Dzisiaj jest: 11.12.2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Przebudowa drogi Władysławów Bielawski

Gmina Głowno

„Przebudowa drogi Władysławów Bielawski Gawronki, stanowiącą działkę nr ewid. 812, położonej w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno”.

Data utworzenia: 2020-01-24T07:50:07.143

Data publikacji: 2020-01-24T08:02:22.127

Nazwa zamawiającego: Gmina Głowno

Ulica: ul. Jana Kilińskiego

Numer domu: 2

Numer mieszkania:

REGON: 47205776700000

Miejscowość: Głowno

Kod pocztowy: 95-015

Państwo: Polska

Województwo: łódzkie

Telefon: 427 191 291

Fax: 427 192 008

E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl

Biuletyn: 510014053-N-2020

Pozycja: 510014053-N-2020

Strona WWW: www.bip.gmina-glowno.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 614493-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa drogi Władysławów Bielawski Gawronki, stanowiącą działkę nr ewid. 812, położonej w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno”.

Numer referencyjny: GWI.271.1.12.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej Władysławów Bielawski Gawronki, stanowiącej działkę nr ewid. 812, położonej w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno, w skład której wchodzą następujące prace: • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, • zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały w postaci betonowych słupków, w punktach załamania, jednak nie gęściej niż co 50 m, zapewnienie ich ochrony przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, • korytowanie krótkich odcinków gruntu włączeń w istniejące drogi; • wywóz nadmiaru gruntu powstałego z korytowania gruntu na miejsce wskazane przez zamawiającego położone na terenie gminy Głowno, • wyprofilowanie wykorytowanego gruntu, • wykonanie niezbędnych robót ziemnych, • mechaniczne zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, • montaż przepustów rurowych pod koroną drogi, • wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 4 m i grubości 15,00 cm po zagęszczeniu na całej długości drogi, • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca o grubości 4 cm po zagęszczeniu, • skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna o grubości 4 cm po zagęszczeniu, • uzupełnienie poboczy górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, uzyskanych decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją, w tym zgodnie z wszystkimi uzyskanymi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w: • opisie technicznym do projektu wraz z załącznikami, • ogólnych specyfikacjach technicznych, • przedmiarze robót. 3. Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie została jeszcze zatwierdzona przez organ wydający stosowne zezwolenie budowlane. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy zakres robót w terminie nie dłuższym niż 10 dni po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń wymaganych do realizacji niniejszego zamówienia. 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, co należy potwierdzić w formularzu ofertowym. 5. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej działek na których realizowana będzie inwestycja. Cenę należy skalkulować uwzględniając wszystkie niezbędne prace przewidziane dokumentacją projektową. Wizja lokalna ma też na celu zorientowanie oferenta co do organizacji placu budowy. 6. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w SIWZ służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów technicznych. 7. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót. 8. W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i niezbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt. 9. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 10. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 13. Wymagania stawiane wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. d) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

CPN główny przedmiot: 45233120-6Głowno Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.