Dzisiaj jest: 4.2.2023, imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczmiska Pierwsze

Ogłoszenie nr 510274035-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.

Gmina Karczmiska: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Karczmiska poprzez przebudowę drogi gminnej nr 113494 L ul. Starowiejska w miejscowości Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+990, znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 824 i powiatową nr 2613.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616440-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Karczmiska, Krajowy numer identyfikacyjny 43101968400000, ul. ul. Centralna  17, 24-310  Karczmiska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 287 026, e-mail sekretariat@poczta.karczmiska.pl, faks 81 8287026 w. 25.
Adres strony internetowej (url): https://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Karczmiska poprzez przebudowę drogi gminnej nr 113494 L ul. Starowiejska w miejscowości Karczmiska Pierwsze i Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+990, znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 824 i powiatową nr 2613.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GPI.271.3.2019.GM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Karczmiska poprzez przebudowę drogi gminnej, ul. Starowiejska w miejscowości Karczmiska Pierwsze-Karczmiska Drugie na odcinku od km 0+000 do km 0+990 znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 824 i powiatową nr 2613.” Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje: - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni do właściwych szerokości, - wykonanie wpustów deszczowych na istniejących przepustach pod drogą, - przedłużenie istniejącego przepustu Ø1000, - zamurowanie wlotów przepustów od strony budowanego chodnika, - odmulenie istniejących przepustów, - wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy, zjazdów i chodników, - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej drogi na całym odcinku, - budowa chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej, - wymianę oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego, - - wykonanie znaków aktywnych D-6, - wykonanie oznakowania poziomego, - roboty wykończeniowe. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wdroży zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego oraz zakupi konieczne oznakowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 10 do Siwz. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-8, 45233000-9, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1311815.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. s. c Stan-Lub
Email wykonawcy: firma@stanlub.com.pl
Adres pocztowy: ul. Lubelska 38
Kod pocztowy: 24-200
Miejscowość: Bełżyce
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 998629.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 998629.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1410062.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.