Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w m

Gmina Świeszyno

„Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, gmina Świeszyno”.

Data utworzenia: 2019-12-30T12:51:13.54

Data publikacji: 2019-12-30T13:37:26.3

Nazwa zamawiającego: Gmina Świeszyno

Ulica: Świeszyno

Numer domu: 71

Numer mieszkania:

REGON: 33092070700000

Miejscowość: Świeszyno

Kod pocztowy: 76-024

Państwo: Polska

Województwo: zachodniopomorskie

Telefon: 94 31 60 120

Fax: 94 31 61 491

E-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

Biuletyn: 510282819-N-2019

Pozycja: 510282819-N-2019

Strona WWW: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 618136-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa drogi gminnej nr 128000Z w miejscowości Konikowo, gmina Świeszyno”.

Numer referencyjny: ZP.271.224.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 3.2. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Konikowo, gm. Świeszyno. 3.2.1. Miejsce realizacji Inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w Konikowo realizowana będzie na działkach nr 296/3, 286/37, 286/36, 286/35, 288/2 i 306/1 obręb Konikowo. 3.2.2 Zakres robót obejmuje: Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o długości L=1350,0mb, która obecnie ma nawierzchnię gruntową wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem terenu. Przebudowa ma polegać na doprowadzeniu nawierzchni drogi do stałej szerokości 5,0 m wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki betonowej, pobocza utwardzonego wraz z budową kanalizacji deszczowej, separatorem i instalacji oświetleniowej wzdłuż przebudowywanej drogi oraz przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi do granic działek i przebudowę linii kablowej HAWE Telecom. W ramach zadania należy wybudować skrzyżowanie wyniesione, progi zwalniające oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zamawiający jest w posiadaniu projektu organizacji ruchu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy: Etap I – obejmujący odcinek C-J Etap II – obejmujący odcinek B-E, F-H, G-I Etap III – obejmujący odcinek B-C Zamawiający wymaga wykonania: - etapu I obejmującego odcinek C-J w roku 2020, przy czym Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych do 15.10.2020r. - etapu II obejmującego odcinek B-E, F-H, G-I w roku 2021 przy czym Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych do 15.07.2021r. - etapu III obejmującego odcinek B-C w roku 2021 przy czym Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych do 15.12.2021r. 3.2.3 Parametry techniczne – branża drogowa Dane projektowe : - klasa „D” dojazdowa - kategoria ruchu KR1 - odwodnienie do kanalizacji deszczowej Konstrukcja nawierzchni jezdni C-J (podłoże G3 i G4): 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej szarej 5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 25 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 30 cm – warstwa odsączająca z pospółki 15 cm – warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, dowóz z betoniarni, Rm=2,5MPa Razem grubość nawierzchni: 83 cm Konstrukcja nawierzchni jezdni B-C, B-E, F-H, i G-I (podłoże G1): 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej szarej 5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 25 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 15 cm – warstwa odsączająca z pospółki 15 cm – warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, dowóz z betoniarni, Rm=2,5MPa Razem grubość nawierzchni: 68 cm Konstrukcja nawierzchni zjazdów na posesje: 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grafitowej 5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 15 cm – warstwa odsączająca z pospółki 15 cm – warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, dowóz z betoniarni, Rm=2,5MPa Razem grubość nawierzchni: 63 cm Konstrukcja nawierzchni dojść na posesje: 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grafitowej 5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm 15 cm – warstwa odsączająca z piasku Razem grubość nawierzchni: 38 cm Krawężniki, obrzeża, oporniki. Nawierzchnię drogi obramować krawężnikiem betonowym typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem. W miejscu połączenia jezdni ze zjazdami, jak i dojściami do posesji oraz jako ograniczenie zjazdów projektuje się krawężnik betonowy typu najazdowego 15x22x100cm. Nawierzchnię zjazdów należy obramować krawężnikiem wtopionym. Dojścia piesze należy obramować obrzeżem betonowym o wym. 8x30cm ustawionym na ławie betonowej. 3.2.4 Parametry techniczne – sanitarna Należy wykonać kanalizację deszczową na potrzeby odwodnienia przebudowywanej drogi w Konikowie. Odprowadzenie wód opadowych deszczowych i roztopowych wykonać w technologii rur PV-C Dn400, Dn315, Dn250, Dn160 kielichowych pełnościennych z montowaną fabrycznie uszczelką, typoszeregu SN8. Wpusty uliczne klasy 400 żeliwne typu jezdniowego umieszczone na studniach betonowych Dn450mm z osadnikiem o głębokości 50cm, studnie betonowe Dn1000mm z betonu klasy C35/45. Na studniach i wpustach montować pierścienie odciążające, dla studni stosować włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400. Do podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z drogi wykonać separator lamelowy z osadnikiem oraz wykonać wylot betonowy z typowego prefabrykatu drogowego. W projekcie przewidziano w odległości 1,0 od wylotu wykonanie utwardzenia i wyrównanie skarp narzutem kamiennym, natomiast Zamawiający wymaga wykonania utwardzenia skarp i dna rowu płytami ażurowymi gr. 8cm – 5m od wylotu. Pozostałą część rowu należy oczyścić, wyprofilować skarpy. W ramach zadania należy wykonać przyłącza wodociągowe z rur PE HD100 SDR 17 de 32 i przyłącza kanalizacyjne z rur DN160 PVC-U SN8 do granic nieruchomości. 3.2.5 Parametry techniczne – elektryczna Należy wybudować nowe oświetlenie drogowe wraz z przyłączem kablowym typu YAKXs 4x35mm2 zasilającym szafkę oświetleniową. Linia kablowa oświetleniowa YAKXs 4x25mm2 wraz z bednarką uziemiającą 25x4, słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane 7m z oprawami oświetleniowymi typu LED z redukcją mocy, moc oprawy 36W, strumień świetlny oprawy min. 4300(lm). Wysokość fundamentów dopasować do projektowanego poziomu drogi. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/19/060830 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

CPN główny przedmiot: 45000000-7Świeszyno Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.