Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przebudowa dróg gminnych w Ruszowicach w ramach zadania in

Gmina Głogów

Przebudowa dróg gminnych w Ruszowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach."

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 501871-N-2020 z dnia 2020-01-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Głogów

Regon: 39064731100000

ulica: Piaskowa

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 67-200

Miejscowość: Głogów

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 076 836 55 55,

e-mail: gminaglogow@wp.pl,

Fax: 076 836 55 67

Adres strony internetowej (URL): https://gminaglogow.pl/

Adres profilu nabywcy: https://gminaglogow.pl/

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

https://gminaglogow.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

https://gminaglogow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych w Ruszowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach."

Numer referencyjny:

RI.271.3.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa dróg gminnych w Ruszowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach, Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach, Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach." 2. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę dróg: 2.1 Odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach polegającej na: - rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni z tłucznia, korytowanie z profilowaniem podłoża, ułożenie 25 cm warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 mm, 5 cm podsypki cementowo - piaskowej oraz ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm; - zaoporowanie konstrukcji jezdni betonowym krawężnikiem 22 x 15 cm wyniesiony na 4 cm w stosunku do nawierzchni; - przewóz na odległość do 3 km i wbudowanie odzyskanego kruszywa nadającego się do ponownego wykorzystania; - uzyskanie protokołu potwierdzającego zatwierdzenie zmian w stałej organizacji ruchu. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie wykonawczym. 2.2 Ulicy Diamentowej polegającej na: - rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni z tłucznia, korytowanie z profilowaniem podłoża, ułożenie 25 cm warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5 mm, 5 cm podsypki cementowo - piaskowej oraz ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm; - w ramach inwestycji przewidziano też wykonanie dojść i dojazdów do posesji oraz - wykonanie placu do zawracania w wymiarach 10,00 m x 14,0 m. - przewóz na odległość do 3 km i wbudowanie odzyskanego kruszywa nadającego się do ponownego wykorzystania; - uzyskanie protokołu potwierdzającego zatwierdzenie zmian w stałej organizacji ruchu. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie wykonawczym. 2.3 Zjazdu ul. Tęczowej w ramach którego zostanie wykonana: - nawierzchnia z kostki brukowej którą ułożyć trzeba na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm i warstwie odsączającej z pospółki o grubości 15 cm. - utwardzenie placów z kostki typu Eko - kwadrat o grubości 8 cm z wypełnieniem szczelin żwirem 4-8 mm kolor szary na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm i warstwie odsączającej z pospółki o grubości 15 cm. - budowę przyłącza kanalizacji deszczowej odwadniającego projektowany ciąg pieszo - jezdny oraz plac przyległy do niego. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie wykonawczym.

II.5) Główny kod CPV:

45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w szczególności: 1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 2) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji, 3) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 6. Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 7. Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, obniżenie proporcjonalne do wartości robót nie wykonanych w umowie wycenionych na podstawie kosztorysu ofertowego, który ma charakter pomocniczy.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-05-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli wykonawca wykaże się, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1.1. Wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie - tj. wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na przebudowie dróg każde o wartości brutto min. 400 000,00 zł i potwierdzi należyte wykonanie tych robót budowlanych przy pomocy dowodów (np. referencje), zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 1.2. Wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawniania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U.2018, poz. 1202 ze zm.), po które w trakcie realizacji zamówienia będą kierować robotami, w tym w szczególności: a) kierownika robót branży drogowej - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, wymagania spełniały będą osoby które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz robót budowlanych (na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego w sekcji V pkt 1.1. SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich miejsca wykonania, powierzchni budynku, rodzaju wykonanych robót, daty zakończenia robót i zlecających, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wykaz robót zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 5A do SIWZ; b) do każdej roboty, wskazanej w wykazie robót, należy załączyć dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje, o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; c) wykaz osób (na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego w sekcji V pkt 1.2. SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, numeru uprawnień. Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 5B do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: - w celu skutecznego złożenia oferty: 1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 1.2. jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej; - w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu: 1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się skorzystanie z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 2A i 2B do SIWZ); Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp). Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy mogą złożyć niniejsze oświadczenie na jednym dokumencie. 1.4. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ z zaznaczeniem treści pkt 1 tego oświadczenia); 1.5. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadzie wskazanej w art. 22a ustawy Pzp - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jako dowód polegania przez Wykonawcę w doniesieniu do warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 6A i 6B.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone: 2.1. przelewem - wpłacane na rachunek Gminy Głogów w Banku Spółdzielczym w Głogowie 44 8646 0008 0000 0000 6161 0004 z dopiskiem "wadium - "Przebudowa dróg gminnych w Ruszowicach w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa odcinka ul. Miodowej w Ruszowicach, Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach, Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowicach." - tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku (UWAGA: w przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium); 2.2. w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmiotu o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.) -załączane do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do kasy). W przypadku załączenia dokumentu do koperty zawierającej ofertę należy pamiętać, aby nie spinać ww. dokumentu z ofertą i nie numerować go jako kolejnej strony tej oferty. Dokument ten, bowiem ma zapewnić możliwość swobodnego przekazania do kasy, bez konieczności naruszania integralności samej oferty. 2.3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 3.1. musi być wystawione na Gminę Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, 3.2. musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; 3.3. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych Wykonawców; 3.4. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania z ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Referatu finansowego wydaje, pracownik merytoryczny przesyła Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; w takim przypadku zmianie mogą ulec te zapisy umowy, na które zmiana przepisów miała wpływ, 2) nastąpi zmiana stawki VAT; w takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto wynagrodzenia, a kwota netto pozostanie bez zmian, 3) zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Stron, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, w tym wystąpienie siły wyższej; za siłę wyższą uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej); nie uznaje się za siłę wyższą strajku, wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług. 4) nastąpi utrudnienie możliwości wykonywania inwestycji z winy Zamawiającego; w takim przypadku może ulec zmianie termin wykonania inwestycji. 3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia może nastąpić, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robót przez Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4. Zmiana terminu wykonania, ilości robót i wartości Przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych, zamówień dodatkowych. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminach wynikających z niniejszej Umowy. 5. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w szczególności: 1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 2) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji, 3) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 6. Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 7. Zmiana dotycząca wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, obniżenie proporcjonalne do wartości robót nie wykonanych w umowie wycenionych na podstawie kosztorysu ofertowego, który ma charakter pomocniczy. 8. Zmiana terminu może nastąpić w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru ze względu na warunki atmosferyczne. 9. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 9. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokół wraz z uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2020-01-24

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Codziennie aktualne przetargiZapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Spędzasz dużo czasu na codziennym wyszukiwaniu przetargów?
Jeśli tak, to zamów na swój adres e-mail codzienne aktualne przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach
Przejdź do opisu i formularza zamówienia usługi i kliknij na link

Opis usługi
Przesyłanie na email aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.