Dzisiaj jest: 21.4.2024, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Poprawa efektywności energetycznej budynku WSSE w Białymst

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Poprawa efektywności energetycznej budynku WSSE w Białymstoku na działce nr 1675 obr. 11 Śródmieście

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552711-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Regon: 29427200000

ulica: ul. Legionowa

Numer domu: 8

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 15099

Miejscowość: Białystok

Województwo: podlaskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 085 7408587, 7408580

e-mail: przetargi@wsse.bialystok.pl

Fax: 857 404 895

Adres strony internetowej (URL): www.wsse.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.wsse.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.wsse.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej

Adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8, Sekacja Zamówień Publicznych, pok. 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa efektywności energetycznej budynku WSSE w Białymstoku na działce nr 1675 obr. 11 Śródmieście

Numer referencyjny:

ZP.272.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku WSSE w Białymstoku na działce nr 1675 obr. 11 Śródmieście". 3. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót budowlanych, na podstawie dokumentacji projektowej, wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę obowiązku zabezpieczenia robót (roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym), ustanowienie na swój koszt przez cały okres trwania inwestycji: kierownika budowy, ubezpieczenia budowy i robót, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z włączeniem odpowiedzialności za podwykonawców, jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców (minimalna wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia - 800.000 zł), zabezpieczenia zaplecza budowy oraz zaopatrzenia w media), 2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie, na własny koszt, wszystkich odbiorów technicznych przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego. 4. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egz. w formie pisemnej (papierowej) oraz 2 egz. na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/DVD) w ogólnodostępnym formacie (np. jpg, pdf). 5. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wymianę instalacji c.o. i węzła cieplnego, usunięcie widocznych części instalacji wraz z grzejnikami, złożenie zdemontowanych elementów instalacji c.o. na wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu przed budynkiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, wykonanie nowej instalacji c.o. i węzła cieplnego wraz z grzejnikami oraz zaszpachlowanie otworów po demontażu, powierzchni zniszczonych podczas demontażu i montażu oraz pomalowanie zniszczonych podczas prac powierzchni - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (tj. m.in. projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót - stanowiący jedynie materiał pomocniczy), stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 7. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy - w tym celu Zamawiający wyznacza dwa terminy spotkań w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku przy ul. Legionowej 8: 1) w dniu 11.05.2018 r. w godzinach godz. 8:00 - 14:30 2) w dniu 15.05.2018 r. w godzinach godz. 8:00 - 14:30. W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców - wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą dokonywane przez Zamawiającego zgodnie z trybem przewidzianym w rozdziale VIII SIWZ. 8. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na okres minimum 3 lat, począwszy od dnia następującego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego lub na dłuższy okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Okres rękojmi za wady - równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 9. Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05). Roboty budowlane będą mogły być prowadzone przez Wykonawcę we wskazanych powyżej godzinach urzędowania Zamawiającego (dotyczy pokoi biurowych, pomieszczeń laboratoryjnych oraz łazienek i ciągów komunikacyjnych w części laboratoryjnej), bez ograniczeń czasowych (zarówno w porach urzędowania Zamawiającego, jak również poza nimi) będą mogły być wykonywane prace na klatkach schodowych, pozostałych ciągach komunikacyjnych i łazienkach lub w innych pomieszczeniach po uzgodnieniu tego każdorazowo z Zamawiającym. 10. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące na jakiekolwiek nazwy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, systemy - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest potwierdzić ową równoważność poprzez przedłożenie do wglądu stosownych certyfikatów, aprobat technicznych, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych wykonujących roboty montażowe, demontażowe i wykończeniowe. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy lub podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. W/w wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV:

45331100-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45330000-945321000-345310000-345453000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę co najmniej 400.000 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda robota, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz zawierający co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda robota, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wykaz zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ; Zastrzeżenie: - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w ust. 3 pkt1 ppkt a SIWZ zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 2 robót budowlanych wymaganych w w/w punkcie - roboty budowlane nie podlegają sumowaniu (powyższy zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów); - doświadczenie Wykonawcy zostanie uznane, gdy Wykonawca wykaże roboty zakończone. 2) w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 400 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) pełnomocnictwo, w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy ofertę składa pełnomocnik (w formie pisemnej - oryginalny dokument lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzn. informacji z otwarcia ofert dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) - informację składa się w formie pisemnej w oryginale z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ (Informacja dotycząca przynależności do Grupy Kapitałowej). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości - 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. a) za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego; b) wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta z dopiskiem "WADIUM" w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 22 UWAGA - nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Forma dokumentu - z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta; dokument musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta; podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska); z treści dokumentu powinno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokumenty takie powinny obejmować pełny okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego prowadzony w banku NBP O/O Białystok nr rachunku 46 1010 1049 0013 7113 9120 0000, z dopiskiem "Wadium - przetarg nieograniczony pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku WSSE w Białymstoku".

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-09-30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy PZP. 2. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi integralną część SIWZ i zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, b) wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, c) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu, w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę, d) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na proces inwestycyjny. 4. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) nie może spowodować zmiany, w szczególności podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 5. Warunkiem dokonania zmiany, jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez Zamawiającego oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-21

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Białystok codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.