Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Pełnienie funkcji opiekuna metodyczno dydaktycznego ds st

Powiat Tczewski

Pełnienie funkcji opiekuna metodyczno-dydaktycznego ds. staży i kursów/szkoleń w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie w ramach projektu pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim".

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 551631-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim" 2.2 Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Numer umowy o dofinansowanie RPPM.03.03.01 - 22 - 0013/16 -00 z dnia 9 listopada 2016 r.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Tczewski

Regon:

ulica: ul. Piaskowa

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 83110

Miejscowość: Tczew

Województwo: pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 587 734 800

e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Fax:

Adres strony internetowej (URL): powiat.tczew.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: przetargi.powiat.tczew.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

przetargi.powiat.tczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

przetargi.powiat.tczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (Biuro Obsługi Klienta, pok. 04)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji opiekuna metodyczno-dydaktycznego ds. staży i kursów/szkoleń w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie w ramach projektu pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim".

Numer referencyjny:

ZP.272.17.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna metodyczno - dydaktycznego ds. kursów/szkoleń w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie w ramach projektu "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim". 2.2 Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Numer umowy o dofinansowanie RPPM.03.03.01 - 22 - 0013/16 -00 z dnia 9 listopada 2016 r. 2.3 Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim. 2.4 Świadczenie usług przez Opiekuna w ramach projektu dotyczyć będzie Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew (dalej: ZKZ). 2.5 Opis przedmiotu zamówienia: Do obowiązków opiekuna należeć będzie: 1) pośrednictwo pomiędzy dyrekcją szkoły, osobami/podmiotami prowadzącymi kursy, szkolenia w ramach projektu, a personelem zarządzającym i 23 nauczycielami biorącymi udział w ww. projekcie; 2) weryfikacja zgodności realizowanych form wsparcia w zakresie kursów bądź szkoleń; 3) prowadzenie obserwacji realizowanych form wsparcia dla nauczycieli; 4) konsultacje metodyczno-dydaktyczne programów opracowanych na potrzeby realizacji kursów, szkoleń, a w razie potrzeby opracowanie szczegółowego zakresu wsparcia; 5) współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami; 6) konsultacje realizowanych form wsparcia oraz ich raportowanie; 7) właściwe prowadzenie dokumentacji pracy; 8) składanie comiesięcznych protokołów odbioru (sprawozdań). 2.6 Harmonogram realizacji obowiązków (przewidywany - może ulec modyfikacji w zależności od terminu rozpoczęcia wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia) wynikających z pełnienia funkcji opiekuna: Lp. miesiąc/rok zakładana liczba godzin Opiekuna w ZKZ (przepracowanych w danym miesiącu podczas wykonywania zamówienia) 1 maj 2018 r. 22 2 czerwiec 2018 r. 22 3 lipiec 2018 r. - 4 sierpień 2018 r. - 5 wrzesień 2018 r. 22 6 październik 2018 r. 22 7 listopad 2018 r. 22 8 grudzień 2018 r. 22 9 styczeń 2019 r. 22 10 luty 2019 r. 22 11 marzec 2019 r. 22 12 kwiecień 2019 r. 22 13 maj 2019 r. 22 14 czerwiec 2019 r. 22 15 lipiec 2019 r. - 16 sierpień 2019 r. - 17 wrzesień 2019 r. 22 18 październik 2019 r. 22 19 listopad 2019 r. 22 20 grudzień 2019 r. 22 21 styczeń 2020 r. 22 22 luty 2020 r. 22 23 marzec 2020 r. 22 24 kwiecień 2020 r. 22 25 maj 2020 r. 22 26 czerwiec 2020 r. 22 1) Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Opiekuna, obejmuje następujące ilości godzin w trakcie realizacji przedmiotu umowy - łącznie 484 godziny w okresie w sumie 22 m-cy. 2) Opiekun będzie dostępny na terenie szkoły, w dni nauki szkolnej minimum 2 razy w tygodniu (w tym co najmniej 1 raz w tygodniu pomiędzy godz. 8.00 a godz. 14.00). UWAGA: Dyspozycyjność Opiekuna w trakcie świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, określone w pkt 13.2.3 SIWZ. 2.7 Inne wymagania stawiane Opiekunowi związane z realizacją zamówienia: 2.7.1 Opiekun będzie zobowiązany do dokumentowania realizacji obowiązków zleconych zgodnie z umową i harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do umowy), poprzez przygotowywanie comiesięcznych protokołów odbioru (sprawozdań) - załącznik nr 1 do umowy, ze zrealizowanych czynności wraz z wykazem godzin wykonywania obowiązków (pełnienia usług objętych przedmiotem zamówienia). 2.7.2 Przedmiotowe protokoły odbioru (sprawozdania) będą stanowić podstawę odbioru części zadań, a w konsekwencji wypłaty wynagrodzenia za rzeczywistą ilość godzin pełnienia funkcji będącej przedmiotem zamówienia. 2.7.3 Od Wykonawcy wymaga się wskazania w ofercie stawki za 1 godzinę zegarową pełnienia funkcji objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 2.7.4 Czas dojazdu do miejsca świadczenia usług (placówki, biura projektu) nie wlicza się do rozliczenia godzin pracy Opiekuna. 2.8 Informacje dodatkowe dotyczące pracy Opiekuna. 2.8.1 Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Numer umowy o dofinansowanie RPPM.03.03.01 - 22 - 0013/16 -00 z dnia 9 listopada 2016 r. 2.8.2 Planowana kwota na realizację zamówienia wynosi łącznie 16 940,00 zł brutto. 2.8.3 Osoba realizująca przedmiot zamówienia nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WP (tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 2.8.4 Wykonawca przed zaangażowaniem do projektu złoży oświadczenie w zakresie zaangażowania w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz o niewystępowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania. 2.8.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia przez osoby wskazane przez Zamawiającego oraz Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą oraz inne instytucje uprawnione do kontroli realizacji projektów współfinansowanych w ramach Unii Europejskiej. 2.8.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu, do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów. 2.9 Informacje o podwykonawcach: 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy (imion i nazwisk) oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w świadczenie usług umownych. Brak takich określeń w ofercie oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 4) Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2.10 Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 2.11 Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 2.13 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

II.5) Główny kod CPV:

80000000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV80400000-880400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

4.3 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w pkt 4.1.2 SIWZ dotyczący zdolności zawodowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, a mianowicie posiadającą: 1) wykształcenie wyższe pedagogiczne, 2) min. 2-letnie doświadczenie w pracy z uczniami (pożądany nauczyciel zawodu lub pedagog), UWAGA: Długość zdobytego doświadczenia w pracy z uczniami stanowi kryterium oceny ofert, określone w pkt 13.2.3 SIWZ. 3) znajomość charakteru pracy placówek oświatowych, 4) dostępność na terenie placówki w dni nauki szkolnej minimum 2 x w tygodniu (w tym co najmniej raz w tygodniu pomiędzy godz. 8.00 a 14.00). UWAGA: dostępność na terenie placówki stanowi kryterium oceny ofert, określone w pkt 13.2.3 SIWZ.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

5.3.2 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, o którym mowa w pkt 4.2.2 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5.3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy, do złożenia - w terminie nie krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 5.3.1 w celu potwierdzenia okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunku udziału dotyczącego zdolności zawodowej, o którym mowa w pkt 4.3 SIWZ: 1) do wskazania osoby, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnej za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (Załącznik Nr 3A do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część A w Załączniku Nr 2 do SIWZ) - w oryginale. 5.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 lub 3 Ustawy, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 5.4.1 w celu oceny, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winien przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów bądź inny dokument (przedstawione w oryginale), zawierające informacje w zakresie określonym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1C do SIWZ. 5.4.2 5.4.2 oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące tego podmiotu, w zakresie wskazanym we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 1A do SIWZ. 5.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.5 SIWZ stosuje się.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem następujących warunków ich wprowadzenia: a) zmiana miejsca i /lub terminu świadczenia usługi w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł zapewnić miejsca wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie, a jednocześnie będzie miał możliwość zapewnienia innego miejsca; b) zmiana zakresu świadczeń, z możliwością zwiększenia wynagrodzenia; c) konieczność wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wytycznych i zaleceń dotyczących projektu. 3. Strony niniejszej umowy zastrzegają również możliwość zmiany § 8 niniejszej umowy w przypadku powstania konieczności dostosowania jego treści do norm prawnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów prawa krajowego wydanych na jego podstawie. 4. Strony umowy zobowiązują się jednocześnie do podpisania aneksu do niniejszej umowy uwzględniającego zmiany wynikające z przepisów wskazanych w ust. 3.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-08

godzina:

12:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Tczew codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.