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz minimum 1 samochodem skrzyniowym ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne. Na terenie bazy magazynowo - transportowej Wykonawcy powinny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Wykonawca powinien posiadać możliwość sprzedaży lub dzierżawy na rzecz właścicieli pojemników na zmieszane odpady komunalne. c) Szczegółowe wymagania dla pojazdów Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych winny być: - zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów, ich konstrukcja winna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. - wyposażenie w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz w system czujników zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych. - wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników d) Wymagania dla bazy magazynowo transportowej - Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stubno jest obowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną na terenie w/w gminy, lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy na terenie, do którego posiada tytuł prawny, - Teren bazy magazynowo - transportowej winien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom trzecim. Miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów winny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - Miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych winny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - Teren bazy magazynowo - transportowej winien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz.145), - Baza magazynowo - transportowa winna być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. e) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stubno jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą niniejszym zamówieniem zgodnie art.9 n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym dokumentacji potwierdzającej realizację obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości naruszy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca przyjmuje, jako odpady komunalne zmieszane, a następnie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. f) Wskazanie instalacji, do których/której będą oddane odpady komunalne zał. 7 g) Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych wynikającym z niedopełnienia przez mieszkańca obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentacje ( oświadczenie wraz z notatką i załączoną dokumentacje fotograficzną) umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Wykaz nieruchomości wraz z dokumentacją poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów, Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu. h) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. i) Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich wymianie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. j) Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentacje z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: - Karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami - półroczną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 4. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie. Zakres rzeczowy objętego niniejszym postępowaniem przetargowym zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stubno. - powierzchnia Gminy Stubno wynosi 8940 ha - liczba mieszkańców Gminy Stubno wynikająca z deklaracji wynosi 2965 - liczba gospodarstw domowych wynosi 989 -szacunkowa liczba kilometrów, którą musi pokonać samochód do odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Stubno wynosi 214 km - odległości do poszczególnych miejscowości z centrum Stubna: a)Stubno - Stubienko 2 km b)Stubno - Barycz 4 km c)Stubno - Nakło 2 km d)Stubno - Starzawa Rybna 8 km e)Stubno - Starzawa Rolna 7 km f)Stubno - Hruszowice 7 km g)Stubno - Kalników 8 km h)Stubno - Chałupki Dusowskie 8 km - Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: a) 120 l
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90512000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 619955.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@eko-line.eu
Adres pocztowy: Niziny 290
Kod pocztowy: 37-716
Miejscowość: Orły
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 669551.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 669551.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 669551.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.