Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu p

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 - Słójka - Nowinka - droga nr 1289B wraz z dojazdami

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 516187-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

Regon 050667308

ulica ul Torowa

Numer domu 12

Numer mieszkania

Kod pocztowy 16-100

Miejscowość Sokółka

Województwo podlaskie

Państwo Polska

Numer telefonu 857118909

e-mail dzial.techniczny@pzd.sokolka.com

Fax 857112229

Adres strony internetowej (URL) www.pzd.sokolka.com

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.pzd.sokolka.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.pzd.sokolka.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Oferta powinna być sporządzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności

Adres

Powiatowy Zarząd Dród w Sokółce, ul Torowa 12, 16-100 Sokółka, pokój nr 22 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 - Słójka - Nowinka - droga nr 1289B wraz z dojazdami

Numer referencyjny

PZD/DR-Ui/4112/1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1.1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 - Słójka - Nowinka - droga nr 1289B wraz z dojazdami. Całość zadania ze względu na różne źródła finansowania podzielona została na dwie części i ma składać się z dwóch kompletnych dokumentacji. Dokumentacje muszą zachować spójność pikietażu, rozwiązań wysokościowych i rozwiązań konstrukcyjnych. Część I zadania. Przebudowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w ciągu drogi powiatowej nr 1290B wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 1290B i 1289B (dojazdów do mostu). Część II zadania. Przebudowa drogi powiatowej nr 1290B droga wojewódzka nr 674 - Słójka - Nowinka. 1.1.1. Część I zadania. Przebudowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w ciągu drogi powiatowej nr 1290B wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 1290B i 1289B (dojazdów do mostu). 1.2.1. Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej, mostowej oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej. 1.1.2.2. Komplet dokumentacji obejmuje: 1) Projekt budowlany - po 5 egz.; 2) Projekt wykonawczy - po 5 egz.; 3) Przedmiar robót - po 4 egz.; 4) Kosztorys ofertowy - po 1 egz.; 5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.; 6) Kosztorys inwestorski - po 1 egz.; 7) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - po 3 egz.; 8) Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych; 9) Pozwolenie wodno-prawne; 10) Operaty podziałowe gruntów; 11) Komplet dokumentów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. 1.1.2. Część II zadania. Przebudowa drogi powiatowej nr 1290B droga wojewódzka nr 674 - Słójka - Nowinka 1.1.2.1. Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej 1.1.2.2. Komplet dokumentacji obejmuje: 1) Projekt budowlany - po 5 egz.; 2) Projekt wykonawczy - po 5 egz.; 3) Przedmiar robót - po 4 egz.; 4) Kosztorys ofertowy - po 1 egz.; 5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.; 6) Kosztorys inwestorski - po 1 egz.; 7) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - po 3 egz.; 8) Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych; 9) Pozwolenie wodno-prawne; 10) Komplet dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenie zgłoszenia. 1.2. Sporządzenie w 4 egzemplarzach projektu stałej organizacji ruchu dla całego przedsięwzięcia zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych Powiatu Sokólskiego - przedmiarowanie oddzielnie dla każdej części 1.3. Raport z badań geotechnicznych w 2 egzemplarzach dla całego przedsięwzięcia. 1.4. Plan wycinki i nasadzeń drzew przydrożnych wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o wycinkę. 1.5. Do kompletu dokumentacji należy dołączyć wersję elektroniczną całej dokumentacji (projekt zagospodarowania może być w "formie skanowanej", opis techniczny, przedmiary robót i kosztorysy w wersji Word, Excel lub równoważny) celem zamieszczenia jej w ramach procedury zlecania robót zgodnie z obowiązującym prawem. 1.6. Kompletna dokumentacja wolna od wad musi umożliwić Zamawiającemu, poprzez złożenie wniosku: 1.5.1. Na uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID stosownie do Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031) dla zadania I "Przebudowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w ciągu drogi powiatowej nr 1290B wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 1290B i 1289B (dojazdów do mostu)". 1.5.2. Na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1290B droga wojewódzka nr 674 - Słójka - Nowinka". 1.7. Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa projektantowi do występowania w jego imieniu w sprawach administracyjnych związanych z występowaniem do urzędów administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbędnych decyzji, danych i uzgodnień, umożliwiających w szczególności: 1) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) przygotowanie operatów podziałowych gruntów, 3) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i uzyskanie tej decyzji, 4) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (o ile taki będzie wymagany), 5) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego, 6) przygotowanie dokumentów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID (zadanie I), 7) przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (zadanie II), 8) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań i analiz. 1.8. Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z póź. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. 2013 poz. 1129 ) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 )wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi. 1.9. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.). 1.10. Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389). 1.11. Wskazane jest aby Wykonawca dołożył wszelkich starań celem zapoznania się z ze stanem technicznym urządzeń inżynieryjnych w pasie drogowym i określenia planowanych remontów, przebudowy lub budowy nowych. 1.12. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy. 1.13. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 1.14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.13. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 1.15. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się także: 1) uzyskać wszelkie opinie i decyzje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 2) uzgodnić warunki techniczne gestorów sieci, 3) do niezwłocznego przyjazdu, po otrzymaniu wezwania, na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub zawinionymi błędami, 4) wyjaśniać wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt ustawy - Prawo budowlane), 5) sprawować nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu (art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane), 6) dokonywać kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, połączonego z obowiązkiem zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiednich rysunków i opisów dotyczących planowanego odstąpienia (art. 36 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane) a w przypadku zmian o nieistotnym znaczeniu - złożenie podpisu pod oświadczeniem kierownika budowy kończącym budowę (art. 57ust. 2 ustawy - Prawo budowlane)

II.5) Główny kod CPV

71322000-1

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena60,00Termin realizacji40,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-11-26

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnieniń do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w ofercie powinien wykazać, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie): Zamawiający odstępuje od stawiania warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie): Zamawiający odstępuje od stawiania warunków w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny lub zawodowy): a) wskazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jako Wykonawca lub Podwykonawca wykonał, zrealizował i zakończył co najmniej: 1 zadanie (a w przypadku realizacji zamówień okresowych lub ciągłych wykonał, zrealizował i zakończył część zamówienia) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi i obiektu mostowego, o wartości brutto nie mniejszej niż 160 000,00PLN (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy, 00/100PLN) lub 2 zadania (a w przypadku realizacji zamówień okresowych lub ciągłych wykonał, zrealizował i zakończył części zamówień) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi i obiektu mostowego, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 160 000,00PLN (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy, 00/100PLN); b) wskazać do [wykonania / uczestniczenia w wykonaniu] niniejszego zamówienia następujące [osoby/podmioty], właściwe do realizacji określonych czynności, które posiadają określone kwalifikacje, niezbędne do wykonania zamówienia: ? dysponować w trakcie realizacji zamówienia minimum 1 osobą - projektantem z nie mniej niż 3 letnim doświadczeniem przy sporządzaniu projektów na budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia - wymagane przepisami prawa oraz należącym do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli wymagają tego przepisy prawa; ? dysponować w trakcie realizacji zamówienia minimum 1 osobą - projektantem z nie mniej niż 3 letnim doświadczeniem przy sporządzaniu projektów na budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu mostowego, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia - wymagane przepisami prawa oraz należącym do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli wymagają tego przepisy prawa. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania dysponowania w trakcie realizacji zamówienia minimum 1 osobą - projektantem z nie mniej niż 3 letnim doświadczeniem przy sporządzaniu projektów na budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi i obiektu mostowego, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej i mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia - wymagane przepisami prawa oraz należącym do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli wymagają tego przepisy prawa

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (przekazywane jest Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zamiast dokumentów, o których mowa powyżej odpowiednio dokumenty o treści, formie i terminach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126). Informacje dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwiera również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com - Instrukcja dla Wykonawców dla przedmiotowego postępowania, w pkt. 8.. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio dokumentem o treści, formie i terminach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126). Przedmiotowe informacje zwiera również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com - Instrukcja dla Wykonawców dla przedmiotowego postępowania, w pkt. 8. Informacje dotyczące dokumentów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również informacje dotyczące dokumentów składanych w przypadku Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opisane są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), a dla przedmiotowego powstępowania o udzielenie zamówienia w zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com - Instrukcja dla Wykonawców

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: Nie dotyczy. 2) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: Nie dotyczy. 3) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne DZ.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Pełnomocnictwo - (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) - (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5) Wraz z ofertą powinna być złożona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz - wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości - 3 000,00PLN (słownie trzy tysiące, 00/100PLN). 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r poz. 1089).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron; 2) zaistnieją okoliczności niezawinione przez Wykonawcę, mające wpływ na termin wykonania umowy, za które strony uznają: a) wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy; b) dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów, czas trwania procedur administracyjnych, mający wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; c) zmiany przepisów prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; d) niedostępność terenu w całości lub w części; e) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 3) nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania zamówień (usług) dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji usług podstawowych określonych w niniejszej umowie. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1., których zaistnienie skutkuje niemożnością dotrzymania terminu wykonania umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 3. Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne, spełniające warunki udziału w postępowaniu, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub w innych ustawach. 4. Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy 1) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT; 2) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 3) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-20

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Sokółka codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.