Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Profilowanie dróg gruntowych oraz naprawa dróg o nawierzch

Gmina Morąg

Profilowanie dróg gruntowych oraz naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych i żwirowych w gminie Morąg w 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515525-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Morąg

Regon 51074358000000

ulica ul 11 Listopada

Numer domu 9

Numer mieszkania

Kod pocztowy 14300

Miejscowość Morąg

Województwo warmińsko-mazurskie

Państwo Polska

Numer telefonu 89 757 22 31 w.17

e-mail p.jankowski@morag.pl

Fax 89 757 21 20

Adres strony internetowej (URL) www.bip.morag.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.bip.morag.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.morag.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Pisemnie zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

Adres

Urząd Miejski w Morągu, ul 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, pokój nr 30

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Profilowanie dróg gruntowych oraz naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych i żwirowych w gminie Morąg w 2018 roku

Numer referencyjny

KI.271.1.2018.DL

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

3

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót związanych z profilowaniem dróg gruntowych oraz naprawą dróg o nawierzchniach gruntowych i żwirowych w gminie Morąg w 2018 roku. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców "przedmiotem zamówienia". 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 1) Część 1 - Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie Gminy Morąg Wykonawca realizujący zadanie polegające na profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną, na terenie Gminy Morąg w 2018 roku w ilości 400 godzin pracy równiarki, odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie profilowanych dróg i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie profilowanych dróg stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku. Nie dotyczy to zdarzeń losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Profilowanie nawierzchni należy wykonywać równiarkami drogowymi (o mocy nie mniejszej niż 110 KM) z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni zapewniające spływ wód. Wykaz sprzętu jakim Wykonawca będzie wykonywał w/w roboty Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy. 2. Profilowanie dróg rozliczane będzie w systemie godzinowym. Podstawą do rozliczania prac będzie cena brutto za jedną godzinę pracy równiarki na drodze (bez dojazdu).Stawka ta zostanie wyliczona poprzez podzielenie zaoferowanej w ofercie kwoty brutto przez 400 godzin pracy równiarki. 3. Profilowanie dróg należy wykonać przy sprzyjających warunkach pogodowych w terminie od (po podpisaniu umowy) do 30.11.2018r., przy czym ok. 80% prac przypadałoby na miesiące maj, czerwiec i lipiec. 4. Ilość przepracowanych przez sprzęt godzin na terenie Gminy Morąg i danego Sołectwa, ulicy potwierdzać będą Sołtysi bądź inspektor ds. dróg - pracownik Urzędu Miejskiego w Morągu. 5. W złożonej ofercie, na formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji należy zaproponować cenę brutto za 400 godzin pracy równiarki na drodze. 6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać operatora posiadającego stosowne uprawnienia i doświadczenie w profilowaniu dróg gruntowych. 7. Zamówienie na pracę sprzętu na poszczególnych drogach i zakres prac będzie wskazany na bieżąco przez Zamawiającego w zależności od potrzeb na konkretnych odcinkach dróg lecz nie może być godzinowo mniejszy jak 4 godziny pracy sprzętu w ciągu doby. 8. Zamówienie składane będzie przez upoważnione osoby, telefonicznie lub pisemnie. 9. Rozliczenie za pracę równiarki drogowej następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Odbiór prac polegać będzie na stwierdzeniu wykonania robót i prawidłowości wykonanych prac w terenie oraz na potwierdzeniu pracy sprzętu przez Sołtysa bądź Inspektora ds. dróg. Podstawą rozliczenia będzie potwierdzona karta najmu sprzętu. 10. Na podstawie karty najmu Wykonawca wystawi fakturę w oparciu o jednostkową cenę ofertową. Cena jednostkowa brutto nie może ulec zmianie w całym okresie realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich prac i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca na własny koszt oznakuje strefę prac. 2) Część 2 - Naprawa mieszanką żwirową (pospółką) dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie Gminy Morąg obejmuje w szczególności: Przedmiotem zamówienia jest naprawa mieszanką żwirową (pospółką) dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie Gminy Morąg w 2018 roku. Zamówienie będzie polegało na dowiezieniu kruszywa naturalnego (pospółki) we wskazane miejsca na drodze w obrębie gminy Morąg a następnie wbudowanie tego kruszywa w miejscach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia. Pospółkę rozłożoną w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem lub zagęszczarką wibracyjną. Pospółka powinna nadawać się do budowy i naprawy nawierzchni żwirowych tj jej krzywa uziarnienia powinna mieścić się granicach krzywych obszarów dobrego uziarnienia określonych w specyfikacjach technicznych dla nawierzchni żwirowych. Tablica taka określająca skład ramowy optymalnej mieszanki żwirowej stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Ponadto kruszywo powinno pochodzić z legalnie działających żwirowni. W przypadku wątpliwości, co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem przydatności do remontu nawierzchni żwirowych a w przypadku, gdy kruszywo to nie będzie spełniało wymagań określonych w specyfikacjach technicznych, Zamawiający zastrzega, że może odmówić zapłaty za wbudowaną partię kruszywa. Zakres zamówienia obejmuje remont cząstkowy mieszanką żwirową (pospółką) w ilości 3500 ton, przy czym realizacja zamówienia odbywać się będzie w partiach po około 18 do 108 ton jednorazowo na wskazaną drogę. Dla partii mieszanki żwirowej (pospółki) o ilości do 108 ton remont należy wykonać maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. Dla partii mieszanki żwirowej (pospółki) od 108 do 216 ton remont należy wykonać maksymalnie w ciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia. Przy ewentualnie większych ilościach należy postępować analogicznie (czyli dla ilości do 108 Ton mieszanki/maks. 48 godzin na wykonanie). Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od aktualnych potrzeb, na podstawie zamówień telefonicznych bądź pisemnych, w których określona zostanie ilość kruszywa w tonach oraz miejsce remontu. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić to do odbioru. Do składanej faktury częściowej należy dołączyć protokół odbioru wykonanych prac. Ilość dowiezionej i wbudowanej pospółki będzie określana jako iloczyn przewiezionych kursów i średnią ładowność samochodu, przy czym Zamawiający może wyrywkowo skierować na wagę i zważyć przewożony ładunek. W składanej ofercie należy podać cenę brutto za remont cząstkowy mieszanką żwirową (pospółką) w ilości 3500 ton oraz cenę jednostkową za 1 tonę. 3) Część 3 - Naprawa gruzem betonowym kruszonym dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie Gminy Morąg obejmuje w szczególności: Przedmiotem zamówienia jest naprawa gruzem betonowym kruszonym dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie Gminy Morąg w 2018 roku. Zamówienie będzie polegało na dowiezieniu gruzu betonowego we wskazane miejsca na drodze w obrębie gminy Morąg a następnie wbudowanie tego gruzu w miejscach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia. Materiał w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem stalowym lub zagęszczarką wibracyjną. Gruz powinien mieć frakcję od 0 do 63 mm. Dostarczony materiał musi być dopuszczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty oraz odpowiadać wszelkim normom i aprobatom technicznym. Gruz betonowy kruszony powinien być wolny od elementów szkodliwych dla środowiska (azbestu, popiołu itp.), materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg, tj metalu, drutu itp. W przypadku, gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego materiału Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próbki oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe (na koszt Wykonawcy). W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany materiału na zgodny z SIWZ w wyznaczonym terminie. Zakres zamówienia obejmuje remont cząstkowy gruzem betonowym kruszonym w ilości 2000 ton, przy czym realizacja zamówienia odbywać się będzie w partiach po ok. 18 ton do 108 ton jednorazowo na wskazaną drogę. Dla partii gruzu o ilości do 108 ton remont należy wykonać maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. Dla partii gruzu powyżej 108 ton do 216 ton remont należy wykonać maksymalnie w ciągu 96 godzin od momentu zgłoszenia. Przy ewentualnie większych ilościach należy postępować analogicznie (czyli dla ilości do 108 Ton gruzu/maks. 48 godzin na wykonanie). Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień telefonicznych bądź pisemnych, w których określona zostanie ilość gruzu w tonach oraz miejsce remontu. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić to do odbioru. Do składanej faktury częściowej należy dołączyć protokół odbioru wykonanych prac. Ilość wbudowanego gruzu będzie określana jako iloczyn przewiezionych kursów i średnią ładowność samochodu, przy czym Zamawiający może wyrywkowo skierować na wagę i zważyć przewożony ładunek. W składanej ofercie należy podać cenę brutto za remont cząstkowy gruzem betonowym kruszonym w ilości 2000 ton oraz cenę jednostkową za 1 tonę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), formularzu cenowym i wzorze umowy. Powyższy zapis dotyczy każdej części. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), umowy, pytań i odpowiedzi udzielonych w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. Powyższy zapis dotyczy każdej części. 5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 45233142-6 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 6. W przypadku wskazania w STWIORB lub SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w STWIORB oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach. 8. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnym opisie ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV

45233142-6

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena60,00Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne 20,00Zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 SIWZ tj profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną, naprawa mieszanką żwirową (pospółką) dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych, naprawa gruzem betonowym kruszonym dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych. 1) wartość zamówienia powtórzonego zostanie ustalona po negocjacjach z wykonawcą, wybranym w niniejszym postępowaniu, 2. Wartość szacunkowa zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp wynosi 95 325,21 zł netto.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe

Dla części nr 1, nr 2 i nr 3 Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - do czasu wyczerpania kwoty umownej, nie później jednak niż do dnia 30.11.2018 r.

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

a) doświadczenie zawodowe dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał: dla Zadania częściowego Nr 1 w jednym roku kalendarzowym co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i podmiotu na rzecz którego wykonywał. Przez "zadanie odpowiadające rodzajem robót stanowiących przedmiot zamówienia" należy rozumieć - prace w których umowna wartość robót dotyczących profilowania dróg gruntowych równiarką nie była niższa jak 20 000,00 zł brutto - dopuszcza się sumowanie robót (w jednym roku) celem uzyskania wymaganej kwoty brutto dla Zadania częściowego Nr 2 w jednym roku kalendarzowym co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i podmiotu na rzecz którego wykonywał. Przez "zadanie odpowiadające rodzajem robót stanowiących przedmiot zamówienia" należy rozumieć - prace w których umowna wartość robót dotyczących remontu dróg gruntowych kruszywem (pospółka, tłuczeń lub gruz kruszony) nie była niższa jak 50 000,00 zł - dopuszcza się sumowanie robót (w jednym roku) celem uzyskania wymaganej kwoty brutto dla Zadania częściowego Nr 3 w jednym roku kalendarzowym co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i podmiotu na rzecz którego wykonywał. Przez "zadanie odpowiadające rodzajem robót stanowiących przedmiot zamówienia" należy rozumieć - prace w którym umowna wartość robót dotyczących remontu dróg gruntowych kruszywem (pospółka, tłuczeń lub gruz kruszony) nie była niższa jak 50 000,00 zł - dopuszcza się sumowanie robót (w jednym roku) celem uzyskania wymaganej kwoty brutto. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 4 do SIWZ "Wykazu wykonanych robót", o którym mowa w §VII ust. 7 pkt.1) SIWZ. Do przedmiotowego załącznika nr 4 należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca wykazuje doświadczenie w zakresie jednego zadania i wykaz składa tylko raz. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek b) potencjał techniczny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. c) kadra techniczna Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Nie

Informacje dodatkowe

2. Informacja dla wykonawców polegających a zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków działu w postępowaniu 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6) Jeżeli zdolności techniczne podmiotu na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w SIWZ 7) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach art.22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8) Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7) należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu o składania ofert) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit. a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a i/lub 1b i/lub 1c do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ 4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 7) Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości zadanie częściowe nr 1 - 1.000,00 zł. w terminie do dnia 26.02.2018r do godz. 9.00 zadanie częściowe nr 2 - 1.000,00 zł w terminie do dnia 26.02.2018r do godz. 9.00 zadanie częściowe nr 3 - 1.500,00 zł. w terminie do dnia 26.02.2018r do godz. 9.00 2. Wadium może być wniesione w następującej formie 1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego Urząd Miejski w Morągu Bank Millennium S.A. Warszawa o/Morąg Nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) - zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie zamawiającego pok.10. W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do kasy zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z ofertą. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy) 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj Gminę Morąg reprezentowaną przez Burmistrza Morąga, 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp) 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp). 7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 9. Utrata wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 11. Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne 20,00Zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zmiany zostały przewidziane w załączniku nr 6 do SIWZ - §10 wzoru/projektu umowy: § 10. ZMIANA UMOWY 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności 1) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 4) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 4) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy na prośbę Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 6) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca może a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie; c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; d) zrezygnować z Podwykonawstwa 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) - 6), przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1) umowy. 5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 6. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia tj w zakresie: - czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac tj wszelkich czynności związanych z wykonywaniem umowy (np. profilowanie, zagęszczanie, przywiezienie materiałów, wyrównywanie dróg, naprawa, itp).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr 2Nazwa Naprawa mieszanką żwirową (pospółką) dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie Gminy Morąg

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Morąg codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.