Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzywiń

Gmina Krzywiń

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzywiń

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 515391-N-2018 z dnia 2018-02-07 r

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Krzywiń

Regon: 41105057000000

ulica: ul Rynek

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 64010

Miejscowość: Krzywiń

Województwo: wielkopolskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 655 170 525

e-mail: umig@krzywin.wokiss.pl

Fax: 655 170 676

Adres strony internetowej (URL): www.krzywin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.krzywin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie pocztą, przez kuriera lub osobiście

Adres:

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzywiń

Numer referencyjny:

271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w gminie Krzywiń składająca się z następujących części: 1. Część zamówienia nr 1 - Przebudowa - utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Bielewo; 2. Część zamówienia nr 2 - Przebudowa - utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Łuszkowo; 3. Część zamówienia nr 3 - Przebudowa - utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Krzywiń - ul Polna; 4. Część zamówienia nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliniec. Dla poszczególnych części zakres zamówienia obejmuje: 1. Część zamówienia nr 1 - Przebudowa - utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Bielewo Zamówienie polega na przebudowie drogi wewnętrznej działki o Nr 415 polegającym na utwardzeniu kostką brukową betonową. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI DROGI: . szerokość jezdni: - km 0+000÷0+035 - początek trasy 3,20 m dalej przejście do szerokości 4,00 m - km 0+035÷0+124 - szerokość 4,00 m - km 0+124÷0+134 - rozwidlenie szerokość od 4,00 m do 10,00 m - km 0+134÷0+141 - wjazd (strona lewa) szerokość 3,50 m - km 0+134÷0+144 - wyjazd (strona prawa) szerokość 3,50 m, przy czym na całej długości w środku jezdni biegnie ściek szerokości 0,50 m - Łączna długość jezdni . ułożenie obustronnie obrzeży betonowych 8x30 . spadek poprzeczny: do środka jezdni 2 x 1% . Wykonywaną nawierzchnię należy dowiązać do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej - na początku w km 0+000 . Konstrukcja drogi i wjazdów: - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podbudowie betonowej gr 20cm i warstwie odcinającej z piasku gr 10 cm, - obustronne obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej gr 10cm. . Roboty ziemne - pobocze po ułożeniu nawierzchni uzupełnić piaskiem śr gr 5cm. ODWODNIENIE Wody opadowe z jezdni będą odprowadzane powierzchniowo z jezdni przez ściek, który przebiegać będzie środkiem. Na początku trasy należy dodatkowo ułożyć ściek na całej szerokości jezdni tj 3,20m szerokości 0,20 m, natomiast na końcu też ułożyć ściek szerokości 0,20m wzdłuż drogi powiatowej (od wjazdu do wyjazdu). INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Występująca infrastruktura techniczna na działce tj kabel telefoniczny i woda nie będzie kolidował z pracami objętymi w projekcie ( podwyższenie niwelety średnio o 40cm). Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia objętego Częścią nr 1 zamówieni wchodzi wykonanie wszelkich innych robót objętych dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zawierają: - Szczegółowe specyfikacje techniczne- stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, - skrócona dokumentacja drogowa (wykonawcza) - stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, - kosztorys ofertowy "ślepy" - stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. - Przedmiar robót - stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ 2. Część zamówienia nr 2 - Przebudowa - utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Łuszkowo Zamówienie polega na przebudowie drogi wewnętrznej działki o Nr 591 polegającym na utwardzeniu kostką brukową betonową. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI DROGI: . długość jezdni 100,00 mb, . szerokość jezdni szerokość jezdni 4,00m, przy czym na całej długości w środku jezdni biegnie ściek szerokości 0,50 m . ułożenie obustronnie obrzeży betonowych 8x30 . spadek poprzeczny: do środka jezdni 2 x 1% . Wykonywaną nawierzchnię należy dowiązać do istniejącej wjazdu z drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej - na początku trasy . Konstrukcja drogi i wjazdów: - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podbudowie betonowej gr 20 cm i warstwie odcinającej z piasku gr 10 cm, - obustronne obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej gr 10cm, - ta sama konstrukcja nawierzchni dotyczy wjazdów do posesji. . Roboty ziemne - pobocze po ułożeniu nawierzchni uzupełnić piaskiem śr gr 5cm. ODWODNIENIE Wody opadowe z jezdni będą odprowadzane powierzchniowo z jezdni przez ściek, który przebiegać będzie środkiem. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Występująca infrastruktura techniczna na działce tj kabel telefoniczny i woda nie będzie kolidował z pracami objętymi w projekcie ( podwyższenie niwelety średnio o 20cm). Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia objętego Częścią nr 2 zamówienia wchodzi wykonanie wszelkich innych robót objętych dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zawierają: - Szczegółowe specyfikacje techniczne- stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, - skrócona dokumentacja drogowa (wykonawcza) - stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, - kosztorys ofertowy "ślepy" - stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. - Przedmiar robót - stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ 3. Część zamówienia nr 3 - Przebudowa - utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Krzywiń - ul Polna Zamówienie polega na przebudowie drogi wewnętrznej działki o Nr 369 polegającym na utwardzeniu kostką brukową betonową. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI DROGI: . długość jezdni 285,00 mb, . szerokość jezdni szerokość jezdni 4,00m, przy czym na całej długości w środku jezdni biegnie ściek szerokości 0,50 m . ułożenie obustronnie obrzeży betonowych 8x30 . spadek poprzeczny: do środka jezdni 2 x 1% . Wykonywaną nawierzchnię należy dowiązać do istniejącej nawierzchni utwardzonej - bitumicznej- na początku trasy . Konstrukcja drogi i wjazdów: - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podbudowie betonowej gr 20 cm i warstwie odcinającej z piasku gr 10 cm, - obustronne obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej gr 10cm, - ta sama konstrukcja nawierzchni dotyczy wjazdów do posesji. . Roboty ziemne - pobocze po ułożeniu nawierzchni uzupełnić piaskiem śr gr 5cm. ODWODNIENIE Wody opadowe z jezdni będą odprowadzane powierzchniowo z jezdni przez ściek, który przebiegać będzie środkiem. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Występująca infrastruktura techniczna na działce tj kabel telefoniczny i woda nie będzie kolidował z pracami objętymi w projekcie ( podwyższenie niwelety średnio o 20cm). Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia objętego Częścią nr 2 zamówieni wchodzi wykonanie wszelkich innych robót objętych dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 zawierają: - Szczegółowe specyfikacje techniczne- stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, - skrócona dokumentacja drogowa (wykonawcza) - stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, - kosztorys ofertowy "ślepy" - stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. - Przedmiar robót - stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ 4. Część zamówienia nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliniec Zamówienie polega na przebudowie dwóch odcinków drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach o Nr 25 i 98 polegającym na utwardzeniu kostką brukową betonową. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI DROGI: Ruch na drodze przyjęto dla ruchu kategorii KR1 (droga lokalna, gminna) z obciążeniem samochodami ciężarowymi oraz sprzętem rolniczym. Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś. Liczba jezdni - 1, szerokość jezdni - 4,00 m (2 pasy po 2,00 m). Skrajnia pionowa nad drogą gminną - 4,50 m. Spadek poprzeczny jezdni 2% (daszkowy), dla zjazdów -zmienny, chodnika jednostronny 2%. Konstrukcja jezdni drogi: . łączna długość drogi do wykonania 325,23 mb . kostka betonowa brukowa grubości 8cm (szara) . warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm . warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63,0 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm . warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu. Jako obramowanie nawierzchni projektuje się (w przypadku braku istniejącego oporu np. fundamentu) od strony terenu zieleni obrzeża betonowe 8x30 cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5 cm, a od strony jezdni krawężniki betonowe 20x30 cm (prostokątne) ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5 cm na ławach betonowych z betonu C 8/10 (B 10) grubości 15 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika: . kostka betonowa brukowa grubości 6 cm (kolorowa) . podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm . podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm . warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Jako obramowanie nawierzchni projektuje się (w przypadku braku istniejącego oporu np. fundamentu) od strony terenu zieleni obrzeża betonowe 8x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5 cm, a od strony jezdni krawężniki betonowe 15x30 cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5 cm na ławach betonowych z betonu C 8/10 (B 10) grubości 15 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Konstrukcja zjazdów na posesje: . kostka betonowa brukowa (kolorowa-czerwona), grubości 8 cm . podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubości 5 cm . podbudowa z kruszywa łamanego 0+3 l ,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm . podbudowa z kruszywa łamanego 31,5+63mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm . warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu. Jako obramowanie nawierzchni zjazdu na posesje projektuje się oporniki betonowe 12x25 cm, a od strony jezdni krawężniki betonowe 20x30 cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5 cm na ławach betonowych z betonu C 8/10 (B 10) grubości 15 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm, a od strony posesji w przypadku braku istniejącego ograniczenia w postaci np. fundamentu, oporniki betonowe 12x25 cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10. Konstrukcja połączenia, drogi gminnej i drogi powiatowej oraz zakończenia jezdni (odcinek "2") . opornik betonowy 12x25 cm . podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm . ława betonowa z betonu C 8/10 (B 10) grubości 20 cm . warstwa z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Odwodnienie - odprowadzenie wody poprzez spadki poprzeczne nawierzchni do krawędzi jezdni i odprowadzenie jej na teren przyległy (tereny zieleni). Spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny (daszkowy) 2% i jednostronny 2% oraz zmienny (zjazdy). Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia objętego Częścią nr 4 zamówienia wchodzi wykonanie wszelkich innych robót objętych dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 zawierają: - Szczegółowe specyfikacje techniczne- stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, - skrócona dokumentacja drogowa (wykonawcza) - stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, - kosztorys ofertowy "ślepy" - stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót - stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ Kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne Dla wszystkich części zamówienia Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami ofertowymi), stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w ST. Na przedmiotowe zadanie Zamawiający wymaga udzielenia 3 - letniego okresu gwarancji/rękojmi. Okresu gwarancji/rękojmi stanowi kryterium w niniejszym postępowaniu. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji, tj spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. W przypadku składania oferty, w której wykonawca proponuje rozwiązania równoważne, do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów, urządzeń itp. równoważnych, a w przypadku rozwiązań równoważnych do opisanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy wykonawca zobowiązany jest także wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, sposoby wykonania zamówienia spełniają wymagania zamawiającego. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów i sposobów wykonania przyjętych w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania równoważnego wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wyłącznie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Każdy z wykonawców winien dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca. Ponadto zakres prac obejmuje: 1. Sporządzenie operatu kolaudacyjnego, na który składa się: 1) dokumentacja powykonawcza obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 2) atesty na materiały i prefabrykaty, 3) protokoły odbioru robót, 4) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń. Technologia wykonania prac: 1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. 3. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 4. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 5. Teren okoliczny należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia i określonych w dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm., dalej: Kodeks pracy), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV:

45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45111000-845110000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium wyboru oferty.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać, iż: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 100.000,00 zł, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum odpowiadającą wartości złożonej przez Wykonawcę oferty

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Wykonawca musi wykazać, iż: 1. W zakresie zdolności technicznej wykonał nie wcześniej niż w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości minimum 250 m, przy czym w ramach przebudowy drogi wykonana została nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 2. W zakresie zdolności zawodowej dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: 1) drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa

Tak

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia i określonych w dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 5. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6. Zaświadczenie musi być ważne na dzień podpisania umowy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów (jeśli dotyczy). 3. Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29ust. 3a ustawy Pzp, którzy będą brać czynny udział w realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Kosztorys ofertowy. 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas należy załączyć projekt umowy konsorcjum lub list intencyjny.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-07-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, b) wprowadzenia robót zamiennych, c) wprowadzenia robót dodatkowych, d) wprowadzenia robót uzupełniających, e) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, f) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, g) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, h) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy; (w tym wypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b wymienionej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-02-23

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Przebudowa - utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Łuszkowo

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Krzywiń codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.