Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Powiat Nowodworski Żelichowo przebudo

Powiat Nowodworski

Powiat Nowodworski: Żelichowo przebudowa mostu stałego na podnoszony w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu pn. Pętla Żuławska Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Data utworzenia: 2020-01-24T08:22:09.937

Data publikacji: 2020-01-24T08:36:35.79

Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski

Ulica: ul. gen.Władysława Sikorskiego

Numer domu: 23

Numer mieszkania:

REGON: 19264480800000

Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

Kod pocztowy: 82-100

Państwo: Polska

Województwo: pomorskie

Telefon: 552 473 668

Fax: 552 473 670

E-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl

Biuletyn: 510014079-N-2020

Pozycja: 510014079-N-2020

Strona WWW: http://www.bip.nowydworgdanski.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 619400-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Powiat Nowodworski: Żelichowo przebudowa mostu stałego na podnoszony w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla projektu pn. Pętla Żuławska Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Numer referencyjny: SR.272.17.2019.RG

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" przebudowy mostu w miejscowości Żelichowo oraz budowa pomostów wraz z infrastrukturą. Lokalizacja: 1. Lokalizacja inwestycji - nad rzeką Tugą w ciągu drogi powiatowej 2309G, w miejscowości Żelichowo, gm. Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie kilometraż mostu 0+126. Numer ewidencyjny mostu (JNI) 01027958. Most wybudowano w roku 1999 r. 2. Inwestycja usytuowana jest poza obszarami objętymi ochroną przyrody. Najbliższym jest, usytuowany w odległości ponad 1 km na północ od przedmiotowego mostu, Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy. Najbliższym rezerwatem przyrody jest, oddalony o około 8 km w kierunku północno-wschodnim, rezerwat ornitologiczny „Ujście Nogatu”. Granice obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 osop PLB280010 „Zalew Wiślany i soos PLH280007 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (z listy rządowej uzgodnionej z KE) przebiegają w odległości ponad 4 km w kierunku północno-wschodnim. Analizowany teren znajduje się na trasie wschodnioatlantyckiego szlaku wędrówki ptaków, łączącego lęgowiska w północnej Europie i zachodniej Syberii z zimowiskami w południowej i zachodniej Europie oraz północnej Afryce. 3. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły, w regionie Wodnym Dolnej Wisły, w scalonej jednolitej części wód DW1904 Szkarpawa z przymorzem od Wisły Królewieckiej do Nogatu, na jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20005149 Szkarpawa oraz jednolitej części wód podziemnych PLGW200016 4. Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagać będzie uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie par.3 ust.1 pkt 63 b rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 przystanie śródlądowe, wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20m. Stan faktyczny Parametry techniczno-użytkowe: 1. most posiada trzy przęsła o długości 17,35m, 24,30 m, 17,25 m; 2. układ belkowy stalowy, swobodnie podparty; 3. nawierzchnia jezdni z drewna; 4. balustrady stalowe; 5. powierzchniowy system odwodnienia. Założenia użytkowe 1. Zamawiający wyznacza jako wytyczną do projektowania nośność użytkową mostu na poziomie 12 ton (kategoria 5/S8) wg. Instrukcji do Określenia Nośności Użytkowej Drogowych Obiektów Mostowych (Załącznik nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 01 czerwca 2004r. Ponadto należy wyznaczyć klasę obciążenia taborem samochodowym wg. PN-85/S-10030. 2. W ramach inwestycji przewiduje się udrożnienie szlaku żeglugowego poprzez przebudowę środkowego przęsła mostu jako podnoszonego. Planuje się odpięcie tego przęsła od elementów skrajnych i jego podnoszenie za pomocą czterech kolumn hydraulicznych na wysokość 3 m w stosunku do stanu obecnego oraz budowę dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą znajdujących się po zachodniej części brzegu na północ i południe od mostu. Etapy realizacji inwestycji Prace projektowe oraz wykonawcze muszą być oparte o Program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Zakłada się II etapy realizacji zamówienia: Etap I - zaprojektowanie przebudowy wraz z nadzorem autorskim w etapie przebudowy; 1. Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072). 2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania zamówienia - Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 4. W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 1) Projekt koncepcyjny (Koncepcję zagospodarowania terenu z wizualizacją); 2) Projekt budowlany stanowiący podstawę wykonania robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na budowę; 3) Projekt wykonawczy wielobranżowy; 4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 5) Kosztorys inwestorski; 6) Przedmiar robót; 7) Mapę do celów projektowych; 8) Decyzję lokalizacji celu publicznego; 9) Warunki zabudowy; 10) Decyzję o wycięciu drzew (jeśli będą potrzebne); 11) Operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji; 12) Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 13) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 5. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności z założeniami Programu funkcjonalno-użytkowego. 6. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych: 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (z podziałem na prace projektowe i budowlane); 2) Projekt zagospodarowania placu budowy; 3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 7. Z ramienia Zamawiającego formalnej akceptacji będzie dokonywał Inspektor nadzoru inwestorskiego, przy kontrasygnacie Inwestora. 8. Podkreślić należy, że ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie opracowana Dokumentacja projektowa tj.: 1) Projekt koncepcyjny; 2) Projekt budowlane; 3) Projekt wykonawczy; 4) Projekt powykonawczy (jako tzw. „Operat kolaudacyjny”), o zawartości: a. Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót; b. Decyzja pozwolenia na budowę wraz z załączonym Projektem budowlanym; c. Dziennik budowy; d. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; e. Rysunki, szkice i opisy służące realizacji obiektu; f. Operaty geodezyjne; g. Książki obmiaru; h. Dziennik montażu; i. Geodezyjne pomiary powykonawcze; j. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, które muszą uzyskać pozytywne uzgodnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz Zamawiającego. 9. Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 1. Zatwierdzona „Koncepcja zagospodarowania terenu” wraz z wizualizacją - 2 egzemplarze, 2. Projekt budowlany dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 3. Projekt wykonawczy dla wszystkich branż - 6 egzemplarzy; 4. Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych- 3 egzemplarze; 5. Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze; 6. Przedmiar robót - 3 egzemplarze; 7. Informacja BIOZ - 3 egzemplarze; 8. Harmonogram rzeczowo-finansowy - 3 egzemplarze. 9. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) - 2 płyty. 10. Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 579); 2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 433 z późn zmianami; 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. Zmianami); 4) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. Poz. 463); 11. W terminie do 4 tygodni od zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu Projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 12. Zakres zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót; 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót; 3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad; 13. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 14. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego. 16. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 17. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 18. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. "procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. 19. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu, a następnie wezwie Wykonawcę którego oferta będzie najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania i ogłosi jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie 20. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy PZP, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. ETAP II - Przebudowa mostu oraz budowa dwóch pomostów pływających wraz z infrastrukturą; 1. Przebudowa mostu Przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym charakterze: 1) rozłączenie przęsła środkowego od przęseł skrajnych i jego demontaż; 2) naprawa żelbetowej konstrukcji przyczółków mostowych według potrzeb; 3) naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych konstrukcji; 4) palowanie dla potrzeb posadowienia nowych elementów mostu; 5) wykonanie czterech pylonów betonowych wyposażonych w prowadnice i powiązanie ich z przęsłami skrajnymi; 6) instalacja czterech cylindrów hydraulicznych; 7) instalacja mechanizmu hydraulicznego (olejowego) podnoszenia przęsła środkowego; 8) instalacja dwóch zespołów napędowych wyposażonych w silniki elektryczne (współpracujące na zasadzie mostu elektrycznego), pompę zębatą, rozdzielacz hydrauliczny oraz aparaturę sterowania i automatyki; 9) - skrócenie oraz montaż segmentu środkowego; 10) - wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego; 11) - budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia; 12) - przebudowa nawierzchni drogowej według potrzeb; 13) - montaż oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej, zapór drogowych oraz oznakowania nawigacyjnego. 2. Roboty montażowe wykonane zostaną metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem narzędzi ręcznych, zasilanych w energię elektryczną z miejskiej sieci niskiego napięcia (przyłącze docelowe), przy wspomaganiu specjalistycznym sprzętem dźwigowym. Palowanie pod budowę prowadnic wykonane będzie za pomocą specjalistycznego sprzętu z napędem silnikami spalinowymi. Niezbędne urządzenia dźwigowe oraz transportowe również z napędem silnikami. 3. Pomosty pływające wraz z infrastrukturą: 1) 2 x Ponton pływający konstrukcji stalowej dł. 12,0m, szer. 2,4m, z pokładem: deska sosnowa; 2) 4 x Montaż pala kotwiącego L=9,0m; 3) 2 x Trap; 4. Infrastruktura towarzysząca: 1) umocnienie brzegu płytami betonowymi pow. 210 m2; 2) nawierzchnia z betonowych płyt pow. ok. 160 m2; 3) nawierzchnia z kostki betonowej pow. ok. 120 m2; 4) zagospodarowanie terenu i pokrycie roślinnością niską (tj. rośliny do wysokości 40 cm np. trawy, krzewy płożące, kwiaty) pow. ok. 350 m2; 5) rozbudowa sieci energetycznej dla potrzeb podnoszenia mostu i oświetlenie terenu (pomosty, infrastruktura); 6) wyposażenie przeciwpożarowe i ratunkowe; 7) zbiorniki na śmieci i odpady stałe; 8) tablica informacyjna. 5. Zakres zamówienie obejmuje: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniem wykonania robót wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia; 2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane, (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zmianami) dalej jako ustawa PB, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż; 3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych; 6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe; 7) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów; 8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 10) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt; 11) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy; 12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 13) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 16) poprawne oznakowanie robót; 17) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający również na wniosek Wykonawcy. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową; 19) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 20) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 21) prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów; 22) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 23) przygotowanie rozliczenia końcowego robot; 24) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym inwentaryzacji geodezyjnej-powykonawczej. 6. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: 1) segregować i właściwie utylizować odpady; 2) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 6; 3) stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 7. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 8. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 9. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 10. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 11. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 08.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 13. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) Roboty rozbiórkowe; 2) Konstrukcje żelbetowe i stalowe; 3) Wykonanie nawierzchni; 4) Renowacja konstrukcji podnoszenia przęsła - roboty naprawcze i konserwatorskie; 5) Roboty elektryczne; 6) Budowa przeprawy tymczasowej; 7) Roboty hydrotechniczne; 8) Roboty różne.

CPN główny przedmiot: 71200000-0Nowy Dwór Gdański Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.