Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości po

Miasto Leżajsk

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Leżajska

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515487-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Miasto Leżajsk

Regon 69058170300000

ulica ul Rynek

Numer domu 1

Numer mieszkania

Kod pocztowy 37300

Miejscowość Leżajsk

Województwo podkarpackie

Państwo Polska

Numer telefonu 17 2427333

e-mail uml@miastolezajsk.pl ; tadeusz.ulman@miastolezajsk.pl

Fax 17 2427333

Adres strony internetowej (URL) www.miastolezajsk.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w formie pisemnej

Adres

Urząd Miejski w Leżajsku, ul Rynek 1, 37-300 Leżajsk, (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Leżajska

Numer referencyjny

RM.271.1.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Szczegółowy opis zamówienia: 1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Leżajska, 2) transport i przekazanie odebranych odpadów zmieszanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w skrócie RIPOK I) Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigiełki, 37-418 Krzeszów - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów, 3) transport i przekazanie odebranych odpadów zielonych do regionalnej instalacji odpadów zielonych oraz innych bioodpadów (w skrócie RIPOK II), tj do Kompostowni osadów i biokomponentów KOMWITA ul Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk, 4) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych (zbieranych w sposób selektywny) ich transport oraz przekazanie do uprawnionej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 5) wszystkie pojazdy odbierające i transportujące odpady muszą spełniać co najmniej normy emisji spalin EURO 4 wg Europejskiego standardu emisji spalin, 6) dostawa pojemników oraz worków na odpady komunalne właścicielom nieruchomości oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Zamawiający posiada podpisane porozumienie Nr OR.031.3.2016 z dnia 11 maja 2016 r (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 roku poz. 1609) z gminą Krzeszów w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Leżajska. Posiada także umowy z właściwym RIPOK I na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz z RIPOK II - odpadów zielonych i poniesie koszty ich zagospodarowania. Zagospodarowanie i przekazanie segregowanych odpadów komunalnych (zbieranych w sposób selektywny) do uprawnionej instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. Zamówieniem objęte są wszystkie nieruchomości zarówno zamieszkałe jak i niezamieszkałe w tym nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ogródki działkowe. Usługa musi być prowadzona, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska - Uchwała Nr XXXII/206/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2017 roku oraz Uchwałą Nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę ze zmianami dokonanymi Uchwałą XXII/138/16 z dnia 5 września 2016 roku. 1.1 Dane charakteryzujące zamówienie. Miasto Leżajsk posiada powierzchnię 21 km2, liczy 2446 nieruchomości zamieszkałych, z czego w zabudowie jednorodzinnej znajduje się 2400 budynków a w budownictwie wielorodzinnym - 46 bloków (obecnie 255 budynki jednorodzinne to tzw. pustostany lub nieruchomości zamieszkałe przez okres wakacyjny). Objętych systemem odbioru odpadów objętych jest 552 nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku istnieje obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów: - papieru i makulatury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, szkła bezbarwnego i kolorowego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych - zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przeterminowanych leków i chemikaliów oraz pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych. Zamówienie zostaje podzielone na następujące części : Część 1 Odbiór odpadów z nieruchomości obejmujących zabudowę wielorodzinną Część 2 Odbiór odpadów z nieruchomości obejmujących zabudowę jednorodzinną i z nieruchomości niezamieszkałych. 1.2. Opis Części 1 - Odbiór odpadów z nieruchomości obejmujących zabudowę wielorodzinną Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system odbioru odpadów w pojemnikach o pojemności minimum 1100 litrów. Ilość posesji do obsługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wynosi 46 budynków wielorodzinnych. Wykonawca na czas realizacji zadania wyposaży posesje w następujące pojemniki 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odpady komunalne zbierane będą do pojemników ustawionych w miejscach ustalonych z zarządcą budynku. Pojemniki o pojemności min. 1100 litrów zapewnia Wykonawca na własny koszt w ilości minimum 56 sztuk. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę - sukcesywnie w miarę napełniania pojemników nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu (z uwzględnieniem odbioru odpadów w sobotę po południu (w przypadku sobót będących dniami świątecznymi - należy uwzględnić odbiór w piątki po południu) jako zabezpieczenie przed przepełnieniem pojemników, ze względu na wymóg zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego), 2) selektywnie zbierane odpady komunalne: zbierane będą do pojemników ustawionych w miejscach ustalonych z zarządcą budynku. Pojemniki zapewnia Wykonawca na własny koszt w ilości minimum 23 sztuki na każdą frakcję odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o pojemności minimalnej 1100 litrów. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę w terminach - sukcesywnie w miarę napełniania pojemników nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów biodegradowalnych odbywał się będzie z przeznaczonych do tego miejsc lub po indywidualnym ustaleniu z zarządcą budynku. Ustala się częstotliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - jeden raz w tygodniu, odpadów wielkogabarytowych oraz opon dwa razy w roku w terminie określonym przez Wykonawcę. Ilość odpadów zebranych z w zakresie dotyczącym Części 1 w latach 2013 - 2017 roku z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco wg poniższej specyfikacji Rodzaj odpadu - ilość w 2013 r, ilość w 2014 r, ilość w 2015 r, ilość w 2016 r; ilość w 2017 r; Odpady zmieszane - 948 Mg, 889 Mg, 952 Mg, 995 Mg, 1015 Mg; tworzywa sztuczne - 182 Mg, 148 Mg, 420 Mg, 126 Mg, 176 Mg; papier i makulatura-152 Mg, 192 Mg, 189 Mg, 126 Mg, 53 Mg; szkło białe i kolorowe -94 Mg, 165 Mg, 110 Mg, 101 Mg, 66 Mg; złom metalowy - 59 Mg, 84 Mg, 78 Mg, 86 Mg, 105 Mg; odpady wielkogabarytowe-17 Mg, 28 Mg, 17 Mg; 18 Mg, 8 Mg; zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny- 8 Mg, 3 Mg, 6 Mg, 5 Mg, 6 Mg; odpady biodegradowalne zielone-20 Mg, 78 Mg, 49 Mg, 55 Mg, 63 Mg; gruz budowlany - 4 Mg, 17 Mg, 18 Mg, 12 Mg, 10 Mg; przeterminowane leki - 0,1 Mg; 0,05 Mg; 0,1 Mg; 0,03 Mg, 0,03 Mg. 1.3 Opis Części 2 - Odbiór odpadów z nieruchomości obejmujących zabudowę jednorodzinną i z nieruchomości niezamieszkałych. Zabudowa jednorodzinna Przy odbiorze odpadów obowiązywać będzie system workowo- pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Szacunkowa ilość posesji do obsługi w zakresie odbioru odpadów wynosi 2400. Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji zadania wyposażyć posesje w pojemniki i worki: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 litrów (lub pojemniki mniejsze zgodnie z wymaganiami regulaminu). Pojemniki w ilości ok. 2400 szt zapewni Wykonawca na własny koszt Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę - jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 30 marca, 2) selektywne zbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie workowym i pojemnikowym, w workach i pojemnikach o ustalonej kolorystyce tj.: - żółtym przeznaczonym na tworzywa sztuczne, metale (puszki, złom) oraz odpady wielomateriałowe, - zielonym na szkło białe i kolorowe, - brązowym na odpady zielone i biodegradowalne, - niebieskim na papier i makulaturę. Wykonawca zabezpieczy na czas zamówienia 9600 szt worków na miesiąc. Jest to wielkość szacunkowa, w przypadku zmiany liczby gospodarstw domowych Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej z zapotrzebowaniem ilości worków. Charakterystyka worka do selektywnej zbiórki odpad - materiał - folia polietylenowa o parametrach technicznych co najmniej jak LDPE przy grubości dla worków na szkło minimum 55 mikronów dla pozostałych najmniej 30 mikronów, - pojemność - 120 dm3, - nadruk jednostronny, kolor nadruku czarny, treść nadruku to jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić, logo firmy odbierającej i numerem jej telefonu. Dostawę worków zapewni Wykonawca na własny koszt. Ustala się częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów selektywnie zebranych takich jak: - tworzywa sztuczne, papier i makulatura, plastik, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na miesiąc, - odpady biodegradowalne - odpady zielone w okresie od 1 listopada do 30 marca jeden raz na miesiąc oraz w okresie od 1 kwietnia do 31 października jeden raz na dwa tygodnie. Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia odpowiedniej ilości worków na posesji, gdzie dokonywana jest segregacja odpadów, w dniu odebrania odpadów. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane będą sprzed posesji dwa razy w roku w terminie ustalonym w harmonogramie odbioru odpadów. Nieruchomości niezamieszkałe: Systemem odbioru odpadów komunalnych objęte są wszystkie nieruchomości niezamieszkałe z wyjątkiem dróg publicznych, cmentarzy i garaży. Należą tu placówki oświatowe, urzędy, banki, biura, hotele, szpital, przychodnie, zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, lokale handlowe i usługowe, obiekty sportowe, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym ogródki działkowe. Nieruchomości te muszą być wyposażone w pojemniki o odpowiedniej wielkości do gromadzenia odpadów zgodnie z wymaganiami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Leżajska, Obecnie objętych systemem na terenie Leżajska jest 552 takie nieruchomości. Ponadto systemem objętych są dwa kompleksy rodzinnych ogródków działkowych "Podlesie" liczący około 330 działek oraz "Słonecznik" liczący 57 działek. Wg stanu na koniec 2017 roku - nieruchomości niezamieszkałe wyposażone były w pojemniki o pojemności 60l - 80 sztuk, 80l - 25 sztuk, 120l - 205 sztuk, 240l - 77 sztuk, 360l - 15 sztuk, pojemniki 1100 litowe - 110 sztuk oraz kontenery KP-7 w ilości 10 sztuk. Zapotrzebowanie nieruchomości na pojemniki może ulec zmianie w związku z powstawaniem nowych podmiotów. Odbiór odpadów z tych nieruchomości odbywał się będzie z następująca częstotliwością odpady zmieszane - jeden raz na tydzień przez cały rok, selektywnie zebrane odpady takie jak tworzywa sztuczne, papier i makulatura, plastik, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na miesiąc, odpady biodegradowalne - odpady zielone w okresie od 1 listopada do 30 marca jeden raz na miesiąc oraz w okresie od 1 kwietnia do 31 października jeden raz na dwa tygodnie. Wyjątek stanowić będą nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe w tym ogródki działkowe - gdzie odbiór odpadów odbywał się będzie jedynie przez część roku tj w okresie od kwietnia do końca października z częstotliwością tak jak w budownictwie jednorodzinnym oraz innych nieruchomościach niezamieszkałych. Ilość odpadów zebranych z w zakresie dotyczącym Części 2 w latach 2013 - 2017 roku z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco wg poniższej specyfikacji Rodzaj odpadu - ilość w 2013 r, ilość w 2014 r, ilość w 2015 r, ilość w 2016 r; ilość w 2017 r; Odpady zmieszane - 1762 Mg, 1651 Mg, 1768 Mg, 1846 Mg, 1885 Mg; tworzywa sztuczne - 338 Mg, 275 Mg, 780 Mg, 382 Mg, 328 Mg; papier i makulatura-283 Mg, 358 Mg, 350 Mg, 233 Mg, 97 Mg; szkło białe i kolorowe -176 Mg, 305 Mg, 205 Mg, 188 Mg, 124 Mg; złom metalowy - 110 Mg, 156 Mg, 146 Mg, 161 Mg, 195 Mg; odpady wielkogabarytowe-34 Mg, 52 Mg, 32 Mg, 34 Mg, 14 Mg; zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny- 17 Mg, 6 Mg, 11 Mg, 11 Mg, 11 Mg; odpady biodegradowalne zielone-178 Mg, 701 Mg, 440 Mg, 498 Mg, 501 Mg; zużyte opony- 18 Mg, 14 Mg, 22 Mg, 47 Mg, 62 Mg; gruz budowlany - 39 Mg, 152 Mg, 163 Mg, 109 Mg, 23 Mg. przeterminowane leki - 0,1 Mg; 0,05 Mg; 0,1 Mg; 0,03 Mg, 0,03 Mg. 1.4 Uregulowania dla obu części zamówienia - wspólne dla wszystkich posesji Wykonawca zapewni odbiór odpadów segregowanych z przynajmniej 10 ogólnodostępnych gniazd recyklingowych (dla każdej części zamówienia) usytuowanych na terenie miasta Leżajska. Gniazdo recyklingowe to zestaw 3 pojemników do selektywnego zbierania papieru i makulatury, tworzyw sztucznych wraz z metalami (puszka, złom i opakowaniami wielomateriałowymi) oraz szkła białego i kolorowego. Wykaz miejsc usytuowania gniazd recyklingowych dostarczy Wykonawcy Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest także do zebrania odpadów leżących obok pojemników. Odpady niebezpieczne: 1) leki przeterminowane oddane przez mieszkańców odbierane będą z wyznaczonych aptek na terenie m. Leżajska - (minimum 2 apteki). Wykaz aptek zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Pojemniki na przeterminowane leki dostarczy Wykonawca. 2) zużyte baterie odbierane będą w punktach stacjonarnych. Wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Pojemniki na zużyte baterie dostarczy Wykonawca w ilości 15 sztuk (dla każdej części zamówienia). Odbiór odpadów niebezpiecznych odbywał się będzie w miarę napełnienia pojemników. W zakresie odbierania z nieruchomości odpadów biodegradowalnych - zielonych obowiązuje limit odbieranych jednorazowo tych odpadów, w ilości pięciu worków o pojemności 120 litrów. Odpady ponad ten limit mogą być odbierane przez firmę od właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojemnika na gruz budowlany i odbioru tego odpadu, jeżeli mieszkaniec danej posesji zgłosi konieczność ich odbioru z posesji w uzgodnionym wspólnie terminie za dodatkową opłatą od Właściciela nieruchomości dotyczącą wynajęcia kontenera i przewozu gruzu. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia i pozostałe ustalenia 1) na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów. W tym samym terminie zostanie przekazany Wykonawcy wykaz nieruchomości zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne objęte odmiennym sposobem odbioru odpadów. Aktualna ilość takich nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - to 25. Wykonawca na 5 dni przed rozpoczęciem usługi odbioru odpadów dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne pojemniki i worki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz nieruchomości ze wskazaniem jakiego rodzaju pojemnik został dostarczony dla danej nieruchomości, 3) w trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego nowych nieruchomości w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia na zasadach opisanych w pkt 2, 4) w celu ułatwienia kontroli nieruchomości niezamieszkałych Wykonawca wyposaży pojemniki przeznaczone dla tych nieruchomości w chipy, 5) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządzony przez Wykonawcę harmonogram odbioru (po uzgodnieniu - według wymagań Zamawiającego) opublikowany będzie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w formie kolorowych wydruków dystrybuowany będzie przez Wykonawcę, 6) Wykonawca odpowiada za stan sanitarny i techniczny pojemników oraz kontenerów do gromadzenia odpadów i w przypadku gdy ich stan sanitarny i techniczny jest niezadowalający. Wykonawca zapewnia utrzymanie pojemników w czystości poprzez ich mycie dwa razy do roku i ich wymianę w razie potrzeby, 7) w przypadku nieruchomości zamieszkałych Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników do gromadzenia odpadów, 8) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych Wykonawca obowiązany jest odebrać każdą ilość odpadów znajdujących się w pojemniku o wielkości dostosowanej do złożonej deklaracji, 9) Wykonawca zobowiązany jest do odstawienia we właściwe miejsce opróżnione pojemniki oraz w miejsce odebranych worków pozostawić nowe, 10) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi również w przypadku, gdy występują utrudnienia dojazdu (wąskie dojazdy, złe warunki atmosferyczne), 11) Wykonawca obowiązany jest prowadzić ewidencję odebranych odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości zamieszkałych, 12) Wykonawca wskaże konkretne pojazdy wraz z podaniem ich numerów rejestracyjnych, które będą odbierały odpady komunalne na terenie miasta Leżajska, 13) Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami wykonawczymi, 14) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ładowanych i przewożonych odpadów przed wysypaniem, rozwianiem, wyciekiem, a w przypadku zaistnienia takich zdarzeń do natychmiastowego usunięcia ich skutków, 15) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłowość realizacji zamówienia jak również o wszystkich sytuacjach konfliktowych, mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek Zamawiającego, 16) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia braku segregacji, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane i zobowiązany jest w terminie do końca miesiąca kalendarzowego do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o tym fakcie. Do informacji należy dołączyć dokumentację w formie fotografii nieruchomości i protokół takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy to nieruchomości, w jakim dniu i godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. 17) Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Leżajska Wykonawca zobowiązany jest przekazywać do a) zmieszane odpady komunalne - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania m. Sigiełki, 37 - 418 Krzeszów - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów, ul Biłgorajska16, 37-418 Krzeszów b) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone - Regionalna Instalacja odpadów zielonych oraz innych bioodpadów - Kompostowania osadów i biokomponentów KOMWITA ul Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk. W przypadku awarii powyższych instalacji, obowiązek zagospodarowania dostarczonych tam odpadów spoczywa na ww. wskazanych instalacjach na ich koszt W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych działań i kosztów w zakresie zadań Wykonawcy związanych z transportem odpadów, 18) zebrane w sposób selektywny odpady od mieszkańców nieruchomości przekazywane będą do uprawnionych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 19) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) przedkładania raz w miesiącu kart przekazania odpadów lub dokumentów potwierdzających wagę dostarczonych odpadów do RIPOK I - w przypadku odpadów zmieszanych oraz do RIPOK II - w przypadku odpadów biodegradowalnych, b) przedkładania raz na pół roku kart przekazania selektywnie zebranych odpadów do odpowiednich instalacji. Karty przekazania odpadów powinny być potwierdzone przez uprawnioną instalację a ilość odpadów tam wykazana ma być zgodna ze sprawozdaniami przedkładanymi zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, c) przedkładania miesięcznych raportów o ilości odebranych odpadów z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, d) przedkładanie miesięcznych raportów kontrolnych o ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych przed przekazaniem ich do RIPOK 1, e) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do programu obsługującego system pozycjonowania satelitarnego GPS pojazdów Wykonawcy oraz przedkładania raz w miesiącu wydruków tras zrealizowanych przejazdów. 20) Wykonawca ma zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz poszczególnych frakcji odpadów zebranych selektywnie, a także mieszania odpadów z odpadami pochodzącymi z innych miejsc i źródeł, 21) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów, a w szczególności - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach, - Ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - Ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, - Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach, - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, - Uchwały Nr XXXII/206/17 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leżajska, - Uchwały Rady Miasta Leżajska XIV/83/2015 z dnia 21.12.2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę ze zmianami dokonanymi uchwałą Nr XXII/138/16 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 5 września 2016 roku, 22) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 23) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, które powstały z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, 24) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności kierowców pojazdów i czynności pracowników obsługujących pojazdy służące do odbioru i transportu odpadów, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2018 r poz. 108), 25) w odniesieniu do nieruchomości objętych zabudową jednorodzinną zamieszkałych przez osoby z niepełnosprawnością, która uniemożliwia wystawienie odpadów przed posesję przy jednoczesnym braku innych osób wspólnie zamieszkujących - Zamawiający wymaga dostarczenia worków i pojemników na odpady na miejsce wskazane przez te osoby na terenie ich nieruchomości oraz odbioru odpadów z miejsc składowania na terenie tych nieruchomości, 26) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

II.5) Główny kod CPV

90511000-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV90512000-990513100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe

data zakończenia określona w cz. II.8) dotyczy obu części zamówienia, z odbiorem odpadów w zakresie obu części - w terminie od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych (wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia) na terenie objętym zamówieniem na podstawie decyzji organów administracji publicznej, o których mowa w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

Informacje dodatkowe

W ofercie wspólnej warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie. W zakresie wymaganych uprawnień należy uznać za wystarczające, gdy uprawnienie posiadał będzie co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

W zakresie sytuacji finansowej Wykonawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 70 000,00 zł - dla Części 1 i 130 000,00 zł - dla Części 2. Jeżeli oferta obejmuje obie części zamówienia, to wymagana kwota w zakresie spełnienia warunku sytuacji finansowej wynosi 200 000, 00 zł.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykazania sytuacji finansowej. W ofercie wspólnej warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców,jeżeli: 1. Wykonali lub wykonują należycie usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości co najmniej 300 000 zł - dla Części 1 zamówienia i co najmniej 550 000 zł - dla Części 2 zamówienia. Jeżeli oferta obejmuje obie części zamówienia, to wartość usług wymagana do spełnienia tego warunku jest wartością stanowiącą co najmniej sumę wartości jak dla Części 1 i Części 2. 2 Dysponują co najmniej: 1) dwoma pojazdami z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych wyposażonym w urządzenie do ważenia odpadów zarówno dla Części 1 jak i dla Części 2, 2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zarówno dla Części 1 i dla Części 2, 3) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej zarówno dla Części 1 i dla Części 2. Jeżeli oferta obejmuje obie części zamówienia, to ilość pojazdów wymagana jest jak dla jednej części zamówienia. Pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi. Wszystkie pojazdy do odbioru i transportu odpadów muszą spełnić co najmniej normy emisji spalin EURO 4 wg Europejskiego standardu emisji spalin. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aby pojazdy wyposażone były w: a) system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającym trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach ich postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiając weryfikację tych danych, b) urządzenie do ważenia odpadów (dotyczy pojazdów do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych), c) narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnianiu pojemników, 4) bazą magazynowo - transportową. Wymagane dysponowanie bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie miasta Leżajska lub w odległości nie większej niż 60 kilometrów od jego granic, położoną na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Na jej terenie powinny znajdować się: -miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, -pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób -miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Baza magazynowa powinna być wyposażona w: a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, b) urządzenia i systemy zapewniające zagospodarowanie wód odpadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne, c) urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z grupy odpadów komunalnych, umożliwiających ich czasowe przechowywanie zabezpieczone przed emisję zanieczyszczeń do gruntu, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób oraz spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, d) zalegalizowaną samochodową wagę najazdową.

Tak

Informacje dodatkowe

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. W ofercie wspólnej warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ważności dokumentów stosuje się odpowiednio jak wyżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W zakresie sytuacji finansowej - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczącego sytuacji finansowej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy wartości dotyczące wymaganej sytuacji finansowej wyrażone będą w walucie obcej Wykonawca dokona przeliczenia tych wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do tej walut obcej określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (aktualny na dzień sporządzenia tej informacji). W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej a)wykaz wykonanych lub wykonywanych usług odbioru i transportu odpadów komunalnych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca wymaganych usług wyrażona będzie w walucie obcej Wykonawca dokona przeliczenia jej wartości (w dotyczącej pozycji wykazu usług) na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do tej walut obcej określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (aktualny na dzień zafakturowania tych usług). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń kresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b)wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: a) zaświadczenie o wpisaniu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Leżajska w zakresie odbioru odpadów komunalnych, b) zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określające w szczególności a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawcy,którzy złożyli oferty składają oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r poz. 1114 oraz z 2016 r poz. 352). W przypadku, dokumentów dotyczących spełniania warunków, w tym dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobranych w formie elektronicznej przez Zamawiającego pod wskazanymi przez Wykonawcę adresami internetowymi z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, jeżeli brak jest możliwości ich pobrania w języku polskim. W przypadku, dokumentów dotyczących spełniania warunków, w tym dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków, braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Część 1 - 7 000,00 zł (słownie siedem tysięcy złotych), Część 2 - 13 000,00 zł (słownie trzynaście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 w Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. Do oferty należy dołączyć dowód przelewu wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu przelewem powinno fizycznie znajdować się na ww. rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). Wadium wnoszone w innej, dopuszczonej w ustawie formie, (poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku, oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Aspekt ekologiczny40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciąż?

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.