Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych

Miasto Limanowa

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu "Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 517001-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu Projektu pn. "Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Os Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Miasto Limanowa

Regon 49189323300000

ulica ul Jana Pawła II

Numer domu 9

Numer mieszkania

Kod pocztowy 34600

Miejscowość Limanowa

Województwo małopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 18 337 20 54

e-mail sekretariat@miasto.limanowa.pl

Fax 18 337 10 41

Adres strony internetowej (URL) www.miasto.limanowa.pl

Adres profilu nabywcy http://www.miasto.limanowa.pl/pl/5235/0/zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

http://www.miasto.limanowa.pl/pl/5069/0/uslugi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.miasto.limanowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w formie pisemnej

Adres

Urząd Miasta Limanowa, ul Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu "Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej"

Numer referencyjny

SZP.271.1.10.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (Czerwona książka FIDIC) w zakresie zadania nr 3 Projektu tj budowy placu manewrowego węzła przesiadkowego oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę (Żółta książka FIDIC) w zakresie pozostałych zadań przygotowanymi i opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC) wraz z Warunkami Szczególnymi, a także dla wszelkich dostaw i usług objętych Projektem

II.5) Główny kod CPV

71520000-9

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2019-12-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 zł (słownie dwieście tysięcy)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną usługę, polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu wg warunków kontraktowych FIDIC (w oparciu o Czerwoną Książkę lub w oparciu o Żółtą książkę), dla zadania z zakresu budowy infrastruktury do transportu miejskiego oraz wdrożenia informatycznego systemu do funkcjonowania i zarządzania tym transportem. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej usługi obejmującej zadanie z zakresu budowy infrastruktury do transportu miejskiego oraz wdrożenia informatycznego systemu do funkcjonowania i zarządzania tym transportem lub jeżeli wykaże się doświadczeniem osobno w zakresie budowy infrastruktury i osobno w zakresie systemu informatycznego oraz - dysponują lub będą dysponować co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku, gdy osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca na własny koszt zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego dla potrzeb i na okres realizacji umowy ): I. Lider Zespołu - Inżynier Rezydent - odpowiedzialny za zagadnienia kontraktowe oraz za zagadnienia realizacyjne i techniczne. Lider Zespołu musi posiadać następujące kwalifikacje: - wyższe wykształcenie, - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym i co najmniej 2 lata w zespole Inżyniera Kontraktu - doświadczenie w pełnieniu funkcji Lidera Zespołu lub Inżyniera Rezydenta lub Koordynatora minimum jednego zakończonego i rozliczonego zadania prowadzonego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC o wartości co najmniej 5 mln zł brutto. II. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej, który musi posiadać następujące kwalifikacje: - wykształcenie wyższe, - minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) na budowie, - minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC - doświadczenie w nadzorowaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej, - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. III. Inspektor nadzoru w branży drogowej, który musi posiadać następujące kwalifikacje: - minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) w zakresie robót drogowych, - minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. IV. Inspektor nadzoru w branży teletechnicznej, który musi posiadać następujące kwalifikacje: - wykształcenie wyższe, - minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru) - minimum 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC , - uprawnienia budowlane w specjalności teletechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. V. Ekspert d.s. kosztorysowania i rozliczeń, który musi posiadać następujące kwalifikacje: - wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne; - co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w zespole Inżyniera Kontraktu; - doświadczenie w rozliczaniu robót budowlano-montażowych, sporządzania raportów i sprawozdań finansowych przy minimum jednym zakończonym i rozliczonym projekcie realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC Wykonawca i/lub Podwykonawcy zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r poz. 1666 z późn. zm.), w szczególności dotyczy to Lidera Zespołu - Inżyniera Rezydenta

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia : 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie 5 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ tj 200.000 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców; 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, zawierający co najmniej jedną i nie więcej jak pięć usług wymienionych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody określające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych, że są wykonywane; dokumenty dotyczące usług okresowych lub ciągłych powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w pkt 3a) Zakres wykazu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ w zakresie doświadczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ. Jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wartość tych usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane. 3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz oferty, 2) Dowód wniesienia wadium, 3) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 4) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art 86 ust. 5 ustawy) Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.500 zł (słownie trzy tysiące pięćset złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Wartość wynagrodzenia o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy będzie skorygowana tak aby uwzględnić każdy wzrost lub obniżkę wartości wynagrodzenia umownego, wynikającą z jakiejś zmiany w prawie (włącznie z wprowadzeniem nowych przepisów prawa i uchyleniem lub modyfikacją istniejących przepisów prawa) lub z prawnej lub oficjalnej rządowej interpretacji takich przepisów, dokonanej po dacie wejścia w życie Umowy z Inżynierem Kontraktu, a mającej wpływ na wykonanie przez Inżyniera Kontraktu jego zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy. 2. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiany do Umowy możliwe są jedynie w trybie art 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego, a zmiana Umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach: a) ustawowej zmiany przepisów podatkowych, np. zmiany stawki podatku VAT. Wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki b) działania siły wyższej, wówczas może nastąpić zmiana terminu realizacji Umowy o czas niezbędny dla usunięcia skutków działania siły wyższej, bez dodatkowego wynagrodzenia za okres przerwy w wykonywaniu zamówienia, c) wystąpienia przyczyn zależnych od zamawiającego, wówczas może nastąpić zmiana terminu realizacji Umowy o czas trwania przerwy wynikającej z przyczyn zależnych od zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia za okres przerwy w wykonywaniu zamówienia, d) rezygnacji z wykonania części zamówienia, z jednoczesnym ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu i zmianą terminu realizacji, e) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się niezbędne, wówczas zmiana Umowy może nastąpić w zakresie terminu realizacji i wysokości wynagrodzenia, f) ograniczenia zakresu finansowania zamówień na roboty, lub opóźnień w przyznaniu środków, wówczas zmiana może nastąpić w zakresie obniżenia wynagrodzenia, lub zmiany harmonogramu realizacji i płatności, g) wydłużenia realizacji niniejszej Umowy bez zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót, h) ze względu na fakt, że zamówienie niniejsze oraz zamówienia na realizację poszczególnych Kontraktów są współfinansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania usługi Inżyniera Kontraktu lub ograniczenie zakresu realizacji usług

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-20

godzina

12:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Limanowa codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.