Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARD

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516166-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARD" W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4 "ŚRODOWISKO" DZIAŁANIE 4.4. "ZACHOWANIE, OCHRONA, PROMOWANIE I ROZWÓJ DZIEDZICTWA NATURALNEGO I KULTUROWEGO" PODDZIAŁANIE 4.4.1. "INWESTYCJE W OBSZARZE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU" WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 (RPWP.04.04.01-30-0077/16)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Regon 31110403200000

ulica ul Okólna

Numer domu

Numer mieszkania

Kod pocztowy 62510

Miejscowość Konin

Województwo wielkopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 632 436 350

e-mail ckis@ckis.konin.pl

Fax 632 436 351

Adres strony internetowej (URL) www.ckis.konin.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.ckis.konin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

1) osobiście, 2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r poz. 1481 ze zm.), 3) za pośrednictwem posłańca

Adres

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul Okólna 47a, pok. 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARD

Numer referencyjny

DKO.392-5-1/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (dalej - PFU) oraz załączonego do niego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania "Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard" wraz z dostawą wyposażenia budynku, przebudową i budową przynależnej infrastruktury technicznej (wszelkie sieci uzbrojenia terenu) oraz przebudową i budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingowej przynależnej do obiektu, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu i pełnienia planowanej funkcji. Projekt "Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard" realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 4 "Środowisko" Działanie 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego" Poddziałanie 4.4.1. "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPWP.04.04.01-30-0077/16).

II.5) Główny kod CPV

45212300-9

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV71000000-845212150-245111200-045111291-445111100-145200000-945300000-045310000-345330000-945331000-645350000-545400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2020-02-28

II.9) Informacje dodatkowe

Termin wykonania kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę - 2018-12-31.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie opisuje tego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie pięć milionów złotych 0/100).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

a) doświadczenie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: a1) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z pozwoleniem na budowę) dla budowy / rozbudowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości lub kultury lub oświaty lub szkolnictwa wyższego lub nauki lub opieki zdrowotnej lub budynku biurowego o kubaturze nie mniejszej niż 7.000 m3 każdy lub jedną usługę spełniającą powyższe warunki dla budynku o kubaturze co najmniej 10.000 m3 a2) w zakresie wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wykaże, że w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie / rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej określonego w pkt a1) o kubaturze nie mniejszej niż 7.000 m3 każdy i o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł brutto każdy lub jedną robotę budowlaną spełniającą powyższe warunki dla budynku o kubaturze co najmniej 10.000 m3 i o wartości nie mniejszej niż 11.000.000,00 zł brutto b) wykaże, że dysponuje narzędziami/urządzeniami technicznymi umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający nie opisuje tego warunku. c) skieruje do wykonania zamówienia osoby umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w tym: w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - zespół projektowy zawierający: c1) minimum 1 osobę - głównego projektanta (koordynatora zespołu projektowego), posiadającego: - od co najmniej 6 lat uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, - co najmniej 6 - letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, w tym przy opracowywaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla budynku użyteczności publicznej określonego w pkt a1) o kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3, - doświadczenie w wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z pozwoleniem na budowę) dla budowy / rozbudowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej określonego w pkt a1) o kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3, c2) minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, c3) minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, c4) minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, c5) minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, c6) minimum 1 osobę, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Co najmniej jeden z członków zespołu projektowego powinien posiadać: . doświadczenie w projektowaniu sali widowiskowej o widowni na minimum 400 osób w zakresie techniki scenicznej i elektroakustyki. . doświadczenie w projektowaniu sali kinowej o widowni na minimum 50 osób w zakresie kinotechniki. Dopuszcza się, aby jedna osoba dysponowała uprawnieniami do projektowania w dwóch specjalnościach (z wyłączeniem specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej). w zakresie wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej c1.1) minimum 1 osobę - kierownika budowy posiadającego od co najmniej 6 lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów) oraz doświadczenie w prowadzeniu i ukończeniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie / rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej określonego w pkt a1), w tym jednego o kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3, c.1.2) kierowników branżowych, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności: . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów) - minimum 1 osobę, . specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów) - minimum 1 osobę, . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów) - minimum 1 osobę. Dopuszcza się, aby jedna osoba dysponowała uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w dwóch specjalnościach (z wyłączeniem specjalności kontrukcyjno-budowlanej). Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj Dz.U. z 2017, poz. 1332 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj Dz.U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj Dz.U. 2016, poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Tak

Informacje dodatkowe

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku należy wypełnić Załącznik nr 4 do SIWZ pkt II i Załącznik nr 5 do SIWZ pkt II. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /oryginał zobowiązania/. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. UWAGA! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia informację tę składają wspólnie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie. 3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaz ten składają wspólnie. 4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww oświadczeniach. Z dokumentów i oświadczeń powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Dokumenty Wykonawców zagranicznych 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 1 zdanie drugie stosuje się. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Dokument sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Każda złożona przez Wykonawcę oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych 0/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelew na konto - Bank Zachodni WBK I Oddział w Koninie nr 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776. UWAGA! Nie dopuszcza się wpłat wadium gotówką na konto Zamawiającego, w tym również w kasie Znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Pozostałe informacje na temat wadium zawiera SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-02-28

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

I Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej 1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających - ze względu na technologię wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych lub prac związanych z zagospodarowaniem terenu, b) działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), c) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych, d) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, który będzie miał wpływ na dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót, e) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak dostępności materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, f) wystąpienia sytuacji utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej lub kolizję z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, g) przekroczenia określonych prawem terminów wydania warunków, opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., niezbędnych w celu prowadzenia prac projektowych. 2) zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem. Zmiana będzie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa. 3) w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: a) zmiany ustawowej wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) w zakresie zmian kolejności lub terminów realizacji poszczególnych etapów zadania określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, niezbędnych dla prawidłowego toku procesu inwestycyjnego lub wymuszonych okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany kolejności lub terminów realizacji poszczególnych etapów zadania, dopuszcza się zmianę płatności dla Wykonawcy - proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót na dany moment, w tym i możliwość przesunięcia wydatków w ramach ogólnej wartości umowy pomiędzy latami 2018, 2019 i 2020, pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej projektem lub zmiany umowy o dofinansowanie w tym zakresie (o ile będą one wymagane). II Zmiany, o których mowa w pkt I 3) SIWZ mogą być wprowadzone do umowy według następujących zasad: 1) wynagrodzenie za wykonanie zamówienia może zostać podwyższone lub obniżone na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa pkt 34.1. ppkt 3) oraz wykazanie (wraz z załączeniem dowodów, jeśli to możliwe) wpływu zmiany na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę; 2) kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż wynikająca ze zmiany przepisów prawa, w szczególności: a) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt I 3 a), wartość wynagrodzenia umownego brutto może ulec zmianie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku od towarów i usług obliczonego przy zastosowaniu zmienionej stawki, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty / usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zakończono; b) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt I 3 b) i c), wartość wynagrodzenia umownego brutto może ulec zmianie o kwotę równą różnicy obciążeń publicznoprawnych wynikającą ze zmiany przepisów prawa, dotyczących wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu umowy, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty / usługi, których do dnia wejścia w życie zmian jeszcze nie zakończono. III W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w pkt I 1) - termin ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody. IV Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia umownego brutto. V O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie, uzasadniając przywołane okoliczności (wraz z przedstawieniem odpowiednich dowodów na poparcie tych okoliczności, jeśli to możliwe) oraz dokonać stosownych wpisów w dzienniku budowy, jeżeli dotyczą realizacji na budowie. VI Zmiany umowy mogą nastąpić nie wcześniej niż po pisemnym zaakceptowaniu przez obie strony umowy stosownego wniosku, zawierającego propozycję nowych warunków umownych, a jeżeli wprowadzona zmiana dotyczy wynagrodzenia Wykonawcy - również szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dokonaniu zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-03-09

godzina

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Konin codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.