Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA EKOPOLICJA 2018 WYKONANIE AU

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: EKOPOLICJA 2018 - WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NIEZBĘDNEJ DO APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE NA ZADANIA TERMOMODERNIZACYJNE W POMORSKIEJ POLICJI

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 551767-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: EKOPOLICJA 2018 - WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NIEZBĘDNEJ DO APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE NA ZADANIA TERMOMODERNIZACYJNE W POMORSKIEJ POLICJI

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Regon: 19123609400000

ulica: ul. Okopowa

Numer domu: 15

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 80819

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 583 214 817

e-mail: zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Fax: 583 214 810

Adres strony internetowej (URL): https://www.pomorska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.pomorska.policja.gov.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://www.pomorska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna

Adres:

Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: EKOPOLICJA 2018 - WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NIEZBĘDNEJ DO APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE NA ZADANIA TERMOMODERNIZACYJNE W POMORSKIEJ POLICJI

Numer referencyjny:

23/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1 aplikowania o środki unijne na zadania termomodernizacyjne w Pomorskiej Policji. Przedmiotem zamówienia jest: . zrealizowanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem i wykonaniem audytów energetycznych oraz na ich podstawie wielobranżowych dokumentacji projektowych i kosztorysowych, które stanowić będą następnie niezbędne i wymagane materiały do realizacji w późniejszym terminie dalszych czynności, zadań przez KWP w Gdańsku w zakresie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących realizacji zadań termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego w wybranych 17-u budynkach/obiektach użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie KWP w Gdańsku; . sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych wielobranżowymi dokumentacjami projektowymi opracowanymi przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia oraz wynikającą z zaistniałych potrzeb koniecznością rozwiązywania problemów wynikłych na trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji w okresie: od daty rozpoczęcia wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowych do czasu upływu terminu rękojmi ustawowej wykonawcy robót budowlanych realizującego w/w roboty budowlane. Określenie poszczególnych części przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania przedstawia się następująco: Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1: ZADANIE NR 1 - KP w Główczycach, KP w Łebie, PP w Łęczycach, PP w Damnicy Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2: ZADANIE NR 2 - KP w Kępicach, PP w Koczale, PP w Przechlewie, PP w Tuchomiu Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 3: ZADANIE NR 3 - PP w Chmielnie, PP w Stężycy, PP w Karsinie Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 4: ZADANIE NR 4 - KP w Trąbkach Wielkich, PP w Sadlinkach, PP w Gardei, Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 5: ZADANIE NR 5 - KWP w Gdańsku ul. 3 Maja 7, KP VIII KMP w Gdańsku i obiektu niskoparametrowej sieci ciepłowniczej na terenie KWP w Gdańsku przy ul. 3 Maja 7. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne, niezbędne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania audytu i wielobranżowej dokumentacji projektowej. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: _2_ W celu zapewnienia i zwiększenia konkurencyjności oraz dostępności małym i średnim przedsiębiorstwom realizacji przedmiotu zamówienia, zostało ono podzielone na 5 części stanowiących odrębne zadania z zastrzeżeniem, iż jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie w maksymalnej liczbie 2 (dwóch) części w przypadku: ? gdy jeden wykonawca złoży ważną ofertę, Zamawiający może udzielić zamówienia na 5 (pięć) zadań zgodnie z przepisami U-Pzp; ? gdy 2 (dwóch) lub więcej Wykonawców złoży ważne oferty, Zamawiający może udzielić zamówienia każdemu Wykonawcy przyznając po 2 (dwa) zadania, natomiast 5 (piąte) zadanie może zostać udzielone Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zgodnie z U-Pzp. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się zasadą racjonalności i aspektami ekonomicznymi.

II.5) Główny kod CPV:

71000000-8

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-10-15

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

353252,04

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:

ETAP I - należy wykonać w ciągu: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 16.07.2018 r., ETAP II - należy wykonać do dnia 15.10.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak , Wykonawca musi wykazać się przynajmniej: 1) trzema zamówieniami polegającymi na wykonaniu audytu energetycznego dla budynków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100 m2 każdy; 2) trzema zamówieniami polegającymi na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100 m2 każdy; w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. ( wypełnić zał. Nr 4a). Wykonawca musi zaprezentować min. 1 zespół kadry technicznej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń z co najmniej 2 letnim stażem ich posiadania oraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, (wypełnić zał. nr 4b) w następującym składzie: a) 1 osoba, która posiada stosowne uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania audytów energetycznych; b) 1 osoba posiadająca uprawnienia architektoniczne; c) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania o specjalności budowlano-konstrukcyjnej; d) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; e) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; f) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Projektanci poszczególnych branż będą zobowiązani przez Zamawiającego do osobistego udziału w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego i osobistego, bieżącego uzgadniania zagadnień związanych z audytami energetycznymi oraz rozwiązań technicznych przyjmowanych wielobranżowych dokumentacjach projektowych w czasie trwania przedmiotowej umowy pod rygorem zerwania jej.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

A. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; B. oświadczenia ( ZAŁ. Nr 2/1 I 2/2 );

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Oświadczenie z art. 24 ust. 1i ust 5 pkt 1i art. 25a ust.1 Ustawy - prawo zamówień publicznych

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie z art. 25a ust. 1 Ustawy - prawo zamówień publicznych

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz Oferty ( zał. nr 1); Uwaga : podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach 2.W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. Wykaz wykonanych usług, , w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczeniecena wg wzorów z SIWZ85,00termin realizacji zamówienia wg wzorów z SIWZ15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac składających się na przedmiot zamówienia (w tym: prac projektowych lub kosztorysowych), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone o wartość tych prac. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) wydłużenia czasu uzyskania decyzji lub uzgodnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy ani Zamawiającego; 2) zmian zakresu projektowania wprowadzonego decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego skutkującego podpisaniem niniejszej umowy; 3) zmiany zakresu projektowania przez inwestora lub konieczności wykonania innych prac dodatkowych (zamiennych), co może spowodować przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem podpisania przez strony Aneksu do Umowy w sprawie zmiany terminu. 3. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jego dotrzymanie przez Wykonawcę, jeżeli te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie naruszają zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, lecz nie później niż 3 (trzy) od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o powyższym i na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga formy pisemnej i nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wzrostu wynagrodzenia. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektantów i podwykonawców w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności oraz pod warunkiem, że wskazany przez Wykonawcę projektant lub podwykonawca będzie posiadać konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania, posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z projektanta dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w uPzp w art. 22 ust. 1b, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny projektant lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Wszelkie zmiany do umowy muszą być dokonane zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i na zasadach określonych w SIWZ. Zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie w formie stosownego aneksu pod rygorem ich nieważności i podpisane przez Strony umowy, tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

09:50

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Aplikowania o środki unijne na zadania termomodernizacyjne w Pomorskiej Policji.

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gdańsk codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.