Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Przebudowa drogi nr 100633F Al Piastów

Urząd Miejski

Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku

Data utworzenia: 2019-12-30T10:18:15.07

Data publikacji: 2019-12-30T10:31:38.17

Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski

Ulica: ul. Warszawska

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

REGON: 00053000575110

Miejscowość: Drezdenko

Kod pocztowy: 66-530

Państwo: Polska

Województwo: lubuskie

Telefon: 095 7638027; 7620202

Fax: 095 7620220

E-mail: inwestycje@drezdenko.pl

Biuletyn: 510282305-N-2019

Pozycja: 510282305-N-2019

Strona WWW: www.bip.drezdenko.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 628791-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?):

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku

Numer referencyjny: RI.271.1.31.2019

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni drogi, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego wraz z przebudową sieci energetycznej i teletechnicznej. 3. Zakres zamówienia obejmuje pełen zakres prac objęty dokumentacją projektową, w tym: a. roboty branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, b. wykonanie stałej organizacji ruchu, c. wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z projektem oraz wszelkimi uzgodnieniami, ewentualne koszty np. za uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca d. transport i pokruszenie materiałów rozbiórkowych - materiały rozbiórkowe z całego zakresu zadania należy pokruszyć do frakcji 0-31,5 na terenie inwestycji i przetransportować na teren PGKiM w Drezdenku lub przetransportować i pokruszyć do frakcji 0-31,5 na terenie PGKiM w Drezdenku, e. wywóz i utylizację asfaltu z rozbiórki istniejącej nawierzchni, f. wywóz i utylizację pozostałych materiałów porozbiórkowych nienadających się do pokruszenia, g. wykonanie wszystkich czynności określonych w decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, h. powiadomienie zarządców wszystkich sieci znajdujących się na terenie inwestycji przed rozpoczęciem robót, i. wykonanie prac zgodnie z decyzjami i uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszelkich czynności nałożonych tymi decyzjami i uzgodnieniami, j. zapewnienie nadzoru archeologicznego, k. wykonanie map powykonawczych, l. wykonanie pełnej dokumentacji do odbioru inwestycji (dokumentacja powykonawcza w 3 egzemplarzach), m. dostarczenie niezbędnych certyfikatów i atestów na materiały oraz protokołów badań i sprawdzeń robót budowlanych, n. przygotowanie i dostarczenie protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego (PT) w formie „papierowej” i elektronicznej. 4. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa SIWZ wraz załącznikami tj. dokumentacją techniczną: projekty (robót drogowych, robót sanitarnych, robót elektrycznych, robót teletechnicznych) wraz z rysunkami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt organizacji ruchu. 5. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do SIWZ.

CPN główny przedmiot: 45233120-6Drezdenko Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.