Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy realizacj

Gmina Ustrzyki Dolne

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 515441-N-2018 z dnia 2018-02-07 r

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE, nazwa projektu: "Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych."

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Ustrzyki Dolne

Regon: 37044007000000

ulica: ul Mikołaja Kopernika

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 38700

Miejscowość: Ustrzyki Dolne

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 013 460-80-00

e-mail: igp@ustrzyki-dolne.pl

Fax: 013 460-80-16

Adres strony internetowej (URL): www.ustrzyki-dolne.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Zamówienie zostanie przeprowadzone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających przez Lidera Projektu, jednakże każdy z partnerów zobowiązany jest zawrzeć z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania odrębną umowę określającą zakres przedmiotowy zamówienia, jego wartość oraz prawa i obowiązki stron. Liderem Projektu jest Gmina Ustrzyki Dolne. Lider zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie dotyczące wykonania instalacji OZE u wszystkich Partnerów. Lider nie może bez zgody Partnerów akceptować lub przedstawiać propozycji zmian zakresu Projektu lub warunków jego realizacji. Lider dokona rozliczenia dofinansowania projektu. Prawa i obowiązki Partnerów: - ponoszenie pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za realizację przypisanych im zadań, - obowiązek udzielania Liderowi Projektu niezbędnych informacji i wyjaśnień odnośnie realizacji projektu, - oddelegowanie przedstawicieli do udziału w pracach komisji przetargowej oraz wspólnego przygotowania dokumentacji przetargowej

Zamówienie zostanie przeprowadzone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających przez Lidera Projektu, jednakże każdy z partnerów zobowiązany jest zawrzeć z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania odrębną umowę określającą zakres przedmiotowy zamówienia, jego wartość oraz prawa i obowiązki stron. Liderem Projektu jest Gmina Ustrzyki Dolne. Lider zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie dotyczące wykonania instalacji OZE u wszystkich Partnerów. Lider nie może bez zgody Partnerów akceptować lub przedstawiać propozycji zmian zakresu Projektu lub warunków jego realizacji. Lider dokona rozliczenia dofinansowania projektu. Prawa i obowiązki Partnerów: - ponoszenie pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za realizację przypisanych im zadań, - obowiązek udzielania Liderowi Projektu niezbędnych informacji i wyjaśnień odnośnie realizacji projektu, - oddelegowanie przedstawicieli do udziału w pracach komisji przetargowej oraz wspólnego przygotowania dokumentacji przetargowej

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

bip.ustrzyki-dolne.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego

Adres:

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne

Numer referencyjny:

ZP-271.08.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

1

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. "Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Zakres zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, zwanego dalej "Inspektorem", obejmuje nadzorowanie robót (w trybie zaprojektuj i wybuduj) polegających na montażu w 641 gospodarstw domowych: . zestawów fotowoltaicznych (o mocy od 2 do 5 kW); . instalacji solarnych (o mocy od 2 do 3 kW); . kotłów na biomasę (o mocy od 15 do 45 kW każdy); . pomp ciepła (o mocy od 6 do 13 kW), wg poniższego: . Gmina Ustrzyki Dolne: panele fotowoltaiczne 141 szt., instalacje solarne 56 szt., pompy ciepła 21 szt., kotły klasy 5 na biomasę 45 szt.; . Gmina Czarna: panele fotowoltaiczne 30 szt., instalacje solarne 25 szt., pompy ciepła 1 szt., kotły klasy 5 na biomasę 10 szt.; . Gmina Olszanica: panele fotowoltaiczne 111 szt., instalacje solarne 54 szt., pompy ciepła 3 szt., kotły klasy 5 na biomasę 33 szt.; . Gmina Solina: panele fotowoltaiczne 96 szt., instalacje solarne 63 szt., pompy ciepła 1 szt., kotły klasy 5 na biomasę 22 szt . Gmina Cisna: panele fotowoltaiczne 24 szt., instalacje solarne 12 szt., pompy ciepła 14 szt., kotły klasy 5 na biomasę 9 szt.;

II.5) Główny kod CPV:

71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

PodmiotGmina Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul Kopernika 1, tel. (013) 460-80-00, email: um@ustrzyki-dolne.pl, Krajowy numer identyfikacyjny 37044007000000, osoba do kontaktu - Roman TrybułaGmina Czarna. Czarna Górna 74, 38-710 Czarna. Tel.: 13 46 19 009, e-mail: urzad@czarna.pl NIP 6891190205, osoba do kontaktu: Dorota KorżykGmina Olszanica. Krajowy numer identyfikacyjny 37044005700000. Olszanica 81, 38-722 Olszanica. Tel.: 13 461 70-45, e-mail: gmina@olszanica.pl, osoba do kontaktu: Tomasz LasykGmina Solina, Krajowy numer identyfikacyjny 000687563, ul Wiejska 2, 38-610 Polańczyk. Tel. 13 4692118, e-mail: urzad@esolina.pl, osoba do kontaktu: Adam OrłowskiGmina Cisna, Krajowy numer identyfikacyjny 37044001100000, Cisna 49, 38-607 Cisna. Tel.: 13 468 63 38, e-mail: rszczepanska@zgwrp.org.pl, osoba do kontaktu: Grzegorz Chmura

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000 zł - za spełnienie warunku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ww. zakresie na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże dysponowanie personelem skierowanym do realizacji zamówienia publicznego, który obejmuje w szczególności: a) Inspektora nadzoru branży sanitarnej - wykonawca dysponuje minimum dwiema osobami posiadającymi wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu kontraktów lub kierowaniu robotami dotyczącymi montażu kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą i powietrznych pomp ciepła do cwu. Osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na 4 zadaniach z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE (zestawów kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU, instalacji automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z automatycznym podawaniem paliwa, gruntowych pomp ciepła do CWU) o łącznej mocy instalacji minimum 150 kWw ramach jednego projektu. b) Inspektor nadzoru branży elektrycznej - wykonawca dysponuje minimum dwiema osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót elektrycznych lub w kierowaniu robotami elektrycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznych. Osoby te muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na 4 zadaniach z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych w systemie ON - GRID na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy minimum 40 kW w ramach jednego projektu. c) Inspektor nadzoru branży budowlanej - wykonawca dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności robót konstrukcyjno-budowlanych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; d) Lider Zespołu Inspektorów Nadzoru - wykonawca wyznaczy spośród osób skierowanych do wykonania zadania Lidera Zespołu Inspektorów Nadzoru, którego zadaniem będzie koordynowanie pracy inspektorów nadzoru, szczególnie w budynkach gdzie będą montowane dwie instalacje.

Tak

Informacje dodatkowe:

Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji i uprawnień.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: . odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; . oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, złożonego zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy PZP, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: i. Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000 zł - za spełnienie warunku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ww. zakresie na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty. c) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej - wg poniższego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże dysponowanie personelem skierowanym do realizacji zamówienia publicznego, który obejmuje w szczególności: a) Inspektora nadzoru branży sanitarnej - wykonawca dysponuje minimum dwiema osobami posiadającymi wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu kontraktów lub kierowaniu robotami dotyczącymi montażu kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą i powietrznych pomp ciepła do cwu. Osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na 4 zadaniach z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE (zestawów kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU, instalacji automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z automatycznym podawaniem paliwa, gruntowych pomp ciepła do CWU) o łącznej mocy instalacji minimum 150 kWw ramach jednego projektu. b) Inspektor nadzoru branży elektrycznej - wykonawca dysponuje minimum dwiema osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót elektrycznych lub w kierowaniu robotami elektrycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznych. Osoby te muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na 4 zadaniach z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych w systemie ON - GRID na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy minimum 40 kW w ramach jednego projektu. c) Inspektor nadzoru branży budowlanej - wykonawca dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności robót konstrukcyjno-budowlanych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; d) Lider Zespołu Inspektorów Nadzoru - wykonawca wyznaczy spośród osób skierowanych do wykonania zadania Lidera Zespołu Inspektorów Nadzoru, którego zadaniem będzie koordynowanie pracy inspektorów nadzoru, szczególnie w budynkach gdzie będą montowane dwie instalacje.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: i. Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000 zł - za spełnienie warunku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ww. zakresie na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty. c) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej - wg poniższego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże dysponowanie personelem skierowanym do realizacji zamówienia publicznego, który obejmuje w szczególności: a) Inspektora nadzoru branży sanitarnej - wykonawca dysponuje minimum dwiema osobami posiadającymi wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu kontraktów lub kierowaniu robotami dotyczącymi montażu kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą i powietrznych pomp ciepła do cwu. Osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na 4 zadaniach z zakresu montażu instalacji wykorzystujących OZE (zestawów kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji CWU, instalacji automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą z automatycznym podawaniem paliwa, gruntowych pomp ciepła do CWU) o łącznej mocy instalacji minimum 150 kWw ramach jednego projektu. b) Inspektor nadzoru branży elektrycznej - wykonawca dysponuje minimum dwiema osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót elektrycznych lub w kierowaniu robotami elektrycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem montażu instalacji fotowoltaicznych. Osoby te muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na 4 zadaniach z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych montowanych w systemie ON - GRID na budynkach lub konstrukcjach wolnostojących o mocy minimum 40 kW w ramach jednego projektu. c) Inspektor nadzoru branży budowlanej - wykonawca dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności robót konstrukcyjno-budowlanych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; d) Lider Zespołu Inspektorów Nadzoru - wykonawca wyznaczy spośród osób skierowanych do wykonania zadania Lidera Zespołu Inspektorów Nadzoru, którego zadaniem będzie koordynowanie pracy inspektorów nadzoru, szczególnie w budynkach gdzie będą montowane dwie instalacje.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu; 1. dowód osobisty - w przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna; odpisu z ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli Wykonawca będzie prowadził działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. V p.pkt 2 b ii - na cały okres realizacji umowy - do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 2. dokumenty dotyczące uprawnień Inspektorów (poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień oraz informacje o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Ustala się wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 3. Wadium wnoszone: . w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych, nr konta: 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium przetargowe na zadanie "wpisać nazwę niniejszego postępowania". Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty; . w pozostałych formach: do depozytu w Kasie Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne, przy czym musi to nastąpić przed upływem terminu składania ofert, a do oferty należy dołączyć kopię dokumentu. 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego - Gmina Ustrzyki Dolne, ul Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne; b) określenie przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy; d) termin ważności. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowaw art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakazuje się i zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp oraz w niniejszej SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: a) konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, określonych w § 2 Umowy , nowymi osobami. Warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nowa osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wymienionej w umowie. b) zmiany terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana zostanie wprowadzona w przypadku wyznaczenia nowego terminu zakończenia robót. c) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług - o kwotę będącą różnicą pomiędzy dotychczasową kwotą VAT a kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku, d) strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 4. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony. 5. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie ich siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-19

godzina:

09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Ustrzyki Dolne codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.