Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetworzenia i o

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetworzenia i odzysku odpadów o kodzie: 15 01 06 w ilości do 1000 Mg w roku 2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 551448-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Regon: 33025398400000

ulica: ul. Komunalna

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 75724

Miejscowość: Koszalin

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 943 484 444

e-mail: Janusz.Kowalik@pgkkoszalin.pl

Fax: 943 484 434

Adres strony internetowej (URL): www.pgkkoszalin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.pgkkoszalin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Komunalna 5 Budynek A sekretariat przedsiębiorstwa.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetworzenia i odzysku odpadów o kodzie: 15 01 06 w ilości do 1000 Mg w roku 2018

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadu o kodzie 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe w workach w ilości do 1000 Mg rocznie w roku 2018. W skład frakcji wchodzą: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz papier i tektura. Nie zrealizowanie powyższej ilości przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV:

90510000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV90514000-090511000-090500000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: d.1) aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie wymienionym w Opisie przedmiotu zamówienia (15 01 06) d.2) aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie wymienionym w Opisie przedmiotu zamówienia (15 01 06) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 t.j.) dla instalacji docelowej i ewentualnej instalacji pośredniej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są wykazać łączne spełnienie warunków.

Informacje dodatkowe

Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.2.1 Instrukcji dla Wykonawców, w stosownych sytuacjach, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE* tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP oraz spełniania w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w OŚWIADCZENIU, o którym mowa w Rozdziale V SIWZ. 6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6 II niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: Posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu usługi odbioru (transportu) odpadów i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania i odzysku dla odpadów objętych niniejszym zamówieniem (15 01 06) o wielkości w ramach jednego kontraktu minimum: 700 Mg rocznie Uwaga! Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) b)dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 1.dysponuje odpowiednim transportem (minimum 2 samochodami) spełniającym wymagania Zamawiającego. Waga pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren RZOO Sianów nie może przekraczać 20 Mg oraz odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojazdu nie mogą przekraczać długości 17,5m. 2.posiada linię technologiczną do przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie wymienionym w Opisie przedmiotu zamówienia Rozdział II SIWZ.

Nie

Informacje dodatkowe:

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także OŚWIADCZENIE dotyczące tych podmiotów. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 6.IV.2.) decyzja na transport w zakresie kodu odpadów ( 15 01 06) oświadczenie, że podmiot udostępni swój tabor Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wykazem jednostek transportowych biorących udział w postępowaniu. Wykonawcy zagraniczni muszą złożyć dokumenty wymienione w punktach 5.2.1.a)b)c)d) 6.I.1)2)3)4)5) 6.IV.1)2)3)4) w języku kraju, na terenie którego znajduje się linia technologiczna do zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadu o kodzie 15 01 06 i na potwierdzenie tego złożą dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.I.3) IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. -w przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie transportu z potencjału innego podmiotu Zamawiający żąda decyzji na transport na terenie kraju na obszarze którego znajduje się linia do przetwarzania i odzysku odpadu o kodzie 15 01 06, 5.8.2. w przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie transportu z potencjału innego podmiotu Zamawiający żąda polisy OC prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 100.000,00 PLN obejmującej swym zakresem ubezpieczenia teren kraju na którego obszarze znajduje się linia do przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 15 01 06

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ. 2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w punktach 6.I. i 6.II. niniejszej SIWZ. 6.I. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.I.1.) wykaz wykonanej co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającej na wykonaniu usługi odbioru (transportu) oraz przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie wymienionym w Opisie przedmiotu zamówienia (15 01 06, ) o wielkości w ramach jednego kontraktu minimum: 700 Mg rocznie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - złożony na formularzu zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ. 6.I.2.) Dowody określające, czy usługi wymienione przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie. Uwaga! Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 6.I.3.) aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie: transportu, przetwarzania i odzysku odpadów dla kodu 15 01 06 dla instalacji docelowej i ewentualnej instalacji pośredniej. 6.I.4.) wykaz potencjału technicznego (jednostek transportowych) oraz linii technologiczna do przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ. 2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w punktach 6.I. i 6.II. niniejszej SIWZ. 6.I. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.I.1.) wykaz wykonanej co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającej na wykonaniu usługi odbioru (transportu) oraz przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie wymienionym w Opisie przedmiotu zamówienia (15 01 06, ) o wielkości w ramach jednego kontraktu minimum: 700 Mg rocznie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - złożony na formularzu zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ. 6.I.2.) Dowody określające, czy usługi wymienione przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie. Uwaga! Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 6.I.3.) aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie: transportu, przetwarzania i odzysku odpadów dla kodu 15 01 06 dla instalacji docelowej i ewentualnej instalacji pośredniej. 6.I.4.) wykaz potencjału technicznego (jednostek transportowych) oraz linii technologiczna do przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Dodatkowe informacje: 6.IV.1.) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także OŚWIADCZENIE dotyczące tych podmiotów. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 6.IV.2.) decyzja na transport w zakresie kodu odpadów ( 15 01 06) 6.IV.3.) polisę OC prowadzonej działalności gospodarczej o wartościach wskazanych w punkcie 5.2.d) wraz z dowodem jej opłacenia na dzień składania ofert 6.IV.4.) oświadczenie, że podmiot udostępni swój tabor Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wykazem jednostek transportowych biorących udział w postępowaniu. 6.1. Wykonawcy zagraniczni. .OŚWIADCZENIE sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ Wykonawcy zagraniczni muszą złożyć dokumenty wymienione w punktach 5.2.1.a)b)c)d) 6.I.1)2)3)4)5) 6.IV.1)2)3)4) w języku kraju, na terenie którego znajduje się linia technologiczna do zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadu o kodzie 15 01 06 i na potwierdzenie tego złożą dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.I.3) IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. -w przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie transportu z potencjału innego podmiotu Zamawiający żąda decyzji na transport na terenie kraju na obszarze którego znajduje się linia do przetwarzania i odzysku odpadu o kodzie 15 01 06, 5.8.2. w przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie transportu z potencjału innego podmiotu Zamawiający żąda polisy OC prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 100.000,00 PLN obejmującej swym zakresem ubezpieczenia teren kraju na którego obszarze znajduje się linia do przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 15 01 06

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Bank Zachodni WBK S.A nr 79150010961214700000490000 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty. 6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą. UWAGA! Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a "Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej." Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego - gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-12-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) i są one możliwe w zakresie: a) zmiany sposobu opakowania Odpadów, b) zmiany terminów przekazania kart przekazania odpadów, na skutek zmian regulacji prawnych w zakresie gospodarowania odpadami; c) zmiany czasu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy nie została wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia; d) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów powszechnie obowiązujących poprzez dostosowanie stawki VAT do zmian zgodnych ze zmienionymi uregulowaniami prawnymi. e) zmiany wartości netto ceny w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 art. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o wysokość zmiany wynagrodzenia minimalnego; po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana ustawowego wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym; f) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o procent wzrostu ich wartości; po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu pierwszym; g) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną przez: opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej, akty terroryzmu, zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy, amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę oraz katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu. 1) Zmiany w realizacji umowy spowodowane zmianą regulacji prawnych. j) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust.1 pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit b i c, z zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 ustawy. 1. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-08

godzina:

12:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Koszalin codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.