Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa dróg gminnych na terenie gmi

Gmina Miękinia

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miękinia w miejscowości Miękinia i Brzezina”

Data utworzenia: 2019-12-30T09:28:41.18

Data publikacji: 2019-12-30T12:41:59.547

Nazwa zamawiającego: Gmina Miękinia

Ulica: ul. Kościuszki

Numer domu: 41

Numer mieszkania:

REGON: 93193504600000

Miejscowość: Miękinia

Kod pocztowy: 55-330

Państwo: Polska

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 71 735 92 28

Fax: 71 733 64 00

E-mail: urzad@miekinia.pl, zampub@miekinia.pl

Biuletyn: 510282655-N-2019

Pozycja: 510282655-N-2019

Strona WWW: www.miekinia.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 625487-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miękinia w miejscowości Miękinia i Brzezina”

Numer referencyjny: KRO.ZP.271.24.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Willowej w Miękini i ulicy Parkowej w Brzezinie. Przebudowa ul. Willowej w Miękini obejmuje roboty branży drogowej i sanitarnej na działce nr 434 dr, obręb Miękinia. Dla wszystkich przebudowywanych dróg przewidziano doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementem (nawożonej) o Rm=2,5 do 5,0MPa grubości 25cm na odcinku do km 0+410. Na odcinku objętym opracowaniem nie przewiduje się obniżenia niwelety drogi. Dla przebudowywanej ul. Willowej przyjęto następujące założenia projektowe: droga klasy L; kategoria ruchu - KR2; na odcinku od 0+006,76 do 0+410 droga jednojezdniowa, o przekroju ulicznym szerokości 5,50m, z chodnikiem jednostronnym szerokości 1,55m; pochylenie poprzeczne jezdni - daszkowe i jednostronne -2%; pobocza utwardzone kruszywem kam. 0/31,5mm, gr.10cm i szerokości 0,50m. Przebudowa ul. Parkowej w Brzezinie obejmuje roboty branży drogowej na działce nr 306 dr, obręb Brzezina. Zakres przebudowy obejmuje roboty branży drogowej: oczyszczenie krawędzi nawierzchni drogi z kostki kamiennej; roboty ziemne – wykop pod poszerzenie jezdni; podbudowa betonowa bez dylatacji (stabilizacja dowożona), gr. 20 cm – roboty na poszerzeniach; podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach; wyrównanie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej kruszywem łamanym 0/31,5 mm – średnia gr. 5 cm; podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm; mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej- zużycie emulsji 0,5 kg/m2; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa AC11S – gr. 5 cm.

CPN główny przedmiot: 45200000-9Miękinia Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.