Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Podniesienie jakości zagospodarowania

Gmina Miasto Złotów

„Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: jezioro Baba – park (teren) przy ul. Mokrej”

Data utworzenia: 2019-12-30T10:08:48.45

Data publikacji: 2019-12-30T10:19:49.823

Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Złotów

Ulica: al. Piasta

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 52544100000000

Miejscowość: Złotów

Kod pocztowy: 77-400

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 67 263 21 49 wew. 31

Fax: 67 265 00 25

E-mail: urzad@zlotow.pl

Biuletyn: 510282265-N-2019

Pozycja: 510282265-N-2019

Strona WWW: http://www.bip.zlotow.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 624247-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: jezioro Baba – park (teren) przy ul. Mokrej”

Numer referencyjny: ZP.271.33.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest: podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: Jezioro Baba – park przy ul. Mokrej. 1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5, oś priorytetowa II – Projekt pn. Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów nr POIS.02.05.00-00-0200/16. U W A G A: 1. W załączonych do przetargu materiałach znajduje się zał. nr VI.2. - KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI ZIELENI opracowany przez dr Elżbietę Szopińską. Zgodnie z tym rysunkiem zostaną wykonane nasadzenia (w zakresie ich lokalizacji w terenie. Zakres związany ze ścieżkami – ich przebieg w terenie, wielkości charakterystyczne (szerokość, długość, rozwiązania materiałowe), i elementy małej architektury zostaną wykonane wg projektu PZT opracowanego przez pracownię projektową Pro-Bud - Grzegorz Witkowicz ze Złotowa stanowiącego zał. nr VI.8. 2. Z uwagi na konieczność ograniczania kosztów inwestycji Zamawiający zrezygnował z wykonania pomostu widokowego. Została uruchomiona procedura uzyskania zgody administracyjnej (zmiany do pozwolenia na budowę). Pomost widokowy (drewniany) NIE BĘDZIE REALIZOWANY. Zamawiający dokonał korekty przedmiarów i kosztorysów ofertowych w tym zakresie. 3. Z uwagi na niewłaściwą lokalizację istniejącego oświetlenia parkowego Zamawiający rozszerzył zakres umowy o wykonanie robót elektrycznych w tym zakresie jednocześnie ujednolicając wszystkie oprawy w rejonie realizacji. Załączone przedmiary i kosztorysy inwestorskie obrazują zakres robót elektrycznych. 4. Z uwagi na konieczność rozbicia (fakturowania) kwot wynikających z wykonania robót budowlanych i robót związanych z wykonaniem zieleni od robót elektrycznych zamawiający oczekuje fakturowania w rozbiciu na dwa zakresy umowy: - roboty budowlane i wykonanie zieleni, - roboty elektryczne. 2. Zakres zieleni: 2.1 zakres realizacji zakłada adaptację istniejącego ukształtowania terenu, warz z elementami zieleni wysokiej występującej na terenie. W zakresie planowanej kompozycji przestrzennej założono wprowadzenie systemu ścieżek spacerowych w oparciu (w dużej części) o istniejące wydeptane przez użytkowników terenu ścieżki gruntowe. Z uwagi na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu w kompozycji ścieżek zastosowano miękkie linie harmonizujące z naturalnym otoczeniem projektowanego terenu. W przebiegu ścieżki spacerowej okalającej otwarte przestrzenie łąk zaproponowano w części wschodniej niewielki plac wypoczynkowy umożliwiający ustawienie ławek. Lokalizacja placu uwarunkowana była korzystnym nasłonecznieniem tego fragmentu terenu i możliwość obserwacji zachodzącego słońca. 2.2 W zakresie kompozycji przestrzennej zieleni wysokiej, realizacja zakłada adaptację istniejących grup roślin drzewiastych z nieznaczną modyfikacją liniowych układów, niespójnych z otaczającym krajobrazem. W przypadku proponowanej kompozycji zieleni założono wprowadzenie pasma niewysokich drzew i krzewów od strony zabudowy. 2.3 W zakresie kompozycji przestrzennej dominującą formą pozostaną otwarte przestrzenie łąk (w tym projektowana łąka kwietna) oraz elementy układu wodnego. 2.4 W zakresie planowanej kompozycji zieleni założono zabezpieczenie skarp ziemnych od strony ulicy, uwzględniono wymianę istniejących gatunków o charakterze inwazyjnym Rosa rugosa na gatunek rodzimy. 2.5 Proponowany dobór roślin oparty został o gatunki rodzime lub ich odmiany. W składzie gatunkowym m.in.: modrzew europejski (Larix decidua), jarząb pospolity i szwedzki (Sorbus aucuparia i Sorbus intermedia), punktowo z krzewów wierzby (Salix purpurea ‘Nana’), rośliny zielne wodne i bagienne (strefa edukacyjna – sztucznie uformowane stawy). 3 Elementy budowlane, mała architektura: 4 Zestawienie powierzchni i bilans długości: Zestawienie powierzchni i bilans długości: Powierzchnia [m2] Budowa ścieżek spacerowych kruszywo naturalne 1989 Budowa nawierzchni z kruszywa łamanego 584 RAZEM 2573 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem Inwestycji jest budowa infrastruktury parkowej -ścieżek spacerowych wraz z montażem ławek parkowych i koszy na odpady komunalne, na podstawie koncepcji programowo –przestrzennej pn.: „Jezioro Baba–park przy ulicy Mokrej”, autorstwa dr Elżbiety Szopińskiej. Inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej Złotów –Miasto(303101_1) obręb geodezyjnyZłotów-0093, na działkach nr : 266; 207; 208/1;209/1;8163/19; 211/1; 212/3; 728/1; 729/3; 215/5; 218/26, których właścicielem jest Gmina Miasto Złotów –Inwestor. Opis stanu istniejącego. Jest to obszar rozlewiska rzeki Głomii porośnięty trawą. Wzdłuż rzeki jest ścieżka pieszo-rowerowa utwardzona kruszywem naturalnym, która oddziela rzekę od dwóch zbiorników wodnych (stawów). Ponadto na terenie znajdują się wydeptanie ścieżki, które łączą ścieżkę i zbiorniki z miastem. Projektowane zagospodarowanie terenu. Zaprojektowano: budowę ścieżek spacerowych wraz z montażem ławek parkowych i koszy na odpady komunalne. Budowa ścieżek spacerowych. Ścieżki o nawierzchni z mieszanki kruszyw mineralnych o grubości ziaren 0-8 mm, oraz narzutu z kamienia łupanego. Szerokość podstawowa ścieżek 1,5m, kolor odcienie żółtego. Nawierzchnia ograniczona opaską szerokości 30 cm z narzutu kamiennego. Łuki wyokrąglające ścieżki o promieniu od 1 m do 15 m. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wodoprzepuszczalnie oraz powierzchniowo na przyległe tereny biologicznie czynne.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Złotów Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.