Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo kosztorysowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy krytej pływalni miejskiej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego .

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552940-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie objęte jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

Regon: 32076539600000

ulica: Ul. Szczecińska

Numer domu: 35

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 73110

Miejscowość: Stargard

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 91 573 23 34

e-mail: ekonomiczny@osir.stargard.pl

Fax: 91 573 23 34

Adres strony internetowej (URL): http://www.osir.stargard.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.osir.stargard.pl/ w zakładce zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.osir.stargard.pl/ w zakładce zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Adres:

Oferty należy przesłać / złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o. ul. Szczecińska 35, 73-110 Stargard, w sekretariacie.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy krytej pływalni miejskiej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego .

Numer referencyjny:

OSiR/1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem przebudowę i rozbudowę krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenu parkingiem dla minimum 60 pojazdów oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, uzyskanie decyzji o ewentualnym pozwoleniu na rozbiórkę istniejących obiektów i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe świadczonej usługi, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

71322000-1

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena ofertowa50,00Ocena koncepcji projektowej 50,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

7

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Informacje dodatkowe

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia na wartość nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli: a) wykonawca udokumentuje wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: ? minimum trzech usług o wartości nie mniejszej niż 450.000,00 zł brutto każda, polegających na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę/ przebudowę /rozbudowę obiektu użyteczności publicznej o przeznaczeniu podobnym do obiektu będącego przedmiotem zamówienia, tj. obiektu kubaturowego o charakterze sportowym z własnym zapleczem technicznym, przy czy minimum jedna z nich ma dotyczyć budowy/ przebudowy/ rozbudowy budynku basenowego z min.: basenem krytym o powierzchni lustra wody minimum 400 m2 wraz ze strefą SPA oraz salą o funkcji sportowej, ? minimum jednej ekspertyzy technicznej niecki basenowej, ? minimum jedego projektu wielobranżowego w oparciu o technologię BIM, dotyczącego budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynków użyteczności publicznej; Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu - oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wymaganej ilości dokumentacji projektowych i ekspertyzy technicznej, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wymaganej ilości dokumentacji projektowych i ekspertyzy technicznej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie wymaganej ilości dokumentacji projektowych i ekspertyzy technicznej, ale żaden z nich nie wykonał całości tych prac). W sytuacji, gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia i polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie wymaganej ilości dokumentacji projektowych i ekspertyzy technicznej. b) wykonawca udokumentuje, że posiada lub dysponuje wielobranżowym zespołem projektowym składającym się z osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) w następujących specjalnościach: ? architektonicznej z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu obiektów kubaturowych, w tym w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy basenu o kubaturze min. 10.000 m3 i powierzchni lustra wody min 400 m2, ? instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu obiektów kubaturowych, w tym w wykonywaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy basenu o kubaturze min. 10.000 m3 i powierzchni lustra wody min 400 m2, ? konstrukcyjno - budowlanej z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu obiektów kubaturowych, w tym w wykonywaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 10.000 m2 ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, w tym w wykonywaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 10.000 m3 ? rzeczoznawca budowlany z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu,

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego złącznik nr 2 do SIWZ, b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 tej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia na wartość nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ. 4) W przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach innych podmiotów należy przedłożyć wypełnione zobowiązanie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2) Koncepcję projektową zawierającą szczegółowy opis techniczny oraz część rysunkową zawierającą koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu oraz koncepcyjne rozwiązania pomieszczeń poszczególnych kondygnacji obiektu, przedstawioną w sposób czytelny umożliwiający Zamawiającemu dokonanie oceny - na minimum 2 sztywnych planszach o wymiarach 70 cm x 100 cm - 1 egz. 2 egz. w formacie A3. 3) Do dokumentów należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę licencji na oprogramowanie umożliwiające opracowanie dokumentacji projektowej w technologii BIM.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 12.000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia będzie możliwa tylko wówczas, gdy będzie spowodowana jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. We wniosku o zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca podaje przyczynę zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje, jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie prac projektowych przez okres . dni). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nie leżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wskazane we wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni przed upływem obowiązującego terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza się aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy po jego upływie. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony o czas, na jaki dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie wykonywania Przedmiotu Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-11

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2018 r. o godzinie 12:30 w budynku Hotelu 104 należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie, Hotel 104, ul. Pierwszej Brygady 1, 73 - 110 Stargard w sali konferencyjnej.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Stargard codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.