Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 6 zad

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 6 zadaniami w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 552270-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Regon: 29220900000

ulica: ul. Juraszów

Numer domu: 42570

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 60479

Miejscowość: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 61 8212 359, 61 8212 267

e-mail: szpital@lutycka.pl

Fax: 61 8212 359, 61 8233 451

Adres strony internetowej (URL): www.lutycka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.lutycka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie na adres wskazany poniżej

Adres:

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU Juraszów 7/19 60-479 Poznań Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 6 zadaniami w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Numer referencyjny:

SZW/SZP/39/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: 1. Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia. 2. Modernizacja Kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 3. Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia. 4. Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z Modernizacją pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Modernizacją Poradni Otolaryngologicznej. 5. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 6. Remont układu drogowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z remontem sieci wodociągowej i oświetlenia zewnętrznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ oraz dokumentacja techniczna będąca również załącznikami do SIWZ znajdująca się na stronie: http://www.lutycka.pl/page.php/1/0/show/1712 na zasadach określonych we wzorze umowy. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby świadczące usługi u Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego), były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust. Kodeksu pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 2. W przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności u Zamawiającego, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 10 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. 3. W ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i płacowymi pracownika. 4. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

II.5) Główny kod CPV:

71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

KryteriaZnaczenieCena60,00Czas reakcji10,00Doświadczenie Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu30,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

930000,00

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: na czas trwania inwestycji.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy: minimum dwie usługi dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego prowadzącego pełnobranżowy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych wraz z ich rozliczeniem, polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu/zespołu obiektów z przeznaczeniem na cele szpitalne, o łącznej wartości robót budowlano-montażowych nie mniejszej niż 20 mln PLN brutto, w tym przynajmniej: . jedna z powyższych usług obejmująca przygotowanie przez Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane i przeprowadzenie przy udziale zamawiającego postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych . jedna z powyższych usług obejmująca realizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W tym zakresie Zamawiający wymaga od Wykonawcy: Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu posiadająca: . wykształcenie wyższe, . staż pracy: minimum 10 lat na stanowisku związanym z kierowaniem realizacją inwestycji budowlanych w zespołach Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego, . doświadczenie szczegółowe: udokumentowane pełnienie funkcji kierownika lub dyrektora zespołu Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego dla minimum dwóch inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu/zespołu obiektów z przeznaczeniem na cele szpitalne, o łącznej wartości robót budowlano-montażowych każdej z tych inwestycji nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto, Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu posiadająca: . wykształcenie wyższe, . staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z koordynacją lub kierowaniem realizacją inwestycji budowlanych w zespołach Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego, . doświadczenie szczegółowe: udokumentowane pełnienie funkcji koordynatora lub kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego dla minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu/zespołu obiektów z przeznaczeniem na cele szpitalne, o łącznej wartości robót budowlano-montażowych nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Eksperta ds. rozliczeń i raportowania posiadająca: . wykształcenie wyższe, . staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z rozliczeniami realizacji inwestycji budowlanych w zespołach Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego, . doświadczenie szczegółowe: udokumentowane pełnienie funkcji eksperta lub specjalisty do spraw rozliczeń i raportowania w zespole Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego dla minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu/zespołu obiektów z przeznaczeniem na cele szpitalne, o łącznej wartości robót budowlano-montażowych nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Eksperta ds. postępowań przetargowych posiadająca: . wykształcenie wyższe, . staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi w zespołach Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego, . doświadczenie szczegółowe: udokumentowane doświadczenie w opracowaniu minimum trzech Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, dla których przeprowadzone zostały postępowania przetargowe w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Specjalisty ds. administracji i dokumentacji posiadająca: . wykształcenie wyższe, . staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z obsługą administracji i dokumentacji w zespołach Inżyniera Kontraktu lub inwestora zastępczego, Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej posiadająca: . wykształcenie: wyższe techniczne, . uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, . staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych w danej branży, . doświadczenie szczegółowe: udokumentowane pełnienie funkcji inspektora nadzoru w danej branży dla minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu/zespołu obiektów z przeznaczeniem na cele szpitalne, o łącznej wartości robót budowlano-montażowych nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót branży sanitarnej posiadająca: . wykształcenie: wyższe techniczne, . uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, . staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych w danej branży, . doświadczenie szczegółowe: udokumentowane pełnienie funkcji inspektora nadzoru w danej branży dla minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu/zespołu obiektów z przeznaczeniem na cele szpitalne, o łącznej wartości robót budowlano-montażowych nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót branży elektrycznej posiadająca: . wykształcenie: wyższe techniczne, . uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, . staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych w danej branży, . doświadczenie szczegółowe: udokumentowane pełnienie funkcji inspektora nadzoru w danej branży dla minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu/zespołu obiektów z przeznaczeniem na cele szpitalne, o łącznej wartości robót budowlano-montażowych nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót branży teletechnicznej posiadająca: . wykształcenie: wyższe techniczne, . uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji telekomunikacyjnych, . staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych w danej branży, . doświadczenie szczegółowe: udokumentowane pełnienie funkcji inspektora nadzoru w danej branży dla minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu/zespołu obiektów, o łącznej wartości robót budowlano-montażowych nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora nadzoru robót branży drogowej posiadająca: . wykształcenie: wyższe techniczne, . uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, . staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych w danej branży, . doświadczenie szczegółowe: udokumentowane pełnienie funkcji inspektora nadzoru w danej branży dla minimum jednej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu/zespołu obiektów, o łącznej wartości robót budowlano-montażowych nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto Uwaga: 1. Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji osób wskazanych w Zespole Inżyniera, z zastrzeżeniem że liczba łączonych funkcji nie może przekraczać dwóch, a Wykonawca wykaże spełnienie wymogów dla każdej z funkcji osobno. 2. Jako staż pracy dla personelu technicznego uznaje się okres czasu liczony od daty uzyskania uprawnień budowlanych. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy przedłożyć: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia wyrażonej w kwocie stanowiącej równowartość minimum 1 mln PLN. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość polisy w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 20 osób. Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres: na kwotę minimum 2 mln PLN.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. W zakresie wskazanym w 8.4 1) 2 i 3 - na zasadach w nich opisanych. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

0

Maksymalna liczba wykonawców

0

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Niezależnie od zmian Umowy w zakresie wskazanym w treści art. 144 PZP, Zamawiający dopuszcza: 1) Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: a) wydłużenia procedury udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane lub dostawy dla Zadania Inwestycyjnego, b) braku płynności finansowej Zamawiającego, c) zaistnienia przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy; d) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych danego Zadania Inwestycyjnego, e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub przetargowej, na podstawie której realizowane ma być dane Zadanie Inwestycyjne, f) działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Inżyniera Kontraktu opóźnienie,: g) wydłużenia czasu uzyskania jakichkolwiek decyzji lub uzgodnień właściwych organów w zakresie związanych realizacją danego Zadania Inwestycyjnego z przyczyn nie leżących po stronie Inżyniera Kontraktu ani Zamawiającego, h) zmiany zakresu lub konieczności wykonania innych prac dodatkowych lub zamiennych, które może spowodować przesunięcie terminu zakończenia danego Zadania Inwestycyjnego, i) z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. 2) Zmiany osobowe w zakresie realizacji Umowy w następujących przypadkach: a) zmiana Zespołu Inżyniera Kontraktu, z zachowaniem zasad opisanych w § 5 Umowy, b) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy usługi. 3) Pozostałe zmiany Umowy w zakresie: a) wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, w przypadkach określonych w Umowie. b) sposobu rozliczania niniejszej Umowy lub sposobu dokonywania płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie dotacyjnej, c) zmian powszechnie obowiązujących przepisów, związanych z realizacja? Umowy, d) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. (W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Inżynierowi Kontraktu zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione już świadczenia), e) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. 2. Strona występująca o zmianę? postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 3. Wniosek o zmianę? postanowień? Umowy musi być? wyrażony na piśmie. 3. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę? inicjującą? zmianę?, zawierającego opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wpłyna? na termin realizacji Umowy oraz jej wartość. 4. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić? wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. Inżynier Kontraktu nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy jak i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność? dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Inżyniera Kontraktu, włącznie z błędom lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Inżyniera Kontraktu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-11

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Poznań codziennie aktualne przetargi
Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na usługi


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.