Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w Kopaszyn

Gmina Wągrowiec

Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w Kopaszynie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 504346 N 2020 z dnia 2020 01 21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: Nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotcyzy

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy


NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Wągrowiec

Regon: 54805700000000

ulica: ul. Cysterska

Numer domu: 22

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 62 100

Miejscowość: Wągrowiec

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 67 26 80 800

e mail: wagrow@wokiss.pl

Fax: 67 26 80 803

Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminawagrowiec.pl

Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Nie dotyczy

Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.bip.gminawagrowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.bip.gminawagrowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Nie dotyczy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę składa się pod rygorem niważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego

Adres:

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 100 Wągrowiec, pokój nr 100 (biuro podawcze).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Nie dotyczy


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w Kopaszynie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Numer referencyjny:

IGP.271.1.1.2020.FZ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres prac polega na adaptacji pomieszczeń po byłym mieszkaniu i sklepie na potrzeby świetlicy oraz na wykonaniu w całym budynku robót ogólnobudowlanych, robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz robót w zakresie instalacji sanitarnych. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa obiektu o taras, schody zewnętrzne boczne oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje ocieplenie budynku (w części zabytkowej od wewnątrz, w części przybudówki od zewnątrz), czyszczenie i odnowienie elewacji ceglanej, przebudowę schodów frontowych oraz zagospodarowanie terenu. Teren inwestycji położony jest w Kopaszynie, na działce nr ewidencyjnym 74. Na terenie działki znajduje się budynek świetlicy, będący przedmiotem opracowania, budynek gospodarczy, budynek toalet oraz tereny zieleni ozdobnej. Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe i energetyczne przewidziane do przebudowy. W szczególności w ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących robót t.j.: wykonanie robót związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń rozbiórka ścian wewnętrznych, schodów, stolarki drzwiowej i okiennej, zerwanie posadzek, podłóg i podsufitek, odbicie tynków i okładzin, wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów z rozbiórki, wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie nowych ścianek działowych, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych podłoży, izolacji i posadzek, wykonanie nowych okładzin na ścianach i podłogach, docieplenie stropu w części przybudówki, ocieplenie ścian zewnętrznych w części zabytkowej od wewnątrz poprzez okładanie ścian płytkami z betonu komórkowego; w części przybudówki od zewnątrz styropianem w systemie BSO, czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja elewacji ceglanej, montaż elementów ślusarsko kowalskich: wycieraczek, uchwytów do flag, wsypów piwnicznych; wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z nawierzchnią z kostki brukowej i balustradami, wykonanie tarasu o nawierzchni z kostki betonowej oraz schodów bocznych, przebudowa schodów frontowych, przebudowa wewnętrznych instalacji wodno kanalizacyjnych, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w celu dostosowania ich do nowej funkcji; wykonanie zagospodarowania terenu polegającego m.in. na utwardzeniu terenu kostką betonową o pow. ok. 273m2, wykonaniu ogrodzenia o długości ok. 79mb, montażu bramy oraz elementów małej architektury takich jak: stojak na rowery, ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna. Planowana przebudowa pozwoli również na podniesienie standardu obiektu i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wyodrębnienie toalety dla osób niepełnosprawnych oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zestawienie docelowej powierzchni i kubatury budynku: powierzchnia zabudowy 260,33 m2 powierzchnia użytkowa 194,85 m2 kubatura 961,00 m3 Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45000000 7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45212000 645110000 145262500 645262510 945233200 145320000 645321000 345310000 345330000 945421130 445410000 445430000 045442100 845453000 7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

Nie dotyczy

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp: 1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, określonych w pkt III.3 SIWZ, 2) wielkość zamówienia: do 40% wartości zamówienia podstawowego, 3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub podwykonawcę polegające na: . wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych (prac rozbiórkowych, murarskich, kamieniarskich, malarskich, okładzinowych, ślusarskich) . wykonywaniu robót w zakresie instalacji sanitarnych (prac instalacyjnych wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania); . wykonywaniu robót w zakresie instalacji elektrycznych. 2) Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze Umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 zł. W przypadku, gdy wartość ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenie niniejszego postępowania). Jeżeli w tym nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

dysponują osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi zapewnią nadzór nad robotami w postaci: kierownika budowy i kierowników robót, posiadających uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (konstrukcyjno budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych). Zamawiający będzie uznawał uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także będzie uznawał kwalifikacje zawodowe nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63. Poz. 394).

Tak

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty na potwierdzenie warunku VI.1.1).a) wg załącznika nr 3 do SIWZ, 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie warunku VI.1.1).b) wg załącznika nr 4 do SIWZ, 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na potwierdzenie spełnienia warunku VI.1.2).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) III.6)

1) Dowód wniesienia wadium 2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy, na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o zastosowanych stawkach czynników produkcji w formularzu ofertowym, do rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych stosowane będą średnie stawki czynników produkcji z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia publikowane przez wydawnictwo ORGBUD SERWIS. 3) kosztorys ofertowy wydruk uproszczony kosztorysu z podaniem cen jednostkowych wykonania robót, oraz z informacją o zastosowanych stawkach czynników produkcji (roboczogodzinie, kosztach zakupu, kosztach pośrednich i zysku). Cenę jednostkową należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto podczas sporządzania kosztorysu ofertowego należy sprawdzić czy stosowana formuła: ilość x cena jest równa wartości danej pozycji kosztorysowej. W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o zastosowanych stawkach czynników produkcji w kosztorysie ofertowym, do rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych stosowane będą średnie stawki czynników produkcji z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia publikowane przez wydawnictwo ORGBUD SERWIS. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (o ile dotyczy). Z treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni w sposób wyraźny oznaczyć podmioty (nazwa i adres) wspólnie ubiegające się o zamówienie. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 t. j.), Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia zgodnie ze wzorem wg załącznika nr 7 do SIWZ.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca wniesie wadium w wysokości: . 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do 10.02.2020 r. do godz. 900. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniu pieniężnym spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 j. t.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski SA z dopiskiem: Wadium ,,Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w Kopaszynie z przeznaczeniem na cele publiczne" Nr rachunku: 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067. Zamawiający zaleca aby kopia przelewu (wpłaty wadium w formie pieniądza) załączona została do oferty. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium w formie innej niż pieniężna należy zdeponować w Kasie Urzędu pokój 107, a kopię zaleca się dopiąć do oferty. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeśli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę i adres Zamawiającego, 2) nazwę zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy, 4) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium (na podstawie art. 46. ust. 1 ustawy Pzp) jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020 10 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania:

Nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Nie dotczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie aneksu w przypadku okoliczności określonych w art. 144 ustawy Pzp. 2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do umowy w przypadku zaistnienie takich warunków atmosferycznych, które spowodują przerwę w wykonaniu robót lub uniemożliwiają realizacje robót zgodnie z wymaganą technologią, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektora nadzoru. 3. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku konieczności udzielenia zamówień nieobjętych niniejszą Umową, a których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie (w tym m.in. robót dodatkowych). 4. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 5. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia, zdrowia na budowie lub konieczności prowadzenia prac archeologicznych na budowie. 6. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej staranności. 7. Dopuszcza się zmianę kierownika robót i inspektora nadzoru pod warunkiem złożenia pisemnego zawiadomienia jednej ze stron z uzasadnieniem (aneksem do umowy). 8. Dopuszcza się zmianę kwoty umownej: a) aneksem do umowy w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że możliwa jest zmiana tylko kwoty umownej brutto (kwota umowna netto wynikająca z oferty musi pozostać bez zmian) o różnicę w podatku VAT między stawką obowiązującą w dniu składania ofert a stawką nowo wprowadzoną urzędowo; dotyczy wyłącznie części Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT. b) aneksem do umowy po rozliczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego robót wykonanych w przypadku wystąpienia różnic między faktycznym zakresem wykonanych robót, a kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów robót dopuszcza się możliwość zmiany kwoty umownej do wysokości kosztorysu powykonawczego. Zamawiający warunkuje dokonanie zmian umowy w tym zakresie, bieżącym informowaniem Zamawiającego o występujących różnicach. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca do wyliczenia ceny jednostkowej zastosuje ceny materiałów, sprzętu nie wyższe niż średnie publikowane przez wydawnictwo ORGBUD SERWIS z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia, a w przypadku ich braku wg ceny rynkowej. Wykonawca do wyliczenia ceny jednostkowej zastosuje czynniki produkcji (robociznę, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk) z druku oferty, a w przypadku ich nie określenia w druku oferty, wg. średnich czynników produkcji publikowanych przez wydawnictwo ORGBUD SERWIS dla kwartału poprzedzającego okres rozliczenia. W/w regulacje dotyczą również wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020 02 10

godzina:

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Nie dotyczy

IV.6.3) Termin związania ofertą:

2020 03 10

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej "RODO", informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wągrowiec z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Cysterska 22, 62 100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 800. reprezentowany przez Wójta Gminy Wągrowiec, zwanego dalej "Administratorem" lub "Zamawiającym". 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm. zwaną dalej "Pzp"), Poprawa stanu zabytkowego obiektu dawnej szkoły w Kopaszynie z przeznaczeniem na cele publiczne, zwanego dalej "zamówieniem". 4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej . 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia . 2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników . 3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach: a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu , a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO . 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3; 2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), informujemy iż: ? w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. ? skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. ? wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wągrowiec codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.