Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Organizacja zajęć wyjazdowych w ramach projektu Nowoczesn

Burmistrz Miasta Grybów

Organizacja zajęć wyjazdowych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 553098-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie realizowane w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Burmistrz Miasta Grybów

Regon: 52779900000

ulica: Rynek

Numer domu: 12

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 33330

Miejscowość: Grybów

Województwo: małopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 184 450 140

e-mail: umgrybow@pro.onet.pl

Fax: 184 450 202

Adres strony internetowej (URL): www.bip.grybow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.grybow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.grybow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Organizacja zajęć wyjazdowych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Numer referencyjny:

BGiOŚ.271.18.19.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie zajęć wyjazdowych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. 3.2. Wykonawca zorganizuje zajęcia wyjazdowe wg poniższego schematu: 3.2.1. Zajęcia wyjazdowe dla I i II grupy koła przyrodniczego do Ojcowa - Ojcowski Park Narodowy. 3.2.2. Zajęcia wyjazdowe dla III i IV grupy koła przyrodniczego do Ojcowa - Ojcowski Park Narodowy. 3.2.3. Zajęcia wyjazdowe dla I i II grupy koła matematycznego do Krakowa. 3.2.4. Zajęcia wyjazdowe dla III, IV i V grupy koła matematycznego do Krakowa. 3.2.5. Zajęcia wyjazdowe dla grup I-VI zajęć dydaktyczno-wyrównawczych do Krakowa. 3.3. Zajęcia wyjazdowe dla I i II grupy koła przyrodniczego do Ojcowa - Ojcowski Park Narodowy. 3.3.1. Założenia: 3.3.1.1. Liczba uczestników: max. 31 uczniów (tj. 2 grupy) z klas I-IV SP. 3.3.1.2. Liczba opiekunów szkolnych: 1 osoba. 3.3.1.3. Termin wyjazdu: od podpisania umowy do 15 czerwca 2018 r. (dni: od poniedziałku do piątku). 3.3.1.4. Czas trwania: wyjazd jednodniowy. 3.3.1.5. Miejsce wyjazdu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1. 3.3.1.6. Miejsce powrotu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1. 3.3.2. Transport: Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca wyjazdu na miejsce pobytu, na trasie gwarantowanej wycieczki (zgodnie z jej programem) i powrót z pobytu z wykorzystaniem środków transportu (autokaru lub busa o podwyższonym standardzie wyposażonym w klimatyzację/ogrzewanie): 3.3.2.1. dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) - posiadających aktualny przegląd i ubezpieczenie, 3.3.2.2. spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, 3.3.2.3. prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tychże usług. 3.3.3. Ubezpieczenie: NNW na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10000,00 zł dla każdego uczestnika wyjazdu (tj. uczniowie i opiekunowie szkolni). 3.3.4. Wyżywienie: 3.3.4.1. Wyżywienie dla 31 uczniów i 1 opiekuna szkolnego. 3.3.4.2. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować drugie śniadanie i obiad, przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia określonymi w obowiązujących przepisach prawa i odpowiadające normom pod względem: ilości, jakości i wartości odżywczych - drugie śniadanie powinno się składać z drożdżówki (masa min. 80g różne rodzaje np. z owocami, serem) oraz soku owocowego w butelce plastikowej o poj. min. 300 ml, obiad powinien składać się z ciepłego posiłku - porcja: ziemniaki lub frytki (o wadze min. 100 g), kotlet drobiowy lub schabowy (o wadze min. 100 g), zestaw min. 3 surówek, w tym: mizeria, marchewka, buraczki, kompot oraz owoc (jabłko, gruszka lub banan). 3.3.4.3. Żywienie uczestników powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach. 3.3.4.4. Wykonawca zapewni obiad serwowany w restauracji. Każdy z uczestników będzie mieć zapewnione miejsce do posiłku (stolik i krzesło wraz z zastawą). Nie dopuszcza się podawania obiadu w naczyniach jednorazowych. 3.3.5. Kadra: 3.3.5.1. kierownik techniczno-organizacyjny wyjazdu - osoba, która posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych (odpowiedzialny za harmonogram wyjazdu, kontakty z przedstawicielami odwiedzanych instytucji miejsc, miejsca spożywania posiłków, inne sprawy techniczno-organizacyjne), 3.3.5.2. przewodnicy / osoby z uprawnieniami do oprowadzania po zwiedzanych instytucjach, 3.3.5.3. trzech opiekunów grupy posiadających kalifikacje zgodne z przepisami MEN. 3.3.6. Bilety wstępu do zwiedzanych miejsc dla uczniów i opiekunów szkolnych. W ramach zajęć wyjazdowych Wykonawca zapewnia bilety wstępu i zwiedzanie z przewodnikiem: 3.3.6.1. W ramach zajęć wyjazdowych Wykonawca zapewnia bilety wstępu dla wszystkich uczestników zajęć wyjazdowych i zwiedzanie z przewodnikiem: a) Ojcowski Park Narodowy, w tym m.in.: Kaplica "Na Wodzie", Jaskinia Łokietka, Ruiny zamku w Ojcowie, Brama Krakowska, b) Pokaz filmu w technologii 3D oraz zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej Ojcowskiego Parku Narodowego. 3.3.7. Program zajęć wyjazdowych: 3.3.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą propozycji programu wyjazdu (konkretnej daty wyjazdu i szczegółowego harmonogramu zawierającego godziny poszczególnych elementów planu dnia), w tym minimum: a) wyjazd spod SP nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 b) przyjazd do Ojcowa c) zwiedzanie z przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego, w tym m.in.: Kaplica "Na Wodzie", Jaskinia Łokietka, Ruiny zamku w Ojcowie, Brama Krakowska d) pokaz filmu w technologii 3D oraz zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej Ojcowskiego Parku Narodowego e) II śniadanie f) obiad g) powrót do SP nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.3.7.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania trasy zwiedzania do wieku uczestników zajęć wyjazdowych. 3.4. Zajęcia wyjazdowe dla III i IV grupy koła przyrodniczego do Ojcowa - Ojcowski Park Narodowy. 3.4.1. Założenia: 3.4.1.1. Liczba uczestników: max. 32 uczniów (tj. 2 grupy) z klas IV - VII SP. 3.4.1.2. Liczba opiekunów szkolnych: 1 osoba. 3.4.1.3. Termin wyjazdu: od podpisania umowy do 15 czerwca 2018 r. (dni: od poniedziałku do piątku). 3.4.1.4. Czas trwania: wyjazd jednodniowy. 3.4.1.5. Miejsce wyjazdu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1. 3.4.1.6. Miejsce powrotu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1. 3.4.2. Transport: Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca wyjazdu na miejsce pobytu, na trasie gwarantowanej wycieczki (zgodnie z jej programem) i powrót z pobytu z wykorzystaniem środków transportu (autokaru lub busa o podwyższonym standardzie wyposażonym w klimatyzację/ogrzewanie): 3.4.2.1. dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) - posiadających aktualny przegląd i ubezpieczenie, 3.4.2.2. spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, 3.4.2.3. prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tychże usług. 3.4.3. Ubezpieczenie: NNW na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10000,00 zł dla każdego uczestnika wyjazdu (tj. uczniowie i opiekunowie szkolni). 3.4.4. Wyżywienie 3.4.4.1. Wyżywienie dla 32 uczniów i 1 opiekuna szkolnego. 3.4.4.2. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować drugie śniadanie i obiad, przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia określonymi w obowiązujących przepisach prawa i odpowiadające normom pod względem: ilości, jakości i wartości odżywczych - drugie śniadanie powinno się składać z drożdżówki (masa min. 80g różne rodzaje np. z owocami, serem) oraz soku owocowego w butelce plastikowej o poj. min. 300 ml, obiad powinien składać się z ciepłego posiłku - porcja: ziemniaki lub frytki (o wadze min. 100 g), kotlet drobiowy lub schabowy (o wadze min. 100 g), zestaw min. 3 surówek, w tym: mizeria, marchewka, buraczki, kompot oraz owoc (jabłko, gruszka lub banan). 3.4.4.3. Żywienie uczestników powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach. 3.4.4.4. Wykonawca zapewni obiad serwowany w restauracji. Każdy z uczestników będzie mieć zapewnione miejsce do posiłku (stolik i krzesło wraz z zastawą). Nie dopuszcza się podawania obiadu w naczyniach jednorazowych. 3.4.5. Kadra: 3.4.5.1. kierownik techniczno-organizacyjny wyjazdu - osoba, która posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych (odpowiedzialny za harmonogram wyjazdu, kontakty z przedstawicielami odwiedzanych instytucji miejsc, miejsca spożywania posiłków i inne sprawy techniczno-organizacyjne). 3.4.5.2. przewodnicy / osoby z uprawnieniami do oprowadzania po zwiedzanych instytucjach. 3.4.5.3. Trzech opiekunów grupy, posiadających kwalifikacje zgodnie z przepisami MEN. 3.4.6. Bilety wstępu do zwiedzanych miejsc dla uczniów i opiekunów szkolnych. W ramach zajęć wyjazdowych Wykonawca zapewnia bilety wstępu i zwiedzanie z przewodnikiem: 3.4.6.1. W ramach zajęć wyjazdowych Wykonawca zapewnia bilety wstępu dla wszystkich uczestników zajęć wyjazdowych i zwiedzanie z przewodnikiem: a) Ojcowski Park Narodowy, w tym m.in.: Kaplica "Na Wodzie", Jaskinia Łokietka, Ruiny zamku w Ojcowie, Brama Krakowska, b) Pokaz filmu w technologii 3D oraz zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej Ojcowskiego Parku Narodowego. 3.4.7. Program zajęć wyjazdowych: 3.4.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą propozycji programu wyjazdu (konkretnej daty wyjazdu i szczegółowego harmonogramu zawierającego godziny poszczególnych elementów planu dnia), w tym minimum: a) wyjazd spod SP nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 b) przyjazd do Ojcowa c) zwiedzanie z przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego, w tym m.in.: Kaplica "Na Wodzie", Jaskinia Łokietka, Ruiny zamku w Ojcowie, Brama Krakowska d) pokaz filmu w technologii 3D oraz zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej Ojcowskiego Parku Narodowego e) II śniadanie f) obiad g) powrót do SP nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.4.7.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania trasy zwiedzania do wieku uczestników zajęć wyjazdowych. 3.5. Zajęcia wyjazdowe dla I i II grupy koła matematycznego do Krakowa. 3.5.1. Założenia: 3.5.1.1. Liczba uczestników: max. 16 uczniów (tj. 2 grupy) z klas I-IV SP 3.5.1.2. Liczba opiekunów szkolnych: 1 osoba 3.5.1.3. Termin wyjazdu: od podpisania umowy do 15 czerwca 2018 r. (dni: od poniedziałku do piątku) 3.5.1.4. Czas trwania: wyjazd jednodniowy 3.5.1.5. Miejsce wyjazdu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.5.1.6. Miejsce powrotu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.5.2. Transport: Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca wyjazdu na miejsce pobytu, na trasie gwarantowanej wycieczki (zgodnie z jej programem) i powrót z pobytu z wykorzystaniem środków transportu (autokaru lub busa o podwyższonym standardzie wyposażonym w klimatyzację/ogrzewanie): 3.5.2.1. dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) - posiadających aktualny przegląd i ubezpieczenie, 3.5.2.2. spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, 3.5.2.3. prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tychże usług. 3.5.3. Ubezpieczenie: NNW na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10000,00 zł dla każdego uczestnika wyjazdu (tj. uczniowie i opiekunowie szkolni). 3.5.4. Wyżywienie: 3.5.4.1. Wyżywienie dla 16 uczniów i 1 opiekuna szkolnego 3.5.4.2. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować drugie śniadanie i obiad, przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia określonymi w obowiązujących przepisach prawa i odpowiadające normom pod względem: ilości, jakości i wartości odżywczych - drugie śniadanie powinno się składać z drożdżówki (masa min. 80g różne rodzaje np. z owocami, serem) oraz soku owocowego w butelce plastikowej o poj. min. 300 ml, obiad powinien składać się z ciepłego posiłku - porcja: ziemniaki lub frytki (o wadze min. 100 g), kotlet drobiowy lub schabowy (o wadze min. 100 g), zestaw min. 3 surówek, w tym: mizeria, marchewka, buraczki, kompot oraz owoc (jabłko, gruszka lub banan). 3.5.4.3. Żywienie uczestników powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach. 3.5.4.4. Wykonawca zapewni obiad serwowany w restauracji. Każdy z uczestników będzie mieć zapewnione miejsce do posiłku (stolik i krzesło wraz z zastawą). Nie dopuszcza się podawania obiadu w naczyniach jednorazowych. 3.5.5. Kadra: 3.5.5.1. kierownik techniczno-organizacyjny wyjazdu - osoba, która posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych (odpowiedzialny za harmonogram wyjazdu, kontakty z przedstawicielami odwiedzanych instytucji miejsc, miejsca spożywania posiłków, inne sprawy techniczno-organizacyjne). 3.5.5.2. przewodnicy / osoby z uprawnieniami do oprowadzania po zwiedzanych instytucjach 3.5.5.3. jeden opiekun grupy, posiadający kwalifikacje zgodnie z przepisami MEN 3.5.6. Bilety wstępu do zwiedzanych miejsc dla uczniów i opiekunów szkolnych. W ramach zajęć wyjazdowych Wykonawca zapewnia bilety wstępu dla wszystkich uczestników zajęć wyjazdowych i zwiedzanie z przewodnikiem: 3.5.6.1. Muzeum Inżynierii Miejskiej. 3.5.6.2. Ogród Zoologiczny w Krakowie. 3.5.7. Program zajęć wyjazdowych: 3.5.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą propozycji programu wyjazdu (konkretnej daty wyjazdu i szczegółowego harmonogramu zawierającego godziny poszczególnych elementów planu dnia), w tym minimum: a) wyjazd spod SP nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 b) przyjazd do Krakowa c) Muzeum Inżynierii Miejskiej - np. Spotkanie z Brombą o mierzeniu lub Spotkanie z Brombą o ważeniu, ewentualnie edukacyjna wystawa czasowa "to takie proste" lub inna w miarę dostępności miejsc d) Muzeum Inżynierii Miejskiej - wystawa "Galeria Figur Stalowych" e) zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego w Krakowie f) II śniadanie g) obiad h) powrót do SP nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.6. Zajęcia wyjazdowe dla III, IV i V grupy koła matematycznego do Krakowa. 3.6.1. Założenia: 3.6.1.1. Liczba uczestników: max. 23 uczniów (tj. 3 grupy) z klas IV-VII SP 3.6.1.2. Liczba opiekunów szkolnych: 1 osoba 3.6.1.3. Termin wyjazdu: od podpisania umowy do 15 czerwca 2018 r. (dni: od poniedziałku do piątku) 3.6.1.4. Czas trwania: wyjazd jednodniowy 3.6.1.5. Miejsce wyjazdu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.6.1.6. Miejsce powrotu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.6.2. Transport. Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca wyjazdu na miejsce pobytu, na trasie gwarantowanej wycieczki (zgodnie z jej programem) i powrót z pobytu z wykorzystaniem środków transportu (autokaru lub busa o podwyższonym standardzie wyposażonym w klimatyzację/ogrzewanie): 3.6.2.1. dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) - posiadających aktualny przegląd i ubezpieczenie, 3.6.2.2. spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, 3.6.2.3. prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tychże usług. 3.6.3. Ubezpieczenie: NNW na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10000,00 zł dla każdego uczestnika wyjazdu (tj. uczniowie i opiekunowie szkolni). 3.6.4. Wyżywienie: 3.6.4.1. Wyżywienie dla 23 uczniów i 1 opiekuna szkolnego 3.6.4.2. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować drugie śniadanie i obiad, przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia określonymi w obowiązujących przepisach prawa i odpowiadające normom pod względem: ilości, jakości i wartości odżywczych - drugie śniadanie powinno się składać z drożdżówki (masa min. 80g różne rodzaje np. z owocami, serem) oraz soku owocowego w butelce plastikowej o poj. min. 300 ml, obiad powinien składać się z ciepłego posiłku - porcja: ziemniaki lub frytki (o wadze min. 100 g), kotlet drobiowy lub schabowy (o wadze min. 100 g), zestaw min. 3 surówek, w tym: mizeria, marchewka, buraczki, kompot oraz owoc (jabłko, gruszka lub banan). 3.6.4.3. Żywienie uczestników powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach. 3.6.4.4. Wykonawca zapewni obiad serwowany w restauracji. Każdy z uczestników będzie mieć zapewnione miejsce do posiłku (stolik i krzesło wraz z zastawą). Nie dopuszcza się podawania obiadu w naczyniach jednorazowych. 3.6.5. Kadra: 3.6.5.1. kierownik techniczno-organizacyjny wyjazdu - osoba, która posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych (odpowiedzialny za harmonogram wyjazdu, kontakty z przedstawicielami odwiedzanych instytucji, miejsca spożywania posiłków, zakwaterowanie i inne sprawy techniczno-organizacyjne). 3.6.5.2. przewodnicy / osoby z uprawnieniami do oprowadzania po zwiedzanych instytucjach 3.6.5.3. dwóch opiekunów grupy, posiadających kwalifikacje zgodnie z przepisami MEN 3.6.6. Bilety wstępu do zwiedzanych miejsc dla uczniów i opiekunów szkolnych. W ramach zajęć wyjazdowych Wykonawca zapewnia bilety wstępu dla wszystkich uczestników zajęć wyjazdowych i zwiedzanie z przewodnikiem: 3.6.6.1. Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema 3.6.6.2. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 3.6.6.3. Rejs statkiem po Wiśle. 3.6.7. Program zajęć wyjazdowych: 3.6.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą propozycji programu wyjazdu (konkretnej daty wyjazdu i szczegółowego harmonogramu zawierającego godziny poszczególnych elementów planu dnia), w tym minimum: a) wyjazd spod SP nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 b) przyjazd do Krakowa c) Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema - zwiedzanie oraz udział w warsztatach d) Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha - udział w programie "Japonia wczoraj i dziś", oglądanie wystaw e) ok. 1-godzinny rejs statkiem po Wiśle f) II śniadanie g) obiad h) powrót do SP nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.7. Zajęcia wyjazdowe dla grup I - VI zajęć dydaktyczno - wyrównawczych do Krakowa. 3.7.1. Założenia: 3.7.1.1. Liczba uczestników: max. 29 uczniów (tj. 6 grup) z klas I-VII SP 3.7.1.2. Liczba opiekunów szkolnych: 1 osoba 3.7.1.3. Termin wyjazdu: od podpisania umowy do 15 czerwca 2018 r. (dni: od poniedziałku do piątku) 3.7.1.4. Czas trwania: wyjazd jednodniowy 3.7.1.5. Miejsce wyjazdu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.7.1.6. Miejsce powrotu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.7.2. Transport. Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca wyjazdu na miejsce pobytu, na trasie gwarantowanej wycieczki (zgodnie z jej programem) i powrót z pobytu z wykorzystaniem środków transportu (autokaru lub busa o podwyższonym standardzie wyposażonym w klimatyzację/ogrzewanie): 3.7.2.1. dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) - posiadających aktualny przegląd i ubezpieczenie, 3.7.2.2. spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, 3.7.2.3. prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tychże usług. 3.7.3. Ubezpieczenie: NNW na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10000,00 zł dla każdego uczestnika wyjazdu (tj. uczniowie i opiekunowie szkolni). 3.7.4. Wyżywienie: 3.7.4.1. Wyżywienie dla 29 uczniów i 1 opiekuna szkolnego 3.7.4.2. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować drugie śniadanie i obiad, przygotowany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia określonymi w obowiązujących przepisach prawa i odpowiadające normom pod względem: ilości, jakości i wartości odżywczych - drugie śniadanie powinno się składać z drożdżówki (masa min. 80g różne rodzaje np. z owocami, serem) oraz soku owocowego w butelce plastikowej o poj. min. 300 ml, obiad powinien składać się z ciepłego posiłku - porcja: ziemniaki lub frytki (o wadze min. 100 g), kotlet drobiowy lub schabowy (o wadze min. 100 g), zestaw min. 3 surówek, w tym: mizeria, marchewka, buraczki, kompot oraz owoc (jabłko, gruszka lub banan). 3.7.4.3. Żywienie uczestników powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach. 3.7.4.4. Wykonawca zapewni obiad serwowany w restauracji. Każdy z uczestników będzie mieć zapewnione miejsce do posiłku (stolik i krzesło wraz z zastawą). Nie dopuszcza się podawania obiadu w naczyniach jednorazowych. 3.7.5. Kadra: 3.7.5.1. kierownik techniczno-organizacyjny wyjazdu - osoba, która posiada uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych (odpowiedzialny za harmonogram wyjazdu, kontakty z przedstawicielami odwiedzanych instytucji, miejsca spożywania posiłków i inne sprawy techniczno-organizacyjne). 3.7.5.2. przewodnicy / osoby z uprawnieniami do oprowadzania po zwiedzanych instytucjach 3.7.5.3. dwóch opiekunów grupy, posiadających kwalifikacje zgodnie z przepisami MEN 3.7.6. Bilety wstępu do zwiedzanych miejsc dla uczniów i opiekunów szkolnych. W ramach zajęć wyjazdowych Wykonawca zapewnia bilety wstępu dla wszystkich uczestników zajęć wyjazdowych i zwiedzanie z przewodnikiem: 3.7.6.1. Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema. 3.7.6.2. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. 3.7.6.3. Rejs statkiem po Wiśle. 3.7.7. Program zajęć wyjazdowych: 3.7.7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą propozycji programu wyjazdu (konkretnej daty wyjazdu i szczegółowego harmonogramu zawierającego godziny poszczególnych elementów planu dnia), w tym minimum: a) wyjazd spod SP nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 b) przyjazd do Krakowa c) Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema - zwiedzanie oraz udział w warsztatach d) Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha - udział w programie "Japonia wczoraj i dziś", oglądanie wystaw e) ok. 1-godzinny rejs statkiem po Wiśle f) II śniadanie g) obiad h) powrót do SP nr 1 w Grybowie, ul. Szkolna 1 3.8. Wyjazdy opisane w pkt 3.2.1. i 3.2.2. nie mogą się odbywać w tym samym terminie co wyjazdy z pkt 3.2.3. - 3.2.5 z uwagi na powtarzające się osoby w grupach. Ostateczne terminy wyjazdów muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.9. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej propozycji planu zajęć wyjazdowych, o których mowa w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji. Propozycja ta powinna zawierać minimum program zajęć wyjazdowych, o których mowa w pkt. 3.3.7., 3.4.7., 3.5.7., 3.6.7. 3.7.7. wraz z podaniem daty i orientacyjnych godzin. 3.10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie i mieniu zaistniałe podczas zajęć wyjazdowych. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia, przy realizacji usługi, warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. (Dz. U. poz. 452). 3.12. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia środka transportu na 40 minut wcześniej przed planowanym wyjazdem celem sprawdzenia go przez uprawnione do tego służby. 3.13. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu lub w sytuacji niedopuszczenia go do ruchu przez uprawnione do tego służby, Wykonawca zapewnieni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz w umowie w taki sposób, aby nie powodować spóźnień czasowych (max. 2 godz.). Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 3.14. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji opisanej w pkt. 3.13. niniejszej specyfikacji, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie usługi zastępczej, za którą wszelkie koszty poniesie Wykonawca. 3.15. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego wyjazdu: 3.15.1. Wyposażenie apteczki w czasie podróży i pobytu w placówkach, łazienki i wydzielonego WC. 3.15.2. Przeprowadzenie procesu informacyjnego w dniu wyjazdu dotyczącego organizacji pobytu na miejscu na rzecz uczestników, oznaczenie miejsc, czasu i terminów zbiórek oraz koniecznych adresów i telefonów. 3.16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie (wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji) i programie zajęć wyjazdowych (wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji) w zakresie zwiedzanych miejsc, po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego. 3.17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia. 3.18. Jako rozliczenie z odbytych zajęć wyjazdowych Wykonawca dostarczy do trzech dni roboczych od dnia zakończenia zajęć wyjazdowych: 3.18.1. Listę obecności (wzór przekazany przez Zamawiającego). 3.18.2. Dokumentację fotograficzną - min 30 zdjęć z każdych zajęć wyjazdowych w formie elektronicznej na nośniku CD. 3.19. Wspólny słownik zamówień (CPV): 3.19.1. 63511000 - 4 Organizacja wycieczek. 3.19.2. 63500000 - 4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej. 3.20. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 3.21. Zamawiający ustala także: gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane w projekcie.

II.5) Główny kod CPV:

63511000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV63500000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy, potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1 000,00 zł (tysiąc złotych zero groszy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-06-15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-09

godzina:

10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Grybów codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.