Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ UL WOJSKA POLSKIEGO

Miasto Piotrków Trybunalski

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ UL. WOJSKA POLSKIEGO - ETAP II PRZEBUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551602-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Miasto Piotrków Trybunalski

Regon: 590648468

ulica: Pasaż Karola Rudowskiego

Numer domu: 10

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 97-300

Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 447 327 796

e-mail: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

Fax: 447 327 798

Adres strony internetowej (URL): www.bip.piotrkow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.bip.piotrkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.bip.piotrkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ UL. WOJSKA POLSKIEGO - ETAP II PRZEBUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Numer referencyjny:

SPZ.271.16.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Cmentarnej i Toruńskiej do ul. POW. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane: 1. Roboty drogowe: 1.1. rozbiórkowe i przygotowawcze: ? roboty pomiarowe (geodezyjne) ? rozbiórka chodników, zjazdów oraz ław betonowych, obrzeży ? rozebranie nisz piwnicznych i schodów betonowych ? rozebranie nawierzchni z betonu i trylinki ? demontaż znaków drogowych 1.2. roboty ziemne 1.3. chodnik - wymiana konstrukcji ? podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - 10 cm ? podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm ? nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm typu np. Granit Creativ lub równoważnej o powierzchni i fakturze będącej wierną imitacją kamienia naturalnego - granitu 1.4. zjazdy i nawierzchnie chodnika z dopuszczeniem do parkowania samochodów osobowych - konstrukcje zjazdów podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - 20 cm ? podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4 cm ? nawierzchnia z kostki betonowej ciemnoszarej gr. 8 cm typu np. Granit Creativ lub równoważnej o powierzchni i fakturze będącej wierną imitacją kamienia naturalnego - granitu 1.5. elementy małej architektury: ? kosze na śmieci 1.6. oznakowanie pionowe 2. Roboty elektryczne i teletechniczne: 2.1. demontaż oświetlenia ulicznego (opraw oświetleniowych) 2.2. budowa oświetlenia ulicznego zasilanego linią kablową 2.3. roboty ziemne 2.4. układanie kabli i rur osłonowych 2.5. usunięcie kolizji elektroenergetycznych 2.6. usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. 3. Prowadzenie nadzoru archeologicznego w zakresie wskazanym w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków (na terenie objętym nadzorem konserwatorskim - rejon ul. Wojska Polskiego - od ul. Cmentarnej do ul. Budki). 4. Dodatkowe wymagania: 4.1. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągły dostęp pieszy do posesji. 4.2. Inwestor dopuszcza stosowanie innego typu osprzętu i wyposażenia niż w dokumentacji pod warunkiem zachowania tych samych danych technicznych i standardów jakościowych elementów wskazanych dokumentacją i przedmiarami. Oferta winna podać typy proponowanego osprzętu i wyposażenia jak powyżej. 4.3. Poinformować mieszkańców i użytkowników ul. Wojska Polskiego o rozpoczęciu i planowanym zakończeniu robót drogowych (przebudowa chodnika) 4.4. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny. 4.5. Przeprowadzenia niezbędnych prób i badań wynikających z przepisów i prawa budowlanego. 4.6. Przeprowadzenie wizji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej. 4.7. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie zamawiającego. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek - gestorów sieci, celem poinformowania o ww. robotach i czasie ich trwania. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. robót drogowych. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: Czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę na rzecz wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia: ? roboty konstrukcyjne drogi - chodnika - układanie chodnika i podbudowy, ? roboty instalacyjne - montażowe instalacji energetycznej. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1. osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację 2. wykonawca ma obowiązek przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego (koordynatorowi) poniżej wskazanych dowodów: ? list osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zaangażowanych do wykonywania ww. czynności na terenie budowy - przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: dokładne określenie wykonawcy/podwykonawcy, datę złożenia, czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; ? umów o pracę pracowników wskazanych na ww. listach - na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora). Umowa/y powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę: W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu - za każdy taki przypadek zamawiający przewiduje karę umowną lub w wysokości 5 000,00 złotych.

II.5) Główny kod CPV:

45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45113000-245233260-945111300-145231000-545111200-045231400-931527200-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

4

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca: a) wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: polegających na budowie chodników, parkingów lub placów wraz z budową infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) o wartości co najmniej 500.000,00 PLN brutto każda - wg załącznika nr 4. b) załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. c) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności: ? kierownika budowy posiadającego: ? uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, ? doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania, w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, dotyczącego budowy/przebudowy dróg/obszarów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, ? kierowników robót budowlanych posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - wg załącznika nr 5. Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców warunek zawarty w pkt 3a i 3b, zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. 5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zawarty w pkt 3a i 3b zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Tak

Informacje dodatkowe:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców warunek zawarty w pkt 3a i 3b, zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zawarty w pkt 3a i 3b zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie podmiot, na którego zasoby w tym zakresie powołuje się wykonawca. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), następujących dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia wstępnego oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Aktualnego zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - wg załącznika nr 6, 6) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg załącznika nr 7, 7) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp - wg załącznika nr 8, 8) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp - wg załącznika nr 9, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Zgodnie z art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 3 ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2) w pkt 3 ppkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument musi wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wystawianych w kraju poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem ww. terminów wskazanych w ppkt a i b. 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 6, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 6, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), następujących dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia wstępnego oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 9) Wykazu robót budowlanych, potwierdzającego wykonanie co najmniej: dwóch zamówień (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegających na budowie chodników, parkingów lub placów wraz z budową infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) o wartości co najmniej 500.000,00 PLN brutto każda - wg załącznika nr 4. 10) Dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 11) Wykazu osób, którymi dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego - osoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności: ? kierownika budowy posiadającego: ? uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, ? doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/zadania, w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, dotyczącego budowy/przebudowy dróg/obszarów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, ? kierowników robót budowlanych posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - wg załącznika nr 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 6, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 6, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium: do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 9:00 w wysokości 15.000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na: Przebudowa ul. Wojska Polskiego - etap II przebudowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Piotrkowie Trybunalskim - znak SPZ.271.16.2018. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za wniesione 4. w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b. 7. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączniku nr 10 do SIWZ. Zamawiający przewiduje dokonać zmiany do umowy: 1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy Pzp. 2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczące terminu realizacji, będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie nieruchomości dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 4) jeżeli przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów prawa, 9) wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy lub niewypały , niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty budowlane, które skutkują lub mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, tj.: niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, 11) innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i niewymienionych powyżej a wpływających na termin realizacji zamówienia, w szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem. 3. Umowa może ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowień umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 4) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 5) sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne. 4. W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1-4 Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę i kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede wszystkim: 1) uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych zapisów umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 3) propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robót zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę, 4) propozycję zmiany terminu realizacji umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Piotrków Trybunalski codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.