Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląs

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 552259-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Regon: 93193481600000

ulica: ul. Kościuszki

Numer domu: 131

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 50440

Miejscowość: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48 71 72 21 700

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

Fax: +48 71 72 21 706

Adres strony internetowej (URL): www.powiatwroclawski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r, poz. 1529 oraz z 2015 r, poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera

Adres:

ul. Kościuszki 131, 50 - 440 Wrocław, Wydział Obsługi Klienta - na parterze budynku

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania

Numer referencyjny:

SP.ZP.272.23.2018.II.DT

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Jordanów Śląski w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 1968D w celu polepszenia parametrów technicznych na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1967D (ul. Słoneczna) do końca miejscowości Dankowice w gminie Jordanów Śląski, 2) remont istniejącego chodnika i utwardzenie zatoki autobusowej celem poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi. ZAKRES ROBÓT DLA ZADANIA 1: Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym (obręb Dankowice dz.nr 256 dr, obręb Jordanów Śląski AM1. Roboty polegać będą na: 1) wykonaniu robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych, 2) wycince kolidujących drzew, 3) wykonaniu robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją - cięcie piłą spalinową nawierzchni bitumicznych, rozbiórka: płyt chodnikowych, nawierzchni tłuczniowej, nawierzchni zjazdów z kostki betonowej i bitumicznej, krawężników i obrzeży na ławie betonowej, 4) wykonaniu robót ziemnych z wywozem i utylizacją - korytowanie na długości drogi wzdłuż prawej krawędzi pod planowane poszerzenie, wzdłuż chodnika wykonanego w 2017r na odcinku pobocza między chodnikiem a jezdnią, po rozbiórce chodnika z kostki z podbudową w celu uzyskania planowanej rzędnej robót ziemnych, 5) profilacyjnym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 8cm, 6) skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni, 7) ułożeniu geosiatki z włókien szklanych na długości poszerzenia, 8) ułożeniu warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 4cm ( 100 kg/m2), 9) ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm, 10) poszerzeniu drogi wzdłuż prawej krawędzi jezdni oraz wzdłuż lewej krawędzi na długości chodnika wybudowanego w 2017r. (podbudowa i warstwy górne nawierzchni), 11) ułożeniu chodnika z kostki betonowej brukowej, 12) wykonaniu utwardzenia zatoki autobusowej na wysokości posesji nr 16 (lokalizacja znaku D-15) z kostki betonowej brukowej - kolor czerwony, 13) rozbiórce obrzeży betonowych oddzielających jezdnię od chodnika z kostki betonowej brukowej wybudowanego w 2017r., 14) wyrównaniu linii nowowybudowanych zjazdów z linią krawężnika na długości chodnika wykonanego w 2017r. (poprzez rozbiórkę kostki betonowej wraz z podbudową), 15) utwardzeniu zjazdów kostką betonową brukową gr. 8cm w kolorze czerwonym na szerokości wjazdów w granicach pasa drogowego, 16) utwardzeniu poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 wzdłuż prawej krawędzi jezdni o szer. 0,75m dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni, 17) wykonaniu niezbędnych elementów odwodnienia drogowego - wpusty wraz z przykanalikami z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej, 18) wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych, 19) montażu znaków pionowych oraz wykonaniu oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych - 2 szt., linie krawędziowe, linia środkowa oraz przystanek), 20) regulacji wysokościowej istniejących elementów infrastruktury sieciowej: studzienek, włazów, itp, 21) wyrównaniu terenu i obsianu trawą wzdłuż remontowanego chodnika w szerokości pasu drogowego, 22) sprzątaniu terenu budowy. UWAGI: 1) Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej. 2) Zjazd i skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej. 3) Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych na szerokościach istniejących bram, lecz nie szerzej niż szerokość jezdni. Jezdnia od chodnika oddzielona będzie wyniesionym krawężnikiem betonowym 15x30 cm, zjazdy krawężnikiem najazdowym 15x22, krawężniki ustawione na ławach betonowych z oporem gr. 15 cm z betonu C 12/15. 4) Po wykonaniu frezowania profilującego istniejącej nawierzchni bitumicznej - wzdłuż styku istniejącej nawierzchni z projektowanym poszerzeniem - należy wyfrezować koryto szer. ok. 0,50m i głębokości 0-8cm, w którym ułożona zostanie odpowiednio poszerzona warstwa wiążąca z konstrukcji poszerzenia i wzmocniona geosiatką wzmacniającą z włókien szklanych szerokości 1m. Zamierzenie ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi nr 1968D w miejscowości Dankowice gmina Jordanów Śląski, poprzez doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na odcinku objętym opracowaniem. Ponadto ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi przez remont istniejącego chodnika, budowę zatoki dla autobusu szkolnego i utwardzonego pobocza wzdłuż całej długości drogi w m. Dankowice. Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika w celu przeniesienia ruchu pieszego z jezdni i poboczy oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi ZAKRES ROBÓT DLA ZADANIA 2 Zakres robót wykonany będzie w istniejącym pasie drogowym (obręb Wilczkowice dz.nr 129, 130/1 AM1 dr) od wysokości wejścia do kościoła do istniejącej wiaty autobusowej. Roboty polegać będą na: 1) wykonaniu robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych, 2) wycince kolidujących drzew, 3) wykonaniu robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją - cięcie piłą spalinową nawierzchni bitumicznej wzdłuż planowanego chodnika, rozbiórka: płyt chodnikowych, nawierzchni tłuczniowej, nawierzchni zjazdów z kostki betonowej i bitumicznej, krawężników i obrzeży na ławie betonowej, 4) wykonaniu robót ziemnych z wywozem i utylizacją - korytowanie pod planowany chodnik na długości ok. 450mb w celu uzyskania planowanej rzędnej robót ziemnych, 5) profilowaniu i zagęszczeniu koryta pod nawierzchnię chodnika, 6) ułożeniu chodnika z kostki betonowej brukowej, 7) utwardzeniu zjazdów kostką betonową brukową gr. 8cm w kolorze grafit na szerokości wjazdów w granicach pasa drogowego, 8) odtworzeniu nawierzchni jezdni wzdłuż długości chodnika (podbudowa i warstwy górne nawierzchni), 9) utwardzeniu poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 wzdłuż prawej krawędzi jezdni o szer. 1m dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni, 10) wykonaniu niezbędnych elementów odwodnienia drogowego - wpusty wraz z przykanalikami z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej, 11) montażu znaków pionowych oraz wykonaniu oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych), 12) regulacji wysokościowej istniejących elementów infrastruktury sieciowej: studzienek, włazów, itp, 13) wyrównaniu terenu i obsianie trawą wzdłuż wykonywanego chodnika w szerokości pasu drogowego, 14) sprzątaniu terenu budowy. UWAGI: 1) Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni chodnika. 2) Skrzyżowania o nawierzchni gruntowej wykonać o nawierzchni tłuczniowej. 3) Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych na szerokościach istniejących bram, lecz nie szerzej niż szerokość jezdni. Jezdnia od chodnika oddzielona będzie wyniesionym krawężnikiem betonowym 15x30 cm, zjazdy krawężnikiem najazdowym 15x22, krawężniki ustawione na ławach betonowych z oporem gr. 15 cm z betonu C 12/15. Zamierzenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi przez budowę chodnika wzdłuż drogi w m. Wilczkowice Szczegółowy opis zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2 zawarty jest w opisach przedmiotu zamówienia, opisach technicznych i kosztorysach ofertowych, stanowiących odpowiednio załączniki do SIWZ od nr 6.1. do nr 6.6. szczegółowe wymagania stawiane wykonawcom zostały opisane w projekcie do umowy stanowiącym załącznik 5.1. i 5.2 do SIWZ. Mapy lokalizacyjne oraz inne niezbędne dokumenty do realizacji zadań ujęte zostały w załączonych do SIWZ plikach. WYMAGANIA I OBOWIĄZKI dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2: 1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy. 3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy. 4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 5) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich. 6) Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.). 7) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów. 8) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu. 9) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii ( np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów. 10) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 11) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację. 12) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót). 13) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami. 14) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. 15) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci. 16) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury. 17) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu. 18) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 19) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie informować Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia 20) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 21) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy. 22) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy. 23) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 24) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 25) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym. 26) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania. 27) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 28) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy. 29) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną. 30) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 31) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich. 32) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich. 33) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót. 34) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 35) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 36) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 37) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie. 38) Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.). 39) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784). 40) Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporządzeniem w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 41) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. 42) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 43) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety. 44) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 45) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto: a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP, b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego, c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.). 46) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp. 47) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 48) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy: inwentaryzację fotograficzną ogrodzeń, 49) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny). 50) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 51) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny zielone i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót. 52) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania. 53) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji. 54) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 55) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. 56) Na każde żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 57) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót. 58) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu. 59) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. Ponadto dodatkowo w ramach obowiązków Wykonawcy dot. realizacji Zadania 1 Wykonawca uzgodni warunki gwarancyjne na obszarze realizacji końcowego odcinka w zakresie chodnika i poboczy z Wykonawcą zadania zakończonego w 2017r. pn. "PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DANKOWICE I POPOWICE, GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI" - Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym ZURB Andrzej Żurek, Elżbieta Żurek. OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ: Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 z późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności: 1) dla Zadania 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości: a) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, b) wycinka drzew, c) wykonanie robót rozbiórkowych, d) wykonanie robót ziemnych koparkami i ręcznie, e) profilowanie i zagęszczenie podłoża, f) wykonanie frezowania nawierzchni, g) regulacja wysokościowa elementów infrastruktury sieciowej, h) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, i) wykonanie ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem, j) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, k) utwardzenie poboczy kruszywem, l) wykonanie ław betonowych z oporem i zwykłych dla: krawężników, obrzeży, m) ustawianie na ławach betonowych krawężników betonowych i obrzeży betonowych, n) układanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm - na chodnikach, zjazdach, zatoce autobusowej, o) układanie nawierzchni bitumicznych, p) wykonanie odwodnienia jezdni - wbudowanie studni wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, przykanalików i rur odpływowych, ich montaż, połączenie i wbudowanie, q) roboty transportowe - przewóz materiałów na budowę i wywóz samochodami: gruzu, rumoszu, ziemi, r) wykonanie zieleni - plantowanie i sianie trawy, s) montaż znaków pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego, t) sprzątanie terenu budowy. 2) dla Zadania 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski: a) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, b) wycinka drzew, c) wykonanie robót rozbiórkowych, d) wykonanie robót ziemnych koparkami i ręcznie, e) profilowanie i zagęszczenie podłoża, f) regulacja wysokościowa elementów infrastruktury sieciowej, g) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, h) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, i) utwardzenie poboczy kruszywem, j) wykonanie ław betonowych z oporem i zwykłych dla: krawężników, obrzeży, k) ustawianie na ławach betonowych krawężników betonowych i obrzeży betonowych, l) układanie nawierzchni bitumicznych, m) układanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm -na chodnikach, zjazdach, n) wykonanie odwodnienia jezdni - wbudowanie studni wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, przykanalików i rur odpływowych, ich montaż, połączenie i wbudowanie, o) roboty transportowe - przewóz materiałów na budowę i wywóz samochodami : gruzu, rumoszu, ziemi, p) wykonanie zieleni - plantowanie i sianie trawy, q) montaż znaków pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego, r) sprzątanie terenu budowy. 3) Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 4) Pozostałe informacje dotyczące realizacji obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę oraz dokumentowania, kontroli i kar umownych zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5.1 i 5.2 do SIWZ (odpowiednio dla zadań). 5) Obowiązek określony w pkt. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2..

II.5) Główny kod CPV:

45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia90

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1968D w miejscowości Dankowice, gmina Jordanów Śląski, na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1967D do końca miejscowości 1) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych, 2) wycinkę kolidujących drzew, 3) wykonanie robót rozbiórkowych, 4) wykonanie robót ziemnych koparkami i ręcznie, 5) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 6) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni, 7) ułożenie geosiatki z włókien szklanych na długości poszerzenia, 8) ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 9) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 10) poszerzenie drogi (podbudowa i warstwy górne nawierzchni), 11) ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej, 12) wykonanie utwardzenia zatoki autobusowej z kostki betonowej brukowej - kolor czerwony, 13) utwardzenie zjazdów kostką betonową brukową gr. 8cm, 14) utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5, 15) wykonanie niezbędnych elementów odwodnienia drogowego: wpusty z przykanalikami, 16) montaż znaków pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego, 17) regulację wysokościową istniejących elementów infrastruktury sieciowej: studzienek, włazów, itp, 18) wyrównanie terenu i obsianie trawą, 19) sprzątanie terenu budowy. Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1987D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wilczkowice, gmina Jordanów Śląski 1) wykonanie robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych, 2) wycinka kolidujących drzew, 3) wykonanie robót rozbiórkowych, 4) wykonanie robót ziemnych koparkami i ręcznie, 5) ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej, 6) utwardzenie zjazdów kostką betonową brukową, 7) układanie nawierzchni bitumicznych, 8) utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5, 9) wykonanie niezbędnych elementów odwodnienia drogowego, 10) montaż znaków pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego, 11) regulację wysokościową istniejących elementów infrastruktury sieciowej: studzienek, włazów, itp, 12) wyrównanie terenu i obsianie trawą wzdłuż wykonywanego chodnika w szerokości pasu drogowego, 13) sprzątanie terenu budowy. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

90

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dla Zadania 1: co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu nawierzchni chodników, placów, parkingów lub dróg z kostki betonowej o łącznej powierzchni min. 500 m2 oraz co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o łącznej powierzchni min. 5.000 m2 Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca wykonał ww. zadania w ramach jednej inwestycji. dla Zadania 2: co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu nawierzchni chodników, placów, parkingów lub dróg z kostki betonowej o łącznej powierzchni min. 500 m2 b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dla Zadania 1 i Zadania 2), tj.: co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi od momentu uzyskania uprawnień budowlanych

Tak

Informacje dodatkowe:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt. 1 P.z.p. - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1 - 14.600,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych 00/100) Zadanie 2 - 2.900,00 (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriumZnaczenieCena60,00Przedłużenie okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Przewidywane zmiany postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5.1 i 5.2. do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-14

godzina:

13:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: Zadanie 2

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Wrocław codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.