Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Park Maślicki zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż

Zarząd Zieleni Miejskiej

Park Maślicki zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ulicy Królewieckiej etap I" zadanie realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 projekt nr 784

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504835 N 2020 z dnia 2020 01 24 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej

Regon: 00000000000000

ulica: ul. Trzebnicka

Numer domu: 33

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 50 231

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 071 3286611/12

e mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

Fax: 071 3286611/12

Adres strony internetowej (URL): www.zzm.wroc.pl

Adres profilu nabywcy: www.zzm.wroc.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.zzm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.zzm.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

W formie pisemnej .Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich na wskazny adres Zamawiającego.

Adres:

Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33 50 231 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Park Maślicki zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ulicy Królewieckiej etap I" zadanie realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 projekt nr 784

Numer referencyjny:

ZP/PN/2/2020/DPIR

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu w ramach zadania pn.: "Park Maślicki zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ulicy Królewieckiej" realizowanego z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2016, projekt nr 784. Zamówienie obejmuje realizację etapu I przedsięwzięcia. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje: CZĘŚĆ I: wykonanie robót budowlanych, polegających w szczególności na: a) zabezpieczeniu drzew niepodlegających wycince w rejonie inwestycji, na czas trwania robót budowlanych, Zabezpieczenie drzew należy wykonać zgodnie z Planem ochrony drzew przygotowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Plan ochrony drzew opracować mając na względzie Standardy ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia, dostępne na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html) b) przygotowaniu terenu, c) wytyczeniu układu przestrzennego i wykonaniu robót pomiarowych przy robotach ziemnych, d) wykonaniu niezbędnych wycinek Wycinki prowadzić na podstawie pozwolenia na wycinkę oraz na podstawie dokumentacji projektowej w zakresie zieleni, po uzgodnieniu z dendrologiem oraz ornitologiem (w okresie lęgowym) po wykluczeniu gniazdowania ptaków. Zapewnienie udziału dendrologa oraz ornitologa wchodzi w obowiązki Wykonawcy. Część drzew wycinanych będzie na podstawie decyzji administracyjnej; część nie wymaga takiej decyzji. W związku z tym faktyczna ilość wycinek określona została w "Przedmiarze robót". Wycinki obejmują również karczowanie (usunięcie karpin) lub frezowanie pni w przypadku braku możliwości usunięcia karpiny z gruntu, np. ze względu na możliwość uszkodzenia sąsiadującego drzewostanu. Żywopłot (tawuła ożankolistna) wzdłuż ul. Królewieckiej, przeznaczony do wycinki ze względu na kolizję z projektowanym chodnikiem i placem wejściowym do Parku, należy przesadzić w obrębie przedmiotowej inwestycji w miejsca wskazane przez Zamawiającego. W miejscach gdzie nie ma kolizji żywopłotu z projektowaną infrastrukturą, żywopłot przewiduje się do zachowania, chyba że nie pozwolą na to względy technologiczne przy wykonywaniu chodnika na wąskim pasie zieleni pomiędzy krawężnikiem jezdni a żywopłotem. W takim przypadku żywopłot również należy przesadzić. e) budowie ciągów pieszych alejek parkowych wraz z placem wejściowym o nawierzchni mineralnej Nawierzchnie określone w projekcie jako N1 i N2 należy wykonać w technologii jak dla nawierzchni N1 f) zarurowaniu rowów melioracyjnych Należy dokonać rozbiórki istniejących przepustów oznaczonych w dokumentacji jako 3 i 5 a następnie wykonać zarurowanie i nowe przepusty pod planowaną ścieżkę. Zamawiający dysponuje stosowną decyzją na wykonanie urządzeń wodnych. Pozwoleniem wodnoprawnym nr WR.ZUZ.5.421.89.2018.PG z dn. 12.07.2019 r. g) dostawie i montażu elementów małej architektury (kosz na śmieci, ławki z oparciem, tablica informacyjna) h) usypaniu górki o ścianach umocnionych wraz z wyposażeniem w dwie zjeżdżalnie i schody drewniane i) przebudowie chodnika wzdłuż ul. Królewieckiej Przebudowa chodnika prowadzona będzie na podstawie Zaświadczenia (nr kancelaryjny 27279/2019) z dnia 07.10.2019 r. o braku wniesienia sprzeciwu dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ul. Królewieckiej". W obowiązkach Wykonawcy jest wystąpienie przed realizacją zadania do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i ponoszenie opłat z tego tytułu. Na wykonawcy ciąży również opracowanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu. Zgodnie z wytycznymi Wydziału Inżynierii Miejskiej nie należy wykonywać barier BB/IS I02 wzdłuż ul. Królewieckiej. Prace budowlane na terenie przyszłego parku należy prowadzić sprzętem o masie do 5,5 tony. CZĘŚĆ II: wykonanie prac ogrodniczych polegających na: . założeniu trawników o szerokości 2 metrów wzdłuż wykonanych alejek oraz na usypanej w ramach przedmiotowej inwestycji górce . przesadzenie krzewów rosnących wzdłuż ulicy Królewieckiej CZĘŚĆ III: pielęgnacja trawników w okresie 3 lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) od dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych. a) dla trawników: . ręczna pielęgnacja trawników dywanowych koszenie minimum 7 razy w roku (w okresie kwiecień październik, termin koszenia będzie wyznaczany przez Zamawiającego w zależności od warunków atmosferycznych i tempa przyrostu trawy) wraz z odsłanianiem krawężników oraz zbieraniem pokosu w tym samym dniu, . nawożenie trawników, . renowacja (usuwanie ubytków poziomych i przedeptów), . podlewanie trawników w zależności od warunków atmosferycznych, głównie tuż po założeniu trawników, . bieżące odchwaszczanie, b) dla przesadzonych krzewów: . regularne i obfite podlewanie szczególnie w okresach suszy letniej, . nawożenie i regularne oględziny stanu zdrowotnego przesadzonych roślin UWAGA! Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa zawiera zakres kompleksowego zagospodarowania Parku Maślickiego. Niniejsze zamówienie obejmuje I etap zagospodarowania terenu z elementami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Pozostałe elementy zostaną zrealizowane odrębnym zamówieniem. Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej pn.: Park Maślicki zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ulicy Królewieckiej realizowanego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 projekt nr 784, zawierają: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV:

45000000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45112710 5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 80 % wartości zamówienia. Zakres zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz przesłankami art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, a jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie będzie udzielone w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, a dodatkowo zgodnie z postanowieniami art. 66) 68) ustawy Pzp z uwagi na wartość przewidywanych zamówień podobnych, sumarycznie przekraczających równowartość kwoty 30 tys Euro.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020 06 30

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia: 1. Realizacja robót budowlanych i usług związanych z pracami ogrodniczymi (Część I i II przedmiotu zamówienia) zostanie wykonana do dnia 30.06.2020r. 2. Wykonywanie pielęgnacji gwarancyjnej zieleni (Część III przedmiotu zamówienia) będzie realizowane w okresie trzech lat (36 kolejnych miesięcy kalendarzowych) liczonych od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru wykonanej Części I i Części II przedmiotu zamówienia.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 500 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rewitalizacji lub budowie parku lub skweru o powierzchni min. 0,35 ha wraz z budową alejek o nawierzchni żwirowej utwardzonej o powierzchni min. 500 m2, dostawą elementów małej architektury o wartości minimum 500 000,00 zł brutto. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować wskazaną poniżej osobą skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia tj.: osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wydane zgodnie z przepisami art.12 i art.12a oraz art.16 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 poz. 2272) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, chodzi o następujące dokumenty: a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Informację z Krajowego Rejestru Karnego należy złożyć w stosunku do Wykonawcy, urzędującego członka / członków jego organu zarządzającego, urzędującego członka / członków jego organu nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej, a także w stosunku do prokurenta lub prokurentów. b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego; e) Oświadczenia zawarte w Załączniku nr 10 do SIWZ tj.: oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej chodzi o następujące dokumenty: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.2 SIWZ. b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1 lit. a), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Należy podać uzasadnienie braku możliwości złożenia ww. dokumentów. 2) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, chodzi o następujące dokumenty: a) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.1 SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ), b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi i świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.2 SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ), c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy, które w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.2 SIWZ (Załącznik nr 7 do SIWZ). Uwaga: Jeżeli ww. wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę ww. dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane/ich elementy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj. wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest w stosunku do nw. urządzeń, nawierzchni o ile zaoferował je jako równoważne w Załączniku nr 6 do SIWZ złożyć: karty techniczne, opisy, rysunki z opisem, etc. (zawierające m.in. opisy, rysunki z opisem, projekty, wymiary urządzeń), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. UWAGA: W przypadku ww. dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Lista urządzeń wyposażenia małej architektury oraz nawierzchni, objęte obowiązkiem złożenia co do nich ww. dokumentów o ile Wykonawca zaoferował je jako równoważne w Załączniku nr 6 do SIWZ: a) jeden betonowy kosz na odpady: b) dwie ławki z oparciem, c) dwie zjeżdżalnie, d) nawierzchnia mineralna w technologii opisanej w projekcie jako N1 (jako ciąg komunikacyjny). nawierzchnia mineralna w technologii opisanej w projekcie jako N1.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych i 00/100). 2. Szczegółowe formy wniesienia wadium określa SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany terminu oraz jej zakres uznaje się przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, w szczególności z uwagi na: a) przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których uzależnione jest wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że przerwa nastąpiła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas przerw), b) wystąpienie siły wyższej o czas wynikający z działania siły wyższej oraz w terminie uzgodnionym z tego powodu z Zamawiającym, c) wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego), d) zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy czy też jej zakresu z uzasadnionych okoliczności, w tym m.in. w zakresie dotychczasowych, wszelkich uzgodnień Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy w rozumieniu i w zakresie określonym w pkt 3) i pkt 4) poniżej i przełożenie tych zmian na przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, e) przedłużające się z przyczyn nie leżących ani po stronie Zamawiającego, ani też po stronie Wykonawcy procedury związane z uzyskaniem wszelkiego rodzaju uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 2) wynagrodzenia wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany wynagrodzenia oraz jej zakres uznaje się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą wysokości należycie udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z: a) zmianą terminów wykonania przedmiotu umowy, rozumianą w sposób określony w pkt 1) powyżej, b) zmianą sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, rozumianą w sposób określony w pkt 3) i pkt 4) poniżej, c) zaistnieniem siły wyższej, rozumianą w sposób określony w pkt 6) poniżej, d) zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w sytuacjach, o których mowa w § 17 niniejszej umowy; 3) sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia i/lub związanego z zaistnieniem w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron umowy okoliczności korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany w szczególności, w poniższym zakresie: a) rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia lub sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia i/lub ewentualne przełożenie tych zmian na skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, b) włączenie do realizacji umowy określonego zakresu przedmiotu zamówienia lub innego sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia umownego o wartość zmienionych elementów przedmiotu zamówienia i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, c) zmiany zakresu czynności do wykonania rozumiane jako zmiana czynności na inną czynność i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności i/lub zmiana wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost), jednak w każdym powyższym przypadku nie więcej niż 20 % w stosunku do całości danego zakresu zamówienia; 4) zakresu przedmiotu zamówienia oraz sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, na skutek zmian wynikających z zakresu dotychczasowych decyzji, uzgodnień, na podstawie których realizowana jest umowa, przez które rozumie się m.in. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia oraz zmianę sposobu wykonania/realizacji przedmiotu umowy w rozumieniu i w zakresie określonym w pkt 3) powyżej i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności oraz zmianę wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost); jednak nie więcej niż 20 % w stosunku do całości danego zakresu zamówienia; 5) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Pzp i bez zmiany jego pierwotnej wysokości oraz z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia w danym czasie; 6) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu. Za skutki wprowadzenia zmiany wynikającej z siły wyższej oraz jej zakres uznaje się w szczególności: a) zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, z uwagi na skutki zaistniałej siły wyższej, b) zmianę wysokości wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost) z uwagi na skutki zaistniałej siły wyższej, c) zmianę terminu realizacji umowy tj. przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałej siły wyższej; 7) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, wynikającego z dokonanych formalnie zmian; 8) zmiany osób o których mowa w § 8 umowy a także osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia, są możliwe jedynie o ile osoby te spełniają warunki/wymagania stawiane im w postępowaniu, w którym dokonano wyboru Wykonawcy oraz wymagania/uprawnienia określone przepisami prawa dla danych specjalizacji; 9) jeżeli dotyczy zmiany zakresu części przedmiotu umowy powierzonej podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy albo wprowadzenia podwykonawcy. W przypadku zmiany zakresu części przedmiotu umowy powierzonej podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy chodzi o okoliczności leżące po stronie podwykonawcy, w szczególności zmianę na skutek braku należytej realizacji powierzonej podwykonawcy do realizacji części przedmiotu umowy, jego likwidacji, upadłości lub też zamknięcia działalności przez podwykonawcę. W przypadku wprowadzenia podwykonawcy chodzi o obiektywny brak możliwości realizacji przedmiotu zamówienia siłami własnymi przez Wykonawcę. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany zakresu części przedmiotu umowy powierzonej podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy albo wprowadzenia podwykonawcy, jej zakres uznaje się w szczególności: odpowiednią zmianę zakresu czynności, powierzenie określonej części przedmiotu umowy zmienionemu lub wprowadzanemu nowemu podwykonawcy oraz przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałej zmiany; 10) zmian spowodowanych innymi uzasadnionymi przyczynami, które są korzystne dla Zamawiającego oraz mają wpływ/znaczenie i przełożenie na pierwotnie określone warunki/sposób wykonywania/realizacji przedmiotu umowy/zakres przedmiotu umowy pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy w zakresie i o czas trwania tych przyczyn a także zmiany wynagrodzenia (jego zwiększenia, zmniejszenia). Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i skutkować zmianą charakteru zamówienia; 11) zmian związanych z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach o których mowa w § 17 w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów o charakterze bezwzględnie obowiązującym, które dotyczą waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy na podstawie § 17 oraz zgodnie z zasadami określonymi w § 17 umowy. 2. W wypadku zmiany umowy powodującej wydłużenie terminu jej wykonania lub zwiększenie wysokości wynagrodzenia zmianie ulegają każdorazowo również postanowienia umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zostały przewidziane, poprzez zwiększenie (uzupełnienie) wysokości zabezpieczenia oraz zmianę terminów zwrotu zabezpieczenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w wypadku odmowy zmiany umowy z uwzględnieniem zmian postanowień dotyczących zabezpieczenia, a Zamawiający będzie uprawniony z tej przyczyny do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości takiej jak przy odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy, przy czym nie wyklucza to dochodzenia roszczeń przenoszących wartość kary umownej. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wymagań Ustawy o elektromobilności, o których mowa w § 2 umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) zostaną wprowadzone zmiany przedmiotowej ustawy, mające wpływ na wymagania określone niniejszej Umowie; 2) zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do przedmiotowej Ustawy, mające wpływ na wymagania określone niniejszej Umowie. 4. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy jest złożenie u Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pisemnego wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy wraz z opisem propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmian oraz załączoną kopią dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, które wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 11

godzina:

09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrocław codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.