Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gawłuszowic

Gmina Gawłuszowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Gawłuszowice w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. włącznie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie nr 510281383-N-2019 z dnia 26-12-2019 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624667-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Gawłuszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 69024072900000, ul. Gawłuszowice  -, 39-307  Gawłuszowice, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 7744282, e-mail sekretariat@gawluszowice.pl, faks 17 5819118.
Adres strony internetowej (url): www.gawluszowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Gawłuszowice w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. włącznie.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gawłuszowice. Zakres zamówienia dotyczy: odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01; odpadów zbieranych selektywnie: odpady z papieru, w tym tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury (kod odpadu 20 01 01, 15 01 01), b) metale, odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kod odpadu 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05), odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego (kod odpadu 20 01 02, 15 01 07); odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (kod odpadu 20 02 01, 20 01 08); odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon – obwoźna zbiórka odpadów i ich odbiór spod posesji właścicieli nieruchomości; odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie działki nr 188/1 w Woli Zdakowskiej; innych odpadów komunalnych wymienionych w załączniku Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie przewiduje wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosi 463,200 Mg w okresie 12 miesięcy. Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych przewidzianych do obsługi wynosi około 650. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
 
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90510000-2, 90512000-9, 90533000-2, 90514000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 526302.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolności 44
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Os. Rzeka 133
Kod pocztowy: 34-451
Miejscowość: Tylmanowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolności 171
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 508490.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 508490.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 567273.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.