Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przebudowa budynku przy ulicy Fabrycznej w Rogoźnie na lok

Gmina Rogoźno

Przebudowa budynku przy ulicy Fabrycznej w Rogoźnie na lokale socjalne

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516719-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Rogoźno

Regon 57079142500000

ulica ul Nowa

Numer domu 2

Numer mieszkania

Kod pocztowy 64610

Miejscowość Rogoźno

Województwo wielkopolskie

Państwo Polska

Numer telefonu 67 26 84 400

e-mail um@rogozno.pl

Fax 67 26 18 075

Adres strony internetowej (URL) www.bip.rogozno.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.bip.rogozno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.rogozno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Złożenie ofert w formie pisemnej w zamkniętych i opisanych kopertach

Adres

Urząd Miejski w Rogoźnie ul Nowa 2, 64-610 Rogoźno pok. nr 15 (kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa budynku przy ulicy Fabrycznej w Rogoźnie na lokale socjalne

Numer referencyjny

INTZ.271.10.2018.AP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiot i cel opracowania - część ogólnobudowlana Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o niższym standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne. Ze względu na ograniczone wytyczne co do lokali socjalnych przyjęto częściowo rozwiązania z wytycznych z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na podstawie Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r - O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r nr 71 poz.733) przyjęto warunek wielkości pokoju na jednoosobowe gospodarstwo rodzinne w wielkości 10 m2 oraz obniżony standard zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016r w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych ( Dz.U. z 2016r poz. 259) § 9 "w lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować: 1) wannę lub kabinę natryskową - w łazience, 2) umywalkę - w łazience, 3) miskę ustępową - w łazience lub w wydzielonym ustępie, 4) zlewozmywak, 5) czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną". Stan istniejący Budynek objęty opracowaniem jest czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczony. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony sąsiedniej kondygnacji istnieje wejście dodatkowe które stanowi drogę wyjście ewakuacyjne dla opracowywanego segmentu. Obecnie w budynku znajdują się zrujnowane pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne, techniczne. Na parterze budynku znajduje się klatka schodowa łącząca wszystkie kondygnacje budynku. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Budynek biurowy został wybudowany około roku 1980 w technologii przemysłowej, bez podpiwniczenia, bez poddasza, na fundamentach betonowych, ławy i stopy szklankowe betonowe izolowane. Budynek czterokondygnacyjny składający się z czterech powtarzających się segmentów. Konstrukcja szkieletowa z elementów prefabrykowanych ramy i podciągi, wypełniona płytami "Kolbet". Ściany działowe i wewnętrzne zbudowane z cegły wapienno-piaskowej, siporexu obustronnie tynkowane oraz z płyt gipsowo-kartonowych opartych na stelażu z profili aluminiowych. Strop z płyt kanałowych typu "Żerań". Dach wykonano z płyt typu PW-3 pokrytych papą na lepiku. Kanały wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej. Posadzki betonowe, częściowo lastrykowe (ciągi komunikacyjne), glazura podłogowa w sanitariatach oraz częściowo wykładzina PCV. Schody żelbetowe. Stolarka drzwiowa płytowa częściowo zdekompletowana typowa, drzwi wejściowe do pomieszczeń segmentów metalowe. Okna drewniane zespolone wypełniające prawie całą jedną (frontową) ścianę pomieszczeń (zdewastowana stolarka okienna częściowo zdekompletowana). Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III malowanie farba klejowa, emulsyjna. Elewacja gładko malowana. W budynku znajdują się instalacje elektryczna (zdekompletowana), odgromowa, wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna (zdekompletowana). Rynny i rury spustowe. W sanitariatach i pomieszczeniach łazienek znajdują się umywalki i ubikacje (zdewastowane). Stan budynku określono jako dostateczny, do remontu. Pomieszczenia piętra 3 przygotowywane były pod funkcję mieszkaniową wydzielono pomieszczenia na lokale mieszkalne. W lokalach przygotowane zostały pomieszczenia łazienki wraz z węzłem sanitarnym oraz pokój z aneksem kuchennym. W obecnym stanie pomieszczenia te nie są zdatne na cele mieszkaniowe. Stan projektowany Projektuje się przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego na mieszkania socjalne. Bryła budynku oparta jest na rzucie prostokąta. Budynek posiada jedną klatę schodową w segmencie D. Do celów ewakuacyjnych udostępniona będzie klatka schodowa w segmencie C. Na trzech kondygnacjach od 1 do 3 piętra przewiduje się 32 lokale mieszkalne socjalne oraz jedno pomieszczenie składowania odpadów na poziome parteru oraz kotłownie umiejscowioną na 3 piętrze budynku. . Parter - korytarz, miejsce składowania odpadów stałych . I Piętro - 9 lokali socjalnych . II Piętro - 9 lokali socjalnych . III Pietro- 14 lokali socjalnych Forma architektoniczna Budynek 4-kondygnacyjny bryła budynku w formie prostopadłościanu oparta na rzucie prostokąta z dachem płaskim. Elewacje budynku w kolorach stonowanych, nawiązujących do otoczenia stonowanych. Cześć konstrukcyjna Roboty zewnętrzne Ściany zewnętrzne Projektuje się zmniejszenie istniejących okien . Otwory po oknach należy zabudować w systemie lekkim o grubosci14cm ( tak jak istniejąca ściana z płyty systemowej) Następnie projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych płytą styropianową o ? = 0,039 gr 14cm. W celu poprawienia właściwości cieplnych izolacyjnych ścian zewnętrznych projektuje się na całej długości segmentu ( cześć mieszkalna) dobudowanie ściany wewnętrznej o grubości 24 cm z systemie lekkim. Daszek ochronny Nad wejściem do klatki schodowej projektuje się daszek ochronny o długości 2,2 m oraz szerokości 1,2 m o grubości m.in. 0.3 m - zamontować daszek systemowy prefabrykowany konstrukcji stalowej obudowany poliwęglanem. Drzwi wejściowe do budynku Projektuje się powiększenie istniejących drzwi zewnętrznych do szerokosci1.2 m oraz wysokości 2.1 m. W związku z powyższym istnieje konieczność powiększenia otworu drzwiowego do wymaganych wymiarów. Drzwi osadzić na ościeżnicy metalowej systemowej, drzwi łamane zgodnie z rysunkami. Krata do wycierania obuwia Przed wejściem do budynku umieścić kratę do wycierania obuwia ze stali ocynkowanej zamontować ją na osadniku prefabrykowanym lub wykonanym na budowie z możliwością odprowadzenia nadmiaru wody do otoczenia. Odwodnienie dachu Odwodnienie dachy pozostaje bez zmian ewentualne uszkodzenia wykonawca usunie w ramach remontu dachu Wiata na rowery Na placu przed budynkiem zamontować wiatę na rowery .Wiata o wymiarach 4x2,5m zamontować na betonie o grubości min 10 cm. Wiatę zamontować na terenie działki zachowując bezpieczne odległości od okien oraz drogi zgodnie za planem zagospodarowania. Zagospodarowanie terenu. Teren wokół budynku oczyścić na terenach zielonych obsiać trawą oraz krzewami. Posadowienie roślinności zielonej uzgodnić z Inwestorem. Ubytki oraz spękania na chodniku do budynku oraz w miejscach dojazdu do budynku braki wyprawić masami cementowymi elastycznymi odpornymi na zmienny nacisk sprzętów oraz ujemne temperatury. Roboty wewnętrzne Przebudowa ścian wewnętrznych. Ze względu na zmianę sposobu użytkowania projektuje się wyburzenie istniejących ścian wewnętrznych. Ściany wewnętrzne od strony hali magazynowej ocieplić płytami z wełny mineralnej o grubości min 14cm pozostawić pustkę- szacht technologiczny o grubości ok. 20 cm. Zewnętrzną warstwę wykonać w systemie podwójnej płyty gipsowo -kartonowej na stelażu systemowym o grubości min 75mm -zgodnie z częścią rysunkową. Ściany rozgraniczające mieszkania wykonać w systemie lekkim o grubości 24cm. Ściany od strony drzwi wejściowych do mieszkań wykonać z lekkich bloczków o grubości 12 lub14 cm. Ściany wewnętrzne mieszkaniowe wykonać zgodnie z rysunkami z lekkich bloczków systemowych lub płyty G-K na stelażu systemowych o grubości min 75mm. Na 1 i 2 piętrze budynku w ścianie nośnej budynku planuje się wykonanie nowych otworów drzwiowych. Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w projektowanych oraz istniejących ścianach zamontować nadproża systemowe. Nad nowo projektowanymi otworami drzwiowymi w ścianach działowych zamontować prefabrykowane nadproża długości 120 cm. Otwory w stropie. Istniejące otwory w stropie, należy uzupełnić żelbetową płytą z betonu C20/25. Zbrojenie górą oraz dołem z prętów 12mm co150 mm. Kominy Ze względu na bardzo zły stan istniejących kominów należy je rozebrać do dolnej kondygnacji. Odbudowane kominy oraz nowo powstałe należy wykonać z gotowych pustaków wentylacyjnych. Posadzki Istniejące posadzki należy oczyścić w miejscach gdzie ułożona jest terakota należy ją skuć. Ponieważ nie ma możliwości docieplenia budynku od strony stropu parteru, należy wykonać izolację od strony podłogi (posadzki) na każdym piętrze. Na korytarzach oraz lokalach mieszkalnych należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo następnie ułożyć warstwę styropianu (w warstwie tej prowadzić rurociągi wody , kanalizacji i ogrzewania) Na styropianie wykonać lekką wylewkę betonową następnie ułożyć gres techniczny we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych oraz komunikacyjnych. Likwidacja wykwitów oraz zawilgoceń ścian i stropów. Ze względu na znaczną dewastację oraz zawilgocenie ścian i stropów części budynku, należy przed wykonaniem prac wykończeniowych osuszyć ściany oraz stropy poprzez nagrzewanie miejscowe oraz właściwą wentylację osuszanych pomieszczeń. Po wysuszeniu ścian i stropów zabezpieczyć całość środkami przeciwwilgociowymi oraz przeciwgrzybicznymi. Rozwiązania materiałowe Wykończenie elewacji Elewację wykonać z płyt systemowych z rdzeniem ze styropianu płyta w kolorze neutralnym zbliżonym do otoczenia. Remont stropodachu Remont pokrycia stropodachu polegający na ułożeniu styropianu wraz z warstwą papy podkładowej a następnie ułożenie papy wierzchniego krycia zakłada się odbudowę ok 30 % powierzchni uszkodzonej połaci dachowej oraz dwukrotne ułożenie papy termozgrzewalnej na całej powierzchni dachu. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykończenie kominów, wywiewek attyk. Sposób rozwiązania i poprawności wykonania uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Stolarka budowlana . drzwiowa zewnętrzna: Aluminiowa w kolorze białym, ocieplona, z szybami bezpiecznymi obustronnie klasy P2, klamki aluminiowe, skrzydła wyposażone w stopkę składaną, samozamykacz oraz zamek typu wkładka o klasie antywłamaniowej "C". Drzwi do pom. technicznych pełne. . drzwiowa wewnętrzna: a) Drzwi wejściowe do budynku zewnętrzne przeszklone PCV z samozamykaczem w kolorze białym, dwuskrzydłowe asymetryczne (szklone szybą bezpieczną). b) Drzwi przeszklone wewnętrzne z samozamykaczem PCV w kolorze białym szklone szybą bezpieczną. c) Drzwi wejściowe do mieszkań wewnętrzne antywłamaniowe klasy "B", zamek z wkładką patentową, izolacyjność akustyczna drzwi min. 33 dB. Wyposażone w wizjer. d) Drzwi wewnętrzne w lokalach mieszkalnych płytowe pełne z ościeżnicą drewnianą regulowaną. e) Drzwi do łazienek z otworami wentylacyjnymi dla nawiewu powietrza, okrągłe tuleje o łącznej pow. min. 0,022 m2. f) Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia technicznego, PCV lub stalowe. Pozostałe drzwi wewnętrzne, płycinowe z ościeżnicą regulowaną, okleinowane. . Okienna Stolarka okienna z PVC w kolorze białym z mikrouchylań rozwiewno-uchylne w sp. Przenikania ciepła Uk<1,1 W/(m2xK).Zestawy dwuszybowe, jednokomorowe, szyby zespolone. Okna wyposażyć w nawietrzaki okienne ciśnieniowe montowane w górnej ramie okna . Parapety okienne wewnętrzne z PCV w kolorze białym Parapety okienne zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze białym ze spadkiem 1.5% na zewnątrz zakończone kapinosem. Przeszklenie klatki schodowej - rama PCV lub aluminiowa, szyba bezpieczna termoizolacyjna refleksyjna (przeciwsłoneczna) o współczynniku przenikania ciepła Uk < 1,1 W/(m2xK). Okładziny ścian z płytek ceramicznych W węzłach sanitarnych płytki ceramiczne do wysokości 2,10m (od górnej krawędzi futryny drzwiowej). W aneksach kuchennych fartuch z płytek ceramicznych. Wykończenie ścian i sufitów Ściany mieszkań i korytarzy zdrapać, oczyścić w miejscach ubytków uzupełnić masą tynkarską na ostro, otynkować tynkiem gipsowym, szlifować, zabezpieczyć środkiem gruntującym oraz malować dwukrotnie farba emulsyjną Sufity malowane farbą lateksową w kolorze białym. Na korytarzach ściany do wysokości 1,5m wykończyć za pomocą farb akrylowych odpornych na zabrudzenia zmywalnych. Parapety wewnętrzne Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr 3cm. Dopasować na budowie po osadzeniu okien. Podłogi i posadzki a) Ze względu na konieczność docieplenia oraz wygłuszenia budynku oraz brak możliwości ocieplenia stropu parteru projektuje się na istniejących posadzkach ułożenie izolacji przeciwwilgociowej następnie warstwę styropian 10 cm o współczynniku lambda 0,039 oraz wylewkę betonową z betonu C15 o grubości 5 cm następnie wykończenie płytami ceramicznymi. b) na klatkach schodowych, pom. technicznych, gospodarczych, kom. lokatorskich, pom. sanitarnych i przy aneksach kuchennych- gres techniczny o wym. 30x30cm o gr min. 0,8cm, antypoślizgowa min. R10, matowa, o nasiąkliwości max. 0,2 odporna na ścieranie wgłębne max.150. Na schodach stosować płytki ze stopnicą. c) w pokojach- gres techniczny o wym. 30x30cm o gr min. 0,8cm, antypoślizgowa min. R10, matowa, o nasiąkliwości max. 0,2 odporna na ścieranie wgłębne max.150. Na schodach stosować płytki ze stopnicą. Schody na klatce schodowej. Schody w umieszczone w korytarzy na parterze należy skrócić długość stopnia tak aby uzyskać prześwit na klatce schodowej 140 cm zgodnie z częścią rysunkową . Stopień skrócić o ok 5cm, zachować naturalne podparcie dla balustrady jeżeli po skróceniu stopnia balustrada będzie niestabilna należy przy kotwiczyć ja za pomocą ceownika do stopnia. Balustrady Bez zmian należy doczyścić oraz pokryć warstwą farby antykorozyjnej oraz warstwą farby nawierzchniowej. Wyposażenie budynku . euroskrzynki o wym. 57,5x70x26,5 cm na listy dla lokatorów. . aluminiowa tablica 75x16,5 cm z nadrukowaną nazwą ulicy i numerem budynku przymocowana do elewacji. Miejsce gromadzenia odpadów stałych Na parterze budynku należy wydzielić miejsce do gromadzenia odpadów stałych zgodnie z częścią rysunkową. Pomieszczenie wyposażyć w drzwi dwuskrzydłowe wypełnione lamelami umożliwiającymi przepływ powietrza z zewnątrz. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego: . Wykonanie ścian zewnętrznych gr 25 cm z bloczków . Remont stropodachu wraz z wentylacją . Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz opierzeń i obróbek malarskich . Wykonanie posadzek oraz izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej . Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz nadproży . Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych (ocieplenie, tynki, malowanie, posadzki), . Rozprowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej . Wykonanie instalacji wod-kan. oraz instalacji c.o. wraz z kotłownią i instalacją przyłączeniową w budynku z wyprowadzeniem. . Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, tarasów wejściowych . Wykonanie niwelacji terenu . Uporządkowanie terenu Przedmiot opracowania - instalacje elektryczne Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku przy ul Fabrycznej 7 w Rogoźnie. Istniejący obiekt przekształcony zostanie w 32 lokale mieszkalne o charakterze socjalnym. Zakres opracowania - rozdzielnia główna RG i jej zasilanie ze złącza kablowego - rozdzielnica obwodów administracyjnych RA - rozdzielnice licznikowe piętrowe TP 1÷3 - tablice mieszkaniowe TM 1÷32 - zestawy gniazd piętrowych SK 0÷3 - instalacje zasilania poszczególnych rozdzielnic - instalacje elektryczne gniazd i oświetlenia w budynku - instalacje elektryczne poszczególnych lokali mieszkalnych - instalacja domofonowa - ochrona p.poż. - ochrona przeciwporażeniowa - ochrona przepięciowa Dane ogólne i energetyczne Budynek przy ul Fabrycznej 7 w Rogoźnie podlegający modernizacji energetycznej, na podstawie niniejszego opracowania, przeznaczony jest na cele socjalne. Zasilany będzie z sieci energetyki zawodowej poprzez złącze kablowe usytuowane na zewnątrz obiektu przy wejściu głównym do budynku. Projekt przyłącza energetycznego wraz z jego wykonaniem leży w zakresie ENEA Operator W modernizowanym obiekcie zlokalizowane będą 32 mieszkania socjalne (po 9 na I i II piętrze oraz 14 lokali na III piętrze). Przyjęto dla każdego mieszkania moc zapotrzebowaną 12,5 kW, z kuchnią elektryczną i piekarnikiem o mocy 8 kW. Dodatkowo w obiekcie przewidziano obwód administracyjny, o łącznej mocy 12,5 kW, zasilający pomieszczenie kotłowni, oświetlenie elektryczne klatki schodowej i korytarzy, oświetlenie zewnętrzne przy wejściu do budynku oraz zestawy gniazd 1-f i 3-f na każdym piętrze. Z planowanego złącza kablowego zasilana będzie kablem 4xYKY 1x120mm2 rozdzielnia główna RG usytuowana na parterze budynku wraz z zasilaną z niej rozdzielnią administracyjną TA. Z RG przewiduje się wyprowadzić 3 wlz prowadzone na każde piętro i zakończone w tablicach piętrowych wyposażonych w liczniki przedpłatowe. Z tablic poprowadzone będą zasilania (YDY 5x6 mm2 ) do poszczególnych lokali mieszkalnych zakończone w tablicach mieszkaniowych TM, wyposażonych w wyłączniki różnicowo-prądowe i wyłączniki nadmiarowe. Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacje odbiorcze w 32 lokalach socjalnych zaprojektowano jako 3-fazowe ze względu na przewidziane wyposażenie wszystkich mieszkań w kuchnie elektryczne z piekarnikami. Obiekt będzie posiadał własna kotłownię dla celów c.o. i c.w.u. usytuowaną na III piętrze budynku. Projekt kotłowni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Przewiduje się jedynie doprowadzenie zasilania elektrycznego do pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię. Na podstawie ustaleń z Inwestorem projekt instalacji teletechnicznych ograniczony został do instalacji domofonowej. Ewentualny montaż w przyszłości innych instalacji teletechnicznych można wykonać wykorzystując projektowany szacht kablowy prowadzony przez wszystkie kondygnacje budynku (rury 2xDVK-50 ze skrzynkami rewizyjnymi na każdym piętrze. Doprowadzenie telewizji, sieci Internet nastąpi po podpisaniu przez mieszkańców umowy z dostawcą mediów obsługujących dany rejon Obwody administracyjne Na obwody administracyjne składają się oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie klatki schodowej oraz oświetlenie korytarzy poszczególnych pięter Dodatkowo przewiduje się montaż na korytarzu każdym piętrze skrzynek SK, w których znajdować się będą zestawy składające się z gniazda 3-f i gniazda 1-f. Instalacje mieszkaniowe Instalacje elektryczne poszczególnych lokali mieszkalnych wykonać przewodami p/t. Pomieszczenia wyposażone będą w jeden obwód oświetlenia ogólnego wykonany przewodami YDYp 3x 1,5 mm2 i z zastosowaniem opraw na sufitowych. Z obwodu oświetleniowego zasilić należy wentylator łazienkowy oraz instalację dzwonkową. Obwody gniazd 1-fazowych wykonane przewodami YDYp 3x2,5 mm2 dla zasilania pomieszczeń kuchni i łazienki oraz pokoi. Wyprowadzone zasilanie 3-fazowe (przewód YDYp 5x2,5 mm2 kuchni elektrycznej z piekarnikiem zakończyć puszką n/t, do której należy przyłączyć kuchenkę elektryczną. Podczas realizacji zadania Inwestor może określić wg własnego uznania inne rozmieszczenie oraz ilość poszczególnych urządzeń elektrycznych i osprzętu. Instalacja domofonowa W obiekcie przewidziano zainstalowanie instalacji domofonowej. Drzwi wejściowe do klatki schodowej wyposażone zostaną w zamek elektromagnetyczny. Przy wejściu głównym zamontowany zostanie p/t panel domofonu a w poszczególnych lokalach - unifony. Instalacja domofonowa wykonana zostanie przewodami wieloparowymi umieszczonymi w rurkach PVC - całość montowana p/t. Do prowadzenia instalacji pomiędzy piętrami przewiduje się zabudować szacht kablowy z rurami 2xDVK-50, który w przyszłości wykorzystany może być dla innych instalacji teletechnicznych. Jedna z rur wykorzystana zostanie do ułożenia instalacji domofonowej. Ochrona przeciwpożarowa Wyłącznik WPP W celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej został zaprojektowany specjalny wyłącznik p.poż. zlokalizowany przy wyjściu głównym z budynku. Wyłącznik jest koloru czerwonego w obudowie przeszklonej. Instalację elektryczną zasilania do niego należy wykonać przewodem typu HDGs 2x1 mm2. Naciśnięcie przycisku wyłącznika, po uprzednim zbiciu szybki powoduje zadziałanie cewki wyzwalającej wyłącznika głównego DPX-160 umieszczonego w rozdzielni RG. Wyłącznik DPX oprócz cewki wyzwalającej powinien być wyposażony w człon różnicowo-prądowy o wartości 500mA. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Dla właściwego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w obiekcie (klatka schodowa i korytarze) zaprojektowano oświetlenie awaryjne. Montowane oprawy muszą być wyposażone w inwertery zapewniające oświetlenie awaryjne w ciągu 1 godz., od momentu zaniku napięcia podstawowego. Rodzaje piktogramów winien być określone zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i powinny być uzgodnione na etapie realizacji z Rzeczoznawca ds. p.poż. oraz zgodne ze schematem ewakuacji budynku. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym W projekcie przewiduje się zastosowanie ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) realizowaną poprzez izolowanie części czynnych - izolacja podstawowa kabli i przewodów, obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony będzie zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie znamionowym 30 mA. Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) realizowana będzie poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe Na parterze budynku na klatce schodowej w rozdzielni głównej przewiduje się zainstalowanie głównej szyny uziemiającej, w której należy dokonać rozdziału przewodu PEN na PE i N, następnie przyłączyć do niej wszystkie metalowe elementy budynku. Z szyny GSU wyprowadzić bednarkę FeZn 30x4 mm i poprowadzić na zewnątrz budynku oraz podłączyć do uziemienia głównego obiektu (R?30?). W każdym lokalu mieszkalnym w łazience należy wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe. W puszce rozgałęźnej p/t wykonać połączenia metalowych urządzeń zainstalowanych na stałe oraz zacisku PE w tablicy mieszkaniowej instalacje połączeń wyrównawczych miejscowych wykonać przewodem LgY 4 mm2 podtynkowo. Ochrona przepięciowa W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektrycznych w budynku od skutków przepięć powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych i czynności łączeniowych zastosowano ochronę przepięciową. W rozdzielni głównej przewiduje się montaż ochronników przepięć typu B+C wraz z dobezpieczeniem. Ochrona odgromowa Budynek wyposażony jest w instalację odgromową, która ze względu na zły stan techniczny przewidziana jest do wymiany. Zaprojektowano zastosowanie zwodów poziomych i pionowych w postaci drutu FeZn fi 8 mm. Mocowanie zwodów na dachu należy wykonać na klejonych wspornikach rozmieszczonych co 1 m. Zwody pionowe mocować na wspornikach dystansowych przymocowanych do elewacji budynku. Dla obiektu przewiduje się montaż 4 złączy kontrolnych. Wszystkie metalowe elementy dachu należy podłączyć od instalacji odgromowej. Przewody uziemiające od złącz kontrolnych podłączyć do istniejącego uziemienia obiektu. W projekcie przewidziano dodatkowe uziemienia pionowe w celu uzyskania wymaganej wartości uziemienia. Uwagi końcowe Zastosowane materiały muszą posiadać atesty, właściwe aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Zastosowane przewody i kable instalacyjne muszą posiadać izolację podstawową na napięcie 750V. Łączniki w lokalach mieszkalnych instalować na wysokości 1,2 m, gniazda elektryczne dla obwodu nr 4 (łazienka, kuchnia, pralka) instalować na wysokości 1,2 m, pozostałe gniazda na wysokości 0,25 m. Włączniki na korytarzach i klatce schodowej montować na wysokości 1,5 m. Po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych należy wykonać obowiązkowe pomiary elektryczne rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, badania wyłączników różnicowo-prądowych oraz rezystancji uziemień. Podczas wykonywania prac montażowych dopuszcza się zamianę proponowanego w projekcie osprzętu elektrycznego na innego producenta pod warunkiem zachowania parametrów technicznych. Przedmiot i zakres opracowania - instalacje wod-kan. Zakres zamówienia: . instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, . kanalizacja sanitarna, Opis projektowanych rozwiązań technicznych. Dane wyjściowe: . ilość mieszkań 32 lokale Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Zaopatrzenie budynku w zimną wodę przewiduje się z istniejącego przyłącza wody dla budynku. Wodomierz główny dla całego budynku pozostaje bez zmian. Podlicznik o średnicy nominalnej DN50 dla projektowanej części zostanie zlokalizowany na poziomie Parteru. Przewiduje się wodomierz strumieniowy - suchobieżny DN50 typ GMDM, który pokazano na rysunku rozwinięcia instalacji wodociągowej. Na instalacji wewnętrznej za wodomierzem i zaworami odcinającymi przewiduje się zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA-RV-281 DN 50 oraz filtr siatkowy DN50. Woda zimna w budynku będzie rozprowadzona pionem PW1 do kotłowni zlokalizowanej na III piętrze i na poszczególne kondygnacje oraz doprowadzona do szachtów instalacyjnych w którym zlokalizowane są szafy licznikowe poszczególnych mieszkań. Należy umożliwić dostęp do wodomierzy (do szachtu instalacyjnego), poprzez montaż drzwiczek od szafek instalacyjnych podtynkowych(zamykanych na klucz). Szacht instalacyjny zlokalizowany jest na korytarzach kondygnacji I-III. Woda ciepła i cyrkulacja będzie wyprowadzona z pomieszczenia kotłowni i również pionem PW1 rozprowadzona na poszczególne kondygnacje i dalej przez szachty instalacyjne do szaf licznikowych. Szafy licznikowe zlokalizowano w korytarzach na poszczególnych piętrach budynku w sąsiedztwie mieszkań. Każda szafa będzie zawierała zestawy licznikowe dla jednego lub dwóch mieszkań co przedstawiono w części graficznej projektu. Dla każdego mieszkania zaprojektowano następujący zestaw liczników na zimną i ciepłą wodę: . wodomierz jednostrumieniowy - suchobieżny dla wody zimnej typ GSD8 (?15) qnom = 1,6 m3/h . wodomierz jednostrumieniowy - suchobieżny dla wody ciepłej typ GSD8 (?15) qnom = 1,6 m3/h. Przed wodomierzami mieszkaniowymi projektuje się zawory kulowe odcinające, a za wodomierzami zawory zwrotne antyskażeniowe typ EA nr 2623 firmy HERZ i zawory kulowe odcinające. Na poszczególnych kondygnacjach końcówki instalacji ciepłej wody użytkowej należy spiąć z przewodami cyrkulacyjnymi tak, aby został umożliwiony ciągły przepływ c.w.u. Na przewodach cyrkulacyjnych przed wpięciem do instalacji ciepłej wody w celu zrównoważenia instalacji oraz umożliwienia przegrzewu wody należy zamontować zawory regulacyjne MW DN15 i ograniczniki temperatury cyrkulacji typ ZTB DN15. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji będzie wykonana z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-RT/AL./PE-HD. Przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. Na odejściach do poszczególnych poziomów wodociągowych zaprojektowano zawory kulowe odcinające. Instalacje wodociągowe w poszczególnych mieszkaniach będą wykonane z rur PE-RT/AL./PE-HD. Przewody będą rozprowadzone w podłodze w warstwie ocieplenia. Wszystkie przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować otuliną grub. ok. 20-50mm. Przewody wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji prowadzone w posadzce należy zaizolować otuliną. Kanalizacja sanitarna. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera ścieki z przyborów sanitarnych budynku mieszkalnego z I, II i III piętra. Kondygnacja parteru nie wchodzi w zakres opracowania. Ścieki odprowadzane będą za pomocą pionów kanalizacyjnych oraz kanalizacji odpływowej. Z każdego pionu kanalizacyjnego sprowadzamy ścieki przez rury kanalizacyjne AS O 100 zlokalizowane pod stropem parteru w poprzek korytarza, następnie podłączamy się do rury kanalizacyjnej AS O 200 znajdującej się wzdłuż korytarza pod stropem parteru w szachcie instalacyjnym z odpowiednim spadkiem do danej średnicy rury. Wszystkie ścieki sanitarne sprowadzane są do pionu PK znajdującego się pośrodku budynku, następnie prowadzone pod posadzką parteru do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Kanały będą wykonane z rur kanalizacyjnych system niskoszumowych. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć wywiewkami. Na pionach kanalizacyjnych zamontować rewizje nad posadzką. Piony prowadzić w bruzdach ściennych lub szachtach. Przewody kanalizacyjne biegnące nad posadzką, ze względów estetycznych umieścić w zakrytych bruzdach ściennych. Przebieg projektowanej instalacji, średnice i spadki pokazano w części rysunkowej. Należy również przewidzieć czyszczenie i ewentualne udrożnienie pionów kanalizacji sanitarnej. Przedmiot i zakres opracowania - instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania w adaptowanym budynku biurowym na mieszkania socjalne zlokalizowanym przy ulicy Fabrycznej 7 dz. nr ewid. 2376/3. Zakres obejmuje piętro 1, 2 i 3 w tym indywidualną kotłownię wraz z wyposażeniem na 3 kondygnacji i wykonaniem wewnętrznej instalacji przyłączeniowej gazu z wyjściem poza obrys budynku.. Opis techniczny instalacji CO. Kotłownia gazowa Przyjęte rozwiązanie w postaci ogrzewania i produkcji c.w.u. poprzez własną kotłownię gazową z kotłem kondensacyjnym o mocy 100 kW jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym oraz pod względem ochrony środowiska. Ogrzewanie budynku objętego opracowaniem będzie poprzez nową instalacje c.o. Woda grzewcza Przygotowana będzie w kotłowni zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji, kotłownia jest objęta zakresem niniejszego opracowania wraz z wykonaniem wewnętrznej części przyłącza gazowego z wyprowadzeniem poza obrys budynku. Woda grzewcza z kotłowni do mieszkań będzie rozprowadzona najpierw do pionów a następnie poprzez rozdzielacze indywidualnie do każdego z mieszkań. Rozwiązania projektowe Bilans mocy grzewczej: Instalacja centralnego ogrzewania: Moc całkowita: 83,9 kW Parametry pracy instalacji: 75/55 Pojemność wodna instalacji 810 dm3 Ciśnienie dyspozycyjne 24,2 kPa Przepływ w źródle 3334 kg/h Rurociągi Zaprojektowano dwa rodzaje rur: . W części od kotłowni do rozdzielaczy zaprojektowano instalację z rur stalowych ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnętrznie łączonych kształtkami zaprasowywanymi. . W części od rozdzielaczy do mieszkań zastosować rury PE-Xc łączonych za pomocą kształtek tworzywowych PPSU. Rurociągi zasilające poszczególne piony należy poprowadzić pod sufitem i po wierzchu ścian w szachcie instalacyjnym. Piony prowadzić w szachcie instalacyjnym po wierzchu ścian. Po wykonaniu instalacji odcinek od kotłowni do szachtu obudować płytą GK. Odcinki od rozdzielaczy do poszczególnych grzejników prowadzić w posadce w części izolacji akustyczno- termicznej, podejście do grzejników wykonać od dołu ze ściany. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych tak, aby nie stanowiły punktów stałych. Wolną przestrzeń należy wypełnić materiałem plastycznym niepowodującym zmian w strukturze przewodu. Przejścia przez ścianę wydzielenia pożarowego wykonać o klasie odporności ściany. Kompensację wydłużeń liniowych przewodów rozwiązać według wytycznych producenta. Grzejniki We wszystkich pomieszczeniach oprócz łazienek zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe zintegrowane uniwersalne, zapewniające wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniach. Montaż grzejników wykonać za pomocą zestawu montażowego uniwersalnego. W łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe niezintegrowane. Dopuszcza się dopasowanie wielkości grzejników do aranżacji i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń pod warunkiem spełnienia wymogu mocy grzewczej grzejników wykazanych na rozwinięciu instalacji. Grzejniki zaworowe z podłączeniem dolnym wyposażone są w zespół zaworowy. Dostarczone są fabrycznie z określoną nastawą kv odpowiednią do mocy grzejnika. Na zamówienie jest możliwość dostawy grzejnika zaworowego z wkładką o zmniejszonym przepływie. Bezpośrednio na zawór termostatyczny należy zamontować głowicę termostatyczną. Grzejniki łazienkowe należy wyposażyć w zawór odcinający RLV kątowy oraz zawór RA-N kątowy Zawory termostatyczne doposażyć w głowice termostatyczne. Rozdzielacze Zastosowano typowe rozdzielacze mosiężne o średnicy 1" . Przed rozdzielaczem należy zainstalować zawory odcinające. Każdy rozdzielacz na zasilaniu i powrocie należy wyposażyć w zaworki MINI umożliwiające odcięcie każdego obiegu grzewczego. Dodatkowo każdy rozdzielacz należy wyposażyć w odpowietrznik automatyczny na belce zasilającej i powrotnej. Odpowietrzenia Odpowietrzenie instalacji, poprzez automatyczne zawory odpowietrzające montowane na grzejnikach, oraz przez automatyczne odpowietrzniki montowane na rozdzielaczach i w najwyższych pkt instalacji zasilającej piony. Podzielniki ciepła Na grzejnikach w każdym mieszkaniu należy zainstalować radiowe podzielniki ciepła. Charakterystyka produktu: . Wartości wskazań do rozliczenia widoczne są na wyświetlaczu urządzenia uwzględniając parametry grzejnika, dzięki czemu są one zrozumiałe dla lokatora . Oprogramowanie wykrywa manipulacje oraz demontaż podzielnika . Urządzenie jest przystosowane do odczytu internetowego TSS. . Odczyt zdalny bez konieczności wchodzenia do mieszkania zachowana sfera prywatności lokatora . Radiowy transfer historii zużyć bez potrzeby wykonywania odczytów pośrednich . Bezpieczna transmisja danych szyfrowanych protokołem SSL oraz metodą CRC Izolacje termiczne i zabezpieczenia antykorozyjne Rury izolować termicznie izolacją prefabrykowaną z pianki polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r Dz.U. Nr 201, poz.1238 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 2 , pkt.1.5. Na odcinkach poziomych i pionowych w pomieszczeniach ogrzewanych stanowiących gałązki izolację można pominąć. Próba ciśnieniowa Całość instalacji po zakończeniu montażu należy poddać próbie ciśnieniowej wodnej (ciśnienie próbne powinno wynosić 4 bar i należy utrzymać przez 45 minut). Regulacja Po zakończeniu wszelkich prac montażowych i prób ciśnieniowych należy wykonać regulację instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych opisanych na rozwinięciach. Uwagi końcowe . Instalacje powinny wykonywać osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegając wszelkich zaleceń producenta systemu. . Roboty budowlano - montażowe prowadzić należy zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną, wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. . Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. Całość prac wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych" cz. II - Instalacje Sanitarne.

II.5) Główny kod CPV

45000000-7

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45310000-345330000-945332000-345331100-745320000-645333000-045100000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych) oraz posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych);

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykonał: 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lub budowie budynków mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budynków budownictwa socjalnego, komunalnego itp. o łącznej wartości tych robót co najmniej 3,0 mln zł, w ramach których wykonano m. in.: - remonty elewacji wraz z izolacją termiczną, - remonty posadzek, - tynkowanie i malowanie ścian, - remonty pokryć dachowych, - instalacje kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, - instalacje elektryczną wewnętrzną, - instalacja C.O. Wymagane zakresy mogą być spełnione łącznie, tj nie muszą dotyczyć każdej ze wskazanych robót. Oraz zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji w budownictwie; Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji w budownictwie oraz co najmniej 2-letnią praktykę zawodową Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji w budownictwie; Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie i dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zamawiający wymaga złożenia: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c) Zaświadczenia właściwej terenowej organizacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100). 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj do dnia 27.02.2018 roku, godz. 09:45. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek Bank BS Czarnków, o/Rogoźno, Nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 5. (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-10-15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zgodnie z art 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy - na zasadach określonych we wzorze umowy. 2. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy; 3. W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych analiz, ekspertyz, odbiorów Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na uzyskanie ww. dokumentów, analiz; 4. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 5. W przypadku gdy zmiany proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego co najmniej: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy. 6. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego, wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy. 7. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczeń i zabezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą "Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503 ze zmianami)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.