Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudow

Gmina Zaklików

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i rozbudową zbiornika wodnego wraz z terenami przyległymi w ramach zadania pn. Rewitalizacja obiektu Zalew w Zaklikowie

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 502768-N-2020 z dnia 2020-01-14 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Zaklików

Regon: 83040913000000

ulica: ul. Zachodnia

Numer domu: 15

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 37-470

Miejscowość: Zaklików

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 158 738 476

e-mail: sekretariat@zaklikow.pl

Fax: 158 738 324

Adres strony internetowej (URL): www.zaklikow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zaklikow/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=12&podmenu=170&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Tak

Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, pokój nr 3

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i rozbudową zbiornika wodnego wraz z terenami przyległymi w ramach zadania pn. Rewitalizacja obiektu Zalew w Zaklikowie

Numer referencyjny:

ZP.271.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji związanej z przebudową i rozbudową zbiornika Zalew w Zaklikowie wraz z zagospodarowaniem terenów wokół zbiornika w ramach zadania pn. Rewitalizacja obiektu Zalew w Zaklikowie. 1.1 Celem opracowanej dokumentacji jest: a) odmulenie istniejącego zbiornika Zalew b) zapewnienie odpowiedniego przepływu (wymiany) wody na całej powierzchni zbiornika, c) umocnienie grobli zbiornika, określenie możliwości poszerzenia zbiornika (przebudowy grobli) od strony północnej, d) wykonanie dodatkowego zbiornika retencyjnego pełniącego także funkcję odstojnika dla wody dopływającej do zbiornika Zalew z rzeki Sanna od strony północno - zachodniej zbiornika, e) uzyskanie zgody na lokalizację nowego (dodatkowego) punktu zasilania wodą z rzeki Sanna, f) wyodrębnienie terenu pod bazę turystyczno - usługową od strony północnej zbiornika, g) oczyszczenie i regulacja starorzecza ze zmianą sposobu użytkowania części działki (działka nr ew. 1324), h) zapewnienie niezbędnej komunikacji do zbiornika i wydzielonych terenów turystyczo - usługowych, i) zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, tj. powiększenie plaży zlokalizowanej od strony zachodniej zbiornika, wykonanie plaży od strony północno - wschodniej zbiornika, lokalizacja terenów wypoczynkowych (wiaty, altany, grille) i rekreacyjnych (siłownie plenerowe, zjeżdżalnie, urządzenia linowe), wykonanie ciągów pieszych i pieszo rowerowych, zagospodarowanie zieleni. 1.2 Zadanie składało się będzie z dwóch etapów: a) Etap I opracowanie koncepcji zagospodarowania i wstępnych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii potwierdzających możliwość realizacji zaprojektowanych rozwiązań oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych. W ramach I etapu zadania Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: - opracowania mapy do celów projektowych; - opracowanie wstępnego projektu rozwiązań hydrologicznych i geotechnicznych, zawierającego: badania geotechniczne z pomiarem miąższości namułów, obliczenia hydrologiczne, mapę pokrycia terenu wraz z przekrojami na zbiornikach, mapę batymetryczną, analizę przyczyn i poziomu zamulenia zbiornika, analizę możliwości zagospodarowania terenu działki 1324 (starorzecze rzeki Sanna) oraz wielkości i lokalizacji zbiornika retencyjnego. Opracowanie należy wykonać w formie wariantowej (minimum 2 różne warianty) wraz z przedstawieniem harmonogramu robót i szacunkowych wartości poszczególnych wariantów; - uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji potwierdzających możliwość realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z wariantem przyjętym przez Zamawiającego; - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Koncepcja powinna zawierać m.in.: koncepcję programową i przestrzenną zagospodarowania terenu, zawierającą elementy wymagane przez Zamawiającego wskazane w ust. 1 pkt 1.1, w skali zapewniającej czytelność opracowania w formie wariantowej (minimum 2 warianty). Koncepcja musi być zgodna z przyjętym rozwiązaniem hydrologicznym; - przedstawienie propozycji rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych elementów wyposażenia i zagospodarowania terenu; - wykonanie poglądowych wizualizacji kluczowych rozwiązań projektowych; - udział w konsultacjach społecznych z mieszkańcami i prezentacja zaproponowanych wariantów, udzielenie wyjaśnień i odnotowywanie ewentualnych uwag. b) Etap II opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia. W ramach II etapu Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania inwentaryzacji szczegółowej terenu; - opracowania projektów budowlanych i wykonawczych; - opracowanie szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót; - opracowanie harmonogramu robót, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego; Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji II etapu przedmiotu zamówienia z podziałem na 2 zadania, tj. odrębnie na zakres prac wymagający uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zakres prac niewymagający uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (w tym przypadku niezbędnym jest dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia robót budowlanych) i opracowanie dokumentów wymaganych dla danego trybu postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy nie będzie to sprzeczne z wytycznymi programu, w ramach którego Zamawiający będzie składał wniosek o przyznanie dofinansowania na realizacje inwestycji. 2. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z opisem ogólnym zawartym w SIWZ, wytycznymi szczegółowymi przekazanymi przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy, zawierającymi m.in. minimalny zakres wymagań stawianych projektom, umożliwiający złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych (w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Podkarpackiego) oraz uzgodnieniami pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonanymi w trakcie realizacji opracowania, w tym wprowadzonymi w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych. 3. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935), a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji (projekcie, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót) powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczególności w art. 29, art. 30, art. 30a i art. 30b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może użyć nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła zastosowanych produktów lub usługi.

II.5) Główny kod CPV:

71240000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71242000-671320000-745212140-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

14

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 1.1 Etap I opracowanie koncepcji zagospodarowania i wstępnych rozwiązań projektowych: do 8 m-cy od daty zawarcia umowy. 1.2 Etap II opracowanie kompletnego projektu budowlanego: do 14 m-cy od daty zawarcia umowy 2. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się termin złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót budowlanych), wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: a) co najmniej jedną (lub kilka) usługę polegającą na opracowaniu projektu budowy, przebudowy, rozbudowy lub rewitalizacji hydrotechnicznej zbiorników wodnych o powierzchni co najmniej 3 ha i wartości łącznej minimum 30 000 zł brutto b) co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu, obejmującego obiekty małej architektury, ścieżki dydaktyczne, urządzenia zabawowe, elementy siłowni plenerowej, zagospodarowanie zieleni i inne prace towarzyszące. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: a) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności hydrotechnicznej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającym minimum 3 letni staż pracy (3 lata od daty otrzymania uprawnień) i doświadczenie w realizacji min. 2 projektów odpowiadających przedmiotowi zamówienia (jako projektant lub sprawdzający) tj. rewitalizacji hydrotechnicznej, budowy, przebudowy lub rozbudowy zbiorników wodnych o powierzchni co najmniej 3 ha; b) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) lub architektem krajobrazu posiadającym ukończone studia wyższe magisterskie w przedmiotowym kierunku, posiadającym minimum 2 letni staż pracy (2 lata od daty otrzymania uprawnień lub 2 lata od daty otrzymania dyplomu w przypadku architekta krajobrazu) i doświadczenie w realizacji min. 2 projektów odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. projektów zagospodarowania terenu, obejmujących obiekty małej architektury, ścieżki dydaktyczne, urządzenia zabawowe, elementy siłowni plenerowej, zagospodarowanie zieleni.

Tak

Informacje dodatkowe:

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2272).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. Zamawiający dokona oceny spełniania wskazanych wymagań na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dołączonego do oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, na wezwanie otrzymane od Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania, dostarczył: 1.1 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - dokumenty muszą potwierdzać, że Wykonawca zrealizował,: a) co najmniej jedną (lub kilka) usługę polegającą na opracowaniu projektu budowy, przebudowy, rozbudowy lub rewitalizacji hydrotechnicznej zbiorników wodnych o powierzchni co najmniej 3 ha i wartości łącznej minimum 30 000 zł brutto b) co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu, obejmującego obiekty małej architektury, ścieżki dydaktyczne, urządzenia zabawowe, elementy siłowni plenerowej, zagospodarowanie zieleni i inne prace towarzyszące. 1.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający: a) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności hydrotechnicznej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającego minimum 3 letni staż pracy (3 lata od daty otrzymania uprawnień) i doświadczenie w realizacji min. 2 projektów odpowiadających przedmiotowi zamówienia (jako projektant lub sprawdzający) tj. rewitalizacji hydrotechnicznej, budowy, przebudowy lub rozbudowy zbiorników wodnych o powierzchni co najmniej 3 ha; b) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) lub architekta krajobrazu posiadającego ukończone studia wyższe magisterskie w przedmiotowym kierunku, posiadających minimum 2 letni staż pracy (2 lata od daty otrzymania uprawnień lub 2 lata od daty otrzymania dyplomu w przypadku architekta krajobrazu) i doświadczenie w realizacji min. 2 projektów odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. projektów zagospodarowania terenu, obejmujących obiekty małej architektury, ścieżki dydaktyczne, urządzenia zabawowe, elementy siłowni plenerowej, zagospodarowanie zieleni

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą, łącznie z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 (załączniki nr 1 i nr 6 do SIWZ) złożył następujące dokumenty: 1.1 Formularz oferty - załącznik nr 3 do SIWZ 1.2 Formularz cenowy - załącznik nr 3a do SIWZ 1.3 Dokument pełnomocnictwa (w przypadku konieczności) 1.4 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby - załącznik nr 7 do SIWZ (w przypadku konieczności) 1.5 Dowód potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 Pieniądzu; 3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 Gwarancjach bankowych; 3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 310). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zaklikowie konto BSZK w Kraśniku o/Zaklików 07 8717 1093 2012 1200 0101 0006. Wymaga się, aby w tytule przelewu wpisane zostało jednoznacznie, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją obiektu Zalew w Zaklikowie. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty. 6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi zawierać klauzulę zobowiązującą do zapłaty nieodwołalnie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w przypadkach określonych w ust. 12 i 13 niniejszego rozdziału. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający, poza zmianami dopuszczonymi w ustawie na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6, przewiduje także możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1. ustawy, tj. w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego. b) Wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT - względem usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy, c) Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji przedmiotu zamówienia (umowy), pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego w ww. przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowanie elementy umowy. e) Odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy opracowana przez Wykonawcę koncepcja nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego lub w przypadku nie uzyskania uzgodnienia podczas konsultacji społecznych, pomimo wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przedłożenia koncepcji zawierającej wymagane przez Zamawiającego elementy we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego w ww. przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za zrealizowanie elementy umowy, wynoszące 80% wartości wskazanej przez Wykonawcę w załączniku nr 3a do SIWZ formularz cenowy za opracowanie I etapu zadania, określonego w rozdziale III ust. 1 pkt 1.2 lit a) niniejszej SIWZ, lecz nie więcej niż 20% wartości umowy. f) Zmiana (uszczegółowienie) zakresu objętego przedmiotem zamówienia w ramach II etapu realizacji zadania, będąca wynikiem zrealizowania I etapu zadania, tj. dostosowanie zakresu projektu do opracowanej i uzgodnionej przez Zamawiającego koncepcji. g) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: - Zmian dotyczących zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu umowy wprowadzonych przez Zamawiającego; - Wydłużenia terminu lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych; - Zmian będących następstwem działania administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury, w szczególności: -- przekroczenia w zakreślonym przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. -- odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac projektowych lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową. h) Odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku, gdy strona umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, zwróci się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

2020-02-24

okres w dniach:

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - ofertę należy złożyć na cały zakres stanowiący przedmiot zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: zamowienia@zaklikow.pl, adres strony internetowej: www.zaklikow.pl. 6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 10. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 11. Zamawiający nie zastrzega konieczności wykonania całości przedmiotu zamówienia osobiście przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w SIWZ. 12. Wymagania i dodatkowe informacje dotyczące możliwości zatrudnienia podwykonawców zawarte są w projekcie umowy. 13. Termin wykonywania zamówienia jest dłuższy niż 12 m-cy - regulacje wynikające z treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały zawarte w rozdziale XXIII ust. 6 lit. h) SIWZ oraz załączniku nr 5 do SIWZ projekt umowy. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 16. W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura określona w art. 24aa ustawy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargi

Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.