Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowl

Gmina Uniejów

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 551971-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Uniejów

Regon: 31101957900000

ulica: ul. Błogosławionego Bogumiła

Numer domu: 13

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 99210

Miejscowość: Uniejów

Województwo: łódzkie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 632 888 192

e-mail: urzad@uniejow.pl

Fax: 632 888 192

Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.uniejow.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://www.uniejow.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie złożone osobiście lub przeslane do Zamawiającego

Adres:

Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów"

Numer referencyjny:

ZP.271.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego polegającego na koordynacji, organizacji, nadzorze w rozumienia prawa budowlanego, rozliczeniu, a także sprawdzeniu prac geodezyjnych wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym nad: - zaprojektowaniem oraz wykonaniem przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 72 typu rondo na odcinku od 51+604 do km 52+066 km z drogą gminną nr 111152E i ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa oraz - budową drogi wewnętrznej ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejów wraz z infrastrukturą techniczną. 2.Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Uniejów, w powiecie poddębickim, w województwie łódzkim na działkach nr 8/1, 8/3, 8/3, 9, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 2152 obr. Uniejów, 19, 74/3, 77, 86, 87, 102 obr. Zieleń 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem został określony w przetargu na roboty budowlane zamieszczonym na stronie internetowej http://www.uniejow.bip.net.pl i oznaczony numerem ZP.271.04.2018i obejmuje on m.in. wykonanie prac projektowych przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 72 typu rondo tj.: 1)Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 2) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 3) Uzupełniającą Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby, w formie dodatków do dokumentów przekazanych przez Zamawiającego) 4) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi; 5) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i formalnoprawnymi (w razie potrzeby); 6) W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 7) Projekt budowlany (uwzględniający w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, w ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji)wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 8) Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 9) Materiały do audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 10) Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odcinka drogi krajowej oraz pozostałych dróg podlegających rozbudowie, uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej; 11) Projekty podziału nieruchomości; 12) Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu granic pasów drogowych dla dróg wybudowanych w ramach inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 13) Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 14) Plan Działań Ratowniczych; 15) Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 16) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 17) Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 18) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 19) Przedmiary Robot; 20) Programy Zapewnienia Jakości; 21) Dokumentację powykonawczą; 22) Dokumentację powykonawczą branży elektrycznej (w tym między innymi: część opisowa, rysunkowa, schematy, mapy geodezyjne powykonawcze, DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), karty katalogowe, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, krajowa ocena techniczna, europejska ocena techniczna, deklaracja stałości i właściwości technicznych (użytkowych), książki serwisowe, szczegółową dokumentację sposobu komunikacji urządzeń (protokoły, porty, klucze szyfrowania itp.); 23) Mapa powykonawcza; 24) Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 25) Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji. Dokumentacja Projektowa obejmuje: 1. Budowę niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, m.in.: a. oświetlenie, b. kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające wody opadowe, c. sieć teletechniczną, d. sieć energetyczna, e. sieć wodociągowa, 2. Przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną inwestycją, tj. m.in. następujących obiektów i urządzeń: a. sieć wodociągowa, c. sieć teletechniczna (linie napowietrzna i kable doziemne), d. sieć energetyczna (linie napowietrzne, kable doziemne), e. oświetlenie uliczne, f. urządzenia melioracji wodnych (podstawowe i szczegółowe), g. inne niezbędne (które zostaną stwierdzone na etapie prac projektowych). Dokumentacja projektowa w zakresie drogi krajowej (projekt budowlany) musi zostać uzgodniona z GDDKiA w Łodzi. 4. Zakres robót obejmuje : 4.1 W zakresie przebudowy skrzyżowania na drodze krajowej: a) budowę ronda w ciągu drogi krajowej nr 72, b) rozbudowę istniejących dróg w zakresie niezbędnym do wykonania ronda, c) budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych, d) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy, w zależności od potrzeb: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne, e) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej i gminnej, zlokalizowanych w ciągu dróg w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi, jeśli wymagane, i inne, f) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych i innych, g) wyburzenia obiektów budowlanych, h) budowę kanału teletechnicznego w ciągu drogi krajowej nr 72, i) budowę oświetlenia drogowego, j)urządzenia BRD: oznakowanie drogi krajowej, dróg związanych, bariery ochronne, k)oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, l)po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, ł)wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, m)wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych, n)wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań o) system zarządzania ruchem. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia odcinka drogi krajowej na czas prowadzenia robót. Wymaga się aby cały czas podczas przebudowy skrzyżowania odbywał się ruch minimum wahadłowy. 4.2. W zakresie drogi gminnej: a) budowę drogi klasy technicznej D b) budowa zjazdów indywidualnych c) budowę placu do zawracania dla samochodów osobowych, d)wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe), e)budowę miejsc postojowych f)budowa deptaku dla pieszych wraz z przejściem przez wał przeciwpowodziowy oraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, g)wykonanie przewiertów przez wał przeciwpowodziowy dla wykonanie przejścia sieciami infrastruktury, h)wykonanie nasadzeń oraz montaż ławek miejskich, i)budowę chodników wzdłuż projektowanej jezdni j)wykonanie instalacji sieci energetycznej i oświetlenia terenu, k)sieci wodociągowej z przyłączami, l)sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią, ł)budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do posesji i przepompownią EPS, m)budowa kanalizacji teletechnicznej, n)zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi., o)oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych, p)przebudowa istniejącego przepustu rurowego, r)wykonanie rowu krytego s)wykonanie przyłączy ciepłowniczych ( 6 szt.) geotermalnych ( 6 szt.) , kanału technologicznego ( 6 szt.) wraz z wyprowadzeniem ich poza pas drogowy i parking. 5. Inspektor Nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych. Zakres obowiązków inspektora nadzoru obejmuje m.in.: a)analizę i weryfikację dokumentacji technicznej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, będącym opisem przedmiotu zamówienia, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia; b) wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem. c) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zweryfikowania dokumentacji projektowej, do kontrolowania jakości robót oraz materiałów i urządzeń w tym zgodności pod względem techniczno - jakościowym z zawartą umową, d) Dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, e) Potwierdzenie rzeczowo - finansowe wykonanych prac f) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową, g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. h) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, i) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, j) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, k) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, l) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy, ł) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym inwestycji, komisjach odbiorów gwarancyjnych oraz kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne. m) inspektor powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru nad realizacją oraz zależnie od potrzeb wykonawcy i inwestora - minimum dwa razy w tygodniu (dotyczy okresu w którym rzeczywiście będą prowadzone roboty), n) zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości o) ma obowiązek sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających p) sporządzanie dokumentacji fotograficznej r żądanie dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robot budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. s) Wstrzymać roboty, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku gdy, Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą techniczną. t) Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.

II.5) Główny kod CPV:

71520000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, w szczególności Zamawiający uzna spełnienie warunku, o ile Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: a1) jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie (z wyłączaniem remontów cząstkowych) drogi klasy co najmniej G oraz a2) jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego nad robotami budowlanymi którego przedmiotem była budowa lub przebudowa kanalizacji wodociągowej, sanitarnej bądź deszczowej usługi określone w w lit a1) i a2) mogą być wykonane w ramach jednej umowy lub w ramach odrębnych umów. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. b) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności- minimum 1 osobę na każde z wymienionych poniżej stanowisk, posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: b1) Inspektor nadzoru robót drogowych -Koordynator Zespołu Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru robót drogowych na co najmniej jednym zakończonym zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie (z wyłączaniem remontów cząstkowych) drogi o parametrach klasy co najmniej G b2) Inspektor nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń. Nie mniej niż 2-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru robót w zakresie sieci na co najmniej jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej, wodociągowej lub deszczowej. b3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Nie mniej niż 2-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień b4) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) Nie mniej niż 2-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku w/w funkcji, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania zamówienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, Wykonawca będzie mógł zmienić delegowaną osobę do wykonywania zamówienia - z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która spełnia wymogi określone powyżej dla osoby, która będzie miała zastąpić. Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz. U. 2016 poz. 65) Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. W celu udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem , który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasobów nie ponosi winy. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie prze Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia lub Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 7.3.1 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie: 7.3.1.1 zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujący dokumentów: 1) wykazu wykonanych usług: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie usługi określonej w punkcie 6.1.3 lit a1) i a2) SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu znajduje się w załączniku do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w punkcie 6.1.3 lit b1-b4) Wzór wykazu znajduje się w załączniku do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców Wzór wykazu znajduje się w załączniku do SIWZ. 7.3.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 7.3.3 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.3.5 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1.1 podpunkt 1) zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 7.3.6 Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych c baz danych , w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i poz. 1579) W przypadku dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest wskazać adresy internetowe baz danych gdzie dostępne są oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w jeżyku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu; Dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem " Za zgodność z oryginałem" Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1 W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: 7.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 7.1.2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców 7.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także, dokument o którym mowa w pkt.7.1.1, 7.1.2 7.1.4. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 7.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.2.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 7.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Oryginał zobowiązania podmiotu udostepniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2.1 SIWZ musi określać: 1)sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia 2)zakres i okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia. 3) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 Ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź in-formacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór - Załącznik do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

9.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) 9.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 9.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 9.4 Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 9.3 lit. b - e należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów - Biuro Podawcze (na parterze), w kopercie oznaczonej w sposób następujący: Wadium - postępowanie na wykonanie usługi polegającej na Pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w Gminie Uniejów nie otwierać przed 10.05.2018 r. godz. 13:30 9.5 Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 9.3 lit. b - e muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą (30 dni od ostatecznego terminu składania ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.6 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 podając w tytule wpłaty tytuł postępowania 9.7 W przypadku wnoszenia wadium na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina uznania ww. konta kwotą wadium, co winno nastąpić przed upływem terminu składania ofert. 9.8 Okoliczności zwrotu wadium i jego zatrzymania określa ustawa Pzp. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

17.3 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) działania siły wyższej, b) braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w pierwotnie określonym terminie, ze względu na terminy uzyskiwania uzgodnień, decyzji c) wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem sprawowanego nadzoru 2) zmiany zasad finansowania zamówienia, 3) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich, 4) zaproponowania rozwiązań odmiennych od ujętych dokumentacji a będących z punktu widzenia Zamawiającego korzystnymi 5) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach. 6) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 7) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 17.4. W przypadku określonym w ust. 17.3 pkt 6) zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów. 17.5. W przypadkach określonym w ust. 17.3 pkt 7) i 8) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 17.6. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 17.7. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych pkt 6) i 7) nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 17.8. Za okoliczności "siły wyższej" uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 17.9. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 17.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 17.11. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty zdarzenia uzasadnionego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmian. 17.12 Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, w celu zgodnego określania zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-10

godzina:

13:15

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będą decydować następujące kryteria: 1)Cena - waga kryterium 60 % 2) Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy - waga kryterium 20% 3) Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych - waga kryterium 20% 2. Sposób oceny ofert: 1)Sposób oceny oferty w zakresie kryterium ceny: Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najniższe wartości w odpowiedzi na w/w kryterium. Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru: Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 60 punktowej skali ocen. 2)Sposób oceny oferty w zakresie kryterium wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najwyższe wartości w odpowiedzi na w/w kryterium. Podana przez oferenta wysokość zabezpieczenia stanowić będzie max. 20 punktów w 20 punktowej skali ocen Punkty przyznawane w kryterium zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będą naliczane według następujących wzoru: Zabezpieczenie badanej oferty Wysokość zabezpieczenia=100x ---------------------------------------------------- x 20% Maksymalna wysokość zabezpieczenia Wymagana przez Zamawiającego minimalna wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy przewidziana została na 8 %. Maksymalna wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny całkowitej brutto oferty. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie wartość niższą od minimalnej, wyższą od maksymalnej lub nie wskaże żadnej, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. 3)Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych - waga kryterium 20% Sposób przyznania punktów w kryterium "doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych " : Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób (dodatkowo poza wymaganym w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1.3 lit b1) siwz): a) inspektor nadzoru robót drogowych, przewidziany do realizacji zamówienia wykaże się pełnieniem funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru robót drogowych, na jednym zakończonym zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie (z wyłączaniem remontów cząstkowych) drogi o parametrach klasy co najmniej G- 10 pkt b)inspektor nadzoru robót drogowych, przewidziany

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.