Dzisiaj jest: 29.11.2023, imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Ożywić centrum Grajewa

Burmistrz Miasta Grajewo

"Ożywić centrum Grajewa"

Data utworzenia: 2020-01-24T10:18:15.423

Data publikacji: 2020-01-24T10:26:30.783

Nazwa zamawiającego: Burmistrz Miasta Grajewo

Ulica: ul. Strażacka

Numer domu:

Numer mieszkania:

REGON: 52330100000000

Miejscowość: Grajewo

Kod pocztowy: 19-200

Państwo: Polska

Województwo: podlaskie

Telefon: 86 273 0 800

Fax: 86 273 0 803

E-mail: sekretariat@um.grajewo.pl

Biuletyn: 510014233-N-2020

Pozycja: 510014233-N-2020

Strona WWW: http://bip.um.grajewo.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 565235-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: "Ożywić centrum Grajewa"

Numer referencyjny: RI.7013.5.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Realizacja zamówienia polega na wykonaniu n/w elementów robót: 1) Przebudowa Placu Niepodległości obejmująca swym zakresem n/w elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników oraz placu: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową, - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, - budowa nawierzchni placu z płyty kamiennej gr.5 cm o wym. 1,00 x 0,60 m. b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250 mm oraz o śr. 315 mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) oświetlenie uliczne i zasilanie urządzeń komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: - budowę oświetlenia ulicznego, - budowę oświetlenia Placu Niepodległości - montaż podświetlenia ławek, - montaż podświetlenia słupa ogłoszeniowego, - oprawy liniowej LED umieszczonej w ziemi, - montaż i zasilanie „access pointa” i kamer monitoringu, - montaż i zasilanie ładowarek w ławkach, - zasilanie fontanny, - budowę rozdzielnicy RK niskiego napięcia zasilającej urządzenia komunalne - budowę rozdzielnicy R24 zasilającej podświetlenie ławek wraz z ładowarkami i oprawy liniowej w ziemi - rozbiórkę i budowę złącza kablowo-pomiarowego wraz liniami kablowych niskiego napięcia nN-0,4 kV - przeniesienie szafy sterującej oświetleniem sygnalizacyjnym wraz z wydłużeniem kabli sygnalizacyjnych - budowę studni kablowej SK-1 wraz z mufami kablowymi łączącymi istniejące kable sygnalizacyjne z projektowanymi kablami sygnalizacyjnymi d) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kwietniki itp.) wraz z urządzeniem zieleni i strefy relaksu, e) zmiana (przebudowa) lokalizacji istniejącego pomnika, f) budowa niecki oraz pomieszczenia technicznego na potrzeby fontanny wraz z instalacjami wod.-kan oraz wentylacją, 2) Przebudowa ul. Kilińskiego (od ul. Popiełuszki do ul. Ełckiej) obejmująca swym zakresem następujące elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową, - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250, śr. 315 mm oraz śr. 400 mm. - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) budowa oświetlenia ulicznego, 3) Przebudowa ul. Traugutta (od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego) - obejmująca swym zakresem następujące elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników: - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową, - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 400 mm. - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) budowa oświetlenia ulicznego, d) budowa sieci centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 2 x śr. 60,3 x 2,9 mm/125 mm, 4) Budowa ciągu-pieszo jezdnego 08 KD-D (od ul. Traugutta do Placu Niepodległości) - obejmująca swym zakresem następujące elementy: a) nawierzchnia jezdni, chodników: - ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, - budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - oznakowanie drogowe pionowe i poziome, - budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, b) kanalizacja deszczowa: - budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250 mm i śr. 315 mm, - budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, - budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem, c) budowa oświetlenia ulicznego, d) budowa sieci centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 2 x śr. 60,3 x 2,9 mm/125 mm, e) budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr.400 mm, studnie z kręgów betonowych o śr.1200mm f) budowa sieci wodociągowej z rur PE ośr.160 mm g) rozbiórka budynków nr 4, 5, 6, 7, 8 , 9 i 10 kolidujących z zaprojektowaną infrastrukturą techniczną. h) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery itp.) 5) Remont istniejącego pomieszczenia przy Placu Niepodległości 10 na potrzeby utworzenia „Centrum Nowa Droga” - obejmujący swym zakresem następujące elementy: - roboty ogólnobudowlane - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - instalacje elektryczne i komputerowe, - instalacje sanitarne, - budowa nawierzchni chodnika oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

CPN główny przedmiot: 45200000-9



Grajewo Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.