Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w No

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim

Data utworzenia: 2019-12-30T14:05:08.423

Data publikacji: 2019-12-30T14:47:08.047

Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Ulica: Podleśna

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 87111892200000

Miejscowość: Mszanowo

Kod pocztowy: 13-300

Państwo: Polska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Telefon: 56 4726300, 4726317

Fax: 564 726 305

E-mail: zamowienia@gminanml.pl

Biuletyn: 510283011-N-2019

Pozycja: 510283011-N-2019

Strona WWW: www.gminanml.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 623186-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim

Numer referencyjny: RI.271.1.19.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim położonej na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków krajowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków krajowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót przygotowawczych, w tym m.in.: 1) roboty pomiarowe a) karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz z utylizacją i wywozem ziemi z korytowania zagospodarować we własnym zakresie; b) rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych i z kostki kamiennej (pozyskaną kostkę kamienną i płytki betonowe należy przewieźć na bazę Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie, ul. Parkowa 1) c) montaż rur osłonowych dwudzielnych. 2) Wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym m.in.: a) ułożenie kanałów z rur z tworzywa sztucznego SN 8 o śr. 200 mm – 35,5 mb b) ułożenie kanałów z rur z tworzywa sztucznego SN 8 o śr. 300 mm – 251,5 mb c) montaż krat ulicznych – 4 szt. d) ułożenie studni rewizyjnych o śr. 1200 mm – 6 szt. e) montaż separatora substancji ropopochodnych przed wylotem kanalizacji deszczowej. 3) Wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego – 300,00 m2. 4) Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, w tym m.in.: a) wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 2331,3 m2, b) ułożenie krawężników betonowych 15x22 cm – 870 m (przedmiar robót przewiduje krawężniki 15x30 cm, należy stosować krawężniki określone w projekcie budowlanym tj. 15x22 cm), c) wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu: warstwa dolna (12 cm), górna (8 cm) – 2045 m2, d) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwy wiążącej i ścieralnej (grubość każdej warstwy po zagęszczeniu – 4 cm) – 2045 m2. 5) W ramach robót wykończeniowych wykonanie m.in. a) umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60 cm – ok 53 m2, b) montaż znaków drogowych – szt. 9. 4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek i odwiertów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na każdym etapie realizowanych robót. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna składa się z dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projektu stałej organizacji ruchu i przedmiaru robót stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i służy do zobrazowania skali robót budowlanych, ma on za zadanie pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Ustanawia się następującą hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany element do wykonania wchodzi w zakres niniejszego zamówienia: 1) projekt budowlany, 2) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót. 7. Wizja lokalna w terenie. Pomimo „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia miejsca realizacji robót budowlanych w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy. 8. Równoważność: 1) Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 2) Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. 3) Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5) W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne). 9. Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę w ofercie oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie wyłącznie przez Wykonawcę. 12. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 13. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 14. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 3 lata (36 miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 15. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie czynności dla których nie są wymagane kwalifikacje, uprawnienia, wykształcenie, które pracownik wykonuje pod nadzorem Wykonawcy/podwykonawcy, za wynagrodzeniem i w miejscu wskazanym przez Wykonawcę/podwykonawcę w szczególności związane z: 1) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych, 2) wykonywaniem czynności związanych z obsługą sprzętu budowlanego wykorzystywanego na budowie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia - koparki, walce, samochody samowyładowcze, zagęszczarki, przecinarki do betonu, itp. 3) wykonaniem prac związanych z wykonaniem wykopów, podbudowy, posadowieniem krawężników, obrzeży, umocowania skarp płytami ażurowymi. 4) oraz pozostałe roboty drogowe wykonywane zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 16. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 17. Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba lub osoby wykonujące w/w czynności. 18. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przez zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 19. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone dla w Załączniku nr 6 do SIWZ – projekcie umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: 1) rodzaj czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. 20. Podwykonawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, winien być rozumiany jako podmiot, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b) ustawy Pzp. Pod pojęciem umowy o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami (art. 2 pkt 9b) ustawy Pzp). 21. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony na etapie realizacji zadania do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 22. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

CPN główny przedmiot: 45233120-6Mszanowo Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.