Dzisiaj jest: 28.11.2023, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przebudowa dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj

Przebudowa dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 516942-N-2018 z dnia 2018-02-13 r

Zamieszczanie ogłoszenia Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych

Informacje dodatkowe

NAZWA I ADRES:

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj

Regon 95001499500000

ulica ul Zamojska

Numer domu 96

Numer mieszkania

Kod pocztowy 23400

Miejscowość Biłgoraj

Województwo lubelskie

Państwo Polska

Numer telefonu 84 6860028, 6868099

e-mail bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl

Fax 846 864 259

Adres strony internetowej (URL) www.bilgoraj.lublin.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny (proszę określić):

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_bilgoraj/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Nie

Inny sposób

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób

Tak

Inny sposób

Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.

Adres

Nadleśnictwo Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj, ul Zamojska 96 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze

Numer referencyjny

S.270.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Zadanie nr 1 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W ODDZ. 171; 172; 175; 177 W LEŚNICTWIE NADRZECZE OD KM 1+490 DO KM 3+580,20 1.Zakres i rodzaj prac: -długość przebudowywanej drogi w osi - 2090,2mb -szerokość jezdni ok. 3,5 m -powierzchnia jezdni ok.8200 m2 -powierzchnia poboczy ok.3280m2 -mechaniczne karczowanie pniaków -profilowanie koryta drogi, -miejscowe wyniesienie korony drogi, -wykonanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych, -miejscowe odtworzenie i wykonanie rowów odwadniających koronę drogi, -wykonanie przepustów, -wykonanie nieulepszonej nawierzchni drogi (łączna grubość 25 cm po utwardzeniu) z kruszyw drogowych dopuszczonych dokumentacją projektową Zadanie nr 2 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W ODDZ. 100; 101; 102; 103; 104; 112 W LEŚNICTWIE BISZCZA OD KM 0+000 DO KM 2+765 -długość drogi w osi -2765 mb -szerokość jezdni 3,5 m -powierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem 9756,5 m2 -mijanki o powierzchni 125 m2 -składnice o pow. 1350 m2 - mechaniczne karczowanie pniaków, - profilowanie koryta drogi , - miejscowe wyniesienie korony drogi, - wykonanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych - miejscowe odtworzenie i wykonanie rowów odwadniających koronę drogi, - wykonanie przepustów, - wykonanie nawierzchni nieulepszonej drogi (łączna grubość 25cm po utwardzeniu) z kruszyw drogowych dopuszczonych dokumentacją projektową.

II.5) Główny kod CPV

45233140-2

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV45100000-845200000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) Wartość bez VAT

Waluta

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień , o których mowa w art 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego w wymiarze nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, pod warunkiem, że dotychczasowy Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z należytą starannością, zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego, zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienie takie będzie udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej, będą objęte w szczególności następujące ich rodzaje: -mechaniczne karczowanie pniaków -profilowanie koryta drogi, -miejscowe wyniesienie korony drogi, -wykonanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych, -miejscowe odtworzenie i wykonanie rowów odwadniających koronę drogi, -wykonanie przepustów, -wykonanie nieulepszonej nawierzchni drogi (łączna grubość 25 cm po utwardzeniu) z kruszyw drogowych dopuszczonych dokumentacją projektową, -porządkowanie placu budowy z wykarczowanych pniaków, -inne niezbędne przy budowie, przebudowie i remontach dróg i przyległej infrastruktury (pobocza, rowy przydrożne, rowy odprowadzające (sięgacze) itp. oraz wszelkie roboty do nich podobne. Zamawiający przewiduje, że w/w zamówienia będą udzielane w częściach kilkukrotnie.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach

lub dniach

lub data rozpoczęcia

lub zakończenia

2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie precyzuje do tego warunku żadnego opisu wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków

Zamawiający nie precyzuje do tego warunku żadnego opisu wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków

- W celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, o podobnym charakterze (drogowe roboty budowlane dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontów dróg) o wartości równej lub przekraczającej 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy zł) brutto każda, odpowiednio potwierdzonych, że roboty został wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - Za spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna dysponowanie, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownik budowy). W zakresie posiadanych uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U z 2013rr Poz. 1409 z zm. oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie (Dz.U. z 2008r Nr 63, poz. 394 ze zm.) . 3)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia , lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - art 22a ust.2 PZP. 4)Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w art 24 ust.1 pkt 12-23 i ust.5 ustawy Pzp. 5)W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (innym podmiotom) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sytuacje opisane w art.24 ust. 1 pkt 12-23 i ust.5 - ustawy Pzp nie mogą dotyczyć żadnego z nich, natomiast warunki z art.23 ust.1 lit.b Pzp mogą spełniać łącznie. 3.Warunki opisane powyżej ust.1 pkt 1 i pkt 2 mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę (opisanych w dziale) VII) oraz dokumentów uzyskanych przez zamawiającego w toku postępowania. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił wymagany warunek udziału w postępowaniu. 4.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunku udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, a ich oferta zostanie odrzucona. 5.Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców , którzy: - należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184, 1618 z późn.zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą , że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji między pomiędzy wykonawcami w niniejszym postępowaniu. Zamawiający może , na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Tak

Informacje dodatkowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP. 2)oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4)Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 2) kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy 3) kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W art 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) szczegółowy kosztorys ofertowy, 2) projekty ewentualnych umów z podwykonawcami, obejmujące swoim zakresem części zamówienia, które Wykonawca zmierza powierzyć podwykonawcom. 3) aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.500.000,00 zł., 4) wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami /zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - nie mniej niż 3 osoby/wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

SEKCJA IV PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy i 00/100 zł) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A o/BIŁGORAJ 74 1020 5385 0000 9202 0028 0842 z dopiskiem na blankiecie przelewu - "Wadium na przebudowę dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze . Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 4.Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 03 (kasa) w siedzibie Zamawiającego, lub załączyć do oferty, w sposób, który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu Wykonawcy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 5.Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem ust. 12, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.Zamawiający również zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia, nie złoży z przyczyn leżących po jego stronie, dokumentów i oświadczeń na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw, informacji o przynależności do grupy kapitałowej lub nie wyrazi zgody na poprawienie innej omyłki, polegającej na niezgodności treści oferty ze SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez tego Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej

Informacje dodatkowe

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Informacje dodatkowe

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-07-31

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody

Wstępny harmonogram postępowania

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań

Należy podać informacje na temat etapów dialogu

Informacje dodatkowe

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacje dodatkowe

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Czas trwania

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Data

godzina

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian

Możliwe zmiany w umowie: 1.Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z §3 niniejszej umowy. 2.Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, w szczególności osoby kierownika budowy może być dokonana w sytuacji a)na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; b)na wniosek Wykonawcy w przypadku: ? śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, ? nienależytego wykonywania powierzonych prac, ? innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 3.Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: ? śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, ?nienależytego wykonywania powierzonych prac, ?innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). 4.Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a)konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d)gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e) wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. 5.Zmiana wynagrodzenia w przypadku; - zmiany zakresu robót budowlanych, - ustawowej zmiany podatku od towarów i usług. Konieczność zmiany Umowy może być spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Umowie, jak również nie mogą powodować obejścia przepisu art 144 Pzp. Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej Odstąpienie od umowy: Strony postanawiają, iż stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części niewykonanej w następujących sytuacjach: 1)Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach /art 145 ustawy Prawo zamówień publicznych/, - zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy. - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. - wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14dni - wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, - jeżeli nie wykonuje robót zgodnie z umową lub narusza inne postanowienia umowy, - w razie konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego, bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego W wyżej wymienionych wypadkach oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w terminie do 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyższych okolicznościach 2)Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1-go miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury określonego w niniejszej umowie, - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie w takim przypadku uważa się za dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 3)Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie i być dokonane w terminie miesiąca od daty wystąpienia podstawy. 4)W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a)w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, której zachowanie było przyczyną odstąpienia od umowy c)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, d)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, e)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, f)Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2018-03-01

godzina

09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Wskazać powody

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHW przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Biłgoraj codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane


Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.