Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

Miasto Szklarska Poręba

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE przy ul. OS. HUTY 1

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551520-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Szklarska Poręba

Regon: 23082164100000

ulica: Granitowa

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 58-580

Miejscowość: Szklarska Poręba

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 757 547 700

e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl

Fax: 757 547 724

Adres strony internetowej (URL): www.szklarskaporeba.bip.net.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.szklarskaporeba.bip.net. pl zakładka: zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miasta Szklarska Poręba, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba lub mozna złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta - parter (adres jw.)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE przy ul. OS. HUTY 1

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 przy ul. Osiedle Huty 1 na dz. nr 6/5 obręb 0005 Szklarska Poręba. Inwestorem zadania jest Miasto Szklarska Poręba. Działka nr 6/5 obecnie zabudowana jest zespołem budynków Przedszkola Samorządowego oraz budynkiem żłobka i obiektami małej architektury. Teren przy budynku jest bardzo zróżnicowany wysokościowo. Każde wejście do zespołu budynków odbywa się z różnego poziomu terenu. Budynki posiadają sprawne przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej. Zestawienie powierzchni : - powierzchnia działki (6/5) - 4 480,00 m2 - powierzchnia zabudowy segm. ,,PIII" budynku (bez zmian) - 274,82 m2 - powierzchnia zabudowy segm. ,,BII" budynku (bez zmian) - 139,44 m2 - łączna pow. zabudowy budynku (bez zmian) - 414,29 m2 - powierzchnia zabudowy schodów zewnętrznych - 28,48 m2 Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Układ urbanistyczny miasta Szklarska Poręba jest wpisany do rejestru zabytków decyzją A/1815/611/J z dn. 26.02.1980 r. Przebudowywany budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską, a działka na której jest zlokalizowany nie podlega ochronie wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ogólna charakterystyka obiektu: Przedmiotowy zespół budynków Przedszkola Samorządowego nr 2 to obiekt składający się z dwóch segmentów ,,PIII" i ,,BII". Na segment ,,PIII" składają się pełne podpiwniczenie, dwie kondygnacje użytkowe i nieużytkowe poddasze (strych). Segment ,,BII" to budynek niepodpiwniczony dwukondygnacyjny. .Planowane roboty budowlane polegać będą na wykonaniu: - projektowanych nadbudów na segm. ,,PIII" od strony wschodniej w miejscu dotychczasowego balkonu oraz na segm. ,,BII" w zakresie zwiększenia wysokości drugiej kondygnacji. .Zadanie w obrębie wnętrza zespołu budynków ,,PIII" i ,,BII" będzie polegało na: - wykonaniu dwóch klatek schodowych, - zmianie sposobu użytkowania piwnicy oraz częściowej zmianie układu funkcjonalno - użytkowego parteru i I piętra, - montażu nowych i wymianie drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dach na segm. ,,PIII" jest o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej oraz jętkowy - w części projektowanej nadbudowy, pokryty gontem bitumicznym. Konstrukcję dachu na segm. ,,BII" stanowią kratowe drewniane wiązary dachowe. Dach zostanie pokryty dachówką ceramiczną karpiówką. Stolarka okienna istniejąca oraz projektowana - PCV ze szprosami. Zakres robót budowlanych- w szczególności: roboty rozbiórkowe, fundamenty,konstrukcje ścian nośnych nadbudów, roboty murowe, ścianki działowe, nadproża, kominy, strop międzykondygnacyjny, schody wewnętrzne i zewnętrzne z zadaszeniem ,konstrukcja dachów i ich pokrycie, stolarka okienna i drzwiowa, podłoża i posadzki, roboty malarskie, drenaż, elewacja, platforma pionowa dla niepełnosprawnych, winda gastronomiczna.Zakres robót instalacji sanitarnych- dotyczy przebudowy i budowy instalacji, w szczególności: wodociągowej: zimnej wody użytkowej, cieplej wody użytkowej, cyrkulacji; wodociągowej przeciwpożarowej - z zastrzeżeniem uwagi zawartej na str.2 do punktu 3.1 projektu b-w ; kanalizacji sanitarnej i technologicznej; ogrzewczej wraz z kotłownią na paliwo stałe z zastrzeżeniem uwagi zawartej na str.2 w pliku [3.3]; wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową separatora tłuszczu i skrobi. Zakres robót instalacji elektrycznych, wykonanie w szczególności: instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych i przyłączy instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego; wewnętrznych linii zasilających; zasilania dźwigu osobowego; zasilania centrali wentylacyjnych;instalacji odgromowej; instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych; instalacji niskoprądowych; w tym: oddymiania klatki schodowej, monitoringu wewnętrznego, teleinformatycznej.

II.5) Główny kod CPV:

45214100-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45311100-145262410-845400000-145410000-445420000-745430000-045440000-345450000-645310000-345330000-942417000-242416120-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

364

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

- rozpoczęcie: planowane od 02 lipca 2018 r. po uprzednim przekazaniu terenu budowy - cykl realizacji zamówienia - 364 kolejnych dni kalendarzowych, liczonych wraz z dniem rozpoczęcia, co stanowi planowane zakończenie do 30.06.2019 włącznie Za dochowanie terminu zakończenia całego zakresu rzeczowego zadania uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej 300 000zł Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww. środkami finansow.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Kierownikiem Budowy, - posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w tym również w zakresie dróg, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65), w tym również w zakresie dróg; - mającym co najmniej 24miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy; - który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury Kierownikiem robót lub majstrem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65), - mającym co najmniej 24miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy; - który przez co najmniej 18miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury Kierownikiem robót lub majstrem robót, - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65), z wyłączeniem sieci - mającym co najmniej 12miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy; kierownika robót lub majstra budowy. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w ww. branżach przez jedną, dwie lub trzy osoby pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wskazane do pełnienia funkcji zgodnie z zakresem odpowiadającym ich uprawnieniom. Przez wymagany "minimalny okres doświadczenia zawodowego" należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. c2) wymagane jest od wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym czasie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynków z drewnianą więźbą dachową, z ocieplonymi ścianami zewnętrznymi i elewacją, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną), Przez pojęcie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, należy rozumieć : . budowa - należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę , rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego . budynek - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. . obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi . przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Tak

Informacje dodatkowe:

2.1 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności realizacyjnych, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2.2 Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też "innymi podmiotami", niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.3 "Stosowna sytuacja", o której mowa w punkcie 2.2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez "inne podmioty" zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, art.24 ust.5 pkt 2) i pkt 8) (patrz: punkt IX. ) c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (patrz: zdolności technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach "innych podmiotów", jeśli podmioty te zrealizują roboty/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, d) z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów "innego podmiotu", - sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów "innego podmiotu" przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału "innego podmiotu" przy wykonywaniu zamówienia, - że "inny podmiot", na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/ usługi, których wskazane zdolności dotyczą, e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. f) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego zasoby, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie, z wyłączeniem "co do zasady" warunku, o którym w punkcie c2).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż trzy(3) miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, - oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie- z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016 r. poz.716) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 f) W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert ( min. 300 000zł) - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4. - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokument wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. W przypadku "innego dokumentu" - wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie X. 1.e) -"zaświadczenie"- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy(3) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż trzy(3) miesiące przed upływem terminu składania Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania- wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku, kiedy wykonawca korzysta z "Podmiotu udostępniającego zasoby" celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu - stosowne zobowiązanie tego "Podmiotu udostępniającego"- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 musi być w oryginale dołączone do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium, w kwocie 50 000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z późn.zm.) 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie - nr 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338 , z adnotacją w tytule wpłaty : Wadium - przedszkole_ Os. Huty_ IV 2018 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna- wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 [patrz: punkt XI.5 c) i d) ], co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w przypadku : 1.1 termin, o którym mowa w punkcie IV. ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia zdarzeń: a) siły wyższej, b) zjawisk atmosferycznych, za które uznaje się: deszcz, śnieg, grad, zamieć śnieżną, pyłową, mgłę, gołoledź, dymy, huragan lub inny wiatr o sile huraganu, powodzie. c) zamieszek, d) ataku terrorystycznego, e) mobilizacji lub innego nieprzewidzianego zarządzenia wojskowego, f) ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów administracji samorządowej lub rządowej - jeżeli termin wystąpienia i czas trwania tych zdarzeń lub siła, natężenie lub temperatura, zjawisk atmosferycznych uniemożliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w tym terminie. Termin, o którym mowa wyżej ulega przedłużeniu, o czas, w którym zdarzenia, o których mowa wyżej uniemożliwiają wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. 1.2 zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 1.3 zmiany lub konieczności dodatkowego wprowadzenia na plac budowy- podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 1.4 rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny w oparciu o podane w umowie- stawki cen czynników produkcji: (w szczególności rg, Np, Z) , 1.5 wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie powodujących zmiany umownej ceny, 1.6. konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu - dotyczy możliwości wydłużenia cyklu realizacji i/lub zmiany wynagrodzenia w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny w oparciu o podane w umowie- stawki cen czynników produkcji (w szczególności: rg, Np, Z) , 1.7 zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałów, ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 1.7 zmiany terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego działania Siły Wyższej; zawieszenia Robót; zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie Robót, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty wykonawcy, pomimo dołożenia należytej staranności; 1.8 urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 2019 r.- dotyczy wyłącznie robót budowlanych wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarów i usług (VAT). 2. Jeżeli zmiana, o których mowa wyżej będzie prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnione koszty zmiany, mające wpływ na to zwiększenie. 3. Zmiany, o których mowa wyżej : 3.1 nie mogą wprowadzać warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 3.2 nie mogą naruszać równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 3.3 nie mogą zmieniać ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu. 4. Przez pojęcie "siła wyższa" należy rozumieć zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Zamawiający lub wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Na okres działania siły wyższej obowiązki wykonawcy i Zamawiającego ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-17

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Szklarska Poręba codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.