Dzisiaj jest: 16.4.2024, imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Przebudowa drogi gminnej nr 105051R w miejscowości Puchacz

Gmina Horyniec-Zdrój

Przebudowa drogi gminnej nr 105051R w miejscowości Puchacze

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 551719-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

NAZWA I ADRES:

Zamawiający: Gmina Horyniec-Zdrój

Regon: 65090067700000

ulica: Al. Przyjaźni

Numer domu: 5

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 37620

Miejscowość: Horyniec-Zdrój

Województwo: podkarpackie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 166 313 455

e-mail: ug@horyniec-zdroj.pl

Fax: 166 313 455

Adres strony internetowej (URL): www.horyniec-zdroj.pl

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

www.horyniec-zdroj.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Nie

www.horyniec-zdroj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

listownie

Adres:

Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju, Aleja Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 105051R w miejscowości Puchacze

Numer referencyjny:

ZP.271.01.18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1 1. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH 1.1 Charakterystyka techniczna - klasa techniczna kategorii D - Vp = 30km/h, kategoria ruchu KR 1 - 2 - szerokość jezdni km 1 + 336 - km 1 + 720: 3.50m - teren płaski - przekrój poprzeczny szlakowy km 1 + 336 - km 1 + 720 - szerokość pobocza ziemnego zmienna str. L i P: 1.00m - 1.50m - projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna + wzmocnienie - odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych - przebieg drogi teren zabudowany - charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny 1.2 Trasa Zakres przebudowy drogi przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji: - PPO km 1 + 336: koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej - KPO km 1 + 720: za istniejącym zjazdem str. L Projektowana przebudowa znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Horyniec - Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, tereny rolne i leśne miejscowości Puchacze. Droga gminna stanowi dojazd mieszkańców do posesji, pól i lasów. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny Podemszczyzna działki nr ewidencyjny 275, 469, 261/1, 491, 497. 1.3 Przekrój podłużny Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącej nawierzchni uwzględniając profilowanie poprzeczne gr. średnio 1cm kruszywa sortowanego 0/63, oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni kruszywem sortowanym 0/63 gr. od 12cm do 15cm, oraz kruszywem sortowanym 0/32 gr. 5cm. Następnie projektuje się ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR 1 -2 gr. 4cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego KR 1 - 2. Spadki podłużne projektowanej niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. 1.4 Przekrój normalny Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy na prostej 2%. Na łukach jednostronny wg istniejącego, rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. Projektowana nawierzchnia km 1 + 336 - km 1 + 528 - 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2 - 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2 - 5cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 - 12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 - 1cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63 Projektowana nawierzchnia km 1 + 528 - km 1 + 720 - 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2 - 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2 - 5cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 - 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 Uwaga! Przed wykonaniem warstwy bitumicznej należy nawierzchnię z kruszywa skropić lepiszczem asfaltowym Projektowana nawierzchnia zjazdów - 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2 - 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 - 15cm warstwa odsączająca z piasku 1.5 Odwodnienie, Rowy Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzone są do istniejących rowów przydrożnych strona lewa i prawa a następnie do przepustów i cieków wodnych. Istniejące rowy przydrożne są w dobrym stanie i wymagają jedynie konserwacji poprzez odmulenie. Konserwacja rowu poprzez częściowe odcinkowe odmulenie rowu umożliwi spływ wody z drogi do istniejących cieków wodnych. Przed wykonaniem odmulenia rowu należy wykonać karczowanie istniejących samosiejek porostów, krzaków. Wykonując odmulenie i odbudowę istniejącego rowu należy zachować istniejące spadki podłużne. Przed wykonaniem robót należy zniwelować istniejący rów a następnie należy prowadzić roboty w taki sposób aby umożliwić spływ wody do istniejących cieków wodnych. rowy trapezowe. Parametry rowu: szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. Grunt z odmulenia rowów i koryta należy wykorzystać przy formowaniu nasypów i poboczy ziemnych str. L i P. Wykonanie przebudowy istniejących przepustów: - przepust km 1 + 477: 2 fi 60 dł. 9mb projektuje się ułożenie rur i wykonanie murków czołowych Projektuje się ułożenie części przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN8 dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważnych. Przy przebudowie przepustów należy zachować istniejące rzędne posadowienia wlotu i wylotu przepustu oraz spadki części przelotowej. Murki czołowe należy wykonać z betonu B - 20. (Uwaga! Inwestor dopuszcza zastosowanie elementów prefabrykowanych ustawionych na ławie fundamentowej) W celu poprawy spływu wód opadowych z przyległego terenu projektuje się następujące roboty: - km 1 + 346 - km 1 + 498 str. L odmulenie rowu śr. gł. 30cm - 50cm - km 1 + 388 - km 1 + 498 str. P odmulenie rowu śr. gł. 30cm - 50cm Projektuje się uzupełnienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50 x 50 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin mokrą zaprawą cementowo - piaskową wlot i wylot przepustów. 1.6 Zjazdy Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw, pól i zjazdy zbiorcze. Lokalizacja i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w "Tabeli zjazdów". W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów. 1.7 Skrzyżowania Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami. Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami zbiorczymi. - km 1 + 341 str. L skrzyżowanie z drogą zbiorczą - km 1 + 534 str. P skrzyżowanie z drogą zbiorczą 1.8 OZNAKOWANIE PIONOWE Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. 1.9. KOLIZJE Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia, oraz inne urządzenia nie ujęte na planie sytuacyjnym. - sieć wodociągowa, kanalizacyjna - linia energetyczna podziemna i naziemna - lina teletechniczna podziemna i naziemna - linia gazowa Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb 1.10. ZIELEŃ Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Część 2 2. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH 2.1 Charakterystyka techniczna - klasa techniczna kategorii D - Vp = 30km/h, kategoria ruchu KR 1 - 2 - szerokość jezdni km 0 + 297 - km 0 + 751: 4.00m - teren płaski - przekrój poprzeczny szlakowy km 0 + 297 - km 0 + 751 - szerokość pobocza ziemnego zmienna str. L i P: 1.00m - 1.50m - projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna + wzmocnienie - odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych - przebieg drogi teren niezabudowany - charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny 2.2 Trasa Zakres przebudowy drogi przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji: - PPO km 0 + 297: koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej - KPO km 0 + 751: początek istniejącej nawierzchni bitumicznej Projektowana przebudowa znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Horyniec - Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, tereny rolne i leśne miejscowości Puchacze. Droga gminna stanowi dojazd mieszkańców do posesji, pól i lasów. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny Podemszczyzna działki nr ewidencyjny 541, 526, 469. 2.3 Przekrój podłużny Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącej nawierzchni uwzględniając profilowanie poprzeczne gr. średnio 2cm kruszywa sortowanego 0/32 i betonu asfaltowego, oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni kruszywem sortowanym 0/32 gr.7cm. Następnie projektuje się ułożenie warstwy ścieralnej gr. 6cm z betonu asfaltowego KR 1 - 2. Spadki podłużne projektowanej niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. 2.4 Przekrój normalny Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy na prostej 2%. Na łukach jednostronny wg istniejącego, rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. Projektowana nawierzchnia km 0 + 297 - km 0 + 751 - 6cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2 - 2cm warstwa profilowa z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2 Projektowana nawierzchnia km 0 + 297 - km 0 + 337 i km 0 + 701 - km 0 + 751 - 7cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 - 2cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/32 Uwaga! Przed wykonaniem warstwy bitumicznej należy istniejącą nawierzchnię skropić lepiszczem asfaltowym Projektowana nawierzchnia zjazdów - 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2 - 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 - 15cm warstwa odsączająca z piasku 2.5 Odwodnienie, Rowy Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzone są do istniejących rowów przydrożnych strona lewa i prawa a następnie do przepustów i cieków wodnych. Istniejące rowy przydrożne są w dobrym stanie i wymagają jedynie konserwacji poprzez odmulenie. Konserwacja rowu poprzez częściowe odcinkowe odmulenie rowu umożliwi spływ wody z drogi do istniejących cieków wodnych. Przed wykonaniem odmulenia rowu należy wykonać karczowanie istniejących samosiejek porostów, krzaków. Wykonując odmulenie i odbudowę istniejącego rowu należy zachować istniejące spadki podłużne. Przed wykonaniem robót należy zniwelować istniejący rów a następnie należy prowadzić roboty w taki sposób aby umożliwić spływ wody do istniejących cieków wodnych. rowy trapezowe. Parametry rowu: szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. Grunt z odmulenia rowów i koryta należy wykorzystać przy formowaniu nasypów i poboczy ziemnych str. L i P. Wykonanie przebudowy istniejących przepustów: - przepust km 0 + 610 fi 80 dł. 8mb projektuje się uszczelnienie styków rur W celu poprawy spływu wód opadowych z przyległego terenu projektuje się następujące roboty (Gmina Horyniec - Zdrój wykona we własnym zakresie): - km 0 + 297 - km 0 + 751 str. L odmulenie rowu śr. gł. 20cm - 40cm - km 0 + 297 - km 0 + 740 str. P odmulenie rowu śr. gł. 20cm - 40cm Projektuje się uzupełnienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50 x 50 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin mokrą zaprawą cementowo - piaskową wlot i wylot przepustów. 2.6 Zjazdy Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw, pól i zjazdy zbiorcze. Lokalizacja i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w "Tabeli zjazdów". W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów. 2.7 Skrzyżowania Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami. - km 0 + 744 skrzyżowanie z drogą zbiorczą 2.8 OZNAKOWANIE PIONOWE Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. 2.9 KOLIZJE Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia, oraz inne urządzenia nie ujęte na planie sytuacyjnym. - sieć wodociągowa, kanalizacyjna - linia energetyczna podziemna i naziemna - lina teletechniczna podziemna i naziemna - linia gazowa Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb. 2.10 ZIELEŃ Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

II.5) Główny kod CPV:

45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV45233200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków oceny tego kryterium

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Na potwierdzenie należy złożyć: potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: Część 1 - 150 tys zł Część 2 - 150 tys zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: dwie roboty o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze (tj. pojedyncze zlecenie obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi) o wartości Część 1 - minimum: 150 tys zł brutto każda Część 2 - minimum: 150 tys zł brutto każda Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy dróg oraz minimum 3 osoby zatrudnione przez cały okres realizacji inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu). Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót b. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem c. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem d. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. e. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości a. Część 1 - 3 000,00 zł b. Część 2 - 3 000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2018-09-28

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy został dołączony do SIWZ znajdującej się na stronie Zamawiającego www.horyniec-zdroj.pl

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie anek?su do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany istotne umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy,. Zmiana terminu dopuszczalna jest wyłącznie z przyczyn: błędów projektowych, niekorzystnych warunków geologicznych których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, konieczności wstrzymania prac ze względu na znaleziska archeologiczne, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej lub niekorzystnych warunków pogodowych z wyłączeniem okresu zimowego, zmian w zasadach finansowania zamówienia. W przypadku wystąpienia niniejszych przesłanek termin realizacji wydłuża się maksymalnie o czas na jaki roboty zostały wstrzymane. 3. Zamawiający dopuszcza konieczność wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego oraz zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 4. Dopuszcza się zmianę osób stanowiących kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazane osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu w ramach, którego Wykonawcy udzielono niniejszego zamówienia. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy w przypadku konieczności zmian projektowych z przyczyn niezależnych od stron Rozliczenie takowych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym opartym o parametry cenotwórcze zawarte w kosztorysie załączonym do oferty.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2018-05-18

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 2Nazwa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105051R W MIEJSCOWOŚCI PUCHACZE KM 0 + 297 - KM 0 + 751

W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

Horyniec-Zdrój codziennie aktualne przetargi


Zapoznaj się z aktualnymi przetargami na roboty budowlane

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie www.e-przetargi.pl
lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurkoZapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.