Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Pomyśl Nasze Dziedzictwo Twoja Przyszłość Modernizacj

Gmina Miejska Zgorzelec

"Pomyśl Nasze Dziedzictwo Twoja Przyszłość Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu II etap"

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505470 N 2020 z dnia 2020 01 23 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pod nazwą: "Pomyśl Nasze Dziedzictwo Twoja Przyszłość".

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Miejska Zgorzelec

Regon: 23082154600000

ulica: ul. Domańskiego

Numer domu: 7

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 59 900

Miejscowość: Zgorzelec

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 0 75 77 56 988

e mail: wzp@zgorzelec.com

Fax: 075 77 56 988

Adres strony internetowej (URL): http://bip.um zgorzelec.dolnyslask.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.um zgorzelec.dolnyslask.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej (w formie oryginału) za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście

Adres:

Urząd Miasta Zgorzelec, Punkt Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, 59 900 Zgorzelec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Pomyśl Nasze Dziedzictwo Twoja Przyszłość Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu II etap"

Numer referencyjny:

WZP.271.1.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem dachu oraz elewacji budynku Miejskiego Domu Kultury zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. Parkowej 1, działka nr 8/2 (Obr. VII, A M 2). Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 1139/J z dnia 14.05.93 r. w związku, z czym roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji muszą być prowadzone pod stałym nadzorem konserwatorskim. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności: 1) Roboty budowlane związane z remontem dachu: a) zabezpieczenie terenu budowy, b) ustawienie i demontaż rusztowania, c) wykonanie pełnej inwentaryzacji konserwatorskiej miedzianych elementów pokrycia kopuły dachu oraz jej elementów wystroju architektonicznego, d) zdemontowanie istniejących połaci stalowo szklanych świetlików dachowych, e) rozebranie drewnianych ścianek podstaw świetlików, f) naprawę i konserwację elementów stalowych konstrukcji wsporczej ścianek pionowych, g) wykonanie zabudowy ścianek podstaw świetlików, h) zamontowanie nowych świetlików z szyb zespolonych (trójszybowych), i) wykonanie tymczasowego stropu stalowego nad witrażem głównym, j) demontaż miedzianego pokrycia oraz elementów miedzianych wystroju architektonicznego kopuły dachu, k) prace konserwatorskie związane z renowacją zdemontowanych elementów, l) renowację odsłoniętej stalowej konstrukcji nośnej, m) montaż odnowionych elementów miedzianych kopuły, n) montaż instalacji odgromowej. 2) Roboty budowlane związane z elewacją budynku: a) demontaż drobnych elementów (np. rurki, rury PCV, przewody, itp.), b) ługowanie farby, c) osuszanie, odgrzybianie ścian, d) demontaż obróbki gzymsu, parapetów, zdobień, e) naprawę spękań i zarysowań, f) uzupełnienie i naprawę istniejących tynków, g) renowację figur, h) wymianę obróbek blacharskich, i) wymianę rur spustowych oraz kratek ściekowych, j) remont krat zewnętrznych, k) remont stolarki okiennej drewnianej, l) wymianę spękanych szyb, m) renowację drzwi elewacji południowej, n) wymianę drewnianych drzwi elewacji wschodniej, o) wymianę drzwiczek na nowe skrzynki ZK, p) wymianę oświetlenia zewnętrznego, q) zabezpieczenie nowej iluminacji świetlnej budynku, r) montaż, wymianę instalacji odgromowej. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy opis i zakres prac przedmiotu zamówienia remontu dachu, został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ w skład, której wchodzą: a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, d) przedmiar robót, e) decyzja pozwolenia na budowę nr 382/2010 z dnia 13.09.2010 r., f) decyzja pozwolenia na prowadzenie prac i robót przy zabytku nr 776/10 z dnia 18.08.2010 r., g) decyzja nr 2353/19 z dnia 22.11.2019 r. zmieniająca decyzję nr 776/10 z dnia 18.08.2010 r., h) pozostałe dokumenty i uzgodnienia. 2) Szczegółowy opis i zakres prac przedmiotu zamówienia remontu elewacji budynku został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ w skład, której wchodzą: a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, d) przedmiar robót, e) decyzja pozwolenia na budowę nr 186/2016 z dnia 13.06.2016 r., f) decyzja pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nr 761/2016 z dnia 17.05.2016 r., g) pozostałe dokumenty i uzgodnienia. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa pkt 2 ppkt 1 i ppkt 2 stanowią dokumenty, które wraz z umową (projektem umowy) należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty wzajemnie się uzupełniają. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte w powyższych dokumentach winny być traktowane tak, jakby były użyte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót stanowi tylko element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczeniu ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonym przedmiarze robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia. 4) Rozwiązania równoważne: a) W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostaną znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami "lub równoważne". b) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. c) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały wskazania dotyczące określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń, jako przykładowych i pomocniczych. d) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań "równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacjami, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2 oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentach niniejszego postępowania. e) Opis oferowanych rozwiązań równoważnych winien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy i jednoznaczny, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 3. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców zgodnie z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót w zakresie budownictwa, tj. prace fizyczne pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym polegające na: a) zabezpieczeniu terenu budowy, b) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, c) wykonaniu pełnej inwentaryzacji konserwatorskiej miedzianych elementów pokrycia kopuły dachu oraz jej elementów wystroju architektonicznego, d) naprawie i konserwacji elementów stalowych konstrukcji wsporczej ścianek pionowych, e) wykonaniu tymczasowego stropu stalowego nad witrażem głównym, f) demontażu miedzianego pokrycia oraz elementów miedzianych wystroju architektonicznego kopuły dachu, g) pracach konserwatorskich związanych z renowacją zdemontowanych elementów, h) renowacji odsłoniętej stalowej konstrukcji nośnej, i) montażu odnowionych elementów miedzianych kopuły, j) renowacji figur, k) wymianie oświetlenia zewnętrznego, l) montażu, wymianie instalacji odgromowej, m) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie, tj.: przenoszeniu materiałów budowlanych, sprzątaniu terenu budowy. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 2) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) W terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. 4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 5. Okres gwarancji: 1) Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy. 2) Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót z klauzulą "odbieram". 3) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty. 4) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert w przypadku zaoferowania dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45000000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45261000 445260000 745420000 745262100 245453000 745400000 145410000 445111220 645321000 345110000 145262500 645421100 545261320 345311200 245312310 345316100 6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2021 05 14

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej: a) dwie roboty budowlane (w ramach dwóch odrębnych umów) polegające na remoncie lub przebudowie lub budowie dachu wraz z konstrukcją dotyczącą budynku wpisanego do rejestru zabytków lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie obcym, których wartość łączna wyniosła co najmniej 400.000,00 zł brutto oraz b) jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub modernizacji elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie obcym, której wartość wyniosła co najmniej 200.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ oraz wykaz robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót wartość wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania. 2) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie obcym, w tym jednocześnie spełnia wymagania art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz b) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Przez doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami rozumie się lata czynne zawodowo przepracowane przy realizacji robót budowlanych w ww. branży. Zamawiający uzna uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający zaakceptuje również uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminie ważności. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ oraz wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ. Dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych wykonawców, warunki udziału określone w pkt 2 niniejszego rozdziału musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp brak podstaw do wykluczenia (składane na wezwanie Zamawiającego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), tj.: 1)Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2)Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 1) i 2). 3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 1) i 2). 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty lub Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i 2).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp spełnianie warunków udziału w postępowaniu (składane na wezwanie Zamawiającego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), tj.: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Formularz Nr 4A do SIWZ. 2)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Formularz Nr 4B do SIWZ. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i 2).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

1. Wypełniony formularz ofertowy Formularz Nr 1 do SIWZ (w formie oryginału), 2. Pełnomocnictwo wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt 2 3 Rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3.W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://www.bip.um zgorzelec.dolnyslask.pl/ informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. UWAGA! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 61.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461 z dopiskiem "Wadium do postępowania Nr WZP.271.1.1.2020" lub 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) gwarancjach bankowych lub 4) gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt 2 ppkt 1 niniejszego Rozdziału. W takim przypadku Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ za termin wniesienia wadium przelewem przyjmuje się termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą, bez względu na sposób jego wniesienia. 5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) Nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności w przypadku, gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 3) Oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z informacją: Wadium w formie niepieniężnej do postępowania Nr WZP.271.1.1.2020. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa przepis art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

I. Zgodnie z zapisami § 10 niniejszej umowy (Projekt umowy Formularz Nr 5 do SIWZ): 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie strony. 2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) Zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., a także odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających powyższą okoliczność, b) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, c) wstrzymanie robót przez uprawnione do tego organy w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, e) działania siły wyższej, tj. wystąpienie okoliczności o charakterze zewnętrznym, mających nadzwyczajny charakter, nie dających się przewidzieć oraz którym nie można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (np. wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej); nie uznaje się za siłę wyższą strajku, wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług, f) inne niż wymienione (siła wyższa) zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia uniemożliwiające wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową, w szczególności wystąpienie nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych (w szczególności niewypały, niewybuchy) oraz konieczność wykonania dodatkowych badań, wymogów konserwatorskich lub prac restauratorskich, g) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu warunków pracy na wysokości i technologii realizacji prac określonej: niniejszą umową, normami, kartami katalogowymi lub innymi przepisami, wymagające konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne dotyczące warunków pracy osób wykonujących roboty budowlane na wysokości uznaje się w szczególności silny wiatr przekraczający 10 m/s oraz opady w szczególności: deszcz, śnieg, grad, mżawka. Wystąpienie zjawiska atmosferycznego, które będzie skutkować mokrą bądź oblodzoną powierzchnią roboczą (rusztowanie, dach), uniemożliwi pracę na wysokości, może być podstawą do zmiany terminu realizacji niniejszej umowy. Powyższe zjawiska atmosferyczne muszą być dokładnie opisane w dzienniczku pogodowym, uwzględniając rodzaj opadów, siłę wiatru, temperaturę powietrza oraz czas, w którym dane zjawisko się utrzymuje liczone w dniach potwierdzone przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zmiana terminu realizacji zadania będzie równa okresowi trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych, h) wystąpienie konieczności wykonania niezbędnych robót budowlanych w obrębie terenu budowy przez wszelkie instytucje obsługujące urządzenia oraz instalacje podziemne i naziemne, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, i) powierzenie przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, j) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 niniejszej umowy. 2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych: a) zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub umożliwiającego uzyskania lepszej jakości robót, c) pojawianie się w nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) konieczność wykonania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 3) Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego, o którym mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy: a) w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami pkt 1 niniejszego ustępu; b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 niniejszej umowy. 4) Zmiany osób zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 lit. a niniejszego paragrafu będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie pisemnej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron umowy, w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany. W takim przypadku strony ustalają nowe terminy wykonania umowy z tym, że okres przesunięcia terminu wykonania niniejszej umowy równy będzie okresowi trwania przyczyny opóźnienia. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, mogą być dokonane tylko za zgodą Zamawiającego, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; ? na zasadach i w sposób określony w ust. 6 16 niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 11. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 3 lub pkt 4 niniejszego paragrafu, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2 i 4 niniejszego paragrafu, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu. 13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2 4 niniejszego paragrafu, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony zobowiązać Wykonawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 14. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, strona która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 15. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. W takim przypadku przepisy ust. od 12 do 14 oraz ust. 16 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 16. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. II. Zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy (Projekt umowy Formularz Nr 5 do SIWZ): 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego prawa, zgodnie z Wykazem osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji niniejszej umowy: 1) Pana/Panią ........ pełniącego/pełniącą funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń. 2) Pana/Panią ........ pełniącego/pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 3. Zamawiający dopuszcza zastąpienie (zmianę) osoby/osób, wskazanych w Wykazie osób Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, innymi osobami, o co najmniej takich samych kwalifikacjach, jak określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w wykazie osób, w tym długotrwałej choroby i śmierci i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę. 4. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest w terminie przez niego określonym, do udostępnienia do wglądu dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę, o której mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wymaganych uprawnień oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem niedopuszczenia tej osoby do wykonywania funkcji, a także naliczenia kar umownych oraz odstąpienia od umowy zgodnie z § 9 ust. 1 lit. p oraz § 12 ust. 1 pkt 12 niniejszej umowy. 5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy lub robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 6. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, należy potwierdzić wpisem do dzienników budowy. 7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących i zastąpienia ich innymi osobami posiadającymi, co najmniej takie same kwalifikacje, jak określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 8. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy lub robót był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robót. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na placu budowy kierownika budowy lub robót, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 1 lit. n niniejszej umowy oraz/lub odstąpić od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 10

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Zgorzelec codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.