Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rewitalizacją i moder

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rewitalizacją i modernizacją budynku dawnego kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515912-N-2018 z dnia 2018-02-08 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską, że środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn. "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin" (z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w ramach umowy o dofinansowania nr RPMA.05.03.00-14-6029/16-00), "Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin (z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w ramach umowy o dofinansowania nr RPMA.05.03.00-14-6028/16-00), Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin (z Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Regon 1327034700000

ulica ul Zakroczymska

Numer domu 30

Numer mieszkania

Kod pocztowy 05100

Miejscowość Nowy Dwór Mazowiecki

Województwo mazowieckie

Państwo Polska

Numer telefonu 225 122 240

e-mail przetargi@nowydwormaz.pl

Fax 225 122 101

Adres strony internetowej (URL) www.bip.nowydwormaz.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.bip.nowydwormaz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.nowydwormaz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

pisemnie w wersji papierowej

Adres

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul Zakroczymska 30 pok. 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rewitalizacją i modernizacją budynku dawnego kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim

Numer referencyjny

WPI.271.5.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rewitalizacją i modernizacją budynku dawnego kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim". CPV 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi, 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

II.5) Główny kod CPV

71247000-1

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV71520000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

a. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych podczas roboty budowlanej na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, o kubaturze co najmniej 1500,00 m3; b. Wykonawcy, którzy dysponują: ? co najmniej jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 1446 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - przy remoncie lub przebudowie minimum dwóch obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dwóch odrębnych zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy; ? co najmniej jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 1446 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - przy remoncie lub przebudowie minimum dwóch obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dwóch odrębnych zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy; ? co najmniej jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 1446 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - przy remoncie lub przebudowie minimum dwóch obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dwóch odrębnych zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy; ? co najmniej jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 1446 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - przy remoncie lub przebudowie minimum dwóch obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dwóch odrębnych zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy; ? co najmniej jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 1446 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - przy remoncie lub przebudowie minimum dwóch obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dwóch odrębnych zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy;

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

7. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SIWZ, tj.: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (formularz wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych podczas roboty budowlanej na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, o kubaturze co najmniej 1500,00 m3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (formularz wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował: a. co najmniej jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 1446 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - przy remoncie lub przebudowie minimum dwóch obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dwóch odrębnych zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy; b. co najmniej jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 1446 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - przy remoncie lub przebudowie minimum dwóch obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dwóch odrębnych zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy; c. co najmniej jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 1446 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - przy remoncie lub przebudowie minimum dwóch obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dwóch odrębnych zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy; d. co najmniej jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 1446 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - przy remoncie lub przebudowie minimum dwóch obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dwóch odrębnych zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy; e. co najmniej jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania. Osoba ta musi także posiadać odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, wynikające z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r poz. 1446 ze zm.) oraz musi posiadać doświadczenie w kierowaniu budową (pełnienie funkcji kierownika budowy) lub robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika robót budowlanych) lub pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - przy remoncie lub przebudowie minimum dwóch obiektów budowlanych wpisanych do państwowego rejestru zabytków realizowanych na podstawie dwóch odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dwóch odrębnych zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przez co najmniej 18 miesięcy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 700,00 zł. (słownie trzy tysiące siedemset złotych zero groszy)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-11-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego w ofercie. 3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 5. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do zawartego w SIWZ jest jedynie możliwa w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji. 6. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy można uznać korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy. 7. Przewidziana w ust. 2 możliwość wprowadzenia zmian do umowy zawartej z Wykonawcą dotyczy w szczególności: 1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia: a) jeżeli prowadzenie robót budowlanych jest niemożliwe lub w istotnym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią i zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje się wystąpienie średniej temperatury dziennej niższej lub równej -5° Celsjusza (średnia z pomiarów o godzinie 7:00 i 15:00), przy wykonywaniu robót zewnętrznych budowlanych. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak nawałnice, ulewne deszcze o wys. opadu pow. 30 mm na dobę, opady gradu, opady śniegu o przyroście pokrywy śnieżnej 25 mm w ciągu doby, silne wiatry o prędkości pow. 15 m/s, uniemożliwiające prowadzenia zewnętrznych robót budowlanych w ogóle lub bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne. Przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi po uwiarygodnieniu wystąpienia takich warunków (w szczególności średniej temperatury dziennej) na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy) o okres, w którym takie warunki występowały. b) spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie: a. wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, b. natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, c. konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, d. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, e. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c) będące następstwem okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia opóźnienie: a. wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c. konieczność wykonania robót zamiennych, 2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, b) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., 3) Zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 7 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 9. Każda ze stron umowy może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności. 10. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą prowadzić do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-20

godzina

11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Nowy Dwór Mazowiecki codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.