Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2018 roku

Gmina Wodzisław

Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 517182-N-2018 z dnia 2018-02-12 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Gmina Wodzisław

Regon 29101085000000

ulica ul Krakowska

Numer domu 6

Numer mieszkania

Kod pocztowy 28330

Miejscowość Wodzisław

Województwo świętokrzyskie

Państwo Polska

Numer telefonu 413 806 118

e-mail ugwodzislaw@wp.pl

Fax 413 806 118

Adres strony internetowej (URL) www.wodzislaw.biuletyn.net

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Tak

www.wodzislaw.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.wodzislaw.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

3) Oferty składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w oryginale (na podstawie art 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw)

Adres

Urząd Gminy w Wodzisławiu, ul Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2018 roku

Numer referencyjny

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław na następujących odcinkach: Zadanie 1. Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie kolonia (odcinek 1150 m w km 0+000 do 1 +150) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr 8 cm na szerokości 3,3 m + rozjazd 12 m2, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) szerokość układania 3,0 m + rozjazd 12,0m2. Zadanie 2. Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska (odcinek 625m w km 0+000 do 0+625) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr 8 cm na szerokości 4,3 m + rozjazd 12 m2, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) szerokość układania 4,0 m + rozjazd 12,0m2. Zadanie 3. Przebudowa drogi wewnętrznej Pokrzywnica wieś (odcinek 425m w km 0+000 do 0+425) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr 10 cm na szerokości 3,3 m + rozjazd 12 m2, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) szerokość układania 3,0 m + rozjazd 12,0m2. Zadanie 4. Przebudowa drogi wewnętrznej Mierzawa (odcinek 322m w km 0+000 do 0+322) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr 10 cm na szerokości 3,3 m, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) szerokość układania 3,0 m. Zadanie 5. Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek Nowa Wieś (odcinek 335m w km 1+153 do 1+488) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr 10 cm na szerokości 3,3 m + rozjazd 55 m2 (skrzyż. z dr wew.), - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) szerokość układania 3,0 m + rozjazd 55 m2 (skrzyż. z dr wew.) i rozjazd 12,0m2 (skrzyż. z dr pow.). Zadanie 6. Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Lubecka - Bugaj (odcinek 340m w km 0+000 do 0+340) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr 10 cm (szerokość 3,8 m - na odcinku 30 m w km 0+000 do 0+030; szerokość 3,3 m - na odcinku 310 m w km 0+030 do 0+340), - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) (na odcinku 30 m w km 0+000 do 0+030 - szerokość układania 3,5 m, na odcinku 310 m w km 0+030 do 0+340 - szerokość układania 3,0 m). Zadanie 7. Przebudowa drogi gminnej Przezwody - Dropiówka kolonia (odcinek 1000m w km 0+000 do 1+000) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr 8 cm na szerokości 3,8 m + rozjazd 12 m2, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) szerokość układania 3,5 m + rozjazd 12m2. Zadanie 8. Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin (odcinek 380m w km 0+860 do 1+240) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr 10 cm na szerokości 3,8 m, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) szerokość układania 3,5 m. Zadanie 9. Przebudowa drogi gminnej Stara Olszówka - Wodacz (odcinek 300m w km 0+725 do 1+025) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr 10 cm na szerokości 3,8 m, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) szerokość układania 3,5 m. Zadanie 10. Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek blok 36 (odcinek 188m w km 0+000 do 0+188) polegająca na: - oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z betonu i kostki, - skropieniu asfaltem nawierzchni drogowej, - wyrównaniu istniejącej nawierzchni betonowej do wymaganego profilu frezowiną asfaltową (z zawałowaniem), - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) szerokość układania 3,5 m + rozjazd 12,0 m2. Zadanie 11. Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza (odcinek 160m w km 0+105 do 0+265) polegająca na: - spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej, - obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr 10 cm na szerokości 3,3 m, - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm, - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) szerokość układania 3,0 m. Zadanie 12. Przebudowa drogi gminnej E-7 - Świątniki (odcinek 528m w km 0+000 do 0+528) polegająca na: - wyznaczeniu poziomów dla robót ziemnych (niwelacja terenu), - regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych - 13 szt., - frezowaniu nawierzchni bitumicznej o gr do 7 cm na szerokości 4,0 m (odcinek 105 m w km 0+143 do 0+248), - oczyszczeniu przepustów o łącznej długości 8 m i średnicy 0,4 m z namułu, - oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogowej (na odcinku 333 m w km 0+000 do 0+333 - szerokość 4,0 m, na odcinku 195 m w km 0+333 do 0+528 - szerokość 4,3 m) + rozjazd - 55 m2), - skropieniu asfaltem nawierzchni drogowej (na odcinku 333 m w km 0+000 do 0+333 - szerokość 4,0 m, na odcinku 195 m w km 0+333 do 0+528 - szerokość 4,3 m) + rozjazd - 55 m2), - wykonaniu koryta gł. 30 cm na poszerzeniach jezdni (rozjazd - 8 m2), - wykonaniu koryta gł. 30 cm pod korytka ściekowe (na odcinku 32,5 m w km 0+220 do 0+252,5 oraz na odcinku 55 m w km 0+290 do 0+345), - przygotowanie terenu pod montaż ścieku skarpowego w km 0+290, ­ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa dolna o grubości 15 cm) - rozjazd 8 m2, ­ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa górna o grubości 15 cm) - rozjazd 8 m2, - wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem (śr gr warstwy po zagęszczeniu 8 cm) - rozjazd 58 m2, - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa o grubości 20 cm) pod korytka ściekowe (na odcinku 32,5 m w km 0+220 do 0+252,5 oraz na odcinku 55 m w km 0+290 do 0+345), ­ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa o grubości 10 cm) pod ściek skarpowy w km 0+290, ­ zamontowaniu ścieku skarpowego o długości 10 m, z prefabrykatów betonowych trapezowych o grubości 15 cm, szer do 40 cm na podsypce cementowo-piaskowej w km 0+290, ­ zamontowaniu korytek ściekowych z prefabrykatów betonowych trójkątnych o szer 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na odcinku 32,5 m w km 0+220 do 0+252,5 oraz na odcinku 55 m w km 0+290 do 0+345), - obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr 5 cm (łączna długość poboczy do utwardzenia 994,5 m), - wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - standard II (gr 4 cm) (na odcinku 333 m w km 0+000 do 0+333 - szerokość układania 4,0 m, na odcinku 195 m w km 0+333 do 0+528 - szerokość układania 4,3 m) + rozjazdy - 142 m2. Zadanie 13. Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji na powierzchni 484 m2 polegająca na: - wyznaczeniu poziomów dla robót ziemnych (niwelacja terenu), ­ rozebraniu chodników z płyt betonowych (50x50x7) - 70 m2, ­ wykonaniu koryta gł. 50 cm pod nawierzchnię parkingu - 414 m2, ­ wykonaniu koryta gł. 30 cm pod chodnik - 70 m2, ­ wykonaniu warstwy odcinającej z piasku o gr 10 cm po zagęszczeniu, ­ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa dolna o grubości 15 cm), ­ wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa górna o grubości 15 cm) - 414 m2, ­ wykonaniu ławy betonowej - beton C16/20 (B20) (na podsypce cementowo-piaskowej) pod krawężniki - 100 m, ­ ustawieniu krawężników betonowych (15x30 cm) i wyregulowaniu ich według osi poziomych - 100 m, ­ regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych - 3 szt., ­ ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem linii segregacyjnych (kostka szara - 412,25 m2, kostka kolorowa - 1,75 m2), ­ ułożeniu chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara - 64 m2), ­ oznakowaniu 1 miejsca dla niepełnosprawnych (znak pionowy T-29 na słupku pojedynczym oraz znak poziomy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - przygotowanie placu budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów, - wykonanie badań zagęszczenia gruntu, - oznakowanie budowy (znaki drogowe), - wywiezienie i utylizacja gruzu i ziemi, - sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. nr 7 do SIWZ) oraz przedmiar robót pełniący funkcję pomocniczą (zał. nr 6 do SIWZ), dostępne również w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 8 Urzędu Gminy w Wodzisławiu, ul Krakowska 6, 28 330 Wodzisław w dni robocze w godz.730 - 1530. 4. Wykonawca jest zobowiązany określić w ofercie ile miesięcy gwarancji/rękojmi udzieli na wykonane roboty (materiały i robociznę). Zamawiający wymaga, żeby gwarancja była nie krótsza niż 36 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji musi być równy okresowi udzielanej rękojmi za wady. 5. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia tak by wykonać przedmiot zamówienia, działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością. 6. Zamawiający, na podstawie art 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, żeby wszyscy pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy, za wyjątkiem geodety i kierownika robót, byli zatrudnieni na podstawie art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r poz. 1502 z późn. zm.). Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji inwestycji, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników wykonawcy przy jej wykonywaniu. Wykonawca przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji będzie przedstawiał deklarację ZUS-DRA zawierającą liczbę ubezpieczonych/zatrudnionych przez Wykonawcę. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań są określone we wzorze umowy - zał. nr 3.

II.5) Główny kod CPV

45233000-9

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieNajniższa cena60,00Okres gwarancji30,00doświadczenie kierownika robót10,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca: a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Zamawiający wyraża zgodę na posiadanie uprawnień równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda: 2) dokumentów określających w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wadium, 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą. 3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł, słownie dwadzieścia tysięcy złotych, groszy 00/100. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium - Przebudowa dróg gminnych 2018. 6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w oryginale, razem z ofertą. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie opisanym w art 144 ustawy Pzp oraz następujących istotnych warunków niniejszej umowy: 1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: a) wystąpią nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót powodujące przerwanie robót budowlanych na okres nie krótszy niż 7 dni (opady śniegu i mróz w okresie zimowym nie będą traktowane jako nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne), b) roboty zostaną wstrzymane przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w terminie. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności. 2) skrócenie terminu płatności za wykonane roboty, gdy zajdzie konieczność wcześniejszego wydatkowania pieniędzy związanych z ww. inwestycją; Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem potwierdzenia przez Skarbnika Gminy posiadania środków do zapłaty w krótszym terminie płatności. 3) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji zadania: a) wystąpi konieczność zmiany w nazwie inwestycji (przedmiocie umowy), b) Wykonawca wystąpi o zmianę Kierownika robót - zmiana projektanta lub kierownika budowy, pod warunkiem, że nowy kierownik robót będzie posiadał uprawnienia zgodne z wymaganiami opisanymi dla kierownika robót w SIWZ i doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie wymagane dla uzyskania takiej ilości punktów jaka została przyznana ofercie w kryterium oceny ofert - "Doświadczenie kierownika robót". c) wykonawca wprowadzi na budowę podwykonawców w zakresie nie zgłoszonym w złożonej ofercie, d) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się w złożonej ofercie; Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązanie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w chwili złożenia wniosku o zmianę umowy w tym zakresie, proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia; ponadto Wykonawca przedstawi oświadczenie lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy, e) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności oraz potwierdzenia tej sytuacji przez obie strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-02-27

godzina

09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wodzisław codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.