Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji i

Zarząd Powiatu w Krasnymstawie

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska wraz z przebudową dwóch mostów

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 551597-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy. RPLU.08.02.00-IZ.00-06-A01/17

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie

Regon: 110198209

ulica: ul. Sobieskiego

Numer domu: 3

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 22-300

Miejscowość: Krasnystaw

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 82 5765211...13, 5767286...88, 82 5767286...88

e-mail: przetargi@krasnystaw-powiat.pl

Fax: 82 5764588

Adres strony internetowej (URL): http://bip.krasnystaw-powiat.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://bip.krasnystaw-powiat.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.krasnystaw-powiat.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres pocztowy podany poniżej natomiast oświadczenie JEDZ należy przesłać w sposób opisany w pkt. 7 siwz na adres poczty elektronicznej podany poniżej

Adres:

Adres pocztowy: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, pok. 117- Kancelaria- Punkt Obsługi Klienta; adres poczty elektronicznej (e-mail): przetargi@krasnystaw-powiat.pl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska wraz z przebudową dwóch mostów

Numer referencyjny:

ZP.272.7.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska wraz z przebudową dwóch mostów - podział na 2 części" w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej" poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju Część I zamówienia - pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji Przebudowy drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa)-Latyczów- Dworzyska-Wał-Wólka Orłowska. Część II zamówienia - pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji przebudowy dwóch mostów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa)-Latyczów- Dworzyska-Wał-Wólka Orłowska: w km 5+735 na rz. Wieprz oraz w km 6+210 na kanale "ulgi" rz. Wieprz

II.5) Główny kod CPV:

71520000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV71247000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie - dotyczy części I i II.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie - dotyczy części I i II.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) w zakresie części I zamówienia: 1 osobą posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej (w zakresie pozwalającym na nadzorowanie robót objętych przedmiotem zamówienia) b) w zakresie części II zamówienia: 1 osobą posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności mostowej (w zakresie pozwalającym na nadzorowanie robót objętych przedmiotem zamówienia) UWAGA: - Jez?eli Wykonawca zamierza złoz?yc? oferte? na 2 części zamówienia to moz?e, w celu wykazania zdolnos?ci technicznych i zawodowych, wskazac? te same osoby do każdej cze?s?ci zamo?wienia, na która? składa oferte?, pod warunkiem posiadania przez tę osobę stosownych uprawnień wymaganych w każdej części. - Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i mostowej wydane przed wejściem w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i mostowej wymagane dla robót objętych opisem przedmiotu zamówienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), tj. ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), w przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę w wykazie osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, muszą one spełnić wymogi, określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.)

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zastosowana numeracja wynika z numeracji przyjętej w SIWZ. 6.2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp: 6.2.1 Wykonawca na żądanie zamawiającego zobligowany będzie przedstawić: 6.2.1.1.Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.2.1.2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.2.1.3.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.2.1.4.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 6.2.1.5.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); 6.2.1.6.Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); 6.2.1.7.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); 6.2.1.8.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); 6.2.1.9.Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); 6.2.1.10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 6.2.1.10.1. W pkt. 6.2.1.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 6.2.1.10.2.w pkt 6.2.1.2-.6.2.1.4.- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.2.1.11.Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1.10.1. i 6.2.1.10.2. lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2.1.10.2. lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.2.1.12.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.1.10., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.2.1.11. stosuje się odpowiednio. 6.2.1.13.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.2.1.14.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2.1.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 6.2.1.10.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.2.1.11. zdanie pierwsze stosuje się. 6.2.1.15.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.2.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.2.1. 6.4.1.Wykonawca zobligowany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (należy sporządzić wg Załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji która zawiera w szczególności firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie określonym w SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zastosowana numeracja wynika z numeracji przyjętej w SIWZ. 6.3.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, należy złożyć: 6.3.1.1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w części 5.3.3 pkt 1 lit. a) i b) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zastosowana numeracja wynika z numeracji przyjętej w SIWZ. 6.1.Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 6.1.1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu (wg Załącznika nr 2 do SIWZ) - JEDZ. (.) 6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.1.4.Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.1.5.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 6.1.11.Formularz JEDZ dotyczący wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 10.1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, natomiast oświadczenie JEDZ należy przesłać w sposób opisany w pkt. 7 siwz. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zastosowana numeracja wynika z numeracji przyjętej w SIWZ. 8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 8.1.1. 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)- dotyczy części I; 8.1.2. 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)- dotyczy części II. 8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1475). 8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, nr: 38 8200 0008 2001 0000 0042 0010 tytułem "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska wraz z przebudową dwóch mostów Część ...." Znak sprawy: ZP.272.7.2018. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium. 8.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 8.5.1. pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 8.5.2. innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został złożony przed upływem terminu składania ofert w kopercie z dopiskiem WADIUM - "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa) - Latyczów - Dworzyska - Wał - Wólka Orłowska wraz z przebudową dwóch mostów Część ...." Znak sprawy: ZP.272.7.2018 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw pok. 117- Kancelaria- Punkt Obsługi Klienta, a poświadczona przez wykonawcę "za zgodność z oryginałem" kopia dokumentu załączona do oferty. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w oddzielnej kopercie lub koszulce poprzez dołączenie go do oferty. 8.6. Z treści gwarancji/ poręczenia powinno wynikać: 8.6.1. Nazwa i adres siedziby: Wykonawcy, beneficjenta gwarancji/ poręczenia tj. Zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, gwaranta/ poręczyciela; 8.6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 8.6.3. Kwota gwarancji/poręczenia; 8.6.4. Termin ważności gwarancji/ poręczenia nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert; 8.6.5. Bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8.7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonych w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 8.8.1. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 8.8.2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.8.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.8.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.8.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 8.9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 8.10. Jednocześnie zamawiający informuje, że odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena (C)60,00Doświadczenie kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia (D)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ - dot. części I i II. tj. 1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: a. przedłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych o których mowa w § 3 umowy, b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy. 2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 3. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany: 1. stawki podatku VAT, 2. minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. 3.1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1obowiązywać będą od dnia wejścia w życie tych zmian. 3.2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wartość (brutto) wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów (kwota netto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie). Nie dotyczy to Wykonawcy zagranicznego nie posiadającego siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Polski/nie zarejestrowanego jako podatnik na terenie Polski. 3.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących jakiekolwiek usługi stanowiące przedmiot Umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu lub obniżenia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 3.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłata wynagrodzenia pracownikom świadczącym jakiekolwiek usługi stanowiące przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 3.6. W celu zmiany umowy wynikającej z okoliczności o których mowa w ust. 3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką należne wykonawcy wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3.7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3 ), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących jakiekolwiek usługi stanowiące przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi- w przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 pkt 2, b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących jakiekolwiek usługi stanowiące przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 wraz z potwierdzającymi zawarte w zestawieniach wyliczenia dokumentami źródłowymi takimi jak dokumenty księgowe i kadrowe (np. umowy o pracę). 3.8. Informacje zawarte we wnioskach o do dokonanie zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz informacje, o których mowa w ust. 3.7. przekazywane będą z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych w tym względzie przepisów prawa.. 3.9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 3.7 lit. b. 3.10.W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 3.6., Strona która otrzymała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 3.11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.6. W takim przypadku zapisy ust. 3.7.-3.8. stosuje się odpowiednio. 3.12. Zawarcie stosownego aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4.Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 5.Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-06-06

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

60

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji przebudowy dwóch mostów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 3140L Krasnystaw (ul. Borowa)-Latyczów- Dworzyska-Wał-Wólka Orłowska: w km 5+735 na rz. Wieprz oraz w km 6+210 na kanale "ulgi" rz. Wieprz

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Krasnystaw codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.