Dzisiaj jest: 3.12.2023, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszani

Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej

Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w Centrum Wiedzy, Kultury oraz Życia Społecznego

Data utworzenia: 2020-01-24T11:06:47.687

Data publikacji: 2020-01-24T11:32:11.07

Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej

Ulica: ul. Piłsudskiego

Numer domu: 58

Numer mieszkania:

REGON: 44223530000000

Miejscowość: Mszana Dolna

Kod pocztowy: 34-730

Państwo: Polska

Województwo: małopolskie

Telefon: 18 331 11 25

Fax: 18 331 11 25

E-mail: biblioteka@mszana-dolna.pl

Biuletyn: 510014355-N-2020

Pozycja: 510014355-N-2020

Strona WWW: www.biblioteka.mszana-dolna.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 619886-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?): Samorządowa Instytucja Kultury (biblioteka)

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w Centrum Wiedzy, Kultury oraz Życia Społecznego

Numer referencyjny: BM.271.1.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę budynku Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej (wraz z instalacjami wewnętrznymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, elektrycznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, miejscami postojowymi i utwardzeniem powierzchni terenu) na Centrum Wiedzy, Kultury i Życia Społecznego. Inwestycja realizowana jest na działkach ewidencyjnych nr 6020/3 i 6020/4 obręb ewidencyjny Śródmieście, jednostka ewidencyjna Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo małopolskie 2) Przebudowa i rozbudowa dotyczy budynku będącego w stanie surowym otwartym. Budowa została rozpoczęta w latach dziewięćdziesiątych i przerwana na dwadzieścia lat. Obecnie został wykonany nowy projekt budowlany a Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji nr 231/2019 wydane przez Starostę Limanowskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. (sprawa nr BA.OZ.6740.1.54.2019). Głównym celem inwestycji jest doprowadzenie budynku będącego w stanie surowym otwartym do użytkowania na potrzeby Centrum Wiedzy, Kultury i Życia Społecznego. Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Miejskiej w Mszanie Dolnej to przedsięwzięcie, dzięki któremu ma się znacznie poprawić funkcjonowanie tej instytucji, jak również będzie możliwe poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty oświatowej, kulturalnej i społecznej dla mieszkańców gminy. Celem inwestycji jest również wzmocnienie jak również przekształcenie i rozwój funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełni Biblioteka Miejska. Biblioteka będzie stanowić centrum integrujące mieszkańców różnych grup społecznych i stwarzające warunki do zwiększenia ich uczestnictwa w wiedzy i kulturze. 3) W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową w ramach następujących etapów: 3.1) Etap I prace przygotowawcze: 3.1.1 Przygotowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem robót (przygotowanie harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym,zgłoszenie rozpoczęcia robót do PINB, uzyskanie opinii i uzgodnień wynikających z dokumentacji projektowej); 3.1.2 Organizacja placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uzgodniona z inspektorem nadzoru, pełniącym rolę Inwestora Zastępczego wraz z ogrodzeniem placu budowy w sposób umożliwiający dojście do czynnej biblioteki, wraz z prawidłowym oznakowaniem; 3.1.3 Uzyskanie na czas budowy dostępu do mediów: prąd, woda (dopuszcza się korzystanie z sieci Zamawiającego, po zawarciu stosownych uzgodnień). 3.2 Etap II realizacja robót budowlanych obejmująca: 3.2.1 Roboty przygotowawcze; 3.2.2 Wykonanie przewidzianych w projekcie rozbiórek, wyburzeń, przebić; 3.2.3 Roboty izolacyjne w obrębie istniejących fundamentów; 3.2.4 Roboty fundamentowe klatka schodowa, szyb windy, uzupełnienie stropów po starej klatce; 3.2.5 Płyta na gruncie; 3.2.6 Uzupełnienie ścian; 3.2.7 Wykonanie dachu konstrukcja i pokrycie; 3.2.8 Montaż stolarki okiennej; 3.2.9 Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej; 3.2.10 Wykonanie ścianek działowych; 3.2.11 Izolacja termiczna poddasza; 3.2.12 Posadzka na gruncie; 3.2.13 Posadzka na stropach; 3.2.14 Tynki i oblicowania; 3.2.15 Stolarka drzwiowa wewnętrzna; 3.2.16 Roboty malarskie; 3.2.17 Wykończenie podłóg; 3.2.18 Ocieplenie budynku; 3.2.19 Montaż balustrad; 3.2.20 Wykonanie czytelni letniej (szklarnia); 3.2.21 Winda; 3.2.22 Zagospodarowanie terenu 3.2.23 Instalacje wodnokanalizacyjne, w tym: a) Kanalizacja b) Instalacja wody zimnej i ciepłej c) Izolacje rur, zaprawienie bruzd 3.2.24 Kotłownia i instalacja gazowa, w tym: a) Kotłownia b) Instalacja gazu c) Izolacje rur, zaprawienie bruzd 3.2.25 Centralne ogrzewanie, w tym: Rurociągi Grzejniki 3.2.26 Wentylacja a) System NW1 b) System NW2 3.2.27 Klimatyzacja a) Sala zajęć ruchowych b) Sala konferencyjna c) Pracownia komputerowa 3.2.28 Roboty elektryczne a) Trasy kablowe b) Rozdzielnie elektryczne oraz WLZ c) Siła okablowanie i osprzęt d) Oświetlenie okablowanie i osprzęt e) Sieć strukturalna f) Instalacja telefoniczna g) Instalacja TV h) Monitoring CCTV i) Instalacja odgromowa Z zakresu robót ujętego w dokumentacji projektowej Zamawiający wyłączył roboty wykończeniowe pomieszczeń znajdujących się w piwnicach (głównie przeznaczonych dla potrzeb kawiarni). Pomieszczenia te Wykonawca ma doprowadzić do stanu deweloperskiego tzn. wykonać wszystkie instalacje, tynki, warstwy posadzki. Nie należy wykonywać robót malarskich, podłogi, drzwi wewnętrznych w obrębie pomieszczeń kawiarni, nie należy montować osprzętu sanitarnego i elektrycznego. W piwnicy należy wykończyć klatkę schodową, z pomieszczeniem gospodarczym pod schodami, komunikację przylegającą bezpośrednio do klatki schodowej oraz komunikację do pomieszczenia archiwum oraz pomieszczenie archiwum i sale dla seniorów. Zakres prac do wykonania w piwnicy został zaznaczony na rysunku nr 11 w projekcie budowlanym kolorem zielonym. 3.3 Etap III roboty towarzyszące 3.3.1 Prace zabezpieczające wydzielenie przejścia do funkcjonującej biblioteki, odpowiednie oznakowanie ewentualny nadzór nad budową; 3.3.2 Jeżeli prace budowlane wymagają zajęcia pasa drogowego to opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasawraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz ponoszeniem wszelkich opłat; 3.3.3 Demontaż wszystkich elementów z elewacji: zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych itp.; 3.3.4 Montaż rusztowań - protokół z montażu musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru; 3.3.5 Zabezpieczenie i oznakowanie wykopów oraz pomieszczeń, w których prowadzone są roboty budowlane; 3.3.6 Wywóz gruzu, materiałów z rozbiórki, opakowań wraz z opłatą utylizacyjną; 3.3.7 Prace porządkowe po realizacji robót budowlanych; 3.3.8 Dokonanie zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego odbioru kotłowni oraz windy wraz z niezbędną dokumentacją (płatność za czynności odbiorowe należy do Wykonawcy). 3.4 Etap IV czynności po zakończeniu robót budowlanych: 3.4.1 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. zawierającej dokumenty wymagane Prawem budowlanym do zakończenia robót, w tym protokoły badań i sprawdzeń i prób, protokoły badań wszystkich instalacji wewnętrznych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dostarczenie mapy powykonawczej; 3.4.2 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi odbiorami; 3.4.3 Przygotowanie dokumentacji materiałowej zawierającej dopuszczenia do zastosowania w budownictwie na wszystkie zastosowane materiały budowlane wraz z wykazem tych dokumentów 3.4.4 Dostarczenie instrukcji obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń; 3.4.5 Dokonanie niezbędnych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, wykonanie rozruchu technologicznego, protokolarne przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji z czynnym udziałem przedstawicieli zamawiającego. Koszty za media niezbędne do wykonania prób i rozruchu ponosi Wykonawca; 3.4.6 Przeszkolenie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego w zakresie budowy urządzeń, kontroli ich pracy elementów sterowania zapewniających bezpieczeństwo, zapoznanie personelu z niezbędnymi procedurami w przypadku zagrożeń lub awarii itp. Dołączenie protokołu ze szkolenia do dokumentacji powykonawczej.

CPN główny przedmiot: 45212000-6Mszana Dolna Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.