Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Przebudowa dróg gminnych ujętych w budżecie gminy Gozdowo

Gmina Gozdowo

Przebudowa dróg gminnych ujętych w budżecie gminy Gozdowo w 2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516049-N-2018 z dnia 2018-02-09 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Gozdowo

Regon 61101595100000

ulica ul Krystyny Gozdawy

Numer domu 19

Numer mieszkania

Kod pocztowy 09213

Miejscowość Gozdowo

Województwo mazowieckie

Państwo Polska

Numer telefonu 24 276 21 12

e-mail djankowski@gozdowo.eu

Fax 24 364 48 23

Adres strony internetowej (URL) www.gozdowo.eu

Adres profilu nabywcy http://uggozdowo.bip.org.pl/

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

http://uggozdowo.bip.org.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

w formie pisemnej

Adres

Urząd Gminy w Gozdowie ul Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa dróg gminnych ujętych w budżecie gminy Gozdowo w 2018r.

Numer referencyjny

RBK.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadanie p.n "Przebudowa dróg gminnych ujętych w budżecie gminy Gozdowo w 2018." W zakres prac wchodzą następujące roboty: a) Przebudowa drogi gminnej nr 370117 W w miejscowości Kolczyn - (etap I) b) Przebudowa drogi gminnej nr 370124 W relacji Bronoszewice - Kuskowo -Białuty (etap I). 2. Przebudowa drogi gminnej nr 370117 W w miejscowości Kolczyn - (etap I) a) Charakterystyka drogi do wykonania . Kategoria drogi gminna, . Klasa drogi lokalna (D), . Kategoria ruchu KR1, . Prędkość projektowana 40 km/h, . Długość 810 m, . Szerokość pasa ruchu 3,00 m, . Przekrój jezdni 1x1, . Rodzaj nawierzchni mieszanka mineralno - bitumiczna, . Rodzaj poboczy umocnione kruszywem 0,3 m, b) Konstrukcja jezdni . Warstwa ścieralna AC11S 50/70 - 5 cm, . Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 8 cm, . Sprofilowana zagęszczona nawierzchnia tłuczniowa. c) Przedmiot zamówienia obejmuje . profilowanie istniejącej nawierzchni drogi, . ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, . ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej, . wykonanie umocnionych poboczy obustronnych, . wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w . dokumentacji projektowej, . szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, . przedmiarze robót, . niniejszej specyfikacji. 3. Przebudowa drogi gminnej nr 370124 W relacji Bronoszewice - Kuskowo -Białuty (etap I). a) Charakterystyka drogi do wykonania . Kategoria drogi gminna, . Klasa drogi lokalna (D), . Kategoria ruchu KR1, . Prędkość projektowana 40 km/h, . Długość 655 m, . Szerokość pasa ruchu 3,00 m, . Przekrój jezdni 1x1, . Rodzaj nawierzchni mieszanka mineralno - bitumiczna, . Rodzaj poboczy umocnione kruszywem 0,3 m, b) Konstrukcja jezdni i zajazdów . Warstwa ścieralna AC11S 50/70 - 5 cm, . podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 8 cm, . Sprofilowana zagęszczona istniejąca nawierzchnia jako podbudowa pomocnicza. c) Przedmiot zamówienia obejmuje . profilowanie istniejącej nawierzchni drogi, . ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, . ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej, . wykonanie umocnionych zjazdów z mieszanek mineralno - bitumicznych, . wykonanie umocnionych poboczy obustronnych, . wykonanie oznakowania pionowego - znak ostrzegawczy A-30 + tabliczka T (zmiana nawierzchni), . wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w . dokumentacji projektowej, . szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, . przedmiarze robót, . niniejszej specyfikacji, Uwaga dołączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego ofertowa cena powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej, SST i zapisów SIWZ. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wykonawca na własny koszt musi wykonać następujące dokumenty inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (1 egz.), dokumentację powykonawczą (1 egz.). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. Jeżeli w dokumentach przetargowych dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV

45233225-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45100000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

2018-04-30

lub zakończenia

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Spełnienie powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie 1. wypełnionego oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - według załącznika nr 2 do SIWZ - złożenie oświadczenia jest jednoznaczne ze spełnieniem tego warunku.

Informacje dodatkowe

Ocena spełnienia postawionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności musi spełnić każdy z Wykonawców,

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Spełnienie powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie: 1. wypełnionego oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - według załącznika nr 2 do SIWZ; oraz dokumentów wykazujących że Wykonawca 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

Ocena spełnienia postawionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiające zobowiązania tych podmiotów - według załącznika nr 7 do SIWZ (zamawiający dopuszcza inną formę złożenia zobowiązania podmiotu niż na załączonym dokumencie do SIWZ), do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego ? zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub ? zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Spełnienie powyższego warunku Zamawiający oceni na podstawie 1. wypełnionego oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji - według załącznika nr 2 do SIWZ; 2.wykazu zrealizowanych robót - według załącznika nr 4 do SIWZ wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień przy czym każde z wykonanych zamówień musi spełniać warunki a) zakres - budowa lub przebudowa lub remont drogi; b) wartość - nie mniejsza niż 200 000,00 zł (brutto). Wraz z załącznikiem nr 4 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określających, iż roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5 do SIWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: . jedną osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadają uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Uwaga przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r poz. 65).

Tak

Informacje dodatkowe

Ocena spełnienia postawionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiające zobowiązania tych podmiotów - według załącznika nr 7 do SIWZ (zamawiający dopuszcza inną formę złożenia zobowiązania podmiotu niż na załączonym dokumencie do SIWZ), do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego ? zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub ? zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku złożenia oferty wspólnej dokumenty, o którym mowa w pkt 1-2 składa każdy z Wykonawców. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada dokumenty o których mowa w pkt 1-2 dotyczące tego podmiotu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce tej osoby. Oświadczenie winno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku udziału w postępowaniu. 2. wykaz zrealizowanych robót - według załącznika nr 4 do SIWZ wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień przy czym każde z wykonanych zamówień musi spełniać warunki a) zakres - budowa lub przebudowa lub remont drogi; b) wartość - nie mniejsza niż 200 000,00 zł (brutto). Wraz z załącznikiem nr 4 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określających, iż roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5 do SIWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej . jedną osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadają uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Uwaga przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r poz. 65).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

n/d

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

n/d

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. wypełniony formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SIWZ, 2. potwierdzenie wniesienia wadium; 3. pełnomocnictwo lub inny dokument (np odpis KRS, umowa spółki, wypis z CEIDG itp.) potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy przez osoby podpisujące ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar (załącznik nr 8 do SIWZ); 5. zobowiązanie podmiotu w przypadku gdy Wykonawca powołuje się za zasoby innych podmiotów;

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie trzy tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty, a dowód wniesienia załączyć do oferty. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na Nr rachunku BPS S.A. O/R w Warszawie nr 31 9015 0001 3900 0299 2000 0030 (ksero przelewu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty kserokopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli z treści gwarancji (poręczenia) wynika, że gwarancja wygasa z chwilą jej zwrotu przed upływem terminu jej ważności, wymagane jest załączenie oryginału gwarancji. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy - Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: . odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; . nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; . zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nie

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, b) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, c) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile są one niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, e) zmiana sposobu spełnienia świadczenia ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) skrócenie albo wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: . wystąpienia długotrwałych, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót, . wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego; . zlecenia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których wykonanie konieczne jest w celu prawidłowego wykonania robót podstawowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; . zlecenia przez Zamawiającego innego zamówienia kolidującego z realizacją robót stanowiących przedmiot umowy; . gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót; . zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; . wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; . odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; . przedłużających się robót obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty niezwiązane z robotami budowlano-montażowymi); . zmiany przepisów prawa; . siły wyższej Powyższe zmiany Zamawiający dokona na podstawie aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-26

godzina

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Gozdowo codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.