Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z uzy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz roboty budowlane polegające na "Termomodernizacji budynków koszarowych nr 9, 10, 11 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż." na terenie JW. 3137 Krosno Odrzańskie.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551269-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra

Regon: 97039103800000

ulica: ul. Bolesława Chrobrego

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 65-043

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: lubuskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 261648381, 261648388,261648308

e-mail: rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl

Fax: 261648479

Adres strony internetowej (URL): www.rzizielonagora.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.rzizielonagora.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.rzizielonagora.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

osobiście lub za pomoca operatorów pocztowych w kancelarii Zamawiającego

Adres:

ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, kancelaria jawna I piętro, pokój 104-105

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz roboty budowlane polegające na "Termomodernizacji budynków koszarowych nr 9, 10, 11 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż." na terenie JW. 3137 Krosno Odrzańskie.

Numer referencyjny:

14/PN/24285/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: A. Zakres robót budowlanych Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz roboty budowlane na terenie JW 3137 Krosno Odrzańskie polegające na: ZADANIE 24285: Termomodernizacji budynku koszarowego nr 9 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.* ZADANIE 24286: Termomodernizacji budynku koszarowego nr 10 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.* ZADANIE 24287: Termomodernizacji budynku koszarowego nr 11 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.* W ramach całego zamierzenia zadaniem Wykonawcy będzie: Etap 1 ? opracowanie inwentaryzacji wraz z określeniem zakresu wymaganych robót i dokumentacją fotograficzną, ? opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i formalno-prawnych, koniecznych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych; Etap 2 ? wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji wykonanej w Etapie 1, ? dopełnienie czynności formalno - prawnych związanych z zakończeniem robót i użytkowaniem obiektu, w tym zawiadomienie organu administracji publicznej o zakończeniu robót. Realizacja robót obejmuje w szczególności: 1) Budynek nr 9 ? Przygotowanie podłoża elewacji budynku pod ocieplenie. ? Oczyszczenie i odgrzybienie powierzchni ścian i ław fundamentowych. ? Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podpiwniczenia. ? Ocieplenie ścian budynku na zewnątrz wraz z ociepleniem poddasza, dachu i ociepleniem ścian piwnicy. ? Przemurowanie kominów ponad dachem. ? Malowanie elewacji (kolor i materiał do uzgodnienia na etapie wykonywania dokumentacji z Użytkownikiem, Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym). ? Wymiana pokrycia dachu. ? Wymiana instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych. ? Wymiana stolarki okiennej poddasza. ? Wymiana części stolarki okiennej parteru - montaż okien specjalnych. ? Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami. ? Wymiana odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki kanalizacyjnej. ? Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. oraz realizacja robót budowlanych wynikających z tej instrukcji. 2) Budynek nr 10 ? Przygotowanie podłoża elewacji budynku pod ocieplenie. ? Oczyszczenie i odgrzybienie powierzchni ścian i ław fundamentowych. ? Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podpiwniczenia. ? Ocieplenie ścian budynku na zewnątrz wraz z ociepleniem poddasza, dachu i ociepleniem ścian piwnicy. ? Malowanie elewacji (kolor i materiał do uzgodnienia na etapie wykonywania dokumentacji z Użytkownikiem, Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym). ? Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej. ? Wymiana części stolarki okiennej parteru - montaż okien specjalnych. ? Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami. ? Wymiana odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki kanalizacyjnej. ? Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. oraz realizacja robót budowlanych wynikających z tej instrukcji. 3) Budynek nr 11 ? Przygotowanie podłoża elewacji budynku pod ocieplenie. ? Oczyszczenie i odgrzybienie powierzchni ścian i ław fundamentowych. ? Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podpiwniczenia. ? Ocieplenie ścian budynku na zewnątrz wraz z ociepleniem poddasza, dachu i ociepleniem ścian piwnicy. ? Malowanie elewacji (kolor i materiał do uzgodnienia na etapie wykonywania dokumentacji z Użytkownikiem, Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym). ? Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej. ? Wymiana stolarki okiennej w budynku wraz z poddaszem - częściowo montaż okien specjalnych. ? Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych. ? Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami. ? Wymiana odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej do pierwszej studzienki kanalizacyjnej. ? Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. oraz realizacja robót budowlanych wynikających z tej instrukcji. UWAGA! . Budynki nr 9, nr 10 i nr 11 położone są na terenie zespołu urbanistyczno -krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2179 decyzją z dnia 31.03.1975r. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać opinię konserwatorską dotyczącą elewacji oraz uzgodnić rozwiązania z konserwatorem zabytków. . W wycenie robót należy uwzględnić demontaż oraz ponowny montaż wszystkich elementów zewnętrznych np. kamer zewnętrznych, wentylatorów, kabli elektrycznych, oświetlenia, tablic informacyjnych, instalacji związanych z ochroną budynku, instalacji telekomunikacyjnych i telewizji przemysłowej oraz odtworzenie napisów informacyjnych (po uzgodnieniu z Użytkownikiem). . Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie towarzyszące roboty budowlane niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, funkcjonowania obiektu. . Wszelkie przyjęte rozwiązania techniczno - materiałowe należy uzgodnić z Użytkownikiem (Dowódcą JW 3137 Krosno Odrzańskie) oraz Zamawiającym, na piśmie lub w formie notatek spisywanych na naradach technicznych w obecności wszystkich stron zainteresowanych. . Kolorystykę elementów budowlanych należy uzgodnić z Użytkownikiem, Zamawiającym i Konserwatorem Zabytków. Należy odnieść się do istniejących, termomodernizowanych budynków na terenie JW 3137 Krosno Odrzańskie. B. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu (opis stanu istniejącego i charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu); Budynki koszarowe nr 9, 10 i 11 zlokalizowane są na terenie zamkniętym (na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 148/MON z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej), kompleksu K- 2438 Krosno Odrzańskie, w miejscowości Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, na działce nr 372/60 obręb 0001, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KW ZG1K/00029741/7. Przedmiotowa działka stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze. 1) Budynek nr 9 Budynek nr 9 wybudowano w 1936 roku. Jest to budynek koszarowy, wolnostojący, podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem. Konstrukcja ścian murowa (cegła). Stropy żelbetowe wylewane i ceramiczne - strop Ackermana. Dach stromy, dwuspadowy o spadku 79,2%. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna karpiówka. Budynek jest wyposażony w instalację odgromową, którą należy wymienić. Budynek nie jest ocieplony. Kubatura budynku - ok. 8 042,0 m3 Powierzchnia całkowita budynku - ok. 3 007,5 m2 Powierzchnia użytkowa budynku - ok. 2 555,0 m2 Powierzchnia dachu - ok. 953,0 m2 2) Budynek nr 10 Budynek nr 10 wybudowano w 1936 roku. Jest to budynek koszarowy, wolnostojący, podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem. Konstrukcja ścian murowa (cegła). Stropy żelbetowe wylewane i strop Ackermana. Dach czterospadowy o spadku 73% i 124%. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna karpiówka. Budynek jest wyposażony w nową instalację odgromową. Budynek nie jest ocieplony. Kubatura budynku - ok. 8 082,0 m3 Powierzchnia całkowita budynku - ok. 2 938,5 m2 Powierzchnia użytkowa budynku - ok. 2 553,0 m2 Powierzchnia dachu - ok. 953,2 m2 3) Budynek nr 11 Budynek nr 11 wybudowano w 1936 roku. Jest to budynek koszarowy, wolnostojący, podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem. Konstrukcja ścian murowa (cegła). Konstrukcja stropów żelbetowa. Dach dwuspadowy o spadku 86%. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna. Budynek jest wyposażony w nową instalację odgromową. Budynek nie jest ocieplony. Kubatura budynku - ok. 8 681,5 m3 Powierzchnia całkowita budynku - ok. 3 011,8 m2 Powierzchnia użytkowa budynku - ok. 2 622,0 m2 Powierzchnia dachu - ok. 953,2 m2 Budynki nr 9, nr 10 i nr 11 położone są na terenie zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2179 decyzją z dnia 31.03.1975r. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać opinię konserwatorską dotyczącą elewacji oraz uzgodnić rozwiązania z konserwatorem zabytków.

II.5) Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71000000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowanych, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do kwoty 1 000 000 zł dla każdej części zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Oświadczenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (m.in.: przepięcia, wyładowania atmosferyczne) oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi robót objętych umową na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty. Polisa ubezpieczeniowa musi obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowany przedmiot umowy. Ubezpieczeniu podlegać będą w szczególności: a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio w wykonawstwem robót, b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, c) szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (m.in. przepięcia, wyładowania atmosferyczne).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Zdolność techniczna ? Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej: . dwie dokumentacje, których zakres obejmował wykonanie termomodernizacji budynku o powierzchni ścian poddanych termomodernizacji minimum 1 000 m2 każdy. W przypadku składania ofert na dwie lub trzy części zamówienia, wystarczy jednorazowo spełnić powyższy warunek. ? Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej: . dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie termomodernizacji budynku o powierzchni ścian poddanych termomodernizacji minimum 1 000 m2 każdy. W przypadku składania ofert na dwie lub trzy części zamówienia, wystarczy jednorazowo spełnić powyższy warunek b) Kwalifikacje zawodowe Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał dysponowanie na czas realizacji zamówienia osobami, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych: ? Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: . architektonicznej, . konstrukcyjno - budowlanej, . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, . drogowej, ? Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: . konstrukcyjno - budowlanej - minimum jedna osoba, . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - minimum jedna osoba, . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimum jedna osoba, . drogowej, (po jednej osobie z uprawnieniami budowlanymi oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego) oraz . jedna osoba posiadająca uprawnienia do świadczenia usługi geodezyjnej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii). wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania ofert na dwie lub trzy części zamówienia, wystarczy jednorazowo spełnić powyższy warunek.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA ! Zamawiający każdorazowo na etapie badania ofert weryfikuje złożone zaświadczenia w elektronicznym systemie ZUS. 4. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; UWAGA ! Powyższy dokument Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w: 1) pkt. 1 ÷ 3 -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt. 1 lit. b tego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 lit. a tego rozdziału powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 tego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4 stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dowody; UWAGA ! W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi lub roboty wskazane w ww. wykazach, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w tym rozdziale budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z referencji albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości oraz kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia objętego niniejszą SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3. Oświadczenie o ubezpieczeniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca wniesie wadium dla poszczególnych części zamówienia w wysokości: Część nr 1: Termomodernizacja budynku koszarowego nr 9 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. w JW 3137 Krosno Odrzańskie - 35 000,00 zł Część nr 2: Termomodernizacja budynku koszarowego nr 10 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. w JW 3137 Krosno Odrzańskie - 35 000,00 zł Część nr 3: Termomodernizacja budynku koszarowego nr 11 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. w JW 3137 Krosno Odrzańskie - 35 000,00 zł 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: ? pieniądza, ? poręczeniach bankowych, ? gwarancjach bankowych, ? gwarancjach ubezpieczeniowych, ? poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 t.j.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego w NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000, Tytułem: wadium Spr nr 3/PN/24285/2018 - część nr ... 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego. 5. W przypadku złożenia wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kancelarii Zamawiającego, w pok. nr 104-105. 6. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą / przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, winien oryginał dowodu wniesienia wadium umieścić w oznaczonej kopercie "oryginał dowodu wniesienia wadium". UWAGA ! W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt. 16 okoliczności. 7. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie ważności wadium. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Oferta, która przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-10-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Istotne dla stron postanowienia oraz warunki umowy zawiera dołączony wzór umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień do zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; 2) zmiany osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy; 3) zmiany finansowania zamówienia, harmonogramu realizacji na skutek: a) ewentualnego braku płynności finansowania inwestycji, b) zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Centralnym Planie Rzeczowym na dany rok budżetowy, tj. zmian które nastąpiły po dniu podpisania umowy, c) na wniosek Wykonawcy dotyczący przyspieszenia prac, 4) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) zmiany treści decyzji administracyjnych uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie opracowywania dokumentacji lub nieuzyskania przez Wykonawcę w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach decyzji administracyjnych, wydawanych przez organy administracji publicznej, a nie wynikających z winy wykonawcy; b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, c) konieczności wstrzymania realizacji umowy z winy działań osób trzecich, d) konieczności skoordynowania usług i/lub robót z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie związanym z przedmiotem zamówienia, e) innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od stron, np.: ? nieprzewidywanych warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; ? niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; ? wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ; ? wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego; ? konieczność uzyskania np. wyroku sądowego, opinii lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; f) zmiany harmonogramu realizacji wynikającej z okoliczności określonych w pkt. 3). W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 4), termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5) zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy (w sytuacji, gdy wykonawca w ofercie zadeklarował realizację siłami własnymi) za wyraźną zgodą Zamawiającego oraz na warunkach określonych w SIWZ oraz wzorze umowy w zakresie dotyczącym podwykonawstwa: a) rezygnacja z podwykonawstwa b) zmiana zakresu podwykonawstwa 6) zmiany inne: a) w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert, b) rezygnacji przez Zamawiającego z części opracowań, 7) zmniejszenie zakresu umowy w przypadku a) zmian organizacyjnych użytkownika, zamawiającego, b) zmiany przeznaczenia obiektu, c) nieprzyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji umowy lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym Zamawiającego, d) rezygnacji przez Zamawiającego, Użytkownika z części opracowań. Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy związane ze zmniejszeniem prac, zostanie ustalone na spotkaniu stron, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 8) zmiany polegającej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, 9) zwiększenie zakresu umowy (zamówienia podstawowego) o usługi i/lub roboty polegające na powtórzeniu podobnych usług projektowych i/lub robót związanych z termomodernizacją budynku, o wartości nie przekraczającej 1 000 000 zł brutto dla każdej części zamówienia. 10) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wystąpiła jedna z niżej wymienionych okoliczności, która będzie miała wpływ na koszty zamówienia przez wykonawcę: a) ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług, b) zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, d) jako skutek okoliczności opisanych w pkt. 7 oraz wykonanie dodatkowych, nieprzewidzianych prac koniecznych do właściwego wykonania zamówienia. Warunkiem wykonania zmian w ppkt b) i c) jest udowodnienie przez Wykonawcę wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Wszystkie powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Termomodernizacja budynku koszarowego nr 10 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. w JW 3137 Krosno Odrzańskie.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zielona Góra codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.