Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Wałczu

Gmina Miejska

Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Wałczu, Al. Tysiąclecia 9 - bud. A, dz. nr ewid. 3071/9

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551594-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Miejska

Regon: 52712100000

ulica: Plac Wolności

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 78600

Miejscowość: Wałcz

Województwo: zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 672 584 471

e-mail: walcz@um.pl

Fax: 672 582 618

Adres strony internetowej (URL): http://bip.walcz.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

http://bip.walcz.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

http://bip.walcz.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w wersji papierowej

Adres:

Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, kancelaria ogólna pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Wałczu, Al. Tysiąclecia 9 - bud. A, dz. nr ewid. 3071/9

Numer referencyjny:

I.7013.22.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Wałczu, Al. Tysiąclecia 9 - bud. A, dz. nr ewid. 3071/9" 1. Zakres robót: - Roboty konstrukcyjno - budowlane: roboty rozbiórkowe, ściany wewnętrzne działowe, roboty tynkarskie i malarskie, drzwi wewnętrzne drewniane i PCV EI 30, posadzki z wykładzin obiektowych i płytek ceramicznych, zabudowa rur kanalizacyjnych pod stropem na parterze płytami z karton-gipsu montaż windy towarowej. - Roboty sanitarne: wewnętrzna instalacja wodna i kanalizacyjna łazienek dziecięcych na piętrze i zmywalni naczyń. - Roboty elektryczne: na I piętrze - montaż tablicy TB, przebudowa instalacji oświetleniowej wewnętrznej na piętrze 1, przebudowa instalacji gniazd wtyczkowych 230V na piętrze 1, przebudowa instalacji gniazd komputerowych na piętrze 1, zasilanie windy towarowej. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki SIWZ 1.1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 1.2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona: a) dokumentację powykonawczą w 1 egz. 1.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a) Przedstawienia harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych i uzgodnienia go z Zamawiającym. b) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy. c) Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy. d) Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż. e) Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach. f) Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i aktów wykonawczych. g) Wyznaczenia przez Wykonawcę kierowników budowy (branża budowlana, sanitarna i elektryczna), spełniających wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku - do nadzorowania prac. h) Uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w naradach dotyczących postępu robót, zwoływanych przez Zamawiającego. i) Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, za uprzednim powiadomieniem. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 3. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): Kody CPV według Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45262520-2 Roboty murowe 45431000-7 Roboty posadzkowe 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej 45313100-5 Instalowanie wind 4. Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz Decyzją Starosty Wałeckiego nr 99/2018 z dnia 11.04.2018r. a) Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym sposób prowadzenia prac, harmonogram oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich. Wykonawca musi uwzględnić utrudnienia związane z prowadzeniem robót w obiekcie użytkowanym. Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót /w przypadku takiej potrzeby/. 5. Informacja o odpadach - materiały z rozbiórek powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu ich wywozu. Odpady należy przekazać do składowania lub recyklingu wyspecjalizowanej firmie. a) Koszt utylizacji materiałów z rozbiórek powinien zostać ujęty w cenie jednostkowej rozbiórek. 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem, zapoznanie się z dokumentacją projektową i na tej podstawie dokonanie wyceny robót do oferty. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonane prace budowlane na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 9. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w ilości wynikającej z harmonogramu zatrudnienia, stanowiącego załącznik do umowy, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania. a) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u wykonawcy pracowników. b) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wszelkie prace budowlane, z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. c) Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia w danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązywania się z powierzonych obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia. d) Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 9 (powyżej), wykonawca zobowiązany będzie składać, oświadczenia o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudniania na podstawie umowy o pracę w następujących terminach: o pierwsze oświadczenie wraz z wykazem osób wyznaczonych do realizacji robót budowlanych - w terminie ustalonym przez zamawiającego, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem realizacji robót, jako załącznik do protokołów odbioru, e) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów źródłowych (umowa o pracę i dowody opłaty składek na ZUS dla zadeklarowanej ilości pracowników) potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę (z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych) 10. Harmonogram zatrudnienia zostanie opracowany przez Wykonawcę i będzie stanowić załącznik do umowy. 11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji robót budowlanych w szczególności: . czynności związane z wykonaniem instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej, . czynności związane z doprowadzeniem terenu budowy i terenów przyległych do należytego stanu technicznego. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:

45453000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45262520-245431000-745410000-445442100-845421000-445330000-945311000-045313100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania: 31.08.2018 r. - 0 punktów; Termin wykonania: 15.08.2018 r. - 15 punktów; Termin wykonania: 31.07.2018 r. - 30 punktów

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jednej roboty budowlanej: . polegającej na wykonaniu robót budowlanych o wartościach nie mniejszych niż 200.000,00 zł brutto, które została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający wymaga wskazania w wykazie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt b) SIWZ tylko takiej roboty budowlanej, która potwierdza spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego. b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia: o osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności Konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i pełnić będą funkcje kierownika budowy oraz zobowiązane będzie do kierowania robotami w tym zakresie; o osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności instalacje sanitarne i zobowiązany będzie do kierowania robotami w tym zakresie; o osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności instalacje elektryczne zobowiązany będzie do kierowania robotami w tym zakresie;

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b ustawy PZP - zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą); b) Wykaz wykonanych robót budowlanych (zamówień) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 lit. b) tiret 1, 2 i 3 - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. UWAGA! Złożenie na wezwanie Zamawiającego Wykazu robót budowlanych oraz Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z dowodami będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz wykonanych robót budowlanych (zamówień) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 lit. b) tiret 1 - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; c) zostały spełnione łącznie następujące warunki: i) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e) Pzp. e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: a) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: i) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT ii) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonanych prac, stosując ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy, b) Zmiana terminu wykonania Umowy: i) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę i wynika tylko i wyłącznie z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert, ii) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy wobec wystąpienia istotnych wad Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju Robót, iii) na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek zgodnych ze złożoną ofertą, iv) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy. v) jeżeli konieczność zmiany terminu wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: ? niekorzystne warunki atmosferyczne (spadek temperatury poniżej -5oC w czasie prowadzenia robót w dzień lub w nocy - każdy spadek temperatury poniżej -5oC spowoduje przesunięcie terminu wskazanego w harmonogramie o nie więcej niż 3 dni) ? długotrwałe i intensywne opady deszczu uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych, trwające nie krócej niż 3 dni opady atmosferyczne spowodują przesunięcie terminu wskazanego w harmonogramie o nie więcej niż 7 dni. ? następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy) spowodują przesunięcie terminu wskazanego w harmonogramie o ilość dni wstrzymujących prace budowlane; ? błędów w dokumentacji projektowej uniemożliwiających kontynuacje robót i wymagającej usunięcie wad przez projektanta - spowodują przesunięcie terminu wskazanego w harmonogramie o ilość dni wstrzymujących prace budowlane, ? istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury spowodują przesunięcie terminu wskazanego w harmonogramie o ilość dni wstrzymujących prace budowlane. c) Inne zmiany: i) w składzie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, ii) zmiany podwykonawcy, który został wskazany w ofercie Wykonawcy, jako podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w 22a ustawy pzp , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; 4. Strony niniejszej umowy nie będą ponosiły odpowiedzialności, jeżeli wykonanie któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zostanie opóźnione lub nie dojdzie do skutku z powodu zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie, którego wystąpienie jest od nich niezależne i dotyczy: klęski żywiołowej, epidemii, ataku terrorystycznego lub konfliktu zbrojnego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-15

godzina:

12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wałcz codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.