Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny

Gmina Osięciny

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515185-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Osięciny

Regon: 53704200000

ulica: Wojska Polskiego

Numer domu: 14

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 88-220

Miejscowość: Osięciny

Województwo: kujawsko-pomorskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 54 2650030, 2650034

e-mail: ug@osieciny.pl

Fax: 542 650 185

Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl// , www.osieciny.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Adres:

Urząd Gminy Osięciny, ul Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny, sekretariat, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny

Numer referencyjny:

ZP 271.02.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,200 km. 1) Przebudowa drogi gminnej nr 180228C Osięciny - Borucin i drogi dojazdowej w m. Borucin na odcinkach o łącznej długości 0,735km Przebudowa dróg gminnych nr 180228C Osięciny - Borucin i drogi dojazdowej w m. Borucin na odcinkach o łącznej długości 0,735km zaplanowana na 2018r. polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy. Przygotowanie podbudowy obejmuje jej mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie oraz wyrównanie warstwą tłucznia wapiennego 0/16 (0/30), grubości 4 (8)cm. Jezdnie o nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinków będą miały szerokość 3,50 (3,00)m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych dróg oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania drogi gminnej nr 180228C z drogą dojazdową oraz zmiany nawierzchni na końcu przebudowywanego odcinka. 2) Przebudowa dróg gminnych nr 180332C Osięciny - Żakowice i nr 180304C Wola Skarbkowa - Żakowice na odcinkach o łącznej długości 1,080km Przebudowa dróg gminnych nr 180332C Osięciny - Żakowice i nr 180304C Wola Skarbkowa - Żakowice na odcinkach o łącznej długości 1,080km polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości 6cm. Jezdnie o nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinków będą miały szerokość 3,50m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych dróg szerokości 0,75m. Oznakowanie skrzyżowania z drogą nr 180229C jest kompletne, nie wymaga zmiany. 3) Przebudowa drogi gminnej nr 180321 C, JARANTOWICE - SAMSZYCE, na odcinku o długości 0,300km Przebudowa odcinka drogi od km 0+960 do km 1+260 zaplanowana na 2018r. polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 na istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30 grubości średnio 6cm. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,00m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi szerokości 0,50m na całej długości odcinka. 4)Przebudowa drogi gminnej nr 180286C, PUŁKOWNIKOWO - BARTŁOMIEJOWICE, na odcinku o długości 0,100km Przebudowa drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo - Bartłomiejowice zaplanowana na 2018r. polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości 4cm. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych drogi oraz uzupełnienie oznakowania pionowego skrzyżowania z drogą gminną nr 180285C. 5) Przebudowa dróg gminnych: nr 180276C WOLA SKARBKOWA - WOLA SKARBKOWA i nr 180277C BARTŁOMIEJOWICE - WOLA SKARBKOWA, o łącznej długości 0,630km. Przebudowa dróg gminnych nr 180277C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa i nr 180276C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa na odcinkach o łącznej długości 0,530km polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości 4cm. Jezdnie o nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinków będą miały szerokość 3,00 (3,50) m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych dróg szerokości 2x0,50m (droga nr 180276C) i 2x0,75m (droga nr 180277C) oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania obu dróg. 6) Przebudowa drogi gminnej nr 180296 C, PILICHOWO - PILICHOWO, na odcinku o długości 0,200km Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/63 grubości średnio 10cm. Uzupełnieniem robót będzie ścięcie, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, montaż barier sprężystych w obustronnych poboczach drogi w obrębie skrzyżowania z rowem melioracyjnym oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą powiatową 7) Przebudowa drogi gminnej nr 180203 C, POCIERZYN - RUSZKI, na odcinku o długości 0,280km Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30 przy grubości warstwy średnio 6cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą powiatową nr 2801C Bilno - Pocierzyn w km 0+280. Sposób oznakowania pionowego skrzyżowania z drogą powiatową będzie tematem odrębnego opracowania. 8) Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej w m. NAGÓRKI, na odcinku o długości 0,100km Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jaj mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości średnio 4cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy profilowaniu podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną nr 180208C. 9) Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C, NAGÓRKI - KROTOSZYN, na odcinku o długości 0,600km Przebudowa odcinka drogi nr 180205C Nagórki - Krotoszyn od km 3+185 do km 3+785 zaplanowana na 2018r. ma polegać na wykonaniu podwójnego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów, kolein i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 4,00m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi. 10) Przebudowa drogi gminnej nr 180256 NAGÓRKI - NAGÓRKI, na odcinku o długości 0,135km, Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jaj mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wzmocnieniu i lokalnym pogrubieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości średnio 6cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy profilowaniu podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną nr 180213C. 11) Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej w m. LATKOWO, na odcinku o długości 0,040km Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/63 grubości średnio 10cm. Uzupełnieniem robót będzie ścięcie, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych szerokości 0,50m. 2.2.Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 5,350 km. 1) Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C, ZAGAJEWICE - LEKARZEWICE, na odcinku o długości 1,000 km Przebudowa odcinka drogi od km 2+630 do km 3+630 zaplanowana na 2018r. ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów, kolein i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,50 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi oraz montaż barier sprężystych, jednostronnych o masie 24kg/mb w poboczach drogi, przy przepustach na rowach melioracyjnych w km 2+840 i 3+430 2) Przebudowa drogi gminnej nr 180210C, ZAGAJEWICE - LEKARZEWICE, na odcinku o długości 0,650km Przebudowa odcinka drogi od km 1+360 do km 2+010 zaplanowana na 2018r. ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8, odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 4,00 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie obustronnych poboczy gruntowych drogi. Oznakowanie skrzyżowania z drogą powiatową w km 2+010 prawidłowe, nie wymaga zmian. 3) Przebudowa drogi gminnej nr 180244C, BODZANOWO - BILNO , na odcinku o długości 0,440 km Przebudowa odcinka drogi od km 0+000 do km 0+440 zaplanowana na 2084r. ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 4,00 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie obustronnych poboczy gruntowych drogi. Oznakowanie skrzyżowania z drogą powiatową w km 0+440 prawidłowe, nie wymaga zmian. 4) Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C, KOŚCIELNA WIEŚ - KROTOSZYN, na odcinku o długości 1,150 km Przebudowa odcinka drogi nr 180206C Kościelna Wieś - Krotoszyn od km 1+920 do km 3+070 zaplanowana na 2018r. ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów, kolein i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,50m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi. 5) Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C, KOŚCIELNA WIEŚ - KROTOSZYN, na odcinku o długości 1,050 km Przebudowa odcinka drogi nr 180206C Kościelna Wieś - Krotoszyn od km 0+870 do km 1+920 zaplanowana na 2018r. ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów, kolein i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,50m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi. 6) Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C, SAMSZYCE - BORUCIN, na odcinku o długości 1,060 km Przebudowa odcinka drogi od km 1+710 do km 2+770 zaplanowana na 2018r. ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów, kolein i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 4,00 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi oraz montaż barier sprężystych, jednostronnych o masie 24kg/mb w poboczach drogi, przy przepuści na rowie melioracyjnym w km 1+715.. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa b) przedmiary robót c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 4. Przedstawione w/w dokumentacji projektowej, siwz, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, siwz i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, ze oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. 5. Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego - 36 miesięcy. 3. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 31.08.2018 r.

II.5) Główny kod CPV:

45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-08-31

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie dróg, na łączną kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł brutto, przy czym wartość jednej z robót musi wynosić co najmniej 250.000,00 zł brutto. b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami, zgodnie z art. 12ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane: - co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ); 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty. 2. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 4. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 18.000,00 zł (słownie: Osiemnaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osięciny KDBS O/Osięciny 87 9550 0003 2002 0000 0101 0023 z dopiskiem na blankiecie przelewu "wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny". 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium należy załączyć do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "WADIUM", a jego kopię załączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1.1. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: klęski żywiołowe, akty terroryzmu, wojny, strajki, akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej 1.2. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni kalendarzowych, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie. 1.3. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej. 1.4. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1. 1.5. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia strony umowy. 1.6. Konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, , a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 1.7. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22 a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy -Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 1.8. Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 1.9. Konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy. 2. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-26

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Osięciny codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.